zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka plastových kontejnerů na sběr separovaného odpadu

18.03.2009
Odpady
Dodávka plastových kontejnerů na sběr separovaného odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970635
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
04.05.2009 
 
* Zdroj informace:  
S 51 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178609 Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

 
 
 
Anotace tendru:

Město Žilina vypisuje výběrové řízení na nákup plastových kontejnerů na sběr separovaného odpadu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 4. 5. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Žilina: Plastové výrobky
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Mesto Žilina, so sídlom Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Kontakt: Mestský úrad v Žiline, Do rúk: Mgr. Eva Hrubošková, SK-011 31 Žilina. Tel.: +421 417063209. E-mail: hruboskova@zilina.sk. Fax: +421 417232912.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.zilina.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:

Regionálny alebo miestny orgán.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)
OPIS

II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Nákup kontajnerov na separovaný zber v meste Žilina.

II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.

NUTS kód: SK .

II.1.3)
Oznámenie zahŕňa:

Verejnú zákazku.

II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode:

II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Nákup kontajnerov na separovaný zber pre jednotlivé komodity - viacvrstvové kombinované materiály, plasty, papier, sklo a kovové obaly.

II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

19520000.

II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):

Nie.

II.1.8)
Rozdelenie na časti:

Nie.

II.1.9)
Varianty sa prijímajú:

Nie.

II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 211 408,00 EUR.

II.2.2)
Opcie:

Nie.

II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:

Obdobie v dňoch: 60 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 3319,39 EUR (slovom: tritisíctristodevätnásť eur a tridsaťdeväť centov). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu mesta a z Recyklačného fondu. Cenu za dodanie tovaru bude uhradená jednorázovo na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. Faktúra bude spĺňať všetky účtovné a daňové náležitosti v zmysle platných daňových a účtovných predpisov.

III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, táto musí vytvoriť právny vzťah podľa dohody s verejným obstarávateľom, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy.

III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:

Nie.

III.2)
PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, 3 a 4 takto: 1.1 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 1.2 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním [podmienky § 26 ods. 1 písm. a), b)], 1.3 potvrdenie príslušného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku [podmienky § 26 ods. 1 písm. c)], 1.4 potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia [podmienky § 26 ods. 1 písm. d)], 1.5 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia [podmienky § 26 ods. 1 písm. e)], 1.6 doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu [podmienky § 26 ods. 1 písm. f)]. Uchádzač môže doklady uvedené v bodoch 1.1 až 1.5 nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov a dokladom o oprávnení podnikať v zmysle bodu 1.6. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odsekoch 1.1 až 1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka. V prípade účasti skupiny dodávateľov podľa § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodov 1.1 až 1.6 skupina dodávateľov v zmysle § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) Splnenie podmienky, že záujemca v každom z rokov 2006, 2007 2008 dosiahol celkový obrat vo výške minimálne 10 000 000 SKK (riadok 5 výkazu ziskov a strát). b) Splnenie podmienky, že záujemca nie je v nepovolenom debete a že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a bankový účet/účty nebol/neboli predmetom exekúcie. V prípade účasti skupiny dodávateľov podľa § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodov a) a b) skupina dodávateľov v zmysle § 31 ods. 3, resp. ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Záujemca predloží požadované doklady nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky ako originál alebo úradne overené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Záujemca predloží výkazy ziskov a strát (v prípade podnikateľa „fyzickej osoby“ výkazy o príjmoch a výdavkov) za obdobie rokov 2006, 2007, 2008 vo fotokópiach, ktoré budú na každej strane predložených výkazov podpísané štatutárnym orgánom záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov štatutárnym orgánom člena tejto skupiny). b) Záujemca predloží vyjadrenie banky/bánk, prípadne pobočky/pobočiek zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a bankový/bankové účet/účty nebol/neboli predmetom exekúcie. Záujemca predloží aj vyhlásenie záujemcu, že nemá vedený účet v inej banke/bankách, pobočkách ako v tých, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie.

III.2.3)
Technická spôsobilosť:

III.2.4)
Vyhradené zákazky:

Nie.

III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:

III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)
DRUH POSTUPU

IV.1.1)
Druh postupu:

Verejná súťaž.

IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:

IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:

IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena.

IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia:

Nie.

IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

3400/2009.

IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:

Nie.

IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov:

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 9.4.2009 - 14:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.

IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.5.2009 - 14:00.

IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:

IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Slovensky.

IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Do: 30.6.2009.

IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami:

Dátum: 5.5.2009 - 10:00.
Miesto: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina - zasadacia miestnosť č. 105 na I. poschodí.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:

Nie.

VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:

Nie.

VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE:

1. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie. 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. V takomto prípade bude verejný obstarávateľ ďalej postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia podľa príslušných paragrafov zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 3.Pracovný čas kontaktného miesta verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie je v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. 4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 5. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v súlade s týmto oznámením a súťažnými podkladmi týkajúcich sa predmetnej zákazky v zmysle platných zákonom SR.

VI.4)
REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:

Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. Tel.: +421 250264218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: +421 250264219.

VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:

VI.4.3)
Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. Tel.: +421 250264218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: +421 250264219.

VI.5)
DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.3.2009.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
Odborný pracovník
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: +420224907543
Fax: +420224913813
GSM: +420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí