zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vše probíhá podle plánu

05.12.2008
Chemické látky
Vše probíhá podle plánu
Ve dnech 15. až 19. září se v Ženevě uskutečnilo další Společné zasedání ADN/RID/ADR.
Přítomny byly delegace z 28 států a řady vládních i nevládních organizací.

Prvním bodem jednání byly interpretační otázky. Zde bylo společné zasedání požádáno Švýcarskem o výklad ustanovení odstavce 5.2.1.8.1 "Označení pro látky ohrožující životní prostředí", které bude platit od 1. 1. 2009 pro označování kusů. Protože tento dotaz Švýcarsko vzneslo i na experty OSN, bylo rozhodnuto počkat na vyjádření těchto expertů.

Jako druhý bod byly projednávány návrhy na změny ADR, RID a ADN, které nebyly projednány na předchozích zasedáních, když například na návrh Belgie bylo schváleno další zpřesnění pododdílu 1.1.3.1 d), ve věci výkladu činnosti zásahové jednotky:

d) Přepravy, které jsou prováděny za účelem nouzových opatření zásahovými jednotkami ustanovenými příslušnými orgány, nebo pod jejich dozorem, pokud jsou potřebné ve spojitosti s nouzovými opatřeními, obzvláště

- (pouze ADR) přepravy odtahovými vozidly, nehodovými nebo vozidly pro mimořádné události s nebezpečnými věcmi, nebo

- (pouze RID) přepravy, které jsou prováděny za účelem zneškodnění, likvidace postižených nehodou nebo mimořádnou událostí nebezpečných věcí a jejich přemístění na bezpečné místo.

Třetím bodem byly nové návrhy na změny ADR, RID a ADN, které byly předloženy v období od předchozího zasedání; například:

- Návrh Švýcarska, aby pro omezená množství (nová ustanovení, která platí od roku 2009), v oddíle 3.4.9 bylo škrtnuto ustanovení ... před přepravou, která v sobě nezahrnuje námořní přepravu. Po diskusi byl schválen text: Pokud je umístěno označení dle oddílu 3.4.13 (RID:) na voze nebo velkém kontejneru / (ADR:) na přepravní / dopravní jednotce nebo kontejneru / (ADN:) na dopravní jednotce, vozu nebo kontejneru, není nutná informace o celkové hmotnosti (brutto).

- Návrh Spojeného Království na zrušení specifických zkoušek podle UN čísel pro bezpečnostní poradce - změna pododdílu 1.8.3.13. Protože ani jedna z alternativ nebyla přijata, zůstává stávající rozsah zkoušek bezpečnostních poradců.

Jako obvykle byla problematika cisteren nejdříve předjednána na souběžném zasedání pracovní skupiny. V pracovní skupině byly projednávány a společným zasedáním schváleny např.:

- Návrh UIP na definici minimální tloušťky stěny nádoby ve vztahu k použitému materiálu. Pracovní skupinou byla vytvořena nová pozn. 2 k odstavci 6.8.2.1.18, kde se stanoví hodnoty pro ocel, která smí být použita jako konstrukční / stavební ocel:

Stavební / konstrukční ocel znamená v uvedeném případě oceli, které jsou v EN materiálových normách uvedeny jako stavební ocel a mají minimální mez průtažnosti mezi 360 N/mm2 a 470 N/mm2 a minimální prodloužení při přetržení dle odstavce 6.8.2.1.12.

- Návrh AEGPL na zpřesnění pojmu okamžitě se uzavírající vnitřní bezpečnostní zařízení dle odst. 6.8.3.2.3 byl pracovní skupinou řešen jen proto, že se týká cisternových kontejnerů a silničních cisternových vozidel ADR. Proto byl vypracován nový text odst. 6.8.3.2.3, zároveň byla zpracována nová přechodná ustanovení do ADR i RID pododdíl 1.6.3.36, když cisterny pro přepravu zkapalněných, nejedovatých a hořlavých plynů, které byly vyrobeny před 1. 7. 2011 a vybaveny zpětnými ventily místo vnitřních uzavíracích zařízení, které nesplňují podmínky odstavce 6.8.3.2.3, mohou být používány i nadále.

I problematika norem byla řešena na souběžném zasedání pracovní skupiny. Výsledkem práce je, že některé normy byly nahrazeny novelizovanými normami, např. EN 1439:2005 byla nahrazena EN 1439:2008, nebo ISO 11621:1997 byla nahrazena EN ISO 11621:2005 v pododdíle 4.1.6.14, či byla zrušena v tabulce oddílu 4.1.4.1 u pokynu pro balení P200 norma EN 14794:2005.

O výsledcích práce pracovních skupin v mezidobí mezi zasedáními informovali jejich předsedové. Jednalo se o:

- informaci SRN o pracovní skupině, která se zabývá prodloužením lhůty opětovné zkoušky u lahví na LPG, když konečné výsledky její práce by měly předloženy společnému zasedání v březnu 2009;

- informaci Nizozemí, která předložila výsledky pracovní skupiny BLEVE, když u horkého BLEVE se počítá s požárem, u chladného BLEVE se počítá s výbuchem; byla navržena opatření pro silnici (pod písmenem A) / železnici (pod písmenem C); některá opatření musí řešit pracovní skupina Technika cisteren a vozidel.

Předposlední bod zasedání se zaměřil na projednání jednacího řádu pro Společné zasedání ADN/ADR/RID, jehož návrh vypracoval sekretariát EHK OSN. Po diskusi byl jednací řád s drobnými úpravami schválen. Společné zasedání tak po více jak 30 letech existence bude poprvé pracovat podle schváleného jednacího řádu. Dále bylo ohlášeno přistoupení Tuniska k Dohodě ADR.

Příští společné zasedání se uskuteční v březnu 2009 v Bernu.

AUTOR: Stanislav Hájek
bezpečnostní poradce pro RID
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí