zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

17.09.2008
Voda
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200869058
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
13.10.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 177 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Obec Iliašovce vypisuje výběrové řízení na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Nabídka do tendru musí být zaslána do 13. 10. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 3. 10. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

04215 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Iliašovce
IČO: 00 329 185
Obecný úrad, 053 11 Iliašovce 231
okr. Spišská Nová Ves
Kontaktné miesto (miesta)
Obecný úrad
kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce
tel. č.: 053 429 86 17, fax: 053 429 86 18
e-mail: ocuiliasovce@stonline.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kanalizácia a ČOV v obci Iliašovce.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Iliašovce.
NUTS kód: SK042.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
ČOV. Stavba pozostáva z:
a) prevádzkových súborov:
PS 01 - mechanické predčistenie
PS 02 - biologické čistenie
PS 03 - dúchadlá a rozvod vzduchu
PS 04 - MaR systém riadenia kontroly
b) stavebných objektov:
SO 01 - prevádzková budova a strojovňa
SO 02 - prípojka vody
SO 03 - kanalizácia ČOV
SO 04 - NN prípojka
SO 05 - terénne úpravy
SO 06 - spevnené plochy
SO 07 - oplotenie
SO 09 - elektroprípojka k ČOV
SO 10 - vodovodná prípojka
SO 11 - vodovodná prípojka k ČOV
SO 13 - kanalizácia
Predmet zákazky a rozsah požadovaných činností je podrobne opísaný v súťažných podkladoch.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45232400-6.
Doplnkový slovník: Y009-6.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45252000-8, 45252130-8.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Splašková kanalizácia s celkovou dĺžkou 5 000 m a ČOV pre 1 000 EO. Predmet zákazky a rozsah požadovaných činností je podrobne opísaný v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 69 359 280. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Začatie: 1. 4. 2009, ukončenie: 30. 10. 2012.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa na zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpeka vo výške 2 000 000 Sk. Spôsob jej zloženia si uchádzač vyberie sám podľa § 36 zákona. Záruka na zrealizovaný predmet zákazky je v zmysle Obchodného zákonníka.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazy sa bude financovať z prostriedkov obce a zo štátnych dotácií. Verejný obstarávateľ na plnenie zmluvy preddavok ani zálohu neposkytuje. Fakturácia a platby počas plnenia zmluvy sú podrobne uvedené v obchodných - zmluvných podmienkach v súťažných podkladoch.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Verejný obstarávateľ bude v prípade úspešnosti ponuky skupiny dodávateľov vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov medzi jej členmi, keďže to bude potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Uchádzači sú povinní dodržať všetky predpísané zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzači musia splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) až g) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "zákon") a predložiť doklady v zmysle § 26 ods. 2 písm. a) až f), resp. ods. 3, 4 zákona.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa platného zákona o verejnom obstarávaní môže nahradiť doklady § 26 ods. 2 písm. a) až f) zákona potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 128 ods. 1 zákona.
V prípade predloženia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov musia uchádzači predložiť aj doklad o oprávnení podnikať v predmete obstarávania. Rozsah a forma predloženia dokladov sú podrobne rozpísané v súťažných podkladoch.
Ďalšie podmienky účasti netýkajúce sa osobného postavenia, ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Predložiť nasledujúce doklady v zmysle zákona, ktorých rozsah a forma predloženia sú podrobne rozpísané v súťažných podkladoch:
1. Podľa § 27 ods. 1 písm. d).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1.: Obrat z realizácie stavebných prác uchádzača za posledné tri hospodárske roky 2005, 2006, 2007, v každom z uvedených rokov vyšší ako 100 mil. Sk a v každom uvedenom roku musí uchádzač vykazovať kladný hospodársky výsledok.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Predložiť nasledujúce doklady v zmysle zákona, ktorých rozsah a forma predloženia sú podrobne rozpísané v súťažných podkladoch:
1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a).
2. Podľa § 28 ods. 1 písm. g).
3. Podľa § 28 ods. 1 písm. i).
4. Podľa § 28 ods. 1 písm. j).
5. Podľa § 28 ods. 1 písm. k).
6. Podľa § 29.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1.: Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za roky 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (objekty kanalizácie), minimálne 10 s realizačnou cenou vyššou ako 5 mil. Sk/1akcia, pričom minimálny prestavaný náklad jednej stavby z tohto zoznamu musí byť vyšší ako 20 mil. Sk.
Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého predmetu zákazky za roky 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (objekty ČOV) minimálne 5, pričom minimálny prestavaný náklad jednej stavby z tohto zoznamu je 10 mil. Sk bez DPH.
K bodu 2.: Minimálne dve zodpovedné osoby za realizáciu stavebných prác - stavbyvedúci pre inžinierske - vodohospodárske stavby a potrubné a iné líniové stavby v zmysle zák. č. 362/2005 Z. z. s odbornou praxou dlhšou ako 10 rokov.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
321/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 3. 10. 2008. Čas: do 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 300. Mena: Sk.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13. 10. 2008. Čas: do 14.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 11. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 14. 10. 2008. Čas: 9.00 h.
Miesto: V zasadačke OcÚ, Iliašovce.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutárni zástupcovia uchádzača alebo ním poverené osoby, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
1. Hodiny určené na preberanie súťažných podkladov: v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h.
2. Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si písomne vyžiadal súťažné podklady a verejný obstarávateľ mu ich poskytol.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
4. 9. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí