zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategický přístup ke klimatu

30.10.2008
Ovzduší
Strategický přístup ke klimatu
Klimatické změny jsou nyní reálným faktem v politickém životě a hrají rostoucí roli i v obchodní konkurenci.

Emise skleníkových plynů budou stále více sledovány a regulovány a budou mít svou cenu.

Jednotliví manažeři se sice nemusejí shodovat v hodnocení toho, nakolik bezprostřední a významný dopad budou tyto klimatické změny mít, jejich společnosti však musí zareagovat již nyní.

Firmy, které hodlají i nadále považovat klimatické změny výhradně za věc firemní společenské odpovědnosti (corporate social responsibility, CRS) a ne za podnikatelský problém, budou riskovat zásadní konsekvence. Firemní politika vůči klimatickým změnám bude samozřejmě ovlivněna očekáváními akcionářů a standardy ve vztahu k sociální odpovědnosti. Vliv klimatu na fungování firem je však již nyní natolik hmatatelný, že je lépe tuto otázku řešit nástroji strategickými a nikoliv filantropickými.

OD EFEKTIVITY KE STRATEGII

Neexistuje přístup ke klimatickým změnám, který by se hodil pro všechny. Přístup každé firmy bude záviset na oboru působnosti a měl by zapadat do její celkové strategie. V každém případě ale musí být jeho součástí iniciativa ke zmírnění nákladů souvisejících s klimatickými změnami a riziky dopadu na hodnotový řetězec dané společnosti. Vedení firem by měla začít přistupovat k emisím CO2 jako k nákladné záležitosti, protože taková již je nebo brzy bude, a firmy samotné musejí vyhodnocovat a snižovat svou zranitelnost vůči ekologickým změnám spojeným s vývojem klimatu a vůči ekonomickým šokům. Každá firma musí mít v těchto základních věcech jasno; je to otázka efektivity.

Firma, která má ve svém expedičním oddělení více zaměstnanců, než kolik jich potřebuje, je provozně neefektivní; její manažeři plýtvají zdroji a snižují výkony. Stejně tak firma, která produkuje nadbytek emisí při dopravě svých produktů, plýtvá zdroji a vytváří si zbytečné náklady, které zcela jistě porostou. Zavádění best practices v řízení nákladů souvisejících s klimatickými změnami je minimum, které je nezbytně nutné pro zachování konkurenceschopnosti.

Kromě pochopení vlastních emisních nákladů musí každá firma vyhodnotit svou zranitelnost vůči dalším vlivům souvisejícím s klimatickými změnami, jako jsou regionální posuny v dostupnosti energie a vody, spolehlivost infrastruktur a dodavatelských řetězců či výskyt infekčních chorob. Vedení firem by mělo systematicky vyhodnocovat tato rizika a pak rozhodovat, která lze eliminovat přeorganizováním provozu, která přenést na jiné subjekty prostřednictvím pojištění, a která nést.

U některých firem se přístup ke klimatickým změnám může stát otázkou strategie. Některé mohou při řešení otázky přístupu ke klimatickým změnám nalézt příležitosti k posílení nebo rozšíření své konkurenční pozice vytvořením nových produktů, jež budou reagovat na poptávku vznikající v důsledku klimatických změn (příkladem mohou být hybridní automobily) tím, že se stanou vůdčím elementem restrukturalizace svého oboru působnosti s cílem efektivnější odpovědi na klimatické změny, nebo prostřednictvím inovací v aktivitách ovlivněných klimatickými změnami s cílem dosažení skutečné konkurenční vý-hody.

Například odpověď na klimatické změny v odchozí logistice nebo poprodejním servisu by mohla zahrnovat účinnější motory dodávkových nebo servisních vozů nebo vhodně upravené harmonogramy. Naopak strategické přístupy by mohly znamenat naprostou rekonfiguraci dané činnosti: v odchozí logistice by firmy mohly místo příslušných knih nebo manuálů zavést jejich elektronické verze, návštěvy servisních techniků na místě by mohly být nahrazeny diagnostikou a řešením na dálku.

ZEVNITŘ VEN A ZVENČÍ DOVNITŘ

K tomu, aby bylo možno definovat přístup firmy ke klimatickým změnám a vyhodnotit strategické příležitosti, se její vedení musí podívat "zevnitř ven", tedy na to, jaký je dopad aktivit dané firmy na klima, a "zvenčí dovnitř", což znamená ujasnit si, jak naopak měnící se klima (ve svých fyzických projevech i prostřednictvím regulativních opatření) může ovlivnit podnikatelské a konkurenční prostředí, ve kterém firma pracuje.

K pochopení dopadu ve směru zevnitř ven musí manažeři prostudovat hodnotový řetězec dané firmy. Jakákoliv aktivita, jež je jeho součástí - příchozí (inbound) logistika, vlastní provoz, logistika odchozí, marketing, prodej, následný servis - může generovat emise. Prostý poměr zisku k celkovému množství emisí v hodnotovém řetězci může vypovídat velmi mnoho o potenciálním dopadu klimatu. Pokud nové předpisy například stanoví cenu 10 USD za tunu emisí, bude to znamenat výrazný zásah do zisku nebo jej dokonce celý pohltí? "Uhlíková expozice" (carbon exposure) roste s dopadem těchto nákladů na zisk. Stejně jako jiná rizika s sebou ovšem nese i příležitosti: lesnické společnosti například mohou zjistit, že odstraňování CO2 ze vzduchu prostřednictvím sázení stromů může být stejně ziskové jako kácení stromů a výroba papíru nebo překližky.

Dopad aktivit v hodnotovém řetězci na vznik emisí může být přímý nebo nepřímý. Emise mohou vznikat v důsledku aktivity, která je bezprostředně pod kontrolou firmy, nebo v důsledku působení firmy na aktivity dodavatelů, kanálů a zákazníků. Je třeba, aby firma rozuměla mechanismům, v jejichž důsledku "má na svědomí" emise svých obchodních partnerů, i tomu, jak je vytváří sama. Oba typy emisí mohou být předmětem úsilí o jejich snižování.

Tyto měnící se dopady působení navenek mají potenciálně revoluční význam. Například dnešní dodavatelsko-odběratelské řetězce se svými systémy řízení inventáře nemusejí být ve světě s nákladnějšími emisemi již optimální. Stejně tak elektronický obchod, s charakteristickým množstvím drobných dodávek, může narazit na reálné hranice. V některých případech může být offshoring, který vede k vyšším emisím v důsledku prodlužujících se transportů, nahrazen onshoringem a příklonem k nejbližšímu souboru dodavatelů.

Vysoká uhlíková expozice, zjištěná při analýze "zevnitř ven", nemusí sama o sobě znamenat, že klima je pro firmu strategickou otázkou. Jakmile manažeři porozumí mechanismu emisí a tomu, jak se na jejich vzniku podílejí konkrétní aktivity, mohou vypracovat plán řešení. Aktivity, které vedou k vysokým emisím a přitom vytvářejí malou přidanou hodnotu, se stávají kandidáty na zrušení nebo outsourcing firmám schopným zaručit vyšší efektivitu. Ty aktivity, které jsou významné z hlediska vytváření hodnoty, mohou být označeny za strategické, pokud firma dokáže zlepšením výkonu snížit emise, a tím překonat konkurenci.

Analýza "zvenčí dovnitř" lépe osvětlí např. logiku, o kterou se opírá přístup Wal-Martu ke klimatickým změnám. Aktivity Wal-Martu jsou náročné na logistiku a dopravu a firma aktivně usiluje o snížení výsledných emisí. Na první pohled se tento přístup jeví jako čistě provozní: firma snižuje spotřebu energie, aby zmírnila potenciálně škodlivý dopad emisí na náklady ve svém hodnotovém řetězci. Tyto programy však mohou být za určitých okolností strategické: pokud Wal-Mart dokáže využít svého rozsahu a schopností investovat do technologií a provést rekonfiguraci svého hodnotového řetězce, dokáže tak snížit emise způsobem, který jeho menší konkurenti nemohou napodobit, a udržet je na nízké úrovni i nadále.

Ve spojení s analýzou "zevnitř ven" může pohled zvenčí dovnitř odhalit nové příležitosti a hrozby. Klimatické změny mohou ovlivnit podnikatelské prostředí firmy dvěma širšími způsoby: posunem ve vzorcích teplot a počasí a prostřednictvím regulací, které zvýší náklady na emise. To i ono může ovlivnit dostupnost vstupů, velikost, růst a povahu poptávky, přístup k souvisejícím a podpůrným odvětvím, a pravidla a podněty související s rivalitou v branži. Vedení firmy by mělo vyhodnotit, jakým způsobem mohou klimatické změny ovlivnit každou součást tohoto konkurenčního kontextu.

Ačkoliv např. emise CO2 v případě pojišťovny specializované na nemovitosti mohou být nízké, uhlíková expozice může být vysoká u těch firem, které pojišťují nemovitosti v po-břežních oblastech, protože ty jsou ohroženy stoupající hladinou oceánů.

Stejně tak většina uhlíkových emisí spojovaných s ropou nepochází od ropných společností, ale od jejich zákazníků. Restrikce týkající se emisí omezí poptávku po produktech těchto společností. Nebo si můžeme vzít mnohotvárný dopad emisí na potravinářskou firmu jako je Nestlé. Klimatické změny modifikují relativní produktivitu různých oblastí, kde tato firma nakupuje zemědělské komodity, což ovlivní vstupní náklady. Zároveň reakce na klimatické změny v podobě regulativních opatření zvýší náklady na energii používanou na chlazení zmrzliny v maloobchodě, což zase ovlivní poptávku.

Firmy mohou přistupovat k vlivům zvenčí strategicky, pokud je dokáží zvládat tak, jak to nedokáží jejich konkurenti. Nestlé se vyhýbá vertikální integraci a místo toho provádí outsourcing produkce surovin. Tím je firemní dodavatelsko-odběratelský řetězec flexibilnější, což by mohlo znamenat cennou strategickou výhodu v okamžiku, kdy se změní produktivita různých oblastí a konkurenti této firmy budou limitováni svými zkostnatělejšími dodavatelskými strukturami. Stejně tak druhy plodin odolnější vůči suchu a očkování a léčba chorob přenášených hmyzem budou stále cennější.

Ve světě byznysu se periodicky objevují nové síly, které jej dramaticky mění - jako to činí globalizace a revoluce v oblasti informačních technologií v posledních desetiletích. Klimatické změny v celé své složitosti a se svým potenciálním dopadem je mohou dokonce překonat. Ačkoliv řada firem má stále ještě sklon uvažovat o globálním oteplování jako o otázce firemní společenské odpovědnosti, lídři v oblasti byznysu by k tomuto problému měli přistupovat jako ke kterékoliv jiné strategické hrozbě nebo příležitosti.


Michael E. Porter, Forest L. Reinhardt, Strategic Aproach to the Climate, HBR, říjen 2007, kráceno

ZDROJ: MODERNÍ ŘÍZENÍ

http://modernirizeni.ihned.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí