zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr a přeprava komunálního odpadu

08.01.2009
Odpady
Sběr a přeprava komunálního odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970079
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
17.02.2009 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 250 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Tornaľa vypisuje výběrové řízení na sběr a přepravu komunálního odpadu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 17. 2. 2009. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 11. 2. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

06207 - MSS
Verejná súťaž
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Tornaľa
Mestský úrad
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
Metský úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
kontaktná osoba: Ing. Gejza Varga
tel. č./fax: 00421 47 551 11 05
e-mail: vystavba.tornala@stonline.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.mestotornala.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný verejný obstarávateľ: Samospráva.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.


ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zber a preprava komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa, na účely zhodnotenia alebo zneškodňovania.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mesto Tornaľa.
NUTS kód: SK032.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zber a preprava na účely zhodnotenia alebo zneškodňovania komunálneho odpadu, vytriedených odpadov a vytriedených odpadov s obsahom škodlivín na celom území mesta Tornaľa, z domácností, od podnikateľských subjektov a rekreačnej oblati.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90500000.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90510000, 90511000, 90511100, 90511200, 90511400, 90512000, 90513100, 90513200.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 000 000. Mena: SKK.
II.2.2)
Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Začatie: 1. 5. 2009.


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
150 000 SKK.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Z vlastných finančných prostriedkov mesta Tornaľa.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Uchádzač alebo skupina uchádzačov musí mať právnu subjektivitu. Ak ponuku predloží skupina a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie právnej formy na plnenie zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas na poskytovanie služby a v každom kalendárnom roku ceny na ďalšie roky sa prehodnotia a určia podľa skutočných nákladov.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky v zmysle § 26 zák. č. 25/2006 Z. z.
Uchádzač musí splniť podmienku, že má skúsenosti s dodaním služby rovnakého druhu, ako je predmet obstarávania v rokoch 2006 - 2007.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač predloží v zmysle:
§ 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky, ktoré potvrdí, že je schopný plniť finančné záväzky; doklad predloží ako originál alebo jeho úradne overenú kópiu, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
§ 27 ods. 1 písm. c) - súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2006, 2007.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie služby:
1. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zák. č. 25/2006 Z. z. - údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy, zoznam údajov.
2. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. - zoznam úspešne splnených zmlúv poskytnutých služieb za obdobie posledných 2 rokov, zoznam údajov.
3. Podľa § 28 ods. 1 písm. i) zák. č. 25/2006 Z. z. - údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 2 roky, zoznam údajov.
4. Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. - údaje o strojovom, výrobnom a technickom vybavení, ktorým uchádzač bude vykonávať službu - zberové vozidlá, vozidlá na dočisťovanie stanovíšť, vozidlá na separovaný zber, vyhlásenie uchádzača.
5. Podľa § 28 ods. 1 písm. k) zák. č. 25/2006 Z. z. - označenie podielu zmluvy, ktorý bude uchádzač zabezpečovať treťou osobou. Podiel subdodávok vyjadrí uchádzač percentuálnym podielom alebo finančným vyjadrením subdodávky. V prípade zabezpečenia časti služby subdodávkou predloží uchádzač na uvedenú časť služby doklady o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu - § 27 ods. 1 písm. g), § 15, § 71 ods. 1 písm. c) zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a zber odpadov, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy na nakladanie s nebezpečenými odpadmi, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy na prepravu nebezpečných odpadov) vystavené na dodávateľa subdodávky, originály alebo overené kópie.
6. Doklady o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu zák. č. 223/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov:
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a zber odpadov (originál alebo overená kópia),
rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, definovanými v časti OPIS SLUŽBY a ak uchádzač zabezpečí subdodávku na nakladanie s uvedenými nebezpečnými odpadmi, doloží uvedené rozhodnutie na dodávateľa subdodávky a uchádzač svoje rozhodnutie nepredkladá (originál alebo overená kópia),
rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy na prepravu nebezpečných odpadov, ak uchádzač zabezpečí subdodávku na prepravu nebezpečných odpadov, doloží uvedené rozhodnutie na dodávateľa subdodávky a uchádzač svoje rozhodnutie nepredkladá (originál alebo overená kópia).
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
V/2008.
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 11. 2. 2009. Čas: 15.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17. 2. 2009. Čas: 13.00 h.
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 4. 2009.
IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 17. 2. 2009. Čas: 13.30 h.
Miesto: Mestský úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Zástupcovia všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.


ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 02 50 26 42 18, fax: 02 50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
Presné informácie o termínoch na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 02 50 26 42 18, fax: 02 50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17. 12. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí