zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Indický trh je stále lákavý

30.01.2009
Energie
Indický trh je stále lákavý
Energetika a infrastruktura. To jsou oblasti, které zůstávají atraktivní i v době světové krize.

Prožíváme období globální krize a řada firem je vlivem poklesu zakázek tradičních odběratelů postavena před nutnost hledat nové partnery a nové obchodní příležitosti. Indie se svým dosavadním ročním přírůstkem hrubého domácího produktu okolo 7,5 %, s obrovským potenciálem svého vnitřního trhu a s relativní politickou stabilitou může být pro řadu našich firem vítanou příležitostí. Nicméně i Indie prochází krizí a řada oborů indické ekonomiky je také zasažena poklesem poptávky z okolního světa. Klíčová proto zůstávají ta odvětví, která indická vláda považuje za deficitní, odvětví s nutností posílit pro udržení sice nikoli dvouciferného, přesto stále vysokého tempa růstu.


Perspektivní je energetický sektor

Výrobní kapacity energetického sektoru jsou, stručně řečeno, nedostatečné, země trpí nedostatkem elektrické energie (ve špičkách až 15%). Na pořadu dne jsou časté výpadky a v rurálních a méně rozvinutých oblastech není výjimkou ani 10 hodin bez dodávky proudu. Provozy jako cementárny, železárny nebo textilní továrny, které si nemohou výpadek proudu z technologických důvodů dovolit, musí být vybaveny dieselgenerátory jako záložními zdroji. Ambiciózní plán postavit za dvě pětiletky, v období let 2003 až 2012, nové elektrárny o celkové přidané kapacitě 100 tisíc MW zatím nevychází. Za první pětiletku došlo ke značnému zpoždění, a vláda proto vyhlásila zintenzivnění úsilí v oblasti elektrárenských kapacit s cílem zvýšit je v druhé pětiletce o celkem 90 tisíc MW. Indická ekonomika nemůže počítat s vysokým růstem bez zajištění kapacit ve výrobě elektřiny. Její nedostatek již nyní limituje současný ekonomický vzestup.

Pokud jde o klasické tepelné elektrárny, z vlastních zdrojů země jsou zásobovány jen uhelné elektrárny. Zhruba dvě třetiny spotřeby ropy a plynu však Indie dováží a účet tvoří více než třetinu celkového importu, tedy více než 100 miliard USD ročně. Uhelné elektrárny proto jednoznačně převažují a v době, kdy barel ropy byl za 140 USD, vláda uložila státní společnosti Coal India Ltd. rozšířit těžbu v hlubinných dolech. Dosud se uhlí těží z cca 80 % pouze v povrchových dolech - šanci mají tedy i firmy podnikající v tomto oboru. Nicméně ani uhelné elektrárny, které zajišťují většinu dodávek (70 %), nejsou bez problémů. Negativním jevem jsou emise, které bude muset Indie také řešit, již nyní patří státní společnost NTPC provozující většinu tepelných elektráren mezi 10 největších znečišťovatelů ovzduší světa.

V centru zájmu jsou proto další, alternativní zdroje, především výstavba nových vodních elektráren. V současné době se zdá, že výraznější šanci mají menší zdroje do 25 MW. Některé svazové státy disponující vodními zdroji již vyhlásily pravidla pro privátní investory, která garantují podmínky pro výstavbu a provoz těchto elektráren.

Mnoho diskusí se týkalo potenciálu biopaliv. V Indii však panuje obava, že dojde ke ztrátě ploch, které jsou oseté potravinovými plodinami, a zvýší se jejich ceny, což je nepřijatelné ze sociálního hlediska pro mnoho milionů chudých Indů. Indická vláda jednoznačně podporuje výstavbu větrných a slunečních elektráren, u nichž je výroba elektrické energie naprosto závislá na dotacích. Zejména sluneční elektrárny se stanou v některých svazových státech letošním hitem, přestože jen zřídkakdy jde o farmy o větší kapacitě než 2,5 MW.

Zvláštní pozornost se obrací k jaderným elektrárnám, jež se staly jedním z nejrychleji rostoucích odvětví energetiky. Šest jaderných elektráren je nyní ve výstavbě a se 17 stávajícími je Indie na 9. místě na světě v počtu jaderných reaktorů. Navzdory tomu, že Indie není signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní a jako taková nemá přístup k jaderným technologiím, je však oblast civilní jaderné technologie dobře rozvinutá. Přesto zatím nedosahuje podíl výroby elektrické energie z jaderných reaktorů ani 3 % celkové výroby.


infrastruktura a udržení růstu

Hospodářský růst Indie doprovází rapidní zvýšení pohybu zboží i osob. Bombajské letiště zaznamenává cca 600 příletů a odletů denně na jedné ranveji; ze 3,3 mil. km silniční sítě pouze 2 % snesou evropské srovnání; jedna z největších železničních sítí světa praská ve švech.

Rozvoj infrastruktury - stejně jako energetiky - je základním předpokladem pro průmysl, zemědělství nebo zvyšování životní úrovně, a proto je životně nutný pro udržení růstu indického hospodářství. Je tedy do určité míry nezávislý na současné globální krizi.

Zejména modernizace stávajících letišť a výstavba nových, zřizování lokálních leteckých linek obsazených menšími letadly na méně rozlehlých letištích, nutnost jejich vybavení v souladu s mezinárodními pravidly včetně kontrolních a řídicích systémů je na dlouhá příští léta jednoznačnou výzvou pro potenciální dodavatele.

Obdobně můžeme mluvit o železnici s jejími dlouhodobými výhledy na modernizaci vozového parku, vybavení lokomotivních dep a opraven, vybavení kontrolními a řídicími systémy a signalizační technikou ve stanicích. Prioritou je výstavba silnic a dálnic, budování nových kontejnerových terminálů v přístavech a modernizace telekomunikační sítě. Nezbytně nutné je zlepšení infrastruktury v největších městech, včetně výstavby podzemních drah v Bombaji, Chennai, Hajdarábádu a dalších velkých městech.


Průmysl hlásí ohrožení

Jednou z klíčových oblastí z hlediska českého exportu je strojírenství. Tradičně silnou roli hrají v českém exportu do Indie obráběcí stroje, kovací lisy, textilní stroje, tiskařské stroje a další strojírenské výrobky pro nejrůznější průmyslové účely. Současnou globální krizí je v Indii pravděpodobně nejvíce postižen automobilový průmysl, což bude znamenat pokles dovozu např. numericky řízených obráběcích strojů nakupovaných nejvíce právě tímto odvětvím.

Export zaznamenává sice pokles růstu, avšak řada dalších odvětví především pro spotřebu vnitřního trhu bude zasažena méně než jinde ve světě. Důvodem je nízký objem obchodní výměny vzhledem k objemu HDP jako celku. Výrobců energetických zařízení či dodavatelů techniky pro rozvoj infrastruktury se z již popsaných důvodů globální krize pravděpodobně nedotkne vůbec.

Tržní krize spolu s poklesem cen komodit, ke kterému celosvětově dochází, bude mít za následek pokles cen finálních výrobků, což naznačují i čísla inflačních trendů. Je pravděpodobné, že pro udržení konkurenceschopnosti a objemu exportu českých firem se bude stále více hlásit o slovo outsourcing průmyslových výrobků z Indie.


Štěstí přeje připravenému

V případě Indie nelze nedodat pár slov o odlišnosti tohoto vzdáleného teritoria. Bez znalosti způsobu vedení obchodního případu v různých oborech, bez přípravy na odlišné zvyklosti v obchodním jednání, bez informací o rozdílech dodávek pro privátní a státní sféru a bez obchodního partnera v zemi je vstup na indický trh složitý. Je třeba počítat s odlišnostmi ve sféře propagace a distribuce, s rozlehlostí teritoria a rozdílnou úrovní jednotlivých svazových států, s multireligiózní společností s rozdílnými zvyky, s častou fyzickou přítomností v teritoriu a navazováním osobních vztahů. Je nutné se obrnit trpělivostí a vytrvalostí, připravit se na dlouhá jednání a nesnažit se vnášet evropské zvyklosti do místního rigidního světa. Obchodní jednání s indickým partnerem mohou být vším - od vítaného dobrodružství až po noční můru, avšak po úspěšném absolvování tohoto martyria většinou čeká na podnikatele dlouhodobý obchodní vztah. České firmy mají v Indii dobré jméno a mohou stále stavět na dobrém základu z minulosti. Tato nabízená šance je ale mnohdy málo využívána.

AUTOR: Vladimír Jeništa

Autor je vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Dillí
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí