zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SIGNÁLNÍ INFORMACE 6/1999

21.06.1999
Obecné
SIGNÁLNÍ INFORMACE 6/1999
Kopie článků si můžete objednat na Českém ekologickém ústavu
Kopie článků si můžete objednat na adrese: Český ekologický ústav, Středisko veřejných informačních služeb, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721, e-mail: Jaroslava.Kotrcova@ceu.cz Při objednávání kopií nezapomeňte napsat název článku v originále, název a číslo časopisu, strany, na kterých je článek uveden, adresu a IČO. Signální informace jsou pravidelně zveřejňovány prostřednictvím Internetu na domovské stránce Českého ekologického ústavu (http://www.ceu.cz). A3 UMWELT, 12, 1999, č. 3/4 FRIEDRICH, K. Bitte warten... Elektronikschrott-Verordnung (Čekejte prosím... Nařízení o šrotu z elektroniky) s. 7-8 Erfahrung sammeln - Elektronikschrott-Entsorgung (Sbírání zkušeností - zneškodňování šrotu z elektroniky) s. 8 Fixes Standbein - Elektronikschrott-Verwertung Draurecycling (Pevná opora - zhodnocování šrotu z elektroniky firmou Draurecycling Reststoffverwertung GesmbH) s. 10 BROER, W. Der Rahmen fehlt (Chybí rámec - zneškodňování fluorovaných a chlorovaných uhlovodíků z chladniček) s. 11-12 ARO: Gut behauptet (Správné tvrzení - separovaný sběr a zhodnocování starého papíru a obalů ve společnosti ARO) s. 13 Die starken Partner (Silní partneři - štýrská firma Heissenberger & Pretzler, zabývající se mechanicko-biologickým zpracováním odpadu) s. 18 Pilotanlage in Kirchbichl (Pilotní zařízení v Kirchbichlu k získávání energie z odpadního dřeva) s. 21 BAUSTOFF RECYCLING + DEPONIETECHNIK, 15, 1999, č. 4 KARWATZKY, B. Beton- und Ziegelrecyclate. Substitute in Asphalttragschichten (Recykláty z betonu a cihel. Náhrada do nosné asfaltové vrstvy) s. 4-9 Aufbereitung und Einbau teerhaltiger Strassenaufbruchmaterialien (Úprava a zabudování dehtových materiálů z oprav vozovek) s. 10-11 Mischen und Dosieren. Marktlösungen für unterschiedliche Einsätze (Míchání a dávkování. Přístroje dostupné na trhu pro různá použití při recyklaci stavebních odpadů) s. 12-16 ZOBEL, E. H. Verwalten und Archivieren (Spravovat a archivovat ? nabídka softwaru) s. 17 Jahr-2000-Problematik und Hilfen. Wo ist eigentlich das Problem? (Problematika roku 2000 a pomoc. V čem je vlastně problém? ? přehled internetových adres, na kterých je možné získat informace k problému spojení počítačů a roku 2000) s. 18-21 PEINE, F.-J. Bundes-Bodenschutzgesetz. Auswirkungen auf die Baustoff-Recycling-Industrie (Spolkový zákon o ochraně půdy. Účinky na průmysl recyklace stavebních hmot) s. 24-25 Flexibel wie nie zuvor (Flexibilní jako nikdy předtím ? informace o společnosti Pinzl Transportbeton) s. 27 Zwei Brecher ? ein ideales Paar (Dva drtiče ? ideální pár) s. 28 Der Abfallbeauftragte. Neue Aufgaben (Zmocněnec pro odpady. Nové úkoly) s. 48 Altholz-Entsorgung. Notifizierung stoppt unkontrollierte Ausfuhr (Zneškodňování starého dřeva. Notifikace zastaví nekontrolovaný vývoz) s. 51-52 BAUSTOFF RECYCLING + DEPONIETECHNIK, 15, 1999, č. 5 DALLMANN, W. - UHLIG, D. Aufbereitung von Bauabfällen. Alternative Möglichkeiten (Zpracování stavebních odpadů. Alternativní možnosti) s. 22-26 ZOBEL, E. Brennpunkt: Recyclingtechnik. Umfrage bei Betreibern und Herstellern (V centru zájmu technika recyklace. Anketa mezi provozovateli a výrobci) s. 27-29 Recycling- und Baumaschinen. Studiengang in Zwickau (Recyklační a stavební stroje ? studijní kurz ve Zwickau) s. 33 EuRec - die wissen wie! Zerkleinerung, Klassierung, Kompostierung und mehr (Firma EuRec ví jak! Rozmělňování, třídění, kompostování atd.) s. 39-41 GEBHARDT, W. Abfallwirtschaftstage in Münster. Für Politik und Praxis von Interesse (Dny odpadového hospodářství v Münsteru - zajímavé pro politiku a praxi) s. 42-44 Neues Betriebsanlagenrecht. Qualitätssprung für Investoren und Umweltschutz (Návrh nového zákona o provozních zařízeních v Rakousku. Kvalitativní skok pro investory a ochranu životního prostředí) s. 54 Handlungsbedarf. Altlasten-Finanzierungs-Verordnung geplant (Potřeba jednat. Ve Švýcarsku se plánuje nařízení o financování starých zátěží) s. 58-60 ENTSORGA-MAGAZIN, 18, 1999, č. 4 STAECK, F. Die kalte Rotte mit heissem Vorspiel (Vyhnívání zastudena s horkou předehrou - představy o novele technického návodu Sídelní odpad) s. 12-18 BÜCHNER, H.-J. Kein Ende der Konzentration (Koncentrace nekončí - proces restrukturalizace v oblasti zneškodňování odpadů) s. 20-30 STAECK, F. Die Kommission schürt kräftig mit (Komise dává silné podněty - spory kolem návrhu EU týkajícího se omezení společného spalování odpadů s jinými látkami) s. 37-38 Unbehandelter Hausmüll ist ungeeignet (Nezpracovaný domovní odpad je nevhodný - využívání náhradních paliv v cementárnách) s. 40-43 STAECK, F. Gelber Sack ist der Gewinner (Žlutý pytel je vítězem - Duální systém zkoumal optimalizaci sběru hodnotných látek) s. 68-70 KRÄMER, B. Gesund an frischer Luft (Zdravě na čerstvém vzduchu ? bezpečnost práce v zařízeních na třídění a zpracování odpadu) s. 71-72 ENTSORGA-MAGAZIN, 18, 1999, č. 5 STAECK, F. Feuerprobe für die LVP-Fraktion (Zkouška ohněm pro frakci lehkých obalů - obce a nabyvatelé licence bojují za reformu zeleného bodu) s. 10-13 Wie geht?s weiter mit dem Dualen System (Co bude dál s duálním systémem - interview) s. 14-18 KLEIN, U. Kora und die Kostentreiber (Program Kora a nárůst nákladů - simulační program pomáhá při kalkulaci poplatků za odpad a výpočtu nákladů) s. 20-26 Regenten ohne Rechtskompetenz (Vláda bez právní kompetence - o odpadovém hospodářství v Nizozemsku rozhoduje vláda společně provinciemi a obcemi ) s. 28-34 Der Hecklader lebt (Nákladní vozidlo žije - firma Haller Umweltsysteme se soustředí na sběr odpadu) s. 46-47 Staub filtert (Prach filtruje - nový filtr u vozidel na čištění ulic) s. 56-57 Gebremste Bakterien (Zastavené bakterie - přídavek plastických hmot ochromuje mikroby a brání zápachu biologického odpadu) s. 62-63 BOKERMANN, C. Mit Haken und Ösen (S háčky a oky - výrobce prezentuje tři varianty bezpečných nádob na odpady, u kterých si nemohou ublížit děti) s. 89-91 KÖTTER, U. Abfalldaten sind Wertstoff (Údaje o odpadech jsou hodnotnou látkou - racionální management toků látek s transpondery, část 1) s. 92-96 STAECK, F. Gewichtige Argumente. Beim Wiegesystem in Detmold führte ein Grosshersteller die Feder (Závažné argumenty. Město Detmold pověřilo osvětovou kampaní při zavádění poplatků za odpad v závislosti na váze samotného výrobce nádob na odpad) s. 97-99 STAECK, Florian Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Wer Müllschleusen flächendeckend einführt, muss dabei vor allem die Gesamtkosten im Blick behalten (Proto ať prověřuje, kdo se váže. Kdo celoplošně zavádí čipové kontejnery, musí brát v úvahu především celkové náklady) s. 100-104 SCHWING, E. - JAGER, J. Forscher mit begrenztem Fokus (Výzkumníci s omezeným fokusem - rozporné výsledky výzkumů ztěžují srovnávání různých postupů zpracování zbytkového odpadu) s. 108-116 COSSON, R. Status quo sichern (Zajistit status quo - Severní Porýní-Vestfálsko chce rozšířit komunální hospodářství na základě nařízení a naráží na odpor) s. 119-120 ENTSORGUNGSPRAXIS, 17, 1999, č. 4 Chemikalien-Datenbank im Net (Databanka chemikálií zdarma na síti na Internetu) s. 6 Praxisbeispiele zur Agenda 21 (Praktické příklady k Agendě 21) s. 7 Modernisiertes PU-Dosen-Recycling in Thurnau (Modernizovaná recyklace plechovek od pěnového polyuretanu v Thurnau) s. 10 Niederländische Autoverwerter wollen Recyclingquote erhöhen (Nizozemští zhodnocovatelé aut chtějí zvýšit kvóty recyklace) s. 10 DITTRICH, C. Aufbereitung von Abfällen unter Wiedergewinnung der Rohstoffe. Verfahrenskonzepte mit Hilfe der Flüssig-flüssig-Extraktion (Úprava odpadů se získáváním surovin. Technologické koncepce za pomoci extrakce tekutin) s. 14-17 BRACKE, S. ? SCHNAUBER, H. Produktrecycling bei Investitionsgütern des Maschinenbaus (Výrobková recyklace u investičního majetku ve strojírenství) s. 19-21 BORN, M. Prozessoptimierung bei der Verbrennung und Vergasung von Abfällen (Optimalizace procesu při spalování a zplyňování odpadů) s. 22-27 GREIL, C. ? HIRSCHFELDER, H. Brenngas aus Reststoffen. Innovative Anlagekonzepte auf Basis des zirkulierenden Wirbelschichtvergasung (Spalovací plyn ze zbytkových látek. Inovační koncepce zařízení na bázi cirkulujícího zplyňování ve fluidní vrstvě) s. 28-30 SCHNECK, W. Leckortungssysteme für kunststoffgedichtete Deponieoberflächen (Lokalizace průsaků pro povrchy skládek utěsněné plasty) s. 31-32 STEFFENS, R. ? MAYR, H.-P. Nicht jeder Schutzanzug bietet eine Barriere (Ne každý ochranný oblek nabízí bariéru) s. 33-34 DANHAMER, H. ? JAGER, J. Gasbildung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfälle. Einfluss der Temperatur und des Wassergehalts (Tvoření plynu z mechanicko-biologicky předzpracovaných odpadů. Vliv teploty a obsahu vody) s. 36-42 MISCHER, G. ? BREDERECK, E. Wann sind gebrauchte Stoffe Abfall? Thesen zum Status gebrauchter Produktionshilfstoffe, die zum gleichen Zweck mehrfach genutzt werden (Kdy jsou použité materiály odpadem? Teze k postavení použitých výrobních prostředků, které se používají víckrát za stejným účelem) s. 54-56 BOTH, I. ? PINTER, J. Wer haftet wann nach dem neuen Abfallrecht? (Kdy ručí kdo podle nového odpadového práva?) s. 57-59 MÜLL UND ABFALL, 31, 1999, č. 4 SCHNAPPAUF, W. Abfallwirtschaft: Schlüssel für nachhaltige Entwicklung (Odpadové hospodářství: klíč k udržitelnému rozvoji. IFAT 4.-8.5. v Mnichově) s. 184-185 Zentralthema Abfallentsorgung auf der IFAT 99 vom 4.-8. Mai in München (Ústřední téma IFAT 99 4.-8. května v Mnichově - zneškodňování odpadu) s. 185 HUDE, N. von der - MELCHIOR, S. - MÖCKEL, S. Bau einer Kapillarsperre im Oberflächenabdichtungssystem der Deponie Breinermoor. Teil 2: Materialauswahl und bautechnische Erfahrungen (Stavba kapilární těsnicí vrstvy v systému povrchového těsnění skládky Breinermoor. Část 2: volba materiálu a technické zkušenosti) s. 186-193 OCHS, M. - STÄUBLI, B. - WANNER, H. Eine Versuchsdeponie für verfestigte Rücktsände aus der Rauchgasreinigung von Kehrrichtverbrennungsanlagen. Teil 1 (Pokusná skládka na zpevněné zbytky z čištění kouřového plynu ze zařízení na spalování odpadu. Část 1) s. 194-205 SCHULTMANN, F. - RENTZ, O. Stoffstrommanagement für Baureststoffe aus dem Hochbau (Řízení toku zbytkových látek z pozemního stavitelství) s. 206-217 WÜRZ, W. Vergessene Forderungen. Zur Abfuhr und Reinigung der Biotonne (Zapomenuté požadavky na odvoz a čištění nádob na biologický odpad) s. 218-222 HEYE, U. - NEUDECK, M. - SACK, W. Geruchsemissionen und Umsetzzeitpunkt bei der offenen Mietenkompostierung (Emise zápachu a okamžik přeměny u otevřeném kompostování v silech) s. 223-228 KUTZSCHBAUCH, K. Aus dem Jahresbericht 1997 des Umweltbundesamtes: Deutschland auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung der Abfallentsorgung (Z výroční zprávy německého Úřadu pro životní prostředí 1997: Německo na cestě k udržitelnému vývoji zneškodňování odpadů) s. 229-232 MÜLL UND ABFALL, 31, 1999, č. 5 PFRANG-STOLZ, G. - REICHELT, J. Charakterisierung und Bewertung von Müllverbrennungsschlacken aus 15 Müllverbrennungsanlagen unterschiedlicher Verfahrenstechnik (Charakteristika a vyhodnocení škváry ze spalování odpadu z 15 spaloven s rozdílným technickým postupem) s. 262-268 SUNDERMANN, R. - SPODEN, F. - DOHR, R. Aufkommen und Verwertungswege für Altholz in Deutschland (Vznik a způsoby zhodnocování starého dřeva v Německu) s. 269-274 KASTEN, J. - MARGGRAF, R. Dezentrale Bioabfallkompostierung in landwirtschaftlichen ?Low-Tech?-Anlagen (Decentrální kompostování biologického odpadu v zemědělských technicky jednoduchých zařízeních) s. 275-284 RAVERNA, R. - FLURY, A. - WINZELER, R. Analyse der Abfallwirtschaft Schweiz von 1950 bis 1997 (Analýza odpadového hospodářství Švýcarska v letech 1950 až 1997) s. 286-292 SCHILLER, R. Neue Techniken für Getrennte Hausmüllsammlung (Nové techniky separovaného sběru domovního odpadu) s. 293-300 OCHS, M. - STÄUBLI, B. - WANNER, H. Eine Versuchsdeponie für verfestigte Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Kehrrichtverbrennungsanalgen. Teil 2 (Pokusná skládka na zpevněné zbytky z čištění kouřového plynu ze zařízení na spalování odpadu. Část 2) s. 301-306 MORF, L. S. - BRUNNER, P. H. Die Müllverbrennung als Analyseinstrument zur Bestimmung der Abfallzusammensetzung (Spalování odpadu jako nástroj analýzy k určování složení odpadu) s. 307-314 BAARS, B. A. - NOTTRODT, A. Vorschläge für eine stärkere rechtliche Absicherung der Müllverbrennung in der Abfallentsorgung (Návrhy na silnější právní zabezpečení spalování odpadu ve zneškodňování odpadů) s. 315-319 RECYCLING MAGAZIN, 54, 1999, č. 7 Sekundäraluminium-Kongress. Auf dem Weg zu neuen Ufern (Kongres o druhotném hliníku. Na cestě ke změnám) s. 8-13 BIR. Der Status von sekundären Rohstoffen (BIR. Status druhotných surovin) s. 14-16 EU-Altfahrzeuge. Umweltminister konnten sich nicht einigen (Staré automobily v Evropské unii. Ministři životního prostředí se nemohli dohodnout) s. 18 NALLINGER, M. Aluminium Verpackungen. Rekordniveau von 1997 leicht übetroffen (Hliníkové obaly. Rekordní úroveň z roku 1997 je lehce překonána) s. 20-21 WEIDEMANN, C. Kunststoffrecycling. Welcher PCB-grenzwert gilt? (Recyklace plastů. Která limitní hodnota pro PCB platí?) s. 22 Abfallbegriff. Einheitliche BMU-Verwaltungsvorschrift geplant (Pojem odpad. Je plánován jednotný správní předpis Spolkového ministerstva pro životní prostředí) s. 23 Glas-Aufbereitung. Der elektronischen Kamera entgeht nichts (Úprava skla. Elektronická kamera nic nepřehlédne) s.24 RECYCLING MAGAZIN, 54, 1999, č. 9 Brüssel klagt gegen dänisches Büchsen-Vebot. (Brusel žaluje dánský zákaz plechovek) s. 6 Entsorgung auf Zuruf (Zneškodnění na zavolání) s. 6-7 Deutschland: Lampenverwertung fest etabliert (Německo: zhodnocování světelných zdrojů se pevně etablovalo) s. 7 Neues Entsorgungsmodell für Tintenpatronen (Nový model zneškodňování tonerů) s. 7 Fachverband Textil-Recycling. Bürokratie im Vorderung (Odborný svaz pro recyklaci textilu. V popředí byrokracie) s. 8-11 NALLINGER, M. PET-Recyclinganlage. Geschlossener Kreislauf (Zařízení na recyklaci PET. Uzavřený oběh) s. 12+15 APME-Studie. Kunststoffrecycling hält mit wachsendem Markt Schritt (Studie Svazu výrobců plastů v Evropě. Recyklace plastů drží krok s rostoucím trhem) s. 16 Öko-Audit. Gütesiegel in Sachen Umweltschutz (Environmentální audit. Pečeť jakosti pro ochranu životního prostředí) s. 20 Sonderabfallabgabe. Rückzahlungsansprüche in Baden-Württemberg (Poplatky za zvláštní odpady. Požadavky na zaplacení v Badensku-Württembersku) s. 22 Überlassungspflichten. Nord-Süd-Gefälle bei der Abgrenzung (Povinnost přenechání. Problémy s regionálním vymezením pojmů) s. 23 DER STÄDTETAG, 52, 1999, č. 3 WEILER, CH. Öko-Dumping auf dem Vormarsch? Studie zu Deponierung und Versatz von Abfällen (Ekologický útlum na postupu? Studie skládkování a zakládání odpadů do dolů) s. 137-141 Freiräume der Kommunen bei Vergabe von Entsorgungsaufgaben (Volný prostor obcí při přidělování úkolů v oblasti zneškodňování odpadů) s. 141-142 DER STÄDTETAG, 52, 1999, č. 4 WILL, E. - HOMMEL, U. Grenzwerte für Emissionen verschärft (Limitní hodnoty pro emise zpřísněny - studie dovybavení krematoria města Reutlingen) s. 251-252 HUTER, O. Abfallentsorgung zentrales Thema . IFAT 99 zu künftigen Wegen in der Abfallwirtschaft (Zneškodňování odpadu - centrální téma. IFAT 99 k budoucím směrům v odpadovém hospodářství) s. 253-254 VERHEYEN, R. - SPANGENBERG, J. Bilanz des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (Bilance zákona o oběhovém hospodářství a odpadech) s. 254-255
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí