zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program Marco Polo II

20.01.2009
Obecné
Program Marco Polo II
Slouží pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí
Právě nyní je aktuální další výzva pro podávání žádostí o finanční podporu z programu Marco Polo II, označená jako Výzva 2009. Výzva se pravidelně zveřejňuje začátkem každého kalendářního roku. Nyní je platný program Marco Polo II (pro období 2007 až 2013), který je přímým pokračováním programu Marco Polo I (v letech 2003 až 2006).

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady z 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí a kterým se zrušuje Nařízení (ES) č. 1382/2003. Hlavním cílem programu je dosáhnout omezení podstatné části očekávaného nárůstu mezinárodní silniční dopravy převodem na železniční a vnitrozemskou vodní dopravu, pobřežní plavbu nebo kombinaci druhů dopravy, přičemž silniční úseky budou co nejkratší. V rámci programu lze podporovat mezinárodní projekty. Podpora je určena především na překonání ztrátovosti daného projektu v počáteční, neboli zaváděcí fázi a to v období 3 až 5 let.

Program Marco Polo II zahrnuje pět typů akcí:

- Akce k převodu na jiný druh dopravy (modal shift) zaměřené na převod části zboží přepravovaného po silnici, resp. určitých silničních trasách, na pobřežní námořní plavbu, železnici a vnitrozemské vodní cesty;

- akce zprostředkující, zaměřené na inovační aspekty a odstranění strukturálních překážek trhu na evropském trhu nákladní přepravy;

- akce všeobecně vzdělávací, zaměřené na rozšiřování inovačních know-how, zlepšení spolupráce a optimalizace procesů v řetězci nákladní přepravy a logistiky;

- akce mořské dálnice, zaměřené na větší využívání pobřežní námořní plavby. Cílem je z geografického hlediska přemístit silniční dopravu z kontinentu na moře, neboť Evropa, resp. většina států EU, je obklopena mořem. (Souvisí se zařazením mořských dálnic do transevropské dopravní sítě. Akce je prakticky obdobná akci k převodu na jiný druh dopravy, ale vnitrozemských států se týká zcela okrajově);

- akce k zamezení dopravy (přesněji omezení přeprav), zaměřené především na zlepšení logistických přepravních řetězců a jiná inovační opatření s cílem redukovat přepravní výkony po silnici nejméně o 10 %. Akce přitom nesmí vést k negativnímu ovlivnění výrobní kapacity nebo pracovních sil.

Projekty dle uvedených typů akcí se musí realizovat na území členských států EU a území participujících třetích států, což jsou státy ESVO a nově i Chorvatsko. Žadatelem o podporu může být konsorcium (sdružení) dvou nebo více podniků z nejméně dvou členských států EU příp. z jednoho členského státu EU a participujícího třetího státu, výjimečně pak pouze jeden podnik z členského státu EU.

Při poskytnutí podpory z programu Marco Polo musí žadatel dodržet následující podmínky:

- V souladu s obchodním plánem musí být dopravně-přepravní služby nabízeny po celou dobu poskytování podpory;

- nové služby musí převzít zátěž ze silniční dopravy, nikoliv od jiných dopravních oborů šetrných k životnímu prostředí;

- služba může nabízet změny v celém spektru nákladní přepravy, musí se ovšem týkat mezinárodní přepravy;

- všude, kde je to možné, se musí nabízené služby držet původního zadání projektu tak, aby bylo dosaženo maximální nákladové efektivnosti;

- příjemce podpory musí prokázat přínosy převodu výkonů ze silnice. V případě, že daný projekt nedosáhne plánovaných cílů, je příjemce povinen tuto podporu vrátit.

VÝŠE A DOBA POSKYTOVANÉ PODPORY

- U akcí k převodu na jiný druh dopravy při dosažení vlastní životaschopnosti nejdéle do 36 měsíců, je doba poskytování podpory nejdéle 38 měsíců. Dolní hranice je 500 tis. eur nebo 250 mil. převedených tunokilometrů, resp. 25 mil. převedených tunokilometrů u vnitrozemské vodní dopravy. Max. výše podpory je ve výši 2 eur za 500 převedených tunokilometrů, nejvýše však 35 % výdajů nezbytných k dosažení cílů dané akce.

- U akcí zprostředkujících při dosažení cílů nejdéle do 48 měsíců je doba poskytování podpory nejdéle 50 měsíců. Max. výše podpory je nejvýše 35 % výdajů nezbytných k dosažení cílů a vynaložených v důsledku dané akce. Orientační dolní hranice je 2 mil eur.

- U všeobecně vzdělávacích akcí při dosažení cílů a vlastní životaschopnosti nejdéle do 24 měsíců je doba poskytování podpory nejdéle 26 měsíců. Max. výše podpory je nejvýše 50 % výdajů nezbytných k dosažení cílů a vynaložených v důsledku dané akce. Dolní hranice je 250 tis. eur.

- U akcí mořské dálnice při dosažení cílů a vlastní životaschopnosti nejdéle do 60 měsíců je doba poskytování podpory nejdéle 62 měsíců. Max. výše podpory je ve výši 2 eura za 500 převedených tunokilometrů, nejvýše však 35 % výdajů nezbytných k dosažení cílů dané akce. Orientační dolní hranice je 2,5 mil. eur, nebo 1,25 mld. převedených tunokilometrů.

- U akcí k zamezení dopravy při dosažení cílů a vlastní životaschopnosti nejdéle do 60 měsíců je doba poskytování podpory nejdéle 62 měsíců. Max. výše podpory je ve výši 1 eura za 500 převedených tunokilometrů nebo 25 převedených vozových kilometrů, nejvýše však 35 % výdajů nezbytných k dosažení cílů dané akce. Orientační dolní hranice je 1 mil. eur nebo 500 mil. převedených tunokilometrů resp. 25 mil. převedených vozových kilometrů.

Vlastní realizace programu byla převedena 1. března 2008 na Výkonnou agenturu Evropské komise pro hospodářskou soutěž a inovace (Executive Agency for Competitiveness and Innovation - EACI), která zajišťuje agendu související s prováděním některých komunitárních programů podpory, tedy včetně programu Marco Polo II. Vyhodnocení a výběr nejlepších akcí se provádí především podle následujících kriterií, která plně odpovídají základním cílům programu: - příspěvek k ochraně životního prostředí; - převod očekávaného nárůstu nákladní dopravy po silnici na námořní příbřežní plavbu, železnici a vnitrozemské vodní cesty nebo na kombinovanou dopravu; - přínos k zavedení efektivního a trvalého přepravního systému; - zvýšení intermodality.

VÝZVA 2008

V rámci Výzvy 2008 bylo hodnoceno celkem 46 žádostí. Úspěšných, tzn. splňujících potřebná kritéria programu, bylo celkem 31 žádostí/projektů. Bylo však doporučeno dva projekty sloučit a jeden žadatel později svoji žádost stáhl, výsledně je tedy 29 schválených projektů k poskytnutí podpory. Z toho je 26 projektů modal shift (převodu na jiný druh dopravy), 1 projekt zprostředkující (katalystický) a 2 projekty všeobecně vzdělávací. Mezi schválenými není ani jeden projekt mořské dálnice či projekt k zamezení dopravy. Ani v jedné ze žádostí nefiguruje žádný český subjekt.

Požadovaná výše podpory schválených projektů je pouze cca 38 mil. eur, což je o více než 20 mil. eur méně než je schválený rozpočet pro Výzvu 2008 (59 mil. eur). Proto také nejsou k dispozici žádné rezervní projekty. Počet podaných žádostí i výše požadované podpory dokumentuje značně menší zájem o tento program, než se očekávalo. Žádosti na některé typy akcí se vůbec neobjevily a nadále zůstává rozhodující podíl (cca 90 %) akcí modal shift, tj. převodu na jiný druh dopravy. Toto jsou i důvody, které by měly vést k úpravám programu Marco Polo II tak, aby byl v budoucnu více atraktivní pro žadatele.

Praktický dopad podporovaných projektů z předchozích výzev na území ČR, konkrétně odlehčení naší silniční sítě, je dosud mizivý. Přes české území vede zatím málo tras vybraných projektů. Lze jen doufat, že program Marco Polo II po úpravách najde větší uplatnění nejen u nás, ale i v dalších středoevropských státech.

VÝZVA 2009

V nejbližší době bude v Úředním věstníku Evropského společenství zveřejněno oznámení a následně na webových stránkách Evropské komise celý text Výzvy k předkládání návrhů na akce k převodu na jiný druh dopravy, zprostředkující akce, mořské dálnice, akce k zamezení dopravy a všeobecné vzdělávací akce v rámci druhého programu Marco Polo (zkráceně Výzva 2009). Rozpočet programu počítá pro tuto výzvu s částkou 62 mil. eur, což je nepatrné zvýšení oproti předchozí Výzvě 2008. Konečný termín pro podání žádostí o finanční podporu bude konec dubna 2009. Vybrané projekty by měly být známy po konečném vyhodnocení koncem roku.

Ve Výzvě 2009 má dojít k určitým úpravám zvyšujícím atraktivitu programu, tzn. dílčí zlepšení jeho podmínek. Lze uvést dvě podstatné změny, a to zvýšení podpory o 100 %, tj. na 2 eura na 500 převedených tkm a výrazné snížení prahové hranice na 25 mil. tkm u akcí modal shift (převodu na jiný druh dopravy), ovšem pouze při užití vnitrozemské vodní dopravy.

Další návrhy na zlepšení programu však vyžadují změnu základního legislativního předpisu a to Nařízení (ES) č. 1382/2006. Jeho úprava se bude projednávat v průběhu I. pololetí tohoto roku.

Marco Polo je komunitární program a žadatelé proto podávají své návrhy - žádosti o finanční podporu - přímo Evropské komisi, resp. agentuře EACI do Bruselu, bez prostřednictví příslušných ministerstev. Zástupce příslušných ministerstev působí jako národní informátoři a případně koordinátoři určitých mezinárodních projektů splňující cíle dopravní politiky, kontaktní osobou na Ministerstvu dopravy je Ing. Ivan Novák, CSc., tel. 225131043.

Potencionální žadatelé mohou svoji žádost v předstihu připravovat. Při její přípravě lze vycházet ze znění Výzvy 2008, neboť obsah a text Výzvy 2009 se prakticky nemění a podmínky zůstávají prakticky stejné.

Oficiální znění minulé Výzvy 2008 včetně všech příloh, formulářů (v angličtině) je zveřejněno na webových stránkách Evropské komise ec.europa.eu Pracovní překlad Výzvy 2008 je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz Na stejných webových stránkách bude i oficiální znění výzvy 2009, resp. její pracovní překlad.

Další informace a podrobnosti lze získat na informačním dnu pro potencionální žadatele, který pořádá Evropská komise 4. února 2009 v Bruselu. Další informace a registrace účastníků je na ec.europa.eu

AUTOR: Ing. Ivan Novák, CSc.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí