zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelená škola podporuje environmentálnu zodpovednosť u mladých

07.02.2009
Obecné
Zelená škola podporuje environmentálnu zodpovednosť u mladých
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica práve v dnešných dňoch štartuje nový projekt programu Zelená škola, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete Ekoškôl. Zelené školy na Slovensku fungujú už štvrtý rok a v súčasnosti sa o získanie certifikátu uchádza 90 škôl. V celosvetovom merítku je do programu Eco-Schools zapojených vyše 22 tisíc škôl zo 42 krajín 4 kontinentov.

„Jedným z hlavných cieľov projektu je zvýšenie záujmu a zapojenia žiakov, učiteľov a zamestnancov školy do realizácie zmien vedúcich k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole“ hovorí jeho manažér Radoslav Plánička. Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie. Žiaci sa učia tolerancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Zelená škola by mala byť alternatívou aj v zmysle otvorenosti školy novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

Počas projektu budú vytvorené 4 regionálne centrá, ktoré zlepšia poskytovanie odborného a informačného servisu pre školy a ich konzultantov. Nakoľko záujem škôl o zapojenie sa do programu Zelená škola stúpa, rozšíri sa aj sieť ich odborných konzultantov vďaka spolupráci s univerzitami.

Výstupom projektu bude aj nová internetová stránka a množstvo aktivít nielen pre Zelené školy. Pre ďalšie šírenie modelu poslúži metodická príručka, ktorá sa bude venovať procesu zavádzania participatívneho environmentálneho manažmentu na škole a meraniu ekologickej stopy školy *. Nielen pre odbornú verejnosť bude určená záverečná konferencia k environmentálnej výchove.

„Do programu Zelená škola sme zapojení už 4. rok. Na škole sa vďaka spoločnej realizácii množstva praktických aktivít vytvoril tímový duch. Môžem povedať, že sa zmenila celá filozofia našej školy, čo vyústilo do jej zamerania na environmentálnu výchovu. Verím preto, že tento nový projekt bude opäť prínosný, ako pre nás tak aj pre miestnu komunitu“, hovorí Ing. Eva Moňoková, koordinátorka environmentálnej výchovy na základnej škole v Družstevnej pri Hornáde.

Program Zelená škola vysoko ohodnotila aj Holandská kráľovná Beatrix, ktorá v roku 2007 osobne navštívila práve túto základnú školu.

Zelenou školou sa môže stať ktorákoľvek materská, základná alebo stredná škola z celého Slovenska. Výzva na zapojenie do nového ročníka bude zverejnená na Deň Zeme - 22.apríla 2009 na internetovej stránke www.zelenaskola.sk

Tento dvojročný projekt realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s partnermi vďaka finančnej podpore Blokového grantu Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO-TUR), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pracovníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou a okolitým svetom.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktický postup 7 krokov, vypracovaných podľa systému environmentálneho manažmentu EMAS  (Environmental Management and Auditing Scheme) a ISO 14001. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti. Zelená škola prispieva k trvaloudržateľnému rozvoju svojej komunity. Sedem krokov Zelenej školy: 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Environmentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Presah do vyučovania (ŠkVP), 6. Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity, 7. Eko-kódex školy.

Každá prihlásená škola má prideleného konzultanta, ktorý počas celého školského roku je škole k dispozícii a na jeho konci vydá svoje stanovisko k záznamom školy v hodnotiacom formulári. Hodnotenie projektových úloh a aktivít každej školy je následne predložené Rade Zelenej školy a tá následne udelí resp. neudelí škole certifikát Zelená škola. Certifikát Zelená škola a vlajka Eco-Schools sa udeľuje vždy na jeden školský rok.

Do programu Eco-Schools je v súčasnosti zapojených vyše 22 tisíc škôl zo 42 krajín 4 kontinentov. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Narodným garantom certifikácie programu Zelená škola je Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Generálnym partnerom je Východoslovenská energetika, a.s.

Slovenský program Zelená škola je súčasťou svetového hnutia EcoSchools. Pre úspešné zúčastnené školy to znamená získať nielen česť vyvesiť zástavu svetového hnutia EcoSchools, ale aj možnosť zapojiť sa s ďalšími školami v Európe, ale mimo nej do spoločných projektov. Organizátorom hnutia EcoSchools je nadácia Foundation for Environmental Education - nezisková, mimovládna organizácia, zložená z vyše 30 krajín Európy, Južnej Afriky, Maroka, Kanady, Chile a niekoľkých krajín z karibskej oblasti. Bola založená v roku 1981 s úlohou podporovať medzinárodnú environmentálnu výchovu a myšlienky trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 21.

http://www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí