zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka kontejnerů a nádob na odpadky

08.01.2009
Odpady
Dodávka kontejnerů a nádob na odpadky
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970073
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Rumunsko  BusinessInfo.cz - Rumunsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rumunsko/1000686/">(teritoriální informace Rumunsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
18.02.2009 
 
* Zdroj informace:  
S3 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Consiliul Local Balesti vypisují výběrové řízení na dodávku kontejnérů a nádob na odpadky. Nabídka do tendru musí být zaslána do 18. 2. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována v rumunštině.

 
Popis tendru (Rumunština):

RO-Balesti: Containere şi pubele de deşeuri
ANUNŢ DE PARTICIPARE

Produse
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1)
DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT:

Consiliul Local Balesti, n/a, Contact: Aristica Paicu, RO-217045 Balesti. Tel.                +40 253210890        . E-mail: primariabalesti@yahoo.com. Fax +40 253210890.

Alte informaţii pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.

Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.

I.2)
TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE):

Autoritate regională sau locală.
Servicii publice generale.
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante: nu.

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)
DESCRIERE

II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:

Achizitie bunuri-europubele pt. proiectul extinderea si modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor.

II.1.2)
Tip de contract şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Produse.
Cumpărare.
Locul principal de livrare: Comuna Balesti, Jud Gorj.

II.1.3)
Anunţul implică:

Un contract de achiziţii publice.

II.1.4)
Informaţii privind acordul-cadru:

II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:

Achizitie bunuri-europubele pt. proiectul extinderea si modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor.

II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice):

34928480.

II.1.7)
Contractul intră sub incidenţa Acordului Privind Contractele De Achiziţii Publice (GPA):

Nu.

II.1.8)
Împărţire în loturi:

Nu.

II.1.9)
Vor fi acceptate variante:

Nu.

II.2)
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:

2 930 europubele de 120 l.
90 europubele de 240 l.
110 eurocontainere de 1 100 l.
156 000 saci menajeri de 60 l.
40 000 saci menajeri de 120 l.
Valoarea estimată fără TVA: 139 470 EUR.

II.2.2)
Opţiuni:

Nu.

II.3)
DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE:

Durata în luni: 5 (începând cu data atribuirii contractului).

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1)
CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)
Depozite valorice şi garanţii solicitate:

Garantie de participare la licitatie 5 000 lei, garantie de buna executie 5 % din valoarea contractului.

III.1.2)
Principalele condiţii de finanţare şi modalităţi de plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante:

Proiect finantat prin programul de coeziune economica si sociala Phare 2006 si cofinantare buget local al Comunei Balesti.

III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferte comune, fara a fi obligati sa isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea.

III.1.4)
Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale:

Nu.

III.2)
CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1)
Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Prezentare Declaratie privind eligibiltatea, in conformitate cu prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 - formulare :
Formular - Declaratie privind eligibilitatea.
Informatii generale despre ofertant (formular).
Structura organizatorica.
(formular).
Imputernicire scrisa (formular).
Completare Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 OUG nr. 34/2006 (Formular).
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor, precum si a contributiilor catre asigurarile sociale de stat - original sau copii legalizate.

III.2.2)
Capacitatea economică şi financiară:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Profitul net conform ultimului bilant contabil anual sa fie pozitiv.
Media cifrei de afaceri, pe ultimii 3 ani sa fie cel putin de 3 ori mai mare decat valoarea maxima admisa supusa licitatiei.
Formulare:
Identificare Financiara.
Bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani sau echivalente ale acestora.

III.2.3)
Capacitatea tehnică:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Experienta specifica – minim 3 contracte similare, ca valoare si complexitate.
Documente din care sa rezulte principalele furnizari, valorile acestora, perioadele de livrari, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Descrieri, fotografii, fise tehnice.
Documente care sa ateste existenta personalului de specialitate de care dispune sau al carui angajament a fost obtinut de catre candidat/ofertant.
Formulare:
Declaratie privind dotarea cu echipamente tehnice (formular).
Declaratie privind existenta personalului de specialitate de care dispune sau al carui angajament a fost obtinut de catre candidat/ofertant (Formular).
Experienta similara (formular).
Formularul de experienta similara va fi insotit in mod obligatoriu de contracte, receptii, recomandari.

III.2.4)
Contracte rezervate:

Nu.

III.3)
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:

III.3.2)
Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective:

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1)
TIP DE PROCEDURĂ

IV.1.1)
Tip de procedură:

Licitaţie deschisă.

IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe:

IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului:

IV.2)
CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)
Criterii de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv.

IV.2.2)
Se va organiza o licitaţie electronică:

Nu.

IV.3)
INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)
Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă:

2.

IV.3.2)
Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract:

Nu.

IV.3.3)
Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare sau a documentului descriptiv:

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.2.2009 - 15:00.
Documente de plată:
Preţul: 300 RON.
Condiţii şi modalitate de plată: Depunere la casieria C. L. Balesti, jud. Gorj a contravalorii in numerar.

IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

18.2.2009 - 10:00.

IV.3.5)
Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaţilor selectaţi:

IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare:

Română.

IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta:

Durată în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor).

IV.3.8)
Condiţii de deschidere a ofertelor:

Data: 18.2.2009 - 12:00.
Locul: Sediul Primariei Comunei Balesti, jud Gorj.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.
Reprezentantii Imputerniciti Ai Ofertantilor.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1)
CONTRACTUL ESTE PERIODIC:

Nu.

VI.2)
CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE:

Nu.

VI.3)
ALTE INFORMAŢII:

VI.4)
CĂI DE ATAC

VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, RO-03084 Bucuresti. E-mail: office@cnsc.ro. Tel.                +40 213104641        . Fax +40 213104642.

Organismul competent pentru procedurile de mediere:

Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, Nicolae Titulescu, nr. 4, RO-200136 Craiova. Tel.                +40 25...       .

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac:

Precizări privind termenul (termenele) limită de exercitare a căilor de atac: In cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar.

VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac:

Serviciul Juridic Din Cadrul Primariei Balesti, n/a, RO-217045 Balesti. E-mail: primariabalesti@yahoo.com. Tel.                +40 253210890        . URL: www.balesti.ro. Fax +40 253210890.

VI.5)
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ:
5.1.2009.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        


 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí