zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky soutěže Zelený most

20.11.2008
Příroda
Geologie
Výsledky soutěže Zelený most
Dne 13. 11. 2008 na Slavnostním večeru podzimního Setkání těžařů byly oficiálně vyhlášeny výsledky třetího ročníku prestižní soutěže o nejlepší rekultivační projekt České republiky s názvem Zelený most.

Tradičním organizátorem obou těchto akcí byla Těžební unie.

Do užšího kola byly vybrány 3 zajímavé lokality.

Odborná porota Zeleného mostu ve složení Pavel Čech (ČSOP Vlašim), Ludvík Grym (autorizovaný architekt), Marek Slobodník (MU, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty), Milena Šandová (Těžební unie), Jan Viewegh (Ministerstvo životního prostředí ČR), Eva Wagnerová (architektka a autorka vítězného projektu Zelený most 2006) a Vladimír Hrazdil (geologický ústav Moravského zemského muzea) vyhodnotila dokumentace k jednotlivým projektům. Lokality pak byly individuálně navštíveny a podrobeny kritickému oku odborníků.

7. 11. se porota sešla, aby provedla finální hodnocení. Poprvé byl navržen předsedou RNDr. Markem Slobodníkem a jednomyslně schválen nový systém hodnocení, a to přidělení bodů (1-3) dle preferencí každého účastníka poroty.

Vítězem je lokalita s nejnižším součtem bodů. Porota vybírala z následujících projektů:1. Rekultivace Homole v lokalitě Lom Rožmitál, jejímž autorem je Ing. Jaroslav Branda (Atelier M) a investorem Zemědělské družstvo Šonov. 2. Veselské pískovny v lokalitě Veselí nad Lužnicí, Horusice a Vlkoš, autorem projektu je Ing. Hedvika Psotová a investorem je firma Hanson ČR, a.s. 2. Rekultivace východních svahů v části lomu Mokrá – Břidla pro posílení funkcí NRBK K 132, která probíhá v lokalitě Mokrá u Brna. Projekt vyhotovil Ing. Aleš Sekanina (Sequoi s.r.o.), investorem je Českomoravský cement a.s.

Výsledné hodnocení poroty:

projekt-lokalita

součet bodů

Homole - Lom Rožmitál

15

Veselské pískovny - Veselí nad Lužnicí

13

Rekultivace východních svahů v části lomu Mokrá – Břidla

16

 

Vítězem pro rok 2008 se stal projekt Veselské pískovny s velmi těsným výsledkem.

Charakteristika vítězného projektu soutěže Zelený most 2008 

Veselské pískovny

Cílem projektu je vytvoření širokého spektra přírodních a přírodě blízkých společenstev (zejména vodních a mokřadních) s využitím přírodní sukcese, které by významným způsobem přispěly k obnovení charakteru i funkce původní krajiny.

Revitalizace těžebních ploch je dlouhodobou záležitostí, tvořenou řadou dílčích projektů, na jejichž realizaci se podílela vedle těžební společnosti nemalou měrou Správa CHKO Třeboňsko.

CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Veselské pískovny se nacházejí v severní části  Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Krajina Třeboňska má specifický charakter - jedná se o oblast intenzivně přetvářenou člověkem, v níž se zachovala nebo činností člověka vznikla cenná přírodní společenstva. Dnešní Třeboňsko je světově uznávaným příkladem harmonického vztahu mezi přírodou a činností člověka. Proto bylo již v roce 1977 zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra.

K osídlení Třeboňska došlo ve 12. století, kdy se začala měnit původní močálovitá krajina. Lidé postupně mýtili lesy a zakládali pole a louky. Ve 14. až 16. století byly založeny rybníky, které jsou propojeny sítí umělých kanálů. Krajina byla od prvopočátku využívána jako komplexní krajinný systém, čímž došlo k vytvoření unikátní mozaiky lesů, rybníků, vodních toků, luk, polních kultur a sídel.

REKULTIVAČNÍ ZÁMĚR

MOTTO:

Skutečnost, že v určité lokalitě byla povolena velkoplošná těžba a byly vytěženy zásoby štěrkopísku, je nutno chápat nejen jako historicky vzniklé nutné zlo, ale také jako určitou příležitost ke zvýšení diverzity krajiny a její biologické hodnoty.

Aktualizovaný rekultivační záměr stojí na třech pilířích: těžba suroviny – ochrana přírody a krajiny – rekreace. Prioritou jsou zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť řešené území je součástí chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace, ostatní zájmy mají doplňkový charakter.

Předmětem optimalizace je především vytvoření podmínek pro trvalou existenci cenných přírodních a přírodě blízkých společenstev v širokém spektru biotopů, úprava odtokových poměrů a vodního režimu, a v neposlední řadě začlenění rekultivovaných ploch do krajiny, jejich zpřístupnění a dílčí využití pro měkké formy rekreace a ekologickou výchovu veřejnosti.

Rekultivace byla zajištěna v posledních letech společností Hanson ČR a.s., výhledově bude zajišťována v rámci Českomoravských štěrkoven a.s. Mokrá. Na následné péči se vedle těžební společnosti podílí metodicky i odborně Správa CHKO Třeboňsko se sídlem v Třeboni.

Název projektu                                                                                     :    Veselské pískovny

Investor                                                                                                     :    Hanson ČR, a.s.

                                                                                                                             Třída Čs. armády 824, 391 81 Veselí nad Lužnicí

                                                                                                                             Tel.: 363 881 181, e-mail: stan.kotrcka@hanson.biz

Přihlašovatel:                                                                                         :    Českomoravský štěrk, a.s.

Zpracovatel                                                                                             :    Arvita P spol. s r.o.

Zodpovědný projektant                                        :    Ing. Hedvika Psotová, autorizace ČKA 01 993    
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí