zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstavba protihlukové stěny

03.02.2009
Hluk
Výstavba protihlukové stěny
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970298
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
06.03.2009 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 18 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vypisuje výběrové řízení na výstavbu protihlukové stěny u dálnice. Nabídka do tendru musí být zaslána do 6. 3. 2009. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 10. 2. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
PSČ: 82109
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava
Kontaktná osoba: Mária Domianová
Telefón: 02 58 31 11 21
Fax: 02 58 31 17 01
E-mail: maria.domianova@ndsas.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.ndsas.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet činnosti

Iný predmet (špecifikujte): Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest.
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Diaľnica D1 - protihluková stena, Liptovský Michal.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Diaľnica D1 v úseku Ivachnová - Liptovský Mikuláš pri obci Liptovský Michal a sídlo verejného obstarávateľa.
NUTS kód:
SK0.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výstavba protihlukovej steny v dĺžke 711,618 m a s výškou 4,6 m na pravej strane diaľnice D1 v úseku Ivachnová - Liptovský Mikuláš.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník:                45233000-9        .

II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 1 311 160 EUR
II.2.2. Opcie
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v intervale .
Začatie:
Ukončenie: 31. 10. 2009


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Úhrada za uskutočnené stavebné práce v zmysle súťažných podkladov.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupinya dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
III.2. Podmienky účasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 26 ods. 1 až 7 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky; § 27 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody (nie nižšie, ako je predpokladaná cena práce) vyplývajúcej z podnikateľského rizika a v zmysle súťažných podkladov.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. b) - predložiť zoznam uskutočnených prác na realizácii protihlukových stien pri stavbách diaľnic alebo iných pozemných cestných komunikácií, min. jedna za predchádzajúcich päť rokov 2004 až 2008 nad 1 mil. EUR bez DPH. § 28 ods. 1 písm. c), g), j), k). § 29 a v zmysle súťažných podkladov.
III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb


ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 10. 2. 2009. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 6. 3. 2009. Čas: 10.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 5. 6. 2009
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 6. 3. 2009. Čas: 11.00 h.
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať
VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3. Ďalšie informácie
Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava, na 3. poschodí v kancelárii č. 48 v čase od 9.00 do 12.00 h, alebo budú zaslané poštou. Verejný obstarávateľ si v zmysle § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom pri opakovanom plnení predmetu obstarávania. Ak počas trvania zmluvy úspešný uchádzač stratí schopnosť plniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 23 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uzatvoriť novú zmluvu s jedným z ďalších uchádzačov, ktorí predložili ponuky. Podmienky účasti budú podrobnejšie opísané v súťažných podkladoch.
VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia
27. 1. 2009

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        


 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí