zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Devastace rezervaci Drbákov-Albertovy skály nehrozí

21.02.2009
Příroda
Devastace rezervaci Drbákov-Albertovy skály nehrozí

Pod taktovkou Agentury ochrany přírody a krajiny se začnou již v únoru provádět v Národní přírodní rezervaci Drbákov - Albertovy skály určité zásahy. Půjde i o prosvětlování porostu, tedy i o kácení některých stromů a dřevin. Ing. Jiří Pokorný, pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník nepopírá, že se trochu obává reakcí  lidí.  Mohou se prý domnívat, že se zde děje nějaká nepravost. Přitom opak je pravdou. „Máme na starosti péči o národní přírodní rezervace a památky na svěřeném území,“ vysvětluje Pokorný, že se v žádném případě nejedná o devastaci a drancování cenného území, ale o cílenou péči ve prospěch ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Kdy se budou úpravy v rezervaci provádět a jaká je představa o rozsahu prací?

Práce zahájíme během února a ukončíme před započetím vegetační sezóny, to znamená do přelomu března a dubna. Vytipovali jsme šest dílčích ploch na bočních skalnatých hřbetech v severní části rezervace, které jsou osluněné a kde se vyskytuje stepní, lesostepní a hájová květena a vzácné druhy hmyzu včetně nedávno zjištěného okáče bělopásného. Zásah budeme dělat pouze na těchto plochách. Rozhodně nemáme zájem vytvářet žádné holiny uvnitř stávajících dubových porostů, půjde jen o částečné snížení stávajícího porostu odstraněním výmladků habru obecného, lípy malolisté a trnovníku akátu. Zachovávat zde budeme dub zimní, teplomilné jeřáby muk a břek. U otevřenějších skalnatých partií, například u vyhlídky na naučné stezce, dojde k odstranění nárostů trnky, šípkových růží a habrového zmlazení. Habr nehodláme z porostů zcela odstranit. Vyskytoval se zde i v minulosti, i když patrně v menší míře než dnes. Habry jsou schopny z pařezů velmi dobře obrážet a zmlazovat, a proto i zde byly pravděpodobně alespoň v přístupnějších partiích využívány pro toulavou těžbu palivového dříví, kdy byly z porostu vytěžovány jednotlivé stromy. Takto lze dřevo opakovaně získávat v intervalu od 20 do 30 let. Touto péčí se tak do jisté míry vracíme k předchozímu využívání území.

Pokud se bude kácet, budou se některá místa naopak osazovat?

S vysazováním dřevin v této části rezervace nepočítáme. Dřevinná skladba a struktura porostů odpovídá stanovišti, naším cílem je jen trvalé udržení  rozvolněného  lesního porostu s mezernatým zápojem, který se zde v minulosti - také v důsledku lidského využívání - vyskytoval a který podpoří výskyt chráněných a ohrožených stepních a lesostepních rostlin a živočichů.

Úplně jiná situace je ale v jižní stinné části rezervace, kde je hlubší půda a převažuje zapojený les. Na okraji rezervace se vyskytují stanovištně nepůvodní porosty smrku, které jsou napadeny lýkožroutem smrkovým čili kůrovcem. Ty postupně nahrazujeme stanovištně původními dřevinami dubem, bukem, jedlí, které by se zde přirozeně vyskytovaly. Zároveň podporujeme zmlazení tisu natíráním semenáčků proti okusu zvěří či budováním oplocenek.“ 

Kdo nebo které organizace na této činnosti spolupracují?

Veškeré zásahy jsou projednávány s vlastníky pozemků, v tomto případě s obcí Nalžovice, která nám vychází vstříc. Konzultovali jsme zásah s botanikem Hornického muzea v Příbrami, který zde prováděl botanický inventarizační průzkum, a péči konzultujeme se specialisty na motýly z Entomologického ústavu akademie věd ČR z Českých Budějovic a s naším ústředím a regionálními pracovišti. Jsme v kontaktu s dalšími regionálními znalci botanickými i zoologickými, kteří rezervaci dobře znají.

Řada lidí v regionu má povědomí o unikátnosti území Bílých Albrechtových skal. Jaké rostliny tu rostou nebo pro jaké živočichy je tato rezervace domovem?

Území je jednou z nejzachovalejších ukázek přirozených ekosystémů kaňonu středního toku Vltavy. Vyznačuje se velkou pestrostí, jak z hlediska geologického podloží, tak z hlediska tvaru terénu a tím i oslunění, sklonitosti či vláhy. Tato pestrost umožnila vytvoření rozmanité mozaiky stanovišť a výskytu druhů rostlin a živočichů s velmi odlišnými nároky na stanoviště; tedy jak teplomilným prvkům žijícím na skalách a skalních stepích, tak prvkům osidlujícím přirozená lesní společenstva. Pestrost geologického podloží můžeme ukázat na tak rozličných společenstvech jako jsou vřesoviště, která se vyskytují na chudých kyselých horninách, a trávníky s pěchavou vápnomilnou. Výslunné svahy a skalní stěny osidlují společenstva skalní stepi s chráněnými a ohroženými druhy rostlin, např. koniklecem lučním, nápadnou travou s dlouhými osinami - kavylem Ivanovým, chrpou chlumní a bělozářkou liliovitou. Na mělkých půdách nalezneme teplomilné doubravy, kde se vzácně vyskytuje nenápadná orchidej vemeník zelenavý, na hlubších půdách dubohabřiny, kde roste známá lilie zlatohlávek apod. V okolí vrchu Drbákova nalezneme suťové lesy s lípou, habrem, javory, jilmem a jedlí a také s poměrně zde hojným chráněným tisem červeným.

Z živočichů je zde zastoupeno mnoho teplo a suchomilných druhů, zejména bezobratlí - brouci, motýli, plži, ale i živočichů vázaných na přirozené listnaté lesy. Nejnápadnější je výše zmíněný okáč bělopásný, kterého při troše štěstí můžeme spatřit na světlých okrajích porostů nebo na skalních stepích. Pravidelně se vyskytuje mlok skvrnitý. Z plazů je nápadná teplomilná ještěrka zelená, která se vyskytuje v teplejších oblastech kaňonovitého údolí Vltavy, Berounky a dolní Sázavy. Často ji lze zahlédnout v teplých letních dnech na skalách u naučné stezky.  Z ptáků zde hnízdí mimo jiné naše největší sova výr velký, dále káni podobný dravec včelojed lesní, holub doupňák, lejsek bělokrký... V posledních letech se zde pokouší hnízdit majestátní orel mořský.

Území je navrženo jako evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000 pro přirozená stanoviště.

http://www.blanik.ochranaprirody.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí