zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE XII

17.03.2009
Voda
Odpady
Geologie
Pozvánka na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE XII
Zveme Vás do Uherského Hradiště na konferenci konanou pod osobní záštitou náměstka ministra životního prostředí a ředitele sekce technické ochrany životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.

19. – 21.5.2009

PROGRAM

19.5.2009        prohlídka bioplynové stanice EPS, Nový Dvůr

                        prohlídka zámku Buchlovice

                        welcome drink

20.5.2009        8.30 – 12.30 - ODBORNÝ PROGRAM (plenární  zasedání)

     Zahájení konference, představení hostů a informace organizačního výboru

     Úvodní vystoupení čestného předsedy konference

     Uvítání účastníků starosty měst Uherské Hradiště a Kunovice

     Staré ekologické zátěže v České republice — vývoj od VI/2008

     Současný stav financování a řešení starých ekologických zátěží vzniklých

před privatizací - pohled MF ČR

     OPŽP - oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

     Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku

     Lokality po Sovětské armádě na území ČR - pasportizace v roce 2008/2009

     Výsledky pasportizace lokalit po Sovětské armádě v ČR

     Klasifikace priorit kontaminovaných míst - nový metodický pokyn MŽP

     Prioritizácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike

     Nové metodické pokyny, příručky apod. v oblasti OSEZ

13.30 – 18.00 - ODBORNÝ PROGRAM (sekce A)

     Pět let platnosti Stockholmské úmluvy – zkušenosti s realizací Národního implementačního plánu se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst v ČR

     Přístupy k hodnocení zdravotních rizik v rámci zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

     Bioremediace nestandardních polutantů - vývoj technologie od laboratoře po reálnou aplikaci

     Úskalí a problémy spojené s aplikací biodegradace in-situ jako sanační technologie - praktické zkušenosti

     Provozní zkušenosti s první aplikací MBBR technologie v ČR při čištění průmyslových a podzemních odpadních vod na CHBČOV Draslovka Kolín

     Problematika halogenovaných pesticidů - toxicita a jejich možná mikrobiální degradace

     Nápravná opatření - laguny Ostramo, dokončení legislativního procesu záměru

     Technické možnosti sanace skládky Pozďátky

     Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky

     Udržitelné a reálné snižování kontaminační zátěže životního prostředí (LCA  a sanační technologie)

13.30 – 18.00 - ODBORNÝ PROGRAM (sekce B)

     Ukončení sanačních prací - Bor u Skutče

     Zkušenosti s realizací pasivního sanačního zásahu v areálu společnosti Dalkia ČR, a.s. v Ostravě Třebovicích

     Skrytý potenciál podporované atenuace

     Zkušenosti ČIŽP se sanacemi znečištění CLU

     Sanace průmyslových areálů společnosti Carborundum Electrite

     Technologie k odstranění organochlorových kontaminantů - efekt sanačního zásahu - Projekt Dioxiny Spolana

     Likvidace ekologické zátěže v bývalém největším cukrovaru Střední Evropy - Eastern Sugar, Hrochův Týnec

     Přeměna xenobiotik v kořenových systémech rostlin s využitím rhizosférních mikroorganismů

     Akumulace hexabromcyklododekanu v rostlinné tkáni

     Transgenní rostliny s bakteriálními geny dioxygenas pro zvýšení účinnosti fytoremediace PCB a toluenu - příprava a studium


od 20.00 – SPOLEČENSKÝ PROGRAM (Reduta Uherské Hradiště)

koncert a taneční vystoupení cimbálové muziky Hradišťan

cimbálová muzika Sudovjan

rockový sbor Svatý pluk

diskotéka

raut

ochutnávka vín

21.5.2009        9.00 – 13.00 - ODBORNÝ PROGRAM (sekce A)

     Možnosti použití reduktivních technologií sanace chlorovaných uhlovodíků ve slabě propustných horninách

     Praktické zkušenosti s použitím nanoFe při sanacích ekologických zátěží – přehledová studie

     Nový materiál na bázi nanočástic elementárního železa pro sanace podzemních vod - vlastnosti a výsledky pilotních testů

     Biologické hledisko in-situ chemické oxidace

     Použití membránových separačních procesů pro sanaci ekologických zátěží

     Poloprovozní odzkoušení metody podporované biologické reduktivní dechlorace s využitím syrovátky jako fermentačního substrátu

     Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací

     Kolonové testy ISCO k intenzifikaci aerobní biodegradace leteckého petroleje

     Zvláštnosti využití kroužkovců při snižování ekologického rizika na starých ekologických zátěžích

9.00 – 13.00 - ODBORNÝ PROGRAM (sekce B)

     Ekotoxicita, genotoxicita a bioremediácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB)

     Kontaminácia sedimentov Laborca, Strážského kanála a Zemplínskej Šíravy PCB, možnosti jej riešenia - Projekt nespaľovacích technológií

     Podklady pro nakládání s vodami při sanaci starých ekologických zátěží

     13 let s metodickým pokynem MŽP "Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody"

     Pseudofosílie, zdroj inspirací pro projektování, provádění a vyhodnocování sanačních prací

     Ověřování vlastností a interakcí horninového prostředí v oblasti neovlivněné chemickou těžbou uranu

     Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných etylenů in-situ - výsledky pilotních testů

     Zásadní význam migračních zkoušek při projektování sanačních a monitorovacích prací a starých ekologických zátěžích

     Geneticky modifikované rostliny pro remediaci těžkých kovů

     Ukončení konference

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ:

     Posouzení vlivu kontaminace fukoidových pískovců - realizace a numerická simulace

vtláčecí zkoušky

     Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie

pre vybrané kraje

     Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

     Modelování sorpce těkavých organických látek na organickou hmotu a na minerální složky v zeminách

     Komparativní studie degradérů celulosy

     Fe0 ako vhodné reaktívne médium pre sorpciu potencionálne toxických prvkov

v permeabilných reaktívnych bariérach

     Využitie akumulačnej schopnosti mikroskopických húb v procese odstraňovania

vybraných chemických prvkov z banských vôd

     Hodnotenie zdrojov znečistenia veľkých priemyselných lokalít

     Trh s bioremediačními produkty

     Lignocelulosové odpady v odpadovém hospodářství a anaerobní digesci

     Metabolizace chlorbenzoových kyselin biologickými systémy

     Studium degradačních změn PCB

     Konkrétní příklady vhodné optimalizace návaznosti geofyzikálního a sanačně

geologického průzkumu

     Úprava kyslých banských vôd na ložisku Smolník pasívnym bioreaktorom

     Vliv vlhkosti na sorpci perchlorethylenu u různých typů zemin

     Železné nanočástice a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti

     Tvorba dlouhodobého reakčně-transportního modelu cenomanské zvodně –

Stráž pod Ralskem

     Experimentální studium sedimentace nanočástic

     Měření velikostní distribuce modifikovaného nanoželeza

     Model agregace železných nanočástic zahrnující vliv elektrostatických sil

     Použitie pasívnych vzorkovačov Chemcatcher na monitorovanie kontaminantov

vo vodnom prostredí

     Výhody spojení sanačních a rekonstrukčních prací, na příkladu rozvodny Dražice

     Hodnocení environmentálních dopadů sanace na lokalitě průmyslového areálu

v Českých Budějovicích pomocí metodiky posuzování životního cyklu

 

SPOLUPOŘADATELI KONFERENCE JSOU:

Ministerstvo životního prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Technická univerzita v Liberci, EPS s.r.o., Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

a mediální partner Enviweb

PŘEDSEDNICTVO A ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE:

doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., RNDr. Pavla Kačabová, doc. Dr. Ing. Martin Kubal,

doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., doc. Ing. Josef Janků, CSc., Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Miroslav Minařík, Ing. Vlastimil Píštěk, Ing. Martina Siglová, Ph.D.

Ing. Martin Podhola, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Jaroslav Nosek

 

Informace a přihlášky:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Olga Halousková, Jana Havlová

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

e-mail: havlova@ekomonitor.cz, seminare@ekomonitor.cz

http://www.ekomonitor.cz

RSS kanál: http://www.ekomonitor.cz/rss/seminare.xml

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí