zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodání stavebních prací a technologie na výstavbu čistírny odpadních vod

19.03.2009
Voda
Dodání stavebních prací a technologie na výstavbu čistírny odpadních vod
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970656
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
14.04.2009 
 
* Zdroj informace:  
ZÚ Bratislava
 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Obec Raslavice vyhlásila veřejnou zakázku na dodání stavebních prací včetně technologie na výstavbu čističky odpadních vod.
Předběžná hodnota 3,1 mil. eur bez DPH alhůta ukončení 18 měsíců od uzavření smlouvy.

 
Popis tendru (Slovenština):

01416 - MSP
Vestník č. 51/2009 - 17.3.2009

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Práce.


ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Raslavice
IČO: 00322521
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
Telefón: 00421 54 479 22 22
Fax: 00421 54 479 22 22
E-mail: obecraslavice@mail.t-com.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Iný verejný obstarávateľ
Samosprávny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet činnosti

Iný predmet (špecifikujte): Samospráva
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
ČOV a kanalizácia, Raslavice.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Raslavice.
NUTS kód:
SK041.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zhotovenie ČOV vrátane dodávky technológie a zhotovenie splaškovej kanalizácie s tromi hlavnými zberačmi A, B, C a stokami priradenými k týmto zberačom vedenými v zelených pásoch, miestnych cestách a cestných priekopách. Súčasťou predmetu zákazky je uvedenie terénu, cestných priekop a miestnych komunikácií do pôvodného stavu.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45231300-8.

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45252000-8, 45232410-9, 45232440-8, 45233223-8, 45233250-6.

II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 3 167 392,3200 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 18


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Neuplatňujú sa.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa a z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych fondov.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupinya dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Neuplatňujú sa.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2. Podmienky účasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí predložiť doklady potvrdzujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní v zmysle § 26 zák. č. 25/2006 Z. z. Uchádzač, ktorý dokladuje splnenie podmienok účasti potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, musí predložiť aj doklad o oprávnení podnikať, ktorým dokladuje konanie v záväzkových vzťahoch.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Potvrdenie banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet, že uchádzač je schopný si riadne plniť svoje finančné záväzky. Prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri roky (2005, 2006, 2007), prehľad uchádzač dokladuje výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch a výdavkoch za uvedené roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Požaduje sa, aby celkový dosiahnutý obrat v rokoch 2005 - 2007 spolu bol vyšší ako 4,3 mil. € (alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene).
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Zoznam stavieb - zákaziek realizovaných v rokoch 2003 - 2008, ktorých predmetom zákazky boli vodohospodárske stavby. Uchádzač je oprávnený do zoznamu zaradiť aj zákazky, ktorých realizácia bola začatá pred rokom 2003, a taktiež zákazky rozostavané. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov stavby, opis stavby, opis stavby, názov investora (objednávateľa), celkovú zmluvnú cenu, termín realizácie (mesiac a rok začatia a ukončenia), platné tel. číslo na kontaktnú osobu, podpísané potvrdenie investora (objednávateľa) o realizovaní zákazky s uvedením minimálne celkovej ceny, termínu realizácie (mesiac a rok začatia a ukončenia) a vyjadrenie stupňa spokojnosti s kvalitou realizovaných prác a s dodržiavaním dohodnutých termínov. Údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy, najmä osôb, ktorí budú vykonávať funkciu stavbyvedúceho, ich osvedčenie vydané SKSI (alebo iné ekvivalentné oprávnenie na výkon funkcie stavbyvedúceho) a ich vyhlásenie, že budú k dispozícii na plnenie tejto zákazky. Doklady o zabezpečení dodávky rozhodujúcich stavebných materiálov a doklady o zhode podľa zák. č. 90/1998 Z. z. v platnom znení a v zmysle vyhlášky č. 158/2004 Z. z. (alebo ekvivalentné doklady, ktorými možno nahradiť doklad o zhode).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Uchádzač v rokoch 2003 - 2008 realizoval minimálne päť stavieb, ktorých predmetom sú vodohospodárske stavby, pričom celková zmluvná cena bez DPH týchto piatich stavieb spolu musí byť vyššia ako 6 mil. € (alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene). Uchádzač má k dispozícii na plnenie tejto zákazky minimálne jedného stavbyvedúceho, ktorý je držiteľom platného osvedčenia SKSI o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na vodohospodárske stavby (alebo je držiteľom iného ekvivalentného dokladu, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu stavbyvedúceho na vodohospodárskych stavbách). Uchádzač doloží (dokladom o vlastníctve alebo zmluvou o budúcej zmluve s výrobcom alebo výhradným dodávateľom), že má zabezpečené dodávky rozhodujúcich materiálov: - rúry, - betónové zmesi, - živičné zmesi, pričom sa v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok vydaných SSC požaduje, aby čas prepravy medzi výrobňou živičných zmesí a miestom dodávky (Raslavice) nebol vyšší ako 90 min., čo predstavuje vzdialenosť do 100 km.
III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb


ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Áno.
Poradové číslo: 1
Číslo oznámenia vo VVO: 05974-MUP, číslo VVO 246/2007 z 21.12.2007.
Poradové číslo: 2
Číslo oznámenia vo VVO: 02610-MUP, číslo VVO 112/2007 z 13.06.2007.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 23. 3. 2009. Čas: 09.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Áno.
cena: 85,0000 Mena: EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Úhrada môže byť realizovaná zložením na účet verejného obstarávateľa, č. ú.: 2622028058/1100, vedený v Tatra banke, a. s., alebo v hotovosti do pokladnice verejného obstarávateľa. Doklad o zložení úhrady musí byť súčasťou žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14. 4. 2009. Čas: 10.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 7. 2009
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 14. 4. 2009. Čas: 14.00 h.
Miesto: Obecný úrad, Raslavice, zasadacia miestnosť.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť majitelia alebo štatutárni zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuky, alebo nimi písomne poverené osoby.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program: Životné prostredie, operačný cieľ 1.2.: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
VI.3. Ďalšie informácie

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia
6. 3. 2009


Kontaktní informace:
* Kontakt:
Hildegarda Horská

commerce_bratislava@mzv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí