zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Porovnanie podpory kombinovanej dopravy

04.02.2009
Obecné
Porovnanie podpory kombinovanej dopravy
Intermodálna preprava, ktorej súčasťou je aj kombinovaná doprava, predstavuje ekologický a energeticky výhodný systém prepravy tovaru
Kombinovaná doprava je doprava tej istej nákladovej jednotky s podstatnou časťou trasy železničnou, vodnou, prípadne leteckou dopravou, pričom začiatočná a konečná doprava po pozemnej komunikácii je podl'a možností čo najkratšia. Intermodálna preprava, ktorej súčasťou je aj kombinovaná doprava, predstavuje ekologický a energeticky výhodný systém prepravy tovaru používaný najmä v logistických prepravných reťazcoch; efektívne využíva prednosti jednotlivých druhov dopravy. Článok sa ďalej zameriava na porovnanie podpory intermodálnych prepravných systémov v oblasti dane z motorových vozidiel medzi Slovenskom, Českou republikou, Nemeckom, Pol'skom a Rakúskom.

Dynamický rozvoj hospodárstva SR, ako aj susedných štátov a svetová globalizácia ekonomiky vytvára predpoklad ďalšieho enormného nárastu prepravy tovaru. Vzhl'adom na túto skutočnosť je nevyhnutné manažovať predpokladaný prudký nárast objemu prepravy vzhl'adom na environmentálne a energetické vplyvy dopravy v súlade s ekologickými požiadavkami. To je možné zabezpečiť predovšetkým vhodnou orientáciou na ekologickejšie systémy prepravy tovaru ako je napr. kombinovaná doprava.

Štáty sa teda snažia orientovať svoju dopravnú politiku na podporu a rozvoj intermodálnych prepravných systémov. Podpora môže byť realizovaná dvoma základnými spôsobmi, a to podpornými opatreniami, ktoré zvýhodňujú konkrétne druhy dopravy, resp. prepravné systémy a reštrikčnými opatreniami, ktoré sú orientované na obmedzovanie a znižovanie podielu konkrétneho druhu dopravy. Jedna z oblastí, kde možno efektívne podporovať ekologické prepravné systémy, je aj oblasť daňovej politiky konkrétneho štátu. Základné princípy daňového zvýhodňovania intermodálnych prepravných systémov sú v rámci EÚ rovnaké a definuje ich Smernica Rady 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi. Každý členský štát sa pri vypracovávaní svojej daňovej politiky musí teda riadiť podl'a tejto smernice, ale prispôsobuje sa konkrétnym podmienkam v danom štáte.

V rámci daňovej politiky možno intermodálne prepravné systémy podporovať prostredníctvom viacerých druhov daní, pričom jedna z najpoužívanejších je daň z motorových vozidiel evidovaných v danom členskom štáte.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Daň z motorových vozidiel v SR vymedzuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zákon o miestnych daniach vrátane dane z motorových vozidiel bol v roku 2007 novelizovaný zákonom č. 538/2007 Z.z. platným od 1. 12. 2007.

Pre dopravcov v SR je stanovená hranica využitia motorového vozidla v rámci kombinovanej dopravy, kedy je poskytnuté zvýhodnenie dopravcu. Pokial' dopravca používal vozidlo počas zdaňovacieho obdobia minimálne 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, môže si daňovník uplatniť 50% zníženie dane z výšky ročnej sadzby dane za toto vozidlo.

Použitie pozemných komunikácií pri jednej prepravnej trase v rámci kombinovanej dopravy pritom nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom nakládky a najbližším terminálom kombinovanej dopravy, resp. z terminálu do miesta vykládky vzdialenosť 150 km. Nárok na uplatnenie zníženia dane musí byť preukázaný prostredníctvom záznamov vozidla potvrdených terminálom kombinovanej dopravy.

POL'SKO

Daň z motorových vozidiel v Pol'sku upravuje zákon z 12. januára 1991 o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov. Podl'a tohto zákona dopravcovia, ktorí používajú dopravné prostriedky na vykonávanie prepráv v kombinovanej doprave na území Pol'skej republiky, majú právo uplatniť si vrátenie časti alebo plnej výšky sumy zaplatenej dane z motorových vozidiel.

Výška časti vrátenej dane je odstupňovaná v štyroch kategóriách podl'a rozsahu použitia dopravného prostriedku v rámci kombinovanej dopravy a to od 25 % až do plnej výšky sadzby dane takto:

- za 100 jázd a viacej - 100 % zo sadzby dane za zdaňovacie obdobie,

- od 70 do 99 jázd vrátane - 75 % zo sadzby dane za zdaňovacie obdobie,

- od 50 do 69 jázd vrátane - 50 % zo sadzby dane za zdaňovacie obdobie,

- od 20 do 49 jázd vrátane - 25 % zo sadzby dane za zdaňovacie obdobie.

Pre uplatnenie zníženia dane je daňovník povinný predložiť záznamy vozidla potvrdené železničnou spoločnosťou (príp. prekladiskom) o použití vozidla v rámci kombinovanej dopravy.

NEMECKO

Daň z motorových vozidiel v Nemecku upravuje zákon o dani z motorových vozi-diel v znení vyhlášky z 26. septembra 2002 a poslednej úpravy zákona z 24. marca 2007. V § 4 odst. 1 a 2 vymedzuje zníženie dane pri použití vozidla v rámci systému kombinovanej dopravy. Podobne, ako v Pol'sku, sú stanovené štyri kategórie zníženia dane v rozsahu od 25 % do 100 %, a to v závislosti od počtu jázd, počas ktorých bolo vozidlo použité v rámci kombinovanej dopravy.

Daň je na základe písomnej žiadosti vrátená, pokial' bolo vozidlo počas zdaňovacieho obdobia prepravené viac než 142krát (ložené alebo prázdne) železničnou dopravou. Pokial' nie je dosiahnutý tento počet, potom:

- pri počte 94 až 141 jázd - bude vrátených 75 % ročnej dane,

- pri počte 62 až 93 jázd - 50 % ročnej dane,

- pri počte 31 až 61 jázd - 25 % ročnej dane.

Pokial' preprava železnicou je dlhšia ako 400 km, potom je táto jazda počítaná ako dvojnásobná, pokial' je dlhšia ako 800 km, potom je táto jazda počítaná ako trojnásobná.

Pri uplatňovaní znižovania dane musí daňovník preukázať splnenie podmienok predložením potvrdených záznamov o preprave železnicou pre každé vozidlo zvlášť.

RAKÚSKO

V Rakúsku vymedzuje zákon o dani z motorového vozidla z r. 1992 (BGBl. č. 449/1992, v znení novely BGBl. I Nr. 161/2005 - o dani z motorového vozidla), kde v § 2 odsek 1 až 3 sú stanovené podmienky a rozsah zvýhodnenia dopravcov, ktorí používajú motorové vozidlá v rámci kombinovanej dopravy.

Využitie vozidiel pre kombinovanú prepravu je v Rakúsku podporené v rámci dane z motorových vozidiel takto:

1. Od dane sú oslobodené vozidlá vykonávajúce zvoz a rozvoz v rámci nesprevádzanej kombinovanej prepravy (cesta/železnica) za splnenia týchto predpokladov:

- motorové vozidlo má celkovú hmotnosť vyššiu ako 3,5 t,

- motorové vozidlo (prípojné vozidlo) musí za kalendárny mesiac vykonávať výlučne zvoz a rozvoz v rámci kombinovanej prepravy,

- ako nákladové jednotky môžu byť použité len kontajnery s dÍžkou nad 20 stôp (typu ISO 1C, príp. ISO 1A), výmenné nadstavby alebo prívesy prispôsobené na prepravu po železnici, pod pojmom zvoz a rozvoz nákladových jednotiek kombinovanej dopravy (NJKD) sa pre tento účel zvozom rozumie len preprava NJKD po ceste z miesta nakládky po najbližšie prekladisko, kde je možné NJKD preložiť na železničný vozeň a rozvozom preprava NJKD po ceste z naj-bližšieho prekladiska do miesta vykládky.

2. Pri použití vozidla v rámci sprevádzanej kombinovanej dopravy je schválenému motorovému vozidlu s prívesom alebo návesom s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t poskytnutá za každú dopravu po železnici 15 % zl'ava z mesačnej dane z motorového vozidla, až do výšky max. 100 % ročnej dane z motorového vozidla.

Od 1. januára 2006 sa môže toto zníženie preniesť aj na iné vozidlo patriace platitel'ovi dane, ak sa vzťahuje na vozidlo používané v sprevádzanej kombinovanej doprave a zároveň spÍňa vyššie uvedené predpoklady na oslobodenie pre vozidlá používané v systéme nesprevádzanej kombinovanej dopravy. Pre uplatnenie si zníženia dane je daňovník povinný predložiť záznam pre každé vozidlo o vykonaných zvozoch a rozvozoch, ktorý musí byť potvrdený železničnou spoločnosťou.

ČESKÁ REPUBLIKA

V ČR bola 9. 5. 2008 schválená novela zákona č. 246/2008 Sb., ktorá mení a dopÍňa "zákon o dani silniční" 16/1993 Sb. Je zameraná predovšetkým na podporu daňovníkov k prevádzkovaniu vozidiel, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu a naopak znevýhodnenie daňovníkov pri prevádzkovaní technicky zastaraných vozidiel, ktoré vo vel'kej miere zaťažujú životné prostredie (zvýšenie sadzby dane o 25 %).

Novela obsahuje tieto zmeny:

- zníženia sadzby dane z motorových vozidiel o 48 %, resp. o 40 % a 25 %, na základe odlišných ukazovatel'ov než doteraz a to v závislosti od prvej registrácie vozidla, pričom sa zníženie bude týkať aj osobných automobilov,

- automatické zahrnutie nákladných vozidiel nad 3,5 tony do predmetu dane (s možnosťou neplatenia dane u vozidiel do 12 ton, pokial' nie sú používané napr. fyzickými osobami na účely podnikania),

- "ekooslobodenie" od dane napr. pre hybridné vozidlá.

V § 12 je úprava zníženia dane pri využívaní dopravného prostriedku v rámci kombinovanej dopravy. Vozidlá používané výlučne na zvoz alebo rozvoz NJKD majú úl'avu na dani 100 %. Pri vozidlách, ktoré uskutočnia v kombinovanej doprave v zdaňovacom období:

- viac než 120 jázd predstavuje znížene dane o 90 %,

- od 91 do 120 jázd predstavuje zníženie dane o 75 %,

- od 61 do 90 jázd predstavuje zníženie dane o 50 %,

- od 31 do 60 jázd predstavuje zníženie dane o 25 %.

Pokial' je vzdialenosť prejdená územím Českej republiky viac než 250 km, započítava sa pre účely úl'avy na dani takáto jazda ako dve jazdy. Nárok na úl'avu na dani preukazuje poplatník prepravnými dokladmi s potvrdenými údajmi prekladiska kombinovanej dopravy, prípadne nakladacej a vykladacej železničnej stanice.

ZÁVER

Daňové opatrenia zamerané na podporu rozvoja kombinovanej dopravy boli porovnané medzi piatimi štátmi: Slovenskom, Českou republikou, Nemeckom, Rakúskom a Pol'skom. Je dôležité poznamenať, že úroveň využívania kombinovanej dopravy a vybavenosti technickou infraštruktúrou je v týchto štátoch rozdielna.

Na základe uvedeného prehl'adu opatrení pri dani z motorových vozidiel na podporu kombinovanej dopravy vyplýva, že najvýhodnejšie daňové opatrenia motivujúce dopravcov sú uplatňované v Rakúsku, kde pri nesprevádzanej kombinovanej doprave sú motorové vozidlá oslobodené od dane v plnom rozsahu, pokial' sú v danom mesiaci výlučne používané na zvoz a rozvoz v rámci kombinovanej dopravy. Pri sprevádzanej kombinovanej doprave je možné uplatniť si 15 % zníženie dane za každú jazdu, kedy bolo vozidlo použité v rámci kombinovanej dopravy, pričom je možné pre-niesť zl'avu na iné vozidlo dopravcu, pokial' je vozidlo už oslobodené od dane v rámci jeho používania na nesprevádzanú kombinovanú dopravu.

Týmto spôsobom je dopravcom otvorený obrovský priestor pre využívanie daňových zvýhodnení v rámci kombinovanej dopravy, čo sa v konečnom dôsledku spolu s ostatnými opatreniami na rozvoj a podporu kombinovanej dopravy odráža aj na kvalitatívnej úrovni a rozsahu využívania kombinovanej dopravy v Rakúsku, ako aj kvality vybudovanej infraštruktúry.

Daňové opatrenia zamerané na rozvoj a podporu kombinovanej dopravy v Pol'sku, Nemecku a Českej republike sú vo väčšej miere porovnatel'né, kde je daňové zvýhodnenie odstupňované v kategóriách od 25% do 100% zníženia dane, v závislosti od miery využitia vozidla v rámci kombinovanej dopravy. V rámci týchto kategórii je najviac motivujúci systém v Pol'sku, kde už pri počte 20 jázd si môže dopravca uplatniť zníženie dane o 25 % a 100 % už pri počte 100 jázd. Česká republika a Nemecko majú približne porovnatel'né hranice, pričom je väčší rozdiel pri kategórii pre 100% zníženie dane, kedy Nemecko toto zníženie umožňuje až pri počte viac ako 142 jázd, čo je o 23 jázd viac ako vymedzuje Česká republika v tejto kategórii. V Nemecku toto zvýhodnenie platí len pre vozidlá využívané v rámci sprevádzanej kombinovanej dopravy. V Českej republike je vel'mi efektívnym opatrením podmienka výlučného používania vozidla v rámci systému kombinovanej dopravy pri znížení dane o 100 %.

Najnižšia podpora kombinovanej dopravy v oblasti dane z motorových vozidiel je v SR, kde jediná možná výška zníženia sadzby je vo výške 50 % pri vozidle, ktoré bolo použité minimálne šesťdesiatkrát v rámci kombinovanej dopravy počas zdaňovacieho obdobia. Hlavným nedostatkom je nezohl'adnenie skutočného využitia dopravného prostriedku v rámci systémov kombinovanej dopravy a absencia kategórie 100 % zníženia dane z motorových vozidiel pri splnení určitých podmienok.


AUTOR: Ing. Lenka Ližbetinová, Ph.D.
Žilinská univerzita

Príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry VEGA reg. c. projektu 1/4565/07
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí