zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program k úsporám a podmínky zateplení

18.05.2009
Energie
Dotace
Program k úsporám a podmínky zateplení
Program Zelená úsporám se úzce dotýká odborné způsobilosti firem provádějících zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Úzce se dotýká rovněž odborné způsobilosti firem provádějících zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy.

"Díky programu Zelená úsporám dosáhne na finanční podporu přes 250 000 domácností," uvedl mimo jiné při dubnové prezentaci ministr životního prostředí Martin Bursík s tím, že pomůže vytvořit a zachovat na 30 000 pracovních míst, a to především v menších a středních firmách přímo v regionech. V jeho rámci bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. "Je to největší ekologický dotační program v naší historii," zdůraznil Martin Bursík. Jeho cílem je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporuje pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Pozn. redakce: Základní informace k programu Zelená úsporám zveřejnil Stavitel č. 4/2009. Další podrobnosti, např. kdo je oprávněným žadatelem o podporu, jaká je forma dotace, požadovaná hodnota úspor či dílčí opatření, jsou obsaženy v jiném článku tohoto čísla časopisu na str. 48 - 49.

SEZNAM VÝROBKŮ A ODBORNÝCH DODAVATELŮ

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení jeho cílů a environmentálních přínosů pro společnost a budou rovněž zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).

Speciálně kvalita provádění zateplování bude sledována od samého počátku, tzn. od podání žádosti, jak je možné zjistit na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Správce programu povede seznam SOD, kteří musí prokázat svou kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti. SFŽP do něj zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci programu podporované, přičemž do seznamu se zapisují identifikační údaje o dodavateli, seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a ostatní informace související s vedením v seznamu.

OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

V oblasti provádění zateplování existuje řada dokumentů, které lze k zapsání do Seznamu odborných dodavatelů předložit. Za všechny jmenujme alespoň Certifikát systému řízení kvality dle ISO 9001:2001, Certifikát systému ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2005, Certifikát ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS 18001:1999, doklad o členství v profesních organizacích, např. Cechu pro zateplování budov atd. Ale svoji odbornou způsobilost může žadatel doložit pouze snadno ověřitelným způsobem, kterým je Osvědčení o odborné způsobilosti firem provádějících zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy (Osvědčení pro provádění ETICS), vydané nezávislým a nestranným Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p. Za více než půlstoletí svojí existence představuje jako autorizovaná, notifikovaná a schvalovací osoba pro stavební výrobky ověřenou nezávislou autoritu.

Systém osvědčování je vytvořen tak, aby ručil, že držitelé osvědčení budou práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem. Je založen na hlavních zásadách, kterými jsou:

- existující platné technické specifikace systémů ETICS,

- audity nezávislými auditory přímo na stavbách,

- předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ FIRMU

Průběh osvědčování od podání žádosti realizační firmou po vydání příslušného osvědčení probíhá následovně:

- Realizační firma zvolí, které konkrétní systémy ETICS s ověřenými vlastnostmi bude mít zájem pod tímto osvědčením provádět, a ty budou obsaženy v její žádosti, dále pak se jmenovitě uvedenou v "Osvědčení", které pro realizaci jiných ETICS nebude platné.

- Auditoři TZÚS přezkoumají kompletnost písemných podkladů dodaných žadatelem spolu s žádostí, nezbytných pro realizaci zvolených systémů, zejména montážní pokyny pro zvolené systémy ETICS, jejich technické specifikace, případné interní směrnice firmy k provádění, školení zaměstnanců atd.

- Bude následovat první audit na stavbě, kde auditoři prověří vlastní provádění ETICS. To musí být v souladu s platnou dokumentací stavby, dokumentací zvoleného systému ETICS a dalšími předpisy, zejména s ČSN 73 2901 "Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)" a technickými pravidly CZB. Úkolem auditorů při auditu prováděných prací na rozestavěné stavbě bude zjistit jejich odbornou úroveň a kvalitu, dodržování stavební dokumentace stanovených montážních postupů, používání předepsaných součástí ETICS a vedení písemných záznamů o průběhu prací ve stavebním deníku.

Nedostatky zjištěné na stavbě jsou klasifikovány podle stupně závažnosti (kritická neshoda, podstatná neshoda, nepodstatná neshoda). Při kritické neshodě je osvědčování ukončeno a žadatel s novou žádostí bude muset nějaký čas počkat, při podstatné neshodě musí co nejdříve proběhnout kontrola přijatých nápravných opatření. U nepodstatných neshod se může stanovit způsob jejich nápravy, který bude zkontrolován při následujícím kontrolním auditu. Pokud je závěr auditu kladný, resp. nápravná opatření jsou účinná, bude žadateli vydáno "Osvědčení".

Platnost uděleného osvědčení je časově omezená. Osvědčení vydané při první žádosti po počátečním auditu bude platit nejvýše tři roky od data vydání při plnění předem stanovených podmínek platnosti.

V průběhu platnosti uděleného osvědčení bude držitel osvědčení povinen oznamovat zahájení všech prací, na něž se osvědčení vztahuje, s přesnou adresou stavby a kontaktními údaji. Na základě těchto oznámení zvolí TZÚS rozestavěnou stavbu nebo stavby, kde vykoná kontrolní audit, přičemž opět bude zjišťovat úroveň prací a dodržování podmínek uděleného osvědčení. Kontrolní audity budou prováděny namátkově nejméně 1x ročně v průběhu platnosti osvědčení.

Veškeré informace o programu Zelená úsporám Státního fondu životního prostředí České republiky jsou k dispozici všem uživatelům internetu na adrese www.sfzp.cz.

Podrobnosti ohledně postupu pro udělování a odnímání Osvědčení o odborné způsobilosti firem provádějících zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p. jsou pro zájemce k dispozici na jeho internetových stránkách nebo na webu Cechu pro zateplování budov.

AUTOR: Aleš Kocourek
KASTEN spol. s r.o.


TŘI ZÁKLADNÍ OBLASTI PODPORY PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

A. Úspora energie na vytápění

A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu

A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí