zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Maďarsko: Národní park Bükk, geologie, jeskyně

19.10.2008
Obecné
Příroda
Geologie
Maďarsko: Národní park Bükk, geologie, jeskyně
Horské a pahorkatinové oblasti sú dosť bohaté na prirodzené a umelé odkryvy, skalné formy (bane, zárezy ciest a pod.).

Geologická ochrana prírody, ošetrovanie jaskýň

 

V duchu zákona o ochrane prírody slúži ochrana geologických hodnôt pre ochranu krajiny, pre ochranu neživých a neobnoviteľných zdrojov energií, ako aj pre zachovanie životných podmienok živého sveta. Ochrana sa vzťahuje na geologické, morfologické útvary, minerály, zoskupenia minerálov, archeologické pamiatky, jaskyne, ponory a pramene.

Územie pôsobenia nášho Riaditeľstva sa rozprestiera od Medzibodrožia, cez Zemplín, Bükk,Mátra po Cserhát, obkolesiac k pohoriu sa pripájajúce pahorkatiny a tiež hevesské a borsodské severoalföldské územia. Vďaka svojej rozlohe a pestrým geologickým pomerom, je to na geologické hodnoty mimoriadne bohatý kraj. V prvom rade pohoria a pahorkatiny ovplývajú geologickými, morfologickými zvláštnosťami, ale ani v alföldských, podhorských oblastiach ich nie je nedostatok. Na našich územiach Alföldu najčastejšie nachádzame morfologické hodnoty, ako sú napríklad piesočné duny, piesočné vŕšky, zatrávnené meandre korýt starých riek a potokov, ale v ílových a v pieskových baniach môžu byť odkryté aj zvláštne segmenty pôdy (napríklad kerecsendský segment červenej hliny v trhlinách po mraze, atkársky periglaciálny segment pôdy) alebo usadeniny sedimentov. Ochrana vymenovaných druhov je dôležitá najmä z hľadiska krajinárskeho, tých posledných z hľadiska spoznania najnovších geologických procesov.

Horské a pahorkatinové oblasti sú dosť bohaté na prirodzené a umelé odkryvy, skalné formy (bane, zárezy ciest a pod.). Z nich najvýznamnejšie, celoštátne chránené, sa nachádzajú vo vnútri hraníc svojich prirodzených území, z tohto dôvodu ich ochrana, ošetrovanie spôsobuje menej ťažkostí. Niekoľko skalných, geologických útvarov, ktoré neležia na chránenom území, požívajú ochranu miestnej správy (samosprávy). Z odkryvov sa veľmi veľa dostalo do siete maďarských základných geologických segmentov, vyznačenej Maďarskou komisiou pre náuku o vrstvách. Na území nášho pôsobenia sa z nich nachádza 65.Príprava vyhlásenia základných segmentov, ležiacich mimo chránených území, za chránené (vypracovanie ošetrovacích plánov), sa začala v dnešných dňoch.

Aktívna ochrana a predstavenie geologických hodnôt je dôležitá úloha ošetrovateľskej činnosti ochrany prírody. Ochranné práce na objektoch, ich rekonštrukciu a údržbu vykonávame v spolupráci so samosprávami, spoločenskými a civilnými organizáciami ochrany prírody, združeniami, opierajúc sa o vlastné sily, alebo využívajúc financovanie z konkurzov, grantov. Od roku 1996 po dnešné dni sme pripravili krajinnú rehabilitáciu opustených baní, skrývajúcich veľký počet geologických hodnôt., v týchto sme zriadili geologické predvádzacie miesta. Už viac rokov prebieha obnova bükkských základných segmentov, ich čistenie, umiestnenie informačných tabúľ. Na miestach najbohatších na geologické hodnoty sme vybudovali náučné chodníky (parádska dolina Ilona-völgy, Szarvaskő, bélapátfalvaovský Bél-kő ai.). S vedeckou náročnosťou sme začali vyhodnotenie geologických hodnôt, ich katasterizáciu.Z morfologických hodnôt sa vo väčšom rozsahu venuje pozornosť ochrane podbükkských úľových skál. Pravidelne čistíme výklenkové výseky, obsahujúce tufovú skalu a ich okolie od agresívneho agátu. V blízkej budúcnosti sa tiež zrealizuje náučný chodník predstavujúci szomolyaovské úľové skaly.

Z našich náučných chodníkov je 14 vedených po takej trase, kde sa možno v celistvosti alebo z časti zoznámiť s geologickými hodnotami. V rámci programu rehabilitácie baní sme vybudovali 13 geologických predvádzacích miest. Pre predstavenie severomaďarských hornín sme postavili 4 horninové parky, najnovší sa nachádza vedľa felsőtárkányskeho vzdelávacieho a náučného strediska. Naše najatraktívnejšie a najhodnotnejšie geologické predvádzacie miesto je Chránené prírodné územie Ipolytarnócsky archeologický park –Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület. Na tomto území, ktoré získalo Európsky Diplom, bolo objavených niekoľko tisíc nálezov, odtlačky nôh 11 druhov zvierat (nosorožce, šelmy, rožný statok a vtáky), odtlačky takmer 100 druhov rastlín. V Európe unikátne nálezisko nám zobrazuje bohatý živočíšny svet subtropického pralesa spred 21-20miliónov rokov, čulý život pieskového pobrežia rieky. Pre predstavenie významných paleontologických hodnôt sme zriadili geologický náučný chodník a postavili sme dve predvádzacie haly, chrániace plochy s odtlačkami.

Pramene sú v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody chránené už bez osobitného prehlásenia, ak ich výdatnosť vody presahuje 5 litrov/minútu, aj vtedy, ak v niektorých obdobiach vysychajú (ochrana „ex lege“). Z hľadiska ochrany prírody je ich voda rovnako dôležitá ako životne dôležitý prvok pre pramenité priestory, pre živočíšny svet potokov a z časti je aj formotvorným prvkom neživých prírodných hodnôt. Registrácia prameňov je naša denná aktuálna úloha. V rámci tejto úlohy cieľom nie je len objavenie prameňa, ale vyhotovenie podrobného popisu jeho stavu, ktoré sa potom rozšíri aj na okolie prameňa, na zisťovanie ohrozujúcich činiteľov a tiež na určenie potrebných ochranných opatrení. Pri prameňoch je zvlášť dôležité, kde sa vytvorili hodnotné vodné biotopy (slatiny) alebo zraniteľné vyvreliny prameňových vápencov (údolie Szalajka-völgy), resp. keď nejaká činnosť ohrozuje čistotu prameňa, jej existenciu. Miskolcská kontaminácia vody v nedávnej minulosti (2006) dáva osobitnú aktuálnosť pre ochranu pokladu bükkskej krasovej vody, pre ochranu na vodu bohatých krasových prameňov, pre odhaľovanie ohrození a ich odvrátenie.

Ochranu jaskýň zákon o ochrane prírody zdôraznene upravuje. Každá jaskyňa je bez osobitného rozhodnutia o ochrane pod záštitou ochrany prírody (ochrana „ex lege“). Ochrana sa vzťahuje na vchod do jaskyne, úplný systém chodieb, obkolesujúcu horninu, na jej útvary, poklad foriem, na akúkoľvek násypovú výplň, prirodzený živý svet, umelo vytvorené úseky, resp. na povrchové objekty, ktoré sú s jaskyňou spojené (pramene, ponory).Na našom území pôsobenia registrujeme viac ako 1300 jaskýň, z týchto je 54 prísne chránených. Okrem prírodno-ochranárskeho ošetrovania pri týchto jaskyniach vyvíjame aj činnosti správy majetku. Presné sčítanie jaskýň, ich katasterizácia je viac rokov vykonávaná činnosť, ktorej výsledkom vznikne verejne hodnoverný systém evidencie s vedeckou náročnosťou. Z jaskýň nachádzajúcich sa v našej správe sú dve jaskyne, Szent István barlang a Anna-barlang, vybudované pre ciele turistického ruchu. Vytvorenie pohodlia pre návštevu, bezpečnosti, udržiavanie a údržba technických zariadení, potlačenie svetelnej flóry vyvinutej dôsledkom umelého osvetlenia sa hlásia ako pravidelné úlohy spravovania.

O ochranu stavu jaskýň, o bezpečnosť vchodu a chodieb, o ochranu prirodzeného stavu jaskýň a o ochranu jaskynných biotopov sa starajú riaditeľstvá príslušného národného parku.

Dočasné zabezpečenia, vytvorené výskumnými združeniami, sa počas 10 rokov zničia, postupne vykonávame ich výmenu alebo definitívne zabezpečenie. Naše riaditeľstvo od začiatku 80-tych rokov v Bükku vykonalo v 23 prísne chránených jaskyniach definitívne zabezpečenie vchodu a chodieb a v 13 iných dutinách urobilo nové odkryvy a obnovu vystuženia.

Niektoré jaskyne je opodstatnené zavrieť v záujme predchádzania poškodenia spôsobeného nepovolenými návštevami, ako aj v záujme predchádzania úrazov. V súčasnosti s našim prispením ,ako správcu majetku, možno navštíviť 40 jaskýň, v ktorých si koordinácia túr a udržiavanie 30 uzavretých jaskýň vyžaduje nepretržitú pozornosť.

ZDROJ: Bükk National park 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí