zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cesty městy: Oceněné projekty spojuje nápaditost i smysluplnost

19.12.2008
Obecné
Cesty městy: Oceněné projekty spojuje nápaditost i smysluplnost
V letošním, již 7. ročníku soutěže Cesty městy byly uděleny i dvě zvláštní ceny.
Cenu Moderní obce získalo statutární město Olomouc za komplexní projekt preference městské hromadné dopravy a poskytování jízdních informací cestujícím, který co do rozsahu nemá v ČR obdoby. Cena společnosti 3M Česko, s. r. o., patří statutárnímu městu Most za architektonicky inovativně pojatou okružní křižovatku, jejíž netradiční řešení však vůbec nic nemění na základní funkci této dopravní stavby - významně snížit riziko vzniku dopravních nehod a přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu.

Okružních křižovatek v České republice rychle přibývá jako hub po dešti. Až se někdy může zdát, že mnohé z nich jsou si podobné jako vejce vejci. V Mostě však takový dojem nezískáte. Malá okružní pětiramenná křižovatka na Chomutovské ulici, kterou město předloni vybudovalo s vydatnou pomocí z fondu PHARE (evropská dotace kryla 75 % nákladů na realizaci, které dosáhly celkové výše 17,1 mil. Kč, zbytek byl uhrazen z městského rozpočtu), nemá běžný kruhový tvar, nýbrž je ladně protažena do délky s jakoby zeštíhleným pasem. Společnost MM Projekt v roli autora projektu prokázala invenci i v tom, jak se zhostila úkolu vyřešit křížení dvou hlavních městských komunikací (z nich jedné dvoupruhové) nad tramvajovou tratí a jak v tomto prostoru pamatovat i na chodce.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ V MOSTĚ NEMÍŘÍ MIMO REALITU

Vedoucí magistrátního odboru investic a údržby Ing. František Jirásek oceňuje, že se všechny tyto požadavky podařilo sladit v jeden harmonický celek. Na něm se prokázalo, že unikátní estetické řešení vůbec nemusí být v rozporu s hlavním smyslem takové dopravní stavby, totiž výrazně snížit rizika vzniku dopravních nehod, zvýšit kapacitu křižovatky a přispět k plynulejšímu provozu.

To ocenila i odborná hodnotící komise soutěže Cesty městy a statutárnímu městu Most za tento úspěšný projekt udělila zvláštní cenu společnosti 3M Česko, s. r. o. V září tak zástupci města mohli při slavnostním ceremoniálu vyhlašování výsledků letošního ročníku soutěže Cesty městy ve Šternberku na Moravě převzít od společnosti 3M Česko interaktivní radarovou značku 3M DFS 700, což je preventivní dopravní zařízení informující řidiče o okamžité rychlosti jeho vozidla a připomíná mu v daném úseku silnice předepsané omezení rychlosti.

DOTACE JSOU MILÉ, ALE NĚKDY MOHOU POZLOBIT

Stavbu oceněné okružní křižovatky provedla společnost SWITELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD. Obchodní ředitel odštěpného závodu Petr Chvojka připomíná, že tato okružní křižovatka měla hned několik specifik. "Bylo třeba respektovat mimoúrovňové řešení celého staveniště, kde se vlastně nedalo nikam uhnout s provizorními komunikacemi a vše muselo být řešeno po stávajících komunikacích. Nejsložitější bylo asi křížení s tramvajovou tratí, která vede pod mostem a umožňovala jen minimální dopravní omezení," poznamenává Petr Chvojka.

I u dopravních staveb tohoto druhu bývá podle něho nedostatečná příprava projektů, které jsou většinou dotaženy jen do fáze dokumentací pro stavební povolení. "Druhý velký problém vidím v dlouhé době mezi přípravou projektu a schválením dotací k jeho realizaci. Tato doba může trvat řádově i několik let a skutečný stav na místě staveniště už pak leckdy bývá úplně jiný," dodává obchodní ředitel. V případě Mostu však chválil dobrou spolupráci s vedením města a jeho schopnost se domlouvat se zhotovitelem na různých operativních ústupcích z obou stran. Financování z programu PHARE totiž s sebou na stavbu přineslo množství předem daných pravidel a termínů, které rozhodně neodpovídaly roční době, v níž se projekt právě nacházel.

Originální, netradiční pojetí dopravních staveb však v Mostě uplatňují i v jiných lokalitách. "U nás můžete najít okružní křižovatky například s vestavbou sochy koně jako propagace místního hipodromu. Na jiné okružní křižovatce zase uvidíte historické hodiny, solitérní kámen či lavičku se sochami milenců... V podobných řešeních zajišťujících zklidňování dopravy ve městě a zvyšování její bezpečnosti pokračujeme i nadále. Chystáme například osvětlení většiny opřechodů pro pěší i rekonstrukce starší či bu-dování nových podchodů," uzavřel šéf magistrátního odboru investic a údržby Ing. František Jirásek.

OLOMOUC SE PYŠNÍ INTELIGENTNÍMI ZASTÁVKAMI

Projektu Rozvoj městské hromadné dopravy (MHD) v Olomouci jsme se již částečně věnovali (viz MO č. 8/2008, str. 34 - pozn. redakce). Připomeňme, že systémem preference MHD tam bylo vybaveno 12 stávajících světelně řízených křižovatek a jedno nově vybudované světelné signalizační zařízení. Na dopravně velmi zatížené Třídě Svobody se pro MHD vyhradily samostatné značené pruhy. Celkem 51 zastávek MHD bylo osazeno informačním systémem. Ten sestává z inteligentních elektronických označníků, jak zní přesné pojmenování pro světelné (a velmi přehledné) informační panely, na nichž naskakují údaje o blížících se spojích, jejich případném zpoždění či o mimořádných událostech v dopravě na území města, výlukách apod. Proto takto vybavené zastávky získaly nárok být nazývány "inteligentní". Vnitřním i vnějším informačním zařízením jsou rovněž vybavena všechna vozidla MHD. Jak ve Šternberku na Moravě při přebírání Ceny Moderní obce pro "hanáckou metropoli" uvedl první náměstek primátora Olomouce Mgr. Svatopluk Ščudlík, díky tomuto komplexně pojatému modernímu dopravnímu systému dnes v Olomouci tramvaje a autobusy MHD nabírají nanejvýš jednominutové zpoždění.

NEBYL TO KROK STRANOU

Jakkoliv nyní už plně rozběhnutý projekt patří k nesporným úspěchům města, jeho počátky nebyly zcela snadné. Mgr. Svatopluk Ščudlík vysvětluje: "Část veřejnosti totiž zprvu negativně vnímala zrušení parkovacích a odstavných stání na Třídě Svobody v souvislosti s vybudováním vyhrazených BUS pruhů. Praxe však, myslím, dostatečně prokázala, že to nebyl krok stranou, ale že BUS pruhy mají svá opodstatnění na této dopravně snad nejzatíženější komunikaci ve městě."

Ing. Jan Zoňa, vedoucí obchodu a marketingu společnosti ELTODO dopravní systémy, s. r. o., která byla autorem projektu i zhotovitelem díla, při zpětném ohlédnutí považuje za největší oříšek koordinaci výstavby. "V rámci projektu se rekonstruovalo 14 světelných křižovatek a budovalo 51 zastávkových označníků, vybavilo se 130 vozů MHD a za plného provozu se upravila řídicí ústředna. Výstavba probíhala ve všech částech města současně, což znamenalo zátěž jak pro nás, jako realizátora, tak pro obyvatele města. Skloubit vše tak, aby nedošlo k dopravnímu kolapsu, bylo opravdu náročné," říká. Ing. Jan Zoňa si netroufá odhadnout, pro jak velká města se podobně pojaté projekty vyplatí. "Spíš vše závisí na dopravních poměrech v daném sídle," míní. "Obecně lze jistě říci, že kde má město vlastní MHD, lze o těchto projektech uvažovat. Samozřejmostí však je zvážení ekonomického přínosu."

Je-li tento projekt brán jako svým způsobem pilotní, jaké poučení z jeho přípravy, realizace a prvních zkušeností z fungování vyplývá? První náměstek olomouckého primátora zdůrazňuje, že je nutno věnovat pozornost zejména majetkoprávním vztahům k pozemkům, které jsou dotčeny pokládkou přípojek elektrické energie pro inteligentní zastávky. Důležité je i podrobně zmapovat signální plány, následně je upravit, nastavit míru zpoždění, při níž ještě jsou vozidla MHD preferována tak, aby ostatní provoz na komunikacích nebyl neúměrně omezen. "Prostě je třeba najít kompromis," poznamenává Mgr. Svatopluk Ščudlík. "Prvotní nastavení v převážné většině případů je na základě teoretických poznatků - to hlavní přichází až ve zkušebním provozu, v konkrétních situacích. Je třeba brát v úvahu i současně se vyskytující částečné nebo úplné uzavírky komunikací, které mohou ovlivňovat nastavení jednotlivých křižovatek, někdy příznivě, častěji však nepříznivě. Samozřejmostí by následně měla být reakce dopravce - zkrácení jízdních dob v jízdních řádech."

Podobně hovoří i Ing. Jan Zoňa ze společnosti ELTODO dopravní systémy: "Ponaučení je jasné: Čas investovaný do přípravné fáze, počínaje kvalitním zpracováním záměru ze strany města až po zpracování projektové dokumentace, se výrazně pozitivně projeví v části realizace. Časové úspory a komfort cestujících MHD s minimálním dopadem na individuální dopravu je toho nezvratitelným důkazem."

STŘETY NEBYLY ANI S PAMÁTKÁŘI

V Olomouci vědí, že informační systém nemůže pokrýt celé město, ani všechny linky MHD. Mnohdy se mezi sousedními zastávkami nacházejí kritické úseky, kde může vznikat zpoždění tramvají či autobusů. Pro správně podanou informaci cestujícím je proto mnohdy nutné ošetřit tyto úseky virtuálními body, ve kterých se zjišťuje odchylka od jízdního řádu. Tyto body a čas průjezdu však musí být definovány v jízdních řádech dopravců.

Olomouc má druhou největší památkovou rezervaci v celé České republice. Zasahuje celý historický střed města. Projekt preference MHD však pro ni neznamená žádné ohrožení, protože byl uskutečněn na její vnější hranici - Třídě Svobody. Jiná situace platí pro informační systém. Téměř všechny tramvajové zastávky se totiž nacházejí uvnitř památkové rezervace, a proto bylo nutné s památkáři předem projednat vzhled i barevné provedení světelných informačních panelů.

Pokud by nějaké jiné město zvažovalo podobný projekt uskutečnit, co by si napřed mělo zvážit, ujasnit, zjistit? ptali jsme se dále Mgr. Svatopluka Ščudlíka. "Do projektu informačního systému je nutno zapojit všechny dopravce," zdůraznil. "V Olomouci byl pro pilotní projekt vybrán dominantní dopravce MHD - Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Nyní se nám však ukazuje, že cestující by měli být na daných zastávkách informováni o všech spojích, tedy i o linkách jiných dopravců, kteří participují na integrovaném dopravním systémuę, V preferencích je rovněž třeba si podrobně rozebrat a určit kritická místa, která nepříznivě ovlivňují jízdní doby prostředků MHD a dále si podle konkrétních místních podmínek stanovit míru zpoždění, při které ještě budou tramvaje a autobusy v signálních plánech křižovatek preferovány před ostatními účastníky silničního provozu," uzavřel první náměstek olomouckého primátora Mgr. Svatopluk Ščudlík.

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci si vyžádal celkové náklady ve výši bezmála 141 mil. eur (bez DPH). Evropský regionální rozvojový fond jej podpořil ze 75 %, zbylou částku uhradilo město ze svého rozpočtu.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Výsledky 7. ročníku soutěže Cesty městy

Sídla nad 3000 obyvatel

1. Krásná Lípa a Hranice

2. Letovice

3. Hlinsko

Sídla do 3000 obyvatel

1. Louňovice (okes Praha-východ)

Zvláštní ceny

Cena Moderní obce: Olomouc

Cena společnosti 3M Česko: Most

Soutěž Cesty městy je pořádána Nadací Partnerství, postavení generálního partnera přijala společnost Škoda Auto, a. s., oficiální záštitu poskytlo Ministerstvo dopravy ČR-BESIP. Partnery soutěže jsou: společnost 3M Česko, Zdravá města, obce, regiony ČR, město Šternberk, Svaz měst a obcí ČR a agentura ProSign. Mediálním partnerem od samého vzniku soutěže je odborný měsíčník Moderní obec.

Základní informace o všech projektech, které byly do soutěže přihlášeny, najdete na www.nadacepartnerstvi.cz pod odkazy Programy - Dopravní program - Soutěž Cesty městy /databáze projektů).

ZDROJ: NADACE PARTNERSTVÍ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí