zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologie Ústí nad Labem

11.04.2009
Geologie
Geologie Ústí nad Labem
Zřetelně se potvrzuje, že na strukturně geologickém základu města se nejvíce podílejí neovulkanity Českého středohoří

Prezentovaná mapa (odkaz - http://atlas.geograf.cz/atlas_s/img_atlas/geologie.jpga) byla  vytvořena metodou kartografické generalizace, při které byly s ohledem na menší měřítko a popularizující účel mapy vybrány ke znázornění hlavnístratigrafické jednotky a stěžejní horninové skupiny. Vzhledem k rozlišovací úrovni byly areálové čáry ve svém průběhu idealizovány, takže odvozená mapa poskytuje pouze základní informaci o geologické stavbě a tektonických poměrech jinak strukturně a petrologicky složitého území.

Zřetelně se potvrzuje, že na strukturně geologickém základu města se nejvíce podílejí neovulkanity Českého středohoří (středohorský komplex), jejichž přítomnost v území je důsledkem zformování příkopové zóny oherského riftu a na ni vázaného třetihorního vulkanismu, projevujícího se v průběhu 25 mil. let (před 40 – 16 mil. lety) opakovanou explozivní a efuzivní činností. Vytvořené výlevy, intruze a pyroklastické akumulace tak tvoří až 150 m mocný neovulkanický příkrov, který je s ohledem na převažující alkalickou povahu zdrojového vulkanismu budován především čediči, tefrity, znělci, trachybazalty, trachyty a jejich ekvivalentními pyroklastiky.

Jako další rozšířená skupina hornin jsou dokladovány třetihorní sedimenty Chabařovické pánve (část sedimentární výplně pánve severočeské), jejichž existence v severozápadním cípu města (např. na Ovčím vrchu) je výsledkem jezerní sedimentace, vázané na prostor oherského riftu. Litostratigraficky je zde uloženo souvrství mostecké, dnes s ohledem na zastoupení hnědouhelných slojí označované jako produktivní.

Další podstatnou součást strukturně geologického základu představují souvrství české křídové pánve, uložená po svrchnokřídové mořské transgresi v průběhu 12 mil. let (před 92 – 80 mil. lety). Tato souvrství (byť tomu mapa na první pohled neodpovídá) jsou na území města zastoupena souvisle, avšak následkem dalšího vývoje již tvoří podklad mladšího vulkanosedimentárního komplexu a na zemském povrchu se objevují ojediněle.

V obdobné pozici, tj. jako překryté mladšími horninami platformního pokryvu, jsou na území města dokumentovány i horniny krušnohorského krystalinika (horniny proterozoické), jinak povrchově vystupující až v nejbližší části Krušných hor.

Podstatnější rozšíření zaznamenávají ještě akumulace kvartérních uloženin, především akumulace deluviální (sutě), uložené při úpatí neovulkanických těles, při úpatí Krušných hor a v nižších částech svahů zahloubených údolí, sprašea akumulaceantropogenní (výsypky, skládky a navážky) v okolí Hrbovic a Varvažova.

ZDROJ: atlas.geograf.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí