zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nedovolený odběr podzemních vod se rovná roční spotřebě regionálního města

21.04.2009
Obecné
Voda
Příroda
Geologie
EIA
IPPC
Nedovolený odběr podzemních vod se rovná roční spotřebě regionálního města

Nedovolený odběr podzemních vod se rovná roční spotřebě regionálního města. Celková výše pokut za prokázané delikty při odběrech podzemních vod dosáhla k 10 milionům korun. Je v tom zahrnuta i částka za neplnění poplatkových povinností

 

V České republice se v minulém roce odebralo na černo stejné množství podzemních vod jako spotřebuje regionální město za celý rok. Jedná o celkový objem 116 tisíc metrů krychlových vody. Při přepočtu specifické spotřeby vody na osobu, je to množství spotřebované vody pro 3200 obyvatel České republiky. Údaj lze chápat i jako spotřebu pro více než 1 milion obyvatel na jediný den.

K těmto číslům došla Česká inspekce životního prostředí a Státní fond životního prostředí v rámci naplňování společného projektu, který má za cíl plošně prověřit v rámci celé republiky praktické plnění zákonných povinností při odběru podzemních vod, zejména jejich  zpoplatnění.

 

Vzhledem k tomu, že ČIŽP musí ze zákona plnit celou řadu dalších povinností a proto nemá dostatečnou kapacitu k plošné kontrole všech odběratelů podzemních vod a zároveň jsou poplatky za odběry podzemní vody  nezanedbatelným zdrojem příjmů SFŽP, byla prověrka zpoplatnění zdrojů podzemních vod zařazena mezi významné kontrolní akce v resortu MŽP. Druhotným efektem bylo také vytvoření povědomí mezi odběrateli podzemních vod o existenci účelné a efektivní kontroly, která v případě neplnění zákonných povinností je schopna rychle zabezpečit nápravu nežádoucího stavu, včetně uložení citelných finančních postihů.

Nezanedbatelným pozitivem celé kontrolní akce je i to, že kontroloři poskytují odběratelům podzemních vod informace, metodickou pomoc a praktický návod jak postupovat, aby splnili všechny povinnosti dané zákonem.

 

*     Fakta, čísla, závěry

 

ČIŽP a SFŽP společně provedly v průběhu minulého roku 436 kontrol, z toho 169 inspekce a 267 fond. Porušení povinností zjistila ČIŽP v 83 případech, což představuje 49 %, u SFŽP se jednalo o 42 % různých porušení vodního zákona ze strany kontrolovaných subjektů. Tato vysoká úspěšnost je daná tím, že kontroly byly prováděny u subjektů, u kterých se porušení na základě dostupných informací předpokládalo.

 

 

Inspektoři ČIŽP a kontrolní pracovníci SFŽP uložili pokuty za odběry bez platného povolení nebo za odběry v rozporu s povolením vodoprávního úřadu v 61 případech v celkové částce 5 819 516 Kč.

 

Nedovolený odběr nebo odběr v rozporu s povolením

(pokuty za porušení § 8 Vodního zákona)

oblastní inspektorát

počet pokut

výše

pokut

Praha

1

5 900 Kč

České Budějovice

1

300 000 Kč

Plzeň

15

858 408 Kč

Ústí n. L., Karlovy Vary

3

31 950 Kč

Hradec Králové

3

1 802 100 Kč

Havlíčkův Brod

14

1 065 580 Kč

Brno

16

1 108 223 Kč

Olomouc

3

366 100 Kč

Ostrava

4

259 575 Kč

Liberec

1

21 680 Kč

CELKEM

61

5 819 516 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplnění poplatkových povinností (nepodání poplatkových hlášení či přiznání nebo nedodržení termínů stanovených zákonem – ust. § 88) bylo zjištěno v 252 případech a pokutováno celkovou částkou 3 945 000 Kč.

 

Na základě výsledků kontrolních šetření specialistů OFPF SFŽP bylo prokázáno povinným právním subjektům celkem 112 porušení příslušných ustanovení vodního zákona, přičemž do konce roku 2008 byla dokončena navazující správní řízení, resp. byla vydána rozhodnutí o udělení pokut a dodatečně doměřeny poplatky za uskutečněné odběry podzemních vod v celkové výši 7 684 414,- Kč.

Nepodání poplatkového hlášení nebo přiznání

(pokuty za porušení § 88 Vodního zákona)

oblastní inspektorát

počet pokut

výše

pokut

Praha

15

185 000 Kč

České Budějovice

61

1 090 000 Kč

Plzeň

34

470 000 Kč

Ústí n. L., Karlovy Vary

11

180 000 Kč

Hradec Králové

5

90 000 Kč

Havlíčkův Brod

35

680 000 Kč

Brno

16

260 000 Kč

Olomouc

40

450 000 Kč

Ostrava

20

360 000 Kč

Liberec

15

180 000 Kč

CELKEM

252

3 945 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 případech bylo zjištěno porušení dalších ustanovení vodního zákona týkajících se odběrů podzemních vod (§ 10 – povinnost odběratele měřit množství a jakost vody a § 22 – povinnost odběratelů hlásit správci povodí údaje o odběrech) a uloženy pokuty ve výši

161 000 Kč. Některá rozhodnutí doposud nenabyla právní moci.

 

 

*      Jak činnost probíhala

 

Kontrolu odběrů podzemních vod prováděli postupně 4 specialisté ze SFŽP s metodickou pomocí ČIŽP, nejprve prostřednictvím ředitelství Praha, následně i se zapojením dotčených oblastních inspektorátů ČIŽP.  Akce probíhala na celém území ČR v období od března do prosince 2008. O výsledcích všech šetření byly vždy na místě sepsány protokoly o kontrolním zjištění, které jsou zaneseny do centrální evidence ČIŽP a v případě zjištění nezákonných stavů slouží jako důkazní prostředky pro vedení správních řízení při uložení pokuty.

 

V případě neplnění poplatkových byla na místě uložena subjektům povinnost podat ČIŽP dodatečná poplatková přiznání s následným doměřením poplatků ze strany inspekce a to za skutečně odebrané množství v období posledních tří let.

 

*     Historie společných kontrol ČIŽP a SFŽP při odběrů podzemních vod

 

Dle údajů Ministerstva zemědělství (Publikace Vodovody a kanalizace ČR 2007 Ekonomika, ceny, Informace) byla v roce 2007 specifická spotřeba vyrobené vody 196 l/os/den a  fakturovaná voda pro domácnosti 98,5 l/os/den. Vodou z veřejných vodovodů bylo zásobováno 92,3% obyvatel. Ze zdrojů podzemních vod bylo dodáno celkem 327 mil. m3 a z celkového podílu dodané vody to bylo cca 48%.

 

Povinnost platit  úplaty za odběr podzemní vody zavedl již předchozí vodní zákon 138/1973 Sb. Úplatu ve výši 2 Kč platily organizace s odběrem více jak 15 000 m3 za rok nebo 1250 m3 za měsíc.  Úplaty se neplatily za odběry pro veřejné vodovody. Platby byly příjmem správců vodních toků – organizace Povodí.

 

ČIŽP spravuje agendu poplatků za odběry podzemních vod od roku 2004, kdy jí tato povinnost byla ustanovena euronovelou vodního zákona. Novelizovaný zákon v § 88 přinesl do systému placení poplatků za odběry podzemních vod značné změny a ne všichni odběratelé se s novým systémem včas seznámili. Proto se od roku 2005 Inspekce ve své kontrolní činnosti zaměřovala na kontrolu dodržování poplatkových povinností za odběry podzemních vod.

 

K 31.12. 2007 zanikla platnost původních povolení k odběru podzemní vody, která nabyla právní moci před 31.12. 2001. Odběratelům tak vznikla povinnost požádat vodoprávní úřady o nové povolení, resp. požádat o prodloužení jejich platnosti. I v této oblasti zjistila ČIŽP časté nedodržení zákona.

 

Vzhledem k časové náročnosti administrativního zpracování poplatkové agendy (vydání více než 4 000 rozhodnutí ve správním řízení s četností 2x ročně) a další kontrolní činnosti ČIŽP byla v roce 2008 zahájena spolupráce se Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“), který je příjemcem 50% vyměřené částky, na kontrolní činnosti plnění povinností daných vodním zákonem pro odběry podzemních vod.

 

*     Významné případy v roce 2008

 

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Na základě kontroly ČIŽP bylo zjištěno, že subjekt překročil v roce 2007 povolený odběr podzemní vody ze zdroje v katastrálním území Vrátkov o 32 404 m3. To představovalo překročení o 1/3 povoleného množství (96 000 m3/rok). Příčinou překročení odběru bylo dle společnosti poskytnutí podzemní vody pro zásobování města Český Brod, které nemělo z vlastních zdrojů vodu pro zásobování v dostatečném množství. Přestože již v průběhu roku bylo jasné, že je voda čerpána v nadlimitním množství, nepožádala společnost o změnu vodoprávního povolení. Proto byla společnosti udělena pokuta ve výši

1 620 200 Kč za odběr podzemní vody z vlastního zdroje nad rozsah stanovený povolením vodoprávního úřadu. Subjekt se proti rozhodnutí odvolal a MŽP jako odvolací orgán rozhodnutí inspekce potvrdilo a pokuta nabyla právní moci 26.2. 2009.

 

Hatecký mlýn s.r.o.

Subjekt odebíral podzemní vodu pro napájení dobytka, sociální účely, mytí zemědělské techniky a přípravu postřiků bez platného povolení vodoprávního úřadu. Množství odebírané podzemní vody subjekt neměří. Z tohoto důvodu byla spotřeba podzemní vody stanovena nepřímo dle směrných čísel roční potřeby vody, která jsou uvedena ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. Nedovolený odběr byl stanoven pouze pro položky, které bylo možno z vyhlášky prokazatelně zjistit. Na základě tohoto výpočtu bylo stanoveno, že subjekt odebral 7 272 m3 podzemní vody za rok, čímž dostal pokutu 363 600 Kč.

 

Agrodružstvo Jevišovice

Při kontrole vodního hospodářství na farmě živočišné výroby Agrodružstvo Jevišovice v obci Rozkoš bylo zjištěno, že subjekt v období od srpna 2006 do prosince 2007 odebral z jedné vrtané studny v katastrálním území Rozkoš u Jevišovic pro napájení hospodářských zvířat a pro provozní účely farmy podzemní vodu v množství 10 994 m3 bez platného povolení vodoprávního úřadu. V jakém množství byla podzemní voda odebírána před srpnem 2006, se při kontrole nepodařilo prokázat. Agrodružstvo dostalo pokutu 549 700 Kč.

 

MEP Postřelmov

Subjekt odebíral v letech 2005 – 2007 podzemní vodu v rozporu s povolením vodoprávního úřadu. V tomto období došlo sedmkrát k překročení maximálního měsíčního povoleného odběru. Inspekce  vyměřila pokutu 160 950 Kč.

 

*      Investice SFŽP do vodního hospodářství

 

Veškeré finanční prostředky získané dle zákona o vodách jsou investovány zpět na zlepšení životního prostředí v oblasti vodního hospodářství.

Za rok 2008 SFŽP spolufinancoval projekty v oblasti vod v celkové výši 1,235 miliardy Kč.

Investice se týkaly následujících programů: Národní program ( 561 mil. Kč), Fond soudržnosti ( 620,5 mil. Kč ), Operační program infrastruktura ( 50,5 mil. Kč ), Operační program Životní prostředí ( 3 mil. Kč ).

Největší podíl byl určen na poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizaci.

 

*      Povinnosti odběratelů podzemní vody

 

Základní povinnosti odběratelů podzemních vod jsou uvedeny v zákoně č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění :

 

Základní povinnost

 

§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a odst. 2 

každý odběratel podzemní vody musí mít platné povolení vodoprávního úřadu k odběru podzemní vody

každý odběratel podzemní vody musí dodržovat podmínky uvedené v povolení vodoprávního úřadu, zejm. dodržování povoleného množství

 

Povinnosti subjektů odebírajících v množství nad 6 000 m3 ročně či 500 m3 měsíčně

 

§ 10 odst. 1

měřit množství odebírané podzemní vody

předávat výsledky příslušnému správci povodí

 

§ 88

platit poplatek za odebrané množství podzemní vody za skutečný odběr větší než 6 000 m3 ročně či 500 m3 měsíčně

Sazba : 2 Kč / m 3  pro zásobování pitnou vodou

             3 Kč / m 3  pro ostatní užití

ČIŽP vydává zálohové a poplatkové výměry

Zálohy a poplatky vybírá a vymáhá celní úřad

 

Finanční  sankce

 

1, Nedovolené odběry

 

a) Odběr bez platného povolení vodoprávního úřadu

b) Odběr v rozporu s  platným povolením– překračování povoleného množství podzemní vody

Pokuta ve výši 50 Kč za každý neoprávněně odebraný m 3  podzemní vody – toto ustanovení vodního zákona umožňuje stanovení výše sankce jednoznačným výpočtem, a tudíž sankci nelze snížit

2. Porušení dalších povinností

a) Porušení dalších povinností při odběrech podzemních vod tím, že není prováděno měření množství podzemních vod, s nimiž oprávněný nakládá

b) porušení dalších povinností tím, že odběratel podzemních vod nepředloží poplatkové hlášení nebo poplatkové přiznání 

Pokuta ve výši 10 000 – 500 000 Kč

 

Rozdělení příjmů z poplatků a pokut

 

Poplatky za odběry podzemních vod

50% příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr uskutečňuje – mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastuktury a pro účely zvláštního účtu dle § 42 odst. 4 vodního zákona

50% příjmem SFŽP

 

Pokuty

50% příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo k porušení předpisů

50% příjmem SFŽP

 

*     Závěr

 

V kontrolách se pokračuje i v letošním roce, v plánu je 500 kontrolních šetření významných odběratelů podzemních vod v oblastech  ČR s dosud neprováděnou kontrolní činností daného zaměření.

 

Z hlediska České inspekce životního prostředí je největším přínosem zařazení pokutovaných odběratelů do databáze poplatkové agendy ČIŽP. V roce 2008 byly těmto odběratelům dodatečně vyměřen poplatky ve výši 7 420 043 Kč.

 

 

 

Tiskový podklad zpracoval Oldřich Janeba na základě Zprávy z kontrolní činnosti SFŽP zaměřené na odběr podzemních vod a placení poplatků za odebrané množství podzemní vody za období březen – prosinec 2008, kterou zpracoval Ing. Petr Makovský a Ing. Michal Drábek a schválil PhDr. Jan Brychta. Druhý podkladový materiál byla zpráva České inspekce životního prostředí s názvem Odběry podzemních vod a placení souvisejících poplatků  v roce 2008, jíž zpracovala Ing. Zora Králová a Ing. Radovan Ekrt a schválil RNDr. Ladislav Bíža

 

ZDROJ: ČIŽP

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí