zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operační program Životní prostředí zahájí další vlnu příjmu žádostí

17.09.2008
Obecné
Operační program Životní prostředí zahájí další vlnu příjmu žádostí
Státní fond životního prostředí ČR začne od středy přijímat žádosti do dalších prioritních os Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zahajují příjem projektů do další vlny příjmu žádostí o dotace z druhého největšího operačního programu ČR - Operačního programu Životní prostředí. 

Státní fond životního prostředí ČR začne od středy přijímat žádosti do dalších prioritních os Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 17. září do 13. listopadu 2008.

Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP Životní prostředí, a to prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, občanských sdružení, obecně prospěšných organizací a právnických osob.

Z prostředků Evropské unie budou v rámci 1. osy  OPŽP dotovány například projekty na úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu, na rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi a další projekty. V rámci 6. osy budou podporovány projekty na implementaci soustavy Natura 2000, obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, na realizaci a obnovu vegetačních prvků v krajině, na zvyšování retence vody v krajině a protierozní opatření a další projekty.

"V rámci Prioritní osy 6 spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny z důvodu zkušenosti této agentury zejména v iniciaci a přípravě projektu zaměřených na ochranu přírody a krajiny", uvedl ředitel SFŽP ČR Petr Štěpánek. "AOPK jsme rovněž pověřili příjmem žádostí a zpracováním odborného posudku k předkládaným projektům", doplnil.

Žádosti o dotace z 1. Prioritní osy OPŽP budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. Žádosti pro Prioritní osu 6 přijímají krajská střediska AOPK. Kontakty jsou k dispozici na www.nature.cz.

V současné době lze podávat žádosti o podporu tzv. velkých projektů* v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí ve třetí kontinuální výzvě končí 19. prosince 2008. Žádosti o podporu velkých projektů* v rámci Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3  - Udržitelné využívání zdrojů energie jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. Žádosti budou přijímány na pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Praze. SFŽP ČR také přijímá žádosti v páté vlně a to v rámci prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osy 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Žádosti je možné podávat od 11. srpna do 10. října 2008 na krajských pracovištích SFŽP ČR.

* Velký projekt = projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 25 mil. € vč. DPH (čl. 39 Nařízení 1083/2006/ES, který definuje možnost financovat Velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu).

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně kompletního textu páté výzvy a loga ke stažení, najdete na www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500.

Řídícím orgánem pro OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na www.env.cz.

Státní fond životního prostředí ČR je zprostředkující subjekt OPŽP. Již 17 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.

Kontakty:

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR
e: lenka.brandtova@sfzp.cz, m: 606 709 954, t: 264 994 500, f: 272 936 585

www.opzp.cz, www.sfzp.cz, www.env.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí