zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VZ Zpracování podkladů pro aktualizaci vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

12.01.2009
Les
VZ Zpracování podkladů pro aktualizaci vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

útvar:        Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Číslo útvaru:      16210

NAŠE ČJ:     47729/08-16210/VZ-60

Evidenční č.: VZ-60

VYŘIZUJE:    Ing. Sobotková,CSc., JUDr. Staňková

Telefon:     2181 2272,  2 ...,  2 ...,

FAX:            2 2181 2991

E-MAIL:        vera.sobotkova@mze.cz                                                           Internet

SkartaČní znak:  V/5

adresa:               těšnov 17, 117 05  Praha 1

 

DATUM:  9. 1. 2009


 Zadavatel:
 Česká republika – Ministerstvo zemědělství
 
 Název veřejné zakázky: Zpracování podkladů pro aktualizaci vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 
Sídlem:
 Těšnov 17, 117 05 Praha 1
 
 
Zastoupený:
 Ing. Jiřím Johnem, ředitelem odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
 
 
IČ:
 00020478


 Výzva 
 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „zadavatel“) vyzývá k předložení nabídky na plnění níže specifikované veřejné zakázky malého rozsahu:

 

I.       Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky:

1.      Název zakázky: Zpracování podkladů pro aktualizaci vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

2.      Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

-  Zpracování podrobné analýzy jednotlivých druhů škod a použité metodiky při výpočtu výše škody na dřevoprodukční funkci lesa se stručnou charakteristikou stávajících problémů;

-  Návrh nové systematiky členění škod;

-  Návrh nových konstrukcí výpočtu problémových druhů škod, včetně požadavku na vstupní data;

-  Návrh paragrafového znění změny vyhlášky, včetně jejích příloh;

-  Návrh doplňujících podpůrných řešení, např. informačního zabezpečení a návrh na dopracování speciálního software pro zpracování nezbytných podkladů a postupů, s jejichž pomocí by bylo možné nově navrhované konstrukce výpočtu výše škod na lese prakticky zabezpečit;

-  Vypracování závěrečné zprávy.

3.      Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 168 tis. Kč bez DPH.

4.      Základním hodnotícím kritériem je: nejnižší nabídková cena.

5.      Doba plnění předmětu zakázky : únor – říjen 2009.

6.      Místo plnění předmětu zakázky: sídlo objednatele veřejné zakázky.

7.      Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 10. listopadu 2009.

 

II.      Další požadavky zadavatele:

1.      Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.

2.      Návrh smluvních podmínek ve formě návrhu smlouvy s uchazečem je součástí zadávacích podmínek.

 

III.     Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání zájemcem:

1.      Doklad o oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie. Uvedený doklad, který uchazeč předloží jako součást své nabídky, nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

2.      Čestné prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

3.      Seznam dodávek nebo služeb obdobného charakteru, realizovaných uchazečem za poslední 2 roky, včetně uvedení kontaktu na objednatele takových dodávek či služeb, a to pro účely ověření uchazečem poskytnutých informací.

 

IV.     Nabídka musí obsahovat:

1.      Návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným ve výzvě a obsahu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Návrh smlouvy bude zpracován v souladu s obchodními zvyklostmi a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku; v listinné podobě bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Od textu návrhu smlouvy je možno se odchýlit pouze ve  prospěch zadavatele;

2.      Požadované doklady k prokázání kvalifikace (viz čl. III. této výzvy), včetně čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této výzvy);

3.      Hodnotu a popis předmětu plnění zakázky;

4.      Ostatní.

 

V.      Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1.      Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

2.      Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

 

VI.     Místo a lhůta pro podání nabídek

1.      Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

2.      Nabídka musí být doručena do dne 21. 1. 2009 do 10.00 hod.

 

VII.    Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

 

VIII.   Závěrečná ustanovení

1.            Uchazeč ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.

2.            Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“.

3.            Nabídka se předkládá v počtu: 2 ks (1 originál + 1 kopie). Návrh smlouvy bude předložen současně též na CD.

4.            Nabídka se předkládá v uzavřené obálce, viditelně označené heslem: „Veřejná zakázka – neotvírat“. Obálka s nabídkou musí být dále označena názvem zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (zájemce), včetně jeho adresy. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.

5.            Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče odmítnout.

6.            Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

7.            Nabídky musí být doručeny zadavateli v stanovené lhůtě. Nabídky doručené po lhůtě budou vyřazeny.

8.            Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

9.            Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

10.        Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

11.        Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu je: Ing. Jiří John, ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů.

12.        Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Ing. Věra Sobotková, CSc, 221812748, e-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz.

Příloha:

Návrh smlouvy
Vzor čestného prohlášení uchazeče

Praze dne 9.1.2009

Ing. Jiří John, ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí