zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kraje a obce nesouhlasí s návrhy MŽP ČR v oblasti odpadů

18.03.2009
Odpady
Kraje a obce nesouhlasí s návrhy MŽP ČR v oblasti odpadů

Dne 11. března 2009 se zástupci Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR), Komise Rady Asociace krajů České republiky pro životní prostředí a zemědělství (AKČR) a Hospodářské komory České republiky (HKČR) na společném jednání shodli, že kroky státu představené Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP)  v oblasti odpadového hospodářství  jsou pro samosprávu a podnikatelskou sféru nepřijatelné.

 

Hlavním bodem jednání byl návrh nového zákona o odpadech, který  představilo MŽP veřejnosti na konci měsíce února, kdy jej poslalo do vnějšího připomínkového řízení. Návrh nového zákona je veřejnosti znám především díky dvěma nejvíce prezentovaným cílům a to jednak zpoplatněním odnosných (především plastových) tašek v obchodech a dále pak zavedením nového poplatku pro občany, který má znevýhodnit ty, kteří odpady netřídí. Zjednodušující presentace zpoplatnění plastových tašek, které podle údajů MŽP representují jen desetiny procenta domovního odpadu, stejně jako technicky nereálné tvrzení, že každý bude platit přesně podle toho, kolik vytřídí  odpadů, zakryla řadu problémů, které s návrhem souvisí. Celý návrh především opětovně maskuje skutečnost, že vláda nemá žádnou dlouhodobou koncepci nakládání s odpady a dokonce postrádá i střednědobý plán, jak splnit alespoň základní požadavky EU na odpadové hospodářství ČR, které nabudou platnosti v nejbližších čtyřech letech.

 

Obce, kraje a hospodářská sféra proto požadují nejdříve jasnou, transparentně vytvořenou a veřejně projednanou dlouhodobou koncepci státu v oblasti odpadového hospodářství a následně  z ní plynoucí úpravu národního Plánu odpadového hospodářství. Bez takto připravené koncepce není možné v dlouhodobém horizontu dostát požadavkům EU, natož přijímat nové normy a tím i jakékoliv zásadní změny v odpadovém hospodářství.

 

Svaz měst a obcí a Asociace krajů, tedy ti, kterých se předkládaný legislativní návrh dotýká, se dohodly na společném jednotném postupu v oblasti odpadového hospodářství, zejména na prosazování společných zájmů krajů a obcí v odpadech. Obce a kraje jsou nadále v oblasti odpadového hospodářství jednotné!

 

Oba subjekty v loňském roce zpracovaly vlastní detailní Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky a předaly ji MŽP a Parlamentu ČR, bohužel bez patřičné odezvy. Jde o odborný dokument, který navrhuje konkrétní a jednoznačně popsanou řadu kroků nutných k tomu, aby český stát nejen splnil požadavky EU, ale především trvale chránil naše životní prostředí. Tento koncepční dokument byl nabídnut  státním institucím a odborné veřejnosti jako základ pro vypracování celostátní koncepce plnění požadavků evropských směrnic v oblasti odpadů  a zejména jako základ koncepce nakládání s komunálními odpady, kterou Česká republika nemá a o jejíž vypracování se ministerstvo od roku 1999 ani nepokusilo.

 

Obce a kraje konstatují, že ve velmi obsáhlém  návrhu nového zákona o odpadech doposud identifikovaly jen málo doporučovaných zásadních koncepčních opatření vedoucích k rozumnému a reálnému odpadovému hospodářství v ČR dle Strategie Svazu a Asociace krajů. Naproti tomu předložený návrh obsahuje téměř všechna nekoncepční a drahá opatření, která byla celou odbornou veřejností, městy, obcemi i kraji, ale i hospodářskými subjekty, odmítnuta již loni, kdy se ministerstvo pokusilo zpracovat tzv. "velkou"  novelu zákona o odpadech.

 

Pro samosprávy měst a obcí není přijatelná např. paušální  povinnost všech obcí na zavedení sběru šesti různých tříděných složek odpadů (plast, papír, sklo, kov, nápojové kartony, bioodpad), jelikož není zohledněna  ekonomika  této činnosti v jednotlivých městech a obcích. Je neakceptovatelné dávat všem městům povinnost zavedení odděleného sběru trávy, kuchyňských zbytků a jiných biologických odpadů bez ohledu na to, zda je pro tyto odpady  využití a zda se to týká čtvrti rodinných domů nebo panelového sídliště. Je zavádějící zákonem vnucovat poplatky za systém nakládání s odpady v obcích, jejichž principem je výběr poplatků od majitele nemovitosti a zároveň tvrdit, že i 70% občanů žijících ve společných bytových domech bude platit podle toho, kolik vytřídí odpadů, když je zcela nereálné toto změřit a vyhodnotit.

 

Návrh zákona neřeší dostatečnou podporu vzniku a dobudování integrovaných systémů nakládání s odpady v krajích. Obce a kraje se shodly na jednoznačné podpoře moderních způsobů nakládání s odpady, především podpoře technologií energetického využití směsných komunálních odpadů. Tato podpora musí být umožněna zejména z evropských prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013. V této souvislosti jak Svaz měst a obcí ČR, tak Asociace krajů ČR vyzývají Ministerstvo životního prostředí k okamžité úpravě operačního programu. MŽP neřeší zvýšení nákladů na odpady v obcích v důsledku celosvětové hospodářské krize a ani současný propad poptávky v odbytu druhotných surovin. Obce a kraje rovněž trvají na návrhu vlastní novely zákona o místním poplatku, kterou již vypracoval Svaz měst a obcí ve spolupráci s Ministerstvem financí, a který může napomoci částečně tíživou finanční situaci obcí řešit. Místní poplatek za odpady nebyl valorizován od roku 2001, přičemž ale pro svou dobrou vymahatelnost je nejpoužívanějším typem zpoplatnění občanů u cca 80 % obcí. Zavedení tohoto poplatku před lety bylo jedním z hlavních důvodů, proč došlo k razantnímu omezení „černých“ skládek.

 

Předložený návrh zákona o odpadech téměř ve všech bodech opakuje nedostatky loni odmítnuté novely zákona, kdy se k novele v připomínkovém řízení velmi kriticky postavily všechny obce, města, kraje, průmyslové svazy, hospodářská komora i nezávislí odborníci. Návrh neřeší ani jeden ze skutečných problémů, které naše republika v oblasti odpadů má. Zejména vůbec neřeší omezení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky v míře požadované směrnicemi EU již pro rok 2010 a rok 2013. Po třech letech práce nepřehledného množství „odborníků“ z různých nevládních organizací bez jakékoliv odpovědnosti a práce řady stejně profesně neodpovědných poradců, se  odborníci z praxe, starostové a členové zastupitelstev i ekonomové musí opět zabývat návrhem normy, která nepředkládá koncepční řešení a pouze zmrazuje situaci ve stagnujícím českém odpadovém hospodářství. Ta je  způsobena především neodůvodněným prosazováním, dnes zcela nerealistického, národního Plánu odpadového hospodářství a ideovém odmítání jakékoli moderní technologie využití odpadu, zejména v energetice.

 

Odpadové hospodářství musí být řešeno koncepčně, jako jedna z částí řetězce suroviny – výroba – spotřeba – odpady. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a rovněž jednotlivé kraje a obce či města, Hospodářská komora ČR a další subjekty budou podávat celou řadu připomínek k návrhu nového zákona o odpadech v rámci vnějšího připomínkového řízení i během dalších konzultací vedených s Ministerstvem životního prostředí. Obce a kraje jako klíčové subjekty pro organizaci nakládání s komunálním odpadem nevylučují, že návrh zákona odmítnou jako celek, protože stejně jako již ministerstvem loni stažený návrh „velké“ novely, nepřináší žádná řešení, konzervuje orientaci našeho státu na ukládání odpadu na skládky a současně přinese českým občanům bezúčelné několikanásobné zdražení odpadových služeb.

 

Zástupci krajů, obcí a hospodářské komory požadují zpracovat novou dlouhodobou koncepci nakládání s odpady v ČR vycházející ze Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR (dokumentu zpracovaném v loňském roce městy, obcemi a kraji) a následně změnit Plán odpadového hospodářství ČR. Teprve poté, na základě těchto dokumentů je možné nastavit novou legislativu v oblasti odpadového hospodářství.

 

Důrazně žádáme vládu, aby zastavila experimenty MŽP, požadujeme aby řešila odpadové hospodářství koncepčně a za účasti těch, kterých se týká. Tak, aby odpadový zákon přinesl skutečně pozitivní dopady na životní prostředí, neplýtval finančními prostředky ani důvěrou občanů. 

 

Ing. Dan Jiránek                                                                         

Primátor města Kladna

SMO ČR          

 

Ing. Pavla Finfrlová

Náměstkyně primátora města Hradce Králové

SMO ČR                                                                                        

 

Miroslav Novák

Komise Rady AK ČR pro životní prostředí a zemědělství                                                                                        

 

Ing. Pavel Bartoš

Hospodářská komora ČR

 

Další informace:

Mgr. Pavel Drahovzal, Oddělení legislativně-právní Kanceláře SMO ČR,

tel.: +420 234 709 713, +420 736 414 758, email: drahovzal@smocr.cz

 

Bc. Marek Sýkora, radní města Dobřany, SMO ČR

Tel.: +420 606 390 375, e,mail: sykora@rra-pk.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí