zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rekonstrukce čistírny odpadních vod

03.12.2008
Voda
Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Čistírna odpadních vod v Aši nyní plní svou funkci pro samotné město i přilehlé lokality. Díky rekonstrukci přispěje ke zlepšení životního prostředí v regionu. Její efektivitu potvrzuje údaj, že v jediném dni vyčistí 11 319 m3 vody a svou kapacitou vystačí pro 25 tisíc ekvivalentních obyvatel.

Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství ČOV Aš probíhala v letech 2005 - 2008 a byla závěrečnou fází rekonstrukce čistírny, zahájené v roce 2003 intenzifikací mechanicko-biologické části.

Všechny práce byly vzhledem k zavádění nových technologií za plného provozu ČOV náročné na koordinaci. Investor, společnost CHEVAK Cheb, a.s., vybral ke zhotovení druhé a třetí etapy díla sdružení firem SMP CZ, a.s., a K&H KINETIC, a.s., Klatovy. Práce probíhaly od listopadu 2006 do prosince 2007 a investice do rekonstrukce této části technologie přesáhly třicet milionů korun.

Celková rekonstrukce včetně mechanicko-biologické části čistírny a první etapy kalového a plynového hospodářství dosáhla výše kolem devadesáti čtyř milionů korun. Financování bylo zajištěno z dotačních prostředků CBC PHARE 2001, státního rozpočtu ČR MZe a z vlastních prostředků investora.

"ČOV Aš po intenzifikaci splňuje požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění odpadních vod, zejména se jedná o eliminaci znečištění tvořeného nutrienty - dusíkem a fosforem," říká inženýrka Michaela Polidarová, ředitelka společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Stavba byla rozdělena na stavební a technologickou část, přičemž obě byly realizovány ve dvou etapách. Odborníci ze SMP CZ, a.s., kompletně zajistili stavební část, technologii dodal lídr sdružení, společnost K&H KINETIC, a.s., Klatovy, která rovněž zajistila kompletní realizační projektovou dokumentaci.

STAVEBNÍ PRÁCE

Společnost SMP CZ provedla sanaci železobetonových konstrukcí jak uskladňovací nádrže, tak jímky havarijního přepadu. Původní ocelové zábradlí se nahradilo novým z trvanlivějšího kompozitního materiálu. Z havarijní jímky byla odstraněna monolitická železobetonová deska, která byla po zvýšení stěn nahrazena novou, tvarově přizpůsobenou technologickým potřebám provozu.

Na dalším objektu, výstupní věži, byla kompletně sanována konstrukce, včetně schodiště a ocelových podest. Věž dostala nejen nový nátěr, ale také plastová okna a dveře. Technologie ve strojovně byla postavena na nových základech. Novotou zavoněla i protismyková dlažba a kolektor oddělený protipožární příčkou s dveřmi.

Stavební práce proběhly i na kalovém hospodářství, konkrétně na jímce přebytečného kalu a kalové vody, na strojním zahuštění kalu a odvodnění kalu a na jímce svozů produktů z externích lapačů tuků. Na těchto objektech byly zbudovány kompletní železobetonové konstrukce jímek. Rekonstrukcí prošla obslužná lávka. Stavbaři upravili dno vany. Prostory strojního zahušťování kalů a odvodnění kalů byly odděleny novou příčkou. Rekonstrukce se nevyhnula ani železobetonovému kolektoru. Spočívala především v kompletní sanaci vnitřních povrchů a ve výstavbě nových kolektorů K1 a K2, zajišťujících ochranu nainstalovaných nerezových technologických rozvodů. V rámci druhé etapy byly opraveny a rozšířeny komunikace a zpevněna plocha areálu ČOV. Celkem se v rámci této etapy rekonstruovalo pět stavebních objektů.

Také následná plánovaná etapa dopadla pod taktovkou SMP CZ úspěšně. Zahrnovala rekonstrukci plynové kompresorovny a kotelny. Obě potřebovaly nezbytné stavební úpravy pro novou technologii.

Nová železobetonová jímka, vybudovaná v rámci provozu fekální stanice, byla zastřešena monolitickou deskou.

Opravu si vyžádaly všechny venkovní kabelové rozvody. V tomto případě se jednalo o kabelové vedení z rozvaděče umístěného v budově hrubého předčištění do rozvaděče u nové fekální stanice.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Práce byly rozdělené do několika fází s ohledem na jejich provádění za provozu čistírny. Jedna z prvních fází zahrnovala opravu uskladňovací nádrže s novým nerezovým potrubím pro přívod a odběr kalu. Do nádrže se osadila nová míchadla a jímka havarijního přepadu se dovybavila čerpadlem.

Strojovna vyhnívací a uskladňovací nádrže byla nově technologicky vystrojena. Nacházejí se v ní čtyři nová čerpadla pro cirkulaci i přečerpávání kalu a moderní vřetenové čerpadlo pro čerpání svozů z lapáků tuků do vyhnívací nádrže. Namontoval se také nový výměník tepla voda-kal zajišťující ohřev kalu ve vyhnívací nádrži a příslušná propojovací nerezová potrubí s armaturami.

V rámci rekonstrukce byl zhotoven zcela nový provozní soubor strojního zahušťování přebytečného biologického kalu a dávkování kalové vody do biologie. Pracovníci společnosti K&H KINETIC namontovali nové potrubí pro odvod kalové vody ze sítopásových lisů do nové jímky. Zde probíhá řízené dávkování do procesu biologického čištění pomocí vřetenového čerpadla. Jímky přebytečného kalu a kalové vody byly vystrojeny technologickým potrubím a míchadly.

Byl také vyměněn rozsáhlý systém propojovacích potrubí v kolektorech. Nová potrubí jsou nyní z nerezu a plastu a propojují jednotlivé technologické objekty ČOV.

V poslední etapě byla provedena rekonstrukce plynové kotelny, nové technologické vystrojení plynové kompresorovny a fekální stanice. Původní vybavení kompresorovny se kompletně demontovalo a plynové kompresory se repasovaly. Nový je i vodní uzávěr plynu se zásobníkem vody, odvodňovač, lapač kapek a nerezové propojovací potrubí s armaturami.

V plynové kotelně byl jeden z kotlů vyměněn za nový, vybavený dvoupalivovým hořákem. Došlo ke kompletní výměně potrubí bioplynu, zemního plynu, včetně umístění nových bezpečnostních armatur. Zároveň se provedla i výměna potrubí topné vody včetně oběhových čerpadel. Odtok z nově vybudované jímky fekální stanice je vybaven speciálním šoupátkem, které slouží k řízenému vypouštění svozů do čistírenské linky.

V rámci rekonstrukce získala ČOV Aš moderní rozvaděče a elektroinstalaci pro nově namontovanou technologii. Zároveň byla provedena instalace měřicích přístrojů a řídicího systému pro příslušné provozní soubory.


AUTOR: Jan Vavřín
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí