zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesníkům, zemědělcům a ochráncům přírody došla trpělivost se současnou myslivostí

22.12.2008
Les
Lesníkům, zemědělcům a ochráncům přírody došla trpělivost se současnou myslivostí

Vlastníci zemědělských i lesních pozemků a ekologické organizace vyzvaly ministra zemědělství Petra Gandaloviče k okamžitým krokům, které by vedly k řešení nejvážnějších problémů české myslivosti. Těmi jsou především rozsáhlé poškození lesů přemnoženou spárkatou zvěří a porušování práv vlastníků pozemků, zejména způsobem utváření honiteb a činností honebních společenstev.

Dopis odeslalo šest organizací: Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Hnutí DUHA, Svaz vlastníků půdy, Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářství ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků ČR. Dopis podpořila také asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh.

Celé znění dopisu je přílohou tiskové zprávy [1].

Josef Plzák z Asociace soukromého zemědělství ČR, řekl:

„Současné uspořádání myslivosti, které umožňuje provozovat myslivost na úkor vlastníků polí, luk a lesů, je dále neúnosné a musí se změnit. Kritickým problémem je přemnožená spárkatá zvěř, která způsobuje obrovské škody na úrodě a ještě větší na lesích. Myslivci nejsou schopni a často ani ochotni stavy přemnožené zvěře snížit a státní správa tomu přihlíží.  Drobné vlastníky také poškozuje způsob utváření honiteb a činnost honebních společenstev. Proto jsme vyzvali ministra Gandaloviče, aby přestal myslivecké lobby ustupovat.“

Ing. František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, řekl: „Trvale narůstající stavy spárkaté zvěře vyžadují stále vyšší náklady na ochranu lesa a brání nám v zakládání odolnějších smíšených porostů. Dosavadní opatření Ministerstva zemědělství, která by měla vést k redukci stavů zvěře, považujeme za zcela nedostatečná. Řešení tohoto problému vyžaduje zásadní změnu přístupu k myslivosti."

MVDr. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl: 

„Přemnožení zejména jelení a srnčí zvěře je pro české lesy větší kalamitou, než byly orkány Kyrill a Emma. Kalamitně přemnožená zvěř nejenže doslova spásá malé stromky a způsobuje škody za více než miliardu korun ročně. Hlavně účinně brání návratu listnáčů, které jsou nutné kvůli ozdravění našich lesů. V mnoha oblastech nemohou stromky vůbec odrůstat bez nákladné ochrany. Výrazné snížení počtů jelenů a srnců je prvním krokem k ozdravění českých lesů. Problém by přitom šlo docela snadno řešit, stačí politická vůle ke změně mysliveckého zákona, změně přístupu státní správy myslivosti a větší důslednosti státních lesů. Také není možné přehlížet poškozování práv zejména menších vlastníků.“

Ing. Jan Novák, předseda Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářství ČR, řekl:

„Problémy, které myslivost způsobuje, už nemůžeme dále tolerovat. Je nutné změnit myslivecký zákon – zejména zmenšit honitby, aby sami vlastníci mohli zabránit škodám působených enormně přemnoženou spárkatou zvěří a zlepšovat stav krajiny. U pronajímaných honiteb pak škody způsobené zvěří řešit racionálním způsobem ve prospěch vlastníků. Dále je třeba řešit problematiku placení nájmů a změnit definici zvěře.“

Mgr. Věra Petrová, předsedkyně Sdružení vlastníků honebních pozemků ČR, řekla:

Současný zákon umožňuje vytunelování majetku vlastníků honebních pozemků, aniž by tito o tom věděli. Ústavní soud to nezpochybnil a poradil majitelům ohrožených pozemků, aby je prohlásili za nehonební. V praxi by to znamenalo prohlásit za nehonební pozemky cca polovinu polí, luk, pastvin a třetinu lesů v celém státě. Domníváme se, že novela stávajícího zákona, případně nový zákon, je cesta schůdnější. Dále – současný zákon neumožňuje vlastníkům honebních pozemků ovlivnit výši škod, které zvěř na jeho pozemcích působí a náhrada je téměř nevymahatelná. Stejně tak si nemůže vlastník honebních pozemků určit výši nájemného; žaloba na to je už u Evropského soudu pro lidská práva

Kateřina Ptáčková ze Zeleného kruhu řekla:

„Tak jako v mnoha jiných případech, i v případě lesního hospodaření se nevládní organizace pozastavují nad tím, jakým způsobem se veřejná správa staví k posuzování jednotlivých práv. Právo omezené skupiny lidí, v tomto případě milovníků lovu, je naprosto nepřijatelným způsobem nadřazováno právu vlastníků a obecnému zájmu na příznivém životním prostředí."

 

Kontakty:

Josef Plzák, Asociace soukromého zemědělství ČR, tel.: 602 418 605, e-mail: evropa.gold@quick.cz

Ing. František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, tel.: 602 339 448, e-mail:  svol@mslpelhrimov.cz

Ing. Jan Novák, předseda Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářství ČR, tel.: 602 279 260

MVDr. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, tel.: 731 463 929, e-mail:  jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Mgr. Věra Petrová, předsedkyně Sdružení vlastníků honebních pozemků ČR, tel.: 602 157 841, e-mail: vera.petrova@cbox.cz

Kateřina Ptáčková, Zelený kruh – asociace ekologických organizací, tel.: 724 112 782, e-mail: katerina.ptackova@zelenykruh.cz

Poznámky:

[1] Příloha: Dopis vlastníků a ekologických organizací ministru Gandalovičovi:

 

Vážený pan
Ing. Petr Gandalovič
ministr
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05  Praha 1

V Praze dne 29. října 2008

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem níže podepsaných nevládních organizací a sdružení s návrhem změn a úprav v oblasti myslivosti. Praxe i legislativní prostředí vymezené zákonem č. 449/01 Sb. hluboce zaostaly za proběhlými změnami posledních 20 let.

Nejrozsáhlejší množina problémů se vztahuje k praktickému potlačování vlastnických práv a tím i odpovědností spojených s výkonem práva myslivosti jako je zakládání, činnost a hospodaření honebních společenstev, přečastý a narůstající rozpor mezi příjemci užitků z lovu a nositeli nákladů v podobě škod na svých polních a lesních porostech nebo zřizování a provozování doprovodných zařízení a činností bez souhlasu vlastníků. Nezanedbatelným důsledkem je také rozsáhlé poškozování životního prostředí. Ročně tak vznikají škody čítající řádově stamilióny, možná miliardy korun.

Tyto problémy vlastníků ještě výrazně zhoršuje nepříznivá atmosféra v organizačních složkách MZe a nereformovaném poradním orgánu ministra, myslivecké radě, které řídí a ovlivňují předmětnou problematiku.

Podepsaní zástupci organizací a sdružení pociťují propastný rozpor mezi jedním ze čtyř nedávno vyhlášených pilířů zemědělské politiky (úcta k vlastnictví) a nečinností MZe na úseku myslivosti.

Za nejnaléhavější považujeme problém přemnožené spárkaté zvěře a poškozování práv vlastníků pozemků způsobem utváření honiteb a činnosti honebních společenstev, které je třeba okamžitě řešit jak na úrovni novely citovaného zákona, tak na úrovni exekutivy.

Střednědobě však bude třeba předefinovat i dnešní statut myslivosti a zvěře jako přírodního bohatství, snížit minimální velikost honitby, zvážit věrohodnost a potřebu stanovování  normovaných a minimálních stavů zvěře, zjednat praktickou nápravu v metodice výpočtu škod způsobených zvěří včetně zjednodušení cesty k dosažení náhrady a řešit otázku daňových úniků z komerčního využívání myslivosti.

Bezprostředně by pak bylo možné změnit přístup všech úrovní exekutivy, pokud by se odhodlala nahlížet zmíněné i další problémy především v souvislosti s dnes opomíjeným statutem vlastnictví a z něho plynoucí odpovědnosti, zakotveným v Ústavě ČR.

            S pozdravem

 

 

Za Asociaci soukromého zemědělství ČR
Ing. Stanislav Němec

Za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Ing. František Kučera

Za Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářství ČR
Ing. Jan Novák

Za Svaz vlastníků půdy
Ing. František Janda

Za Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR 
MVDr. Jaromír Bláha

Za Sdružení vlastníků honebních pozemků
Mgr. Věra Petrová

 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí