zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energeticky úsporné riešenia pomáhajú mobilným operátorom

04.02.2009
Energie
Energeticky úsporné riešenia pomáhajú mobilným operátorom

Energetické výdavky predstavujú až polovicu prevádzkových nákladov mobilných operátorov.  Ericsson pomáha mobilným operátorom zlepšovať energetickú efektívnosť ich rádiových sietí tým, že dodáva energeticky úsporné produkty, zabezpečuje optimálny návrh siete a zavádza inovatívne využitie alternatívnych zdrojov energie na prevádzkovanie týchto sietí.

 

Spoločnosť Ericsson má dlhú tradíciu pokiaľ ide o zhodnocovanie životného cyklu (LCA) a už viac ako desaťročie využíva túto metodológiu na rozvoj porozumenia životnému prostrediu a merania zdokonalenia energetickej efektívnosti a celkových environmentálnych parametrov jej produktov a riešení. Zhodnotenie životného cyklu vlastných produktov spoločnosti Ericsson ukazuje, že najväčší environmentálny dopad mobilného systému spôsobujú telekomunikačné produkty počas celej doby ich prevádzky.

 

Prístup spoločnosti Ericsson k LCA je celkom jedinečný v rámci celého priemyselného odvetvia, pretože skúmame nielen to, čo je potrebné na výrobu a dodávku určitého produktu, ale aj spôsob jeho využívania počas jeho životnosti, ako aj spôsobov likvidácie produktu. Tento komplexný prístup nám umožňuje merať ďalší kľúčový indikátor, ktorým sú ročné emisie CO2  na účastníka v sieťach od spoločnosti Ericsson. Príslušné číslo zahrňuje telefón ako aj veci potrebné na výrobu, dodávku a prevádzku siete na poskytovanie služby. Prostredníctvom nášho LCA sa zistilo, že ročné emisie CO2 na priemerného účastníka GSM poklesli približne 7-krát, konkrétne na 25kg z hodnoty asi 180 kg v prípade sietí prvej generácie v roku 1985. 25kg emisií CO2  zodpovedá rovnakému množstvu emisií, aké vznikne približne hodinovou jazdou priemerného európskeho automobilu po diaľnici (125 km pri spotrebe 10,5 l benzínu). 

 

                                               

 

Priemernému účastníkovi siete 3G zodpovedá asi 30 kg CO2, avšak funkcionalita mobilných telefónov za uplynulé dve desaťročia dramaticky vzrástla Kľúčovým prvkom dosiahnutia tejto redukcie emisií CO2 je energetická efektívnosť produktov vo forme rádiových základňových staníc. V prípade mobilných sietí GSM a WCDMA predstavujú rádiové základňové stanice (RBS)  najväčší podiel v  objeme produkcie. Práve produkty RBS spotrebovávajú v prevádzke najviac energie v mobilnej sieti, a teda najviac prispievajú k emisiám CO2. RBSky predstavujú približne dve tretiny celkových emisií CO2 v štádiu používania a preto sme sa zamerali hlavne na tento produkt pri zdokonaľovaní jeho energetickej efektívnosti. Ericsson implementoval trojstupňový proces dosahovania energeticky úspornej komunikácie pre produkty, stanice a siete, ktorý zahŕňa energeticky optimalizované siete, optimalizáciu stanice a alternatívne zdroje energie.

 

Vývoj a realizácia energeticky úsporných produktov a funkcií

 

Ericsson vyvinul niekoľko inovácií súvisiacich s energetickou optimalizáciou, ktoré znižujú celkové náklady na vlastníctvo, zatiaľ čo súčasne zdokonalil environmentálne parametre po celom svete sa rozrastajúcich mobilných sietí. Ericsson sa zaviazal, že do konca roka 2008 zdokonalí energetickú efektívnosť rádiových základňových staníc WCDMA až o 80 percent, v porovnaní s úrovňami dosahovanými v roku 2001. Už v roku 2007 sme sa takmer priblížili k 80 percentnej celkovej redukcii v prípade technológie WCDMA, čo bol cieľ stanovený na koniec roka 2008, takmer o rok skôr ako sme plánovali.

 

Jedna z funkcií, nedávno uvedená na trh, Base Transceiver Station Power Savings /úspora energie základňovej stanice s kombinovaným vysielačom a prijímačom/ znižuje spotrebu energie v mobilných sieťach počas období s nízkou dátovou prevádzkou tým, že uvedie tie rádiové zdroje siete, ktoré sa práve nevyužívajú do pohotovostného režimu /tzv. standby/. Táto funkcia úspory energie nenarušuje existujúcu dátovú prevádzku ani skúsenosť užívateľa.

 

V závislosti na štruktúre dátovej prevádzky v sieti dokáže táto funkcia znížiť spotrebu energie v sieti s rádiovým prístupom až o 25 percent. Táto nová technológia je kompatibilná so všetkými doteraz inštalovanými rádiovými základovými stanicami GSM od firmy Ericsson: potrebný je len upgrade softwaru.

 

Vodafone Nemecko začal ako prvý operátor v decembri 2007 využívať funkciu úspory energie základňovej stanice. Ak by všetky základňové stanice GSM od Ericssonu, ktorých je vyše milióna, disponovali touto funkciou, emisiie CO2 by sa znížili o milión ton ročne - čo zodpovedá emisiám 330 000 automobilov, z ktorých každý prejde 16 000 km ročne.

 

Ericsson Tower Tube je inovatívna koncepcia základňovej stanice s rádiovým prístupom. Betónová veža má menší negatívny dopad na životné prostredie než klasické oceľové veže a až o 40 percent nižšiu spotrebu z pohľadu životného cyklu. Je to z toho dôvodu, že počas výroby a prepravy má betón nižšiu spotrebu energie a nižšie emisie CO2 než je tomu v prípade ocele, avšak najdôležitejšie je to, že počas prevádzky sú napájacie straty podstatne zredukované a nevyžaduje sa aktívne chladenie.

 

Vytváranie energeticky úsporných riešení stanovíšť

V odľahlých lokalitách, kde je nedostupná, alebo nespoľahlivá elektrická rozvodná sieť, sú potrebné lokálne riešenia a solárne, biopalivové, veterné a ďalšie alternatívne zdroje energie sú v čoraz väčšej miere schodné alternatívy, jednak z ekonomického a jednak z technického hľadiska. Diaľková základňová stanica Ericsson RBS 2111 má menšiu environmentálnu stopu než štandardná základová stanica a až o 50 percent nižšiu spotrebu energie. Diaľková rádiová jednotka je umiestnená na vrchu veže, čím sa znižujú napájacie straty a spotreba energie. S touto RBS si stanica na pokrytie makrooblasti vyžaduje solárne panely s plochou len 50 metrov štvorcových, v porovnaní s 200 metrami štvorcovými potrebnými pred piatimi rokmi. Okrem veľmi nízkeho negatívneho dopadu na životné prostredie majú solárne stanice tú výhodu, že si vyžadujú malú údržbu, majú technickú životnosť približne 20 rokov a sú omnoho spoľahlivejšie než systémy napájané dieselovým generátorom. Často je lokalita príliš veľká, aby bolo čiste solárne riešenie schodné, takže sú potrebné alternatívne riešenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženie prevádzkových nákladov. Lokality mimo rozvodnej siete tradične využívajú dieselové generátory v nepretržitej prevádzke. Pre bezpečnú prevádzku sa využívajú dve sady generátorov, pričom často je jedna z nich v prevádzke polovicu času. Po uplynutí obmedzenej životnosti je potrebné obidva generátory vymeniť, čo má dopad na prevádzkové náklady.

 

Namiesto striedavej prevádzky dvoch dieselových generátorov, nové hybridné dieselovo-batériové riešenie napájania od Ericssonu nahrádza jeden z týchto dieselových generátorov sériou špeciálne navrhnutých batérií, ktoré zvládnu veľký počet cyklov vybitia a nabitia. Toto nezávislé riešenie napájania, riadené RBS-kou od Ericssonu, možno nastaviť tak, aby vyhovovalo optimálnej úrovni nabitia a vybitia batérií, čím sa predĺži životnosť batérie a generátora, čo zasa vedie k úspore približne 50 percent nákladov na energiu. Ako prvý inštaloval toto riešenie operátor Celtel Uganda. Približne 50 percent všetkých lokalít s RBS v Ugande je nepretržite napájaných dieselovými agregátmi, pričom každý z nich typicky spotrebuje približne 20 000 litrov dieselového paliva ročne. Spoločnosť Celtel plánuje rekonštrukciu všetkých týchto staníc na hybridné riešenie napájania od Ericssonu, čím sa nielen znížia poplatky za dieselové palivo na polovicu, ale sa tým taktiež dosiahnu ďalšie úspory redukciou potreby dodávky paliva a údržby.

 

V súčasnosti sú klimatizačné jednotky najbežnejším riešením chladenia priestoru, ktorý obsahuje rádiové zariadenia, pričom tieto majú typicky spotrebu od 1200 do 2000 W. Avšak najnovšia rádiová základňová stanica (ako je napr. RBS2216) znáša vyššie teploty, čo umožňuje použitie nových metód chladenia. Ericsson uskutočnil testovanie v Indonézii, ktoré ukazuje, že výrazne nižšiu spotrebu energie možno dosiahnuť použitím tepelných výmenníkov pre ochranné obaly základňových staníc a osobitné chladiace priestory pre batériový záložný zdroj. Spotrebu energie na chladenie staníc možno znížiť až o 60 percent, v závislosti na konfigurácii stanice.

 

Návrh energeticky optimalizovaných sietí

Ericsson pracuje už niekoľko rokov na znižovaní spotreby energie sietí , pričom si stanovuje za cieľ neustále znižovať spotrebu energie v sieťach 2G a 3G. Sieťové riešenia a služby sú navrhnuté tak, aby využívali menej stanovíšť a aby sa optimalizoval návrh siete. Za uplynulé dve desaťročia Ericsson využíva štatistické údaje z reálnych sietí operátorov, týkajúcich sa stanovíšť, sietí, klímy a dátovej prevádzky, aby mohol presne určiť potenciálne zlepšenia energetickej efektívnosti. Na ich základe boli vyvinuté nové metodológie návrhu siete, rádiové techniky a technológie stanovíšť na paušálne zníženie spotreby energie:  od rádiových zariadení, cez klímu a napájacie systémy až po siete s rádiovým prístupom so zameraním sa jednak na uvádzanie nových sietí na trh, ako aj na prevádzku existujúcich sietí.

 

                                               

 

Využívanie alternatívnych zdrojov energie

V miestach, kde sú stanovištia základňovej stanice mimo dosahu elektrickej rozvodnej siete, alebo tam, kde je dodávka elektrickej energie nespoľahlivá - a ktoré sú dostatočne odľahlé na to, aby znemožnilo pravidelnú údržbu a dopĺňanie paliva dieselových generátorov - existuje niekoľko dostupných úsporných alternatívnych zdrojov energie. Význam týchto alternatívnych zdrojov energie narastá súčasne s nárastom nákladov expanzie do odľahlých oblastí - napríklad nákladov na pokrytie rozvoja ciest a infraštruktúry, prepravu paliva a bezpečnosť. Výdavky spojené s energiu môžu na niektorých trhoch dosahovať až 50 percent celkových prevádzkových nákladov pričom cena fosílnych palív naďalej stúpa.

 

Ako sa rádiové základňové stanice stávajú čoraz úspornejšími, je využívanie alternatívnych zdrojov energie ekonomicky a technicky čoraz reálnejšie. Ericsson disponuje niekoľkými etablovanými a komerčne prevádzkovateľnými ekologickými riešeniami stanovíšť na niekoľkých trhoch, vrátane stanovíšť napájaných solárnymi článkami, biopalivom, palivovými článkami, batériami a staníc s hybridným napájaním batériami a dieselovým agregátom.

 

Ericsson dodal svoje prvé stanice napájané solárnymi článkami spoločnosti Maroc Telecom v roku 2000. Dodnes inštaloval Ericsson viac ako 200 fotovoltaických solárnych základňových staníc s názvom "Sunsite"  v Maroku, Mexiku, Etiópii a mnohých ďalších krajinách.

 

V prípade staníc s nízkou a strednou kapacitou predstavujú ekologické riešenia veľmi efektívny zdroj energie. Ako sa stanice stávajú úspornejšími, veľkoplošné solárne panely nie sú až také potrebné. Využitím RBS najnovšej generácie, konkrétne riešenia diaľkovej základňovej stanice GSM RBS 2111, je možné napájať stanice solárnymi článkami na mnohých rozvíjajúcich sa trhoch na svete. Indonézsky operátor PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) je prvým operátorom, ktorý použil túto energeticky úspornú kombináciu na zabezpečenie pokrytia makrooblasti na Sumatre a vidieckych oblastí Indonézie. Ericsson je taktiež prekopníkom využívania biopalív v oblasti telekomunikácií. Ericsson, Idea Celular a GSM Association Development Fund napríklad spoločne uviedli do prevádzky niekoľko základňových staníc, napájaných miestnymi biopalivami, použitých na rozšírenie komerčnej mobilnej siete spoločnosti Idea vo vidieckej oblasti Indie. Využívajú sa v miestach bez zástavby, ktoré predtým nemali prístup k mobilnej sieti a nachádzajú sa v oblastiach s nespoľahlivou dodávkou energie. Biodieselové palivo pre tieto základňové stanice pochádza z kuchynských olejov z reštaurácií. Spoločnosť Idea má v súčasnosti v Indii 23 staníc napájaných biodieselovým palivom a očakáva, že v roku 2008 sa tento počet rozšíri na 40 až 50 staníc. Z dlhodobého hľadiska sa počíta s využitím lokálne dopestovaného oleja jatropha, len čo bude tento dostupný v dostatočných množstvách. Vybrané zdroje biodieselového paliva majú nízky negatívny dopad na životné prostredie a dodržiavajú zodpovedné environmentálne praktiky produkcie biodieselového paliva.

 

V spolupráci so Sony Ericsson vyvinula spoločnosť Ericsson solárnu nabíjačku pre vidiecke oblasti /Village Solar Charger /. Táto inovácia, určená k použitiu v obciach všade na svete, dokáže dobiť minimálne 30 batérií do mobilného telefónu denne a osem telefónov súčasne.

Solárne nabíjačky pre vidiecke oblasti boli použité vo všetkých obciach v rámci projektu Millenium Village v subsaharskej Afrike, kde spoločnosť Ericsson pôsobí.

 

                                              

Telekomunikácie prispievajú k rozvoju hospodárstva založeného na nízkej produkcii uhlíka /low carbon economy/

Telekomunikácie majú potenciál zabezpečiť spoločenské riešenia, ktoré dokážu prispieť k prechodu na globálnu ekonomiku produkujúcu emisie s nízkym obsahom uhlíka. WWF (predtým Svetový fond na ochranu prírody) a ETNO (Asociácia európskych operátorov telekomunikačných sietí) odhadujú, že behaviorálne zmeny v spoločnosti spôsobené využívaním telekomunikácií môžu mať za následok zníženie spotreby energie v spoločnosti, ktoré predstavuje desaťnásobok objemu energie potrebnej na produkciu a poskytovanie telekomunikačných služieb. Ericsson odhaduje, že spotreba energie a emisie CO2 by sa v období počnúc dneškom do roku 2020 mohli znížiť o 5-20 percent. Medzi príklady telekomunikačných aplikácií, ktoré môžu podporiť behaviorálne zmeny patria technológie umožňujúce prácu na diaľku a videokonferencie, ktoré redukujú cestovanie a potrebu veľkých pracovísk náročných na spotrebu energie a systémy na monitorovanie energie, ktoré diaľkovo riadia vykurovanie a osvetlenie a zabezpečujú energetickú efektívnosť doma i na pracovisku. Ako príklad možno uviesť skutočnosť, že nová štúdia spoločností Ericsson a austrálskeho operátora Telstra uskutočnená v rámci siete NextGTM spoločnosti Telstra - ktorú dodal a inštaloval Ericsson - zistila, že podnikoví užívatelia novej mobilnej širokopásmovej služby znížili svoju uhlíkovú stopu typicky o 5-10 percent (a najviac až o 17 percent) a zlepšili svoju produktivitu. Štúdia potvrdila, že mnoho podnikových užívateľov novej 3G siete s aktivovaným HSPA dokáže obmedziť počet prejazdených kilometrov ako aj potrebu tlačiť dokumenty, čo má za následok zníženie uhlíkovej stopy ich pracovných aktivít.

 

http://www.mobil.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí