zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace z OPŽP pro neziskové organizace

24.06.2009
Obecné
Dotace z OPŽP pro neziskové organizace
Chcete přejít na ekologické vytápění v sídle vaší organizace nebo zateplit budovu?
Chcete vybudovat informační systém o znečišťování životního prostředí? Řešit rostoucí množství odpadů výstavbou kompostárny? Máte zájem revitalizovat vodní tok nebo nádrž, obnovit zeleň ve vaší obci? Chcete poskytovat osvětu v oblasti životního prostředí? Prostředky na tyto a další aktivity můžete jako nestátní nezisková organizace získat z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Kdo může žádat o dotaci

Žadatelem o přidělení podpory se může stát nezisková organizace - občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost nebo nadace a nadační fond. Podrobný přehled o tom, v jakých oblastech můžete žádat o podporu, najdete v tabulce uvnitř letáku. Některé oblasti podpory jsou určeny pouze pro mimopražské projekty. Rozhodující pro podání žádosti je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro konkrétní oblast podpory. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na www.opzp.cz v sekci Nabídka podpory. Jednotlivé výzvy jsou obvykle otevřeny po dobu dvou měsíců, kdy je možné projekty předkládat.

Výše podpory

Obecně platí, že podpora na projekty z OPŽP je poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých veřejných výdajů (85 % z evropských fondů plus 5 % příspěvek SFŽP nebo 5 % příspěvek ze státního rozpočtu - kapitoly 315). Výše podpory se však liší u jednotlivých prioritních os a typů projektů. U projektů generujících příjem je výše podpory odvozena od finanční analýzy projektu. Na některé typy projektů se vztahují evropská pravidla pro udělování veřejné podpory. Podrobnosti naleznete v Implementačním do kumentu v kap. 8.1, vysvětlení nejdůležitějších pojmů najdete také na webových stránkách OPŽP. Příjemce podpory spolufinancuje projekt min. ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory, v Závazných pokynech pro žadatele a v Příručce pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Základní poradenské služby zdarma

Osobní bezplatné konzultace nabízejí Regionální poradenská a informační místa. Jejich aktuální seznam naleznete na webových stránkách. Konzultace pro projekty v prioritní ose 6 poskytuje též Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zelená bezplatná informační linka SFŽP v provozu v pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin. Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz.

Prioritní osy OPŽP pro neziskové organizace


PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Cílem podpory je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných
způsobů výroby energie včetně energetických úspor. Podpora je realizována na celém území ČR, s výjimkou projektů zaměřených na výsadbu a regeneraci izolační zeleně za účelem snížení imisní zátěže prašnosti z plošných zdrojů. Tyto typy projektů lze realizovat pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší dle imisních dat za rok 2005. Seznam stavebních úřadů, na jejichž území došlo k vyhlášení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, je uveden v příloze č. 3 Implementačního dokumentu. Celkově je na prioritní osu 2 vyčleněno 634 milionů eur z Fondu soudržnosti.

PO 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla. Podpora je realizována na celém území České republiky. Žádající subjekt musí prokázat tříletou historii své existence a být vlastníkem předmětu podpory.
Na podporu projektů v prioritní ose 3 je určeno téměř 673 milionů eur z Fondu soudržnosti.

PO 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. Podpora je realizována na celém území České republiky. Pro prioritní osu 4 jsou připraveny prostředky ve výši 776 milionů eur z Fondu soudržnosti.

PO 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Cílem podpory je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Podpora platí pro území České republiky kromě hl. m. Prahy. Na účely této podpory je připraveno více než 60 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

PO 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Podpora je realizována na celém území České republiky kromě hl. m. Prahy. Na účely této podpory je připraveno více než 600 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

PO 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden. V prioritní ose 7 jsou alokovány prostředky ve výši 42 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Tyto peníze mohou být využity pro projekty realizované na území celé České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. K financování obdobných projektů v Praze slouží národní program SFŽP pro investiční podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha.

Prioritní osa je zaměřena zejména na investiční podporu, v odůvodněných případech je v rámci křížového financování možnost neinvestiční podpory na realizaci environmentálních vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání pro různé cílové skupiny.

V případě nákupu nebo výstavby nemovitosti musí být příjemce vlastníkem nemovitosti (v případě rekonstrukce stačí nájemní vztah) a vlastníkem nebo nájemcem pozemku, na kterém bude realizováno opatření, po dobu nejméně 20 let od dokončení projektu. Podmínkou pro přidělení dotace na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci environmentálního vzdělávacího či informačního centra je závazek provozu tohoto centra po dobu 20 let od podání žádosti. V případě, že se dotace vztahuje pouze na technické vybavení, je tato lhůta stanovena na 5 let. Objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy. Přesnou specifikaci požadavků najdete v Implementačním dokumentu v popisu kritérií přijatelnosti v kapitole 6.

Oblasti podpory a typy projektů v OPŽP, na které mohou získat dotace neziskové organizace

 • - podporované projekty
1 - Občanská sdružení
2 - Obecně prospěšné společnosti
3 - Nadace a nadační fondy
4 - Církve a náboženské společnosti

2.1 Zlepšování kvality ovzduší

   1  2  3  4
Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (např. kotle) nejlepší emisní třídy  •   •     • 
Nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje  •       
Rozšíření stávajících středotlakých plynovodů        
Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů        

2.2 Omezování emisí
   1  2  3  4
Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW pro snížení emisí oxidu dusíku a prachových částic  •              
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů pro snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku nebo prachových částic vypouštěných do ovzduší        
Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší        
Opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku a těkavých organických látek do ovzduší        

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
   1  2  3  4
Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody  •  •  •  •
Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny  •  •  •  •
Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren  •  •  •  •
Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu  •  •  •  •
Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice  •  •  •  •
Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu  •  •  •  •
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie  •  •  •  •

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

   1  2  3  4
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov  •  •  •  •
Implementace měřicí a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení  •  •  •  •
Aplikace technologií na využití odpadního tepla  •  •  •  •

 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

   1  2  3  4
Regionální systém pro využití bioodpadů, pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu  •  •       •
Speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu  •  •    •
Systémy pro separaci a svoz odpadů, separaci bioodpadů  •  •    •
Sběrné dvory, překladiště a sklady komunálního odpadu  •  •    •
Systémy pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a zdravotnických odpadů        
Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi  •  •    •
Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, elektroodpadů, stavebních odpadů  •  •    •
Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů  •  •    •
Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů  •  •    •
Snižování nebezpečných vlastností odpadů  •  •    •
Rekultivace starých skládek    •    •
Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích  •  •    •

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěž

   1  2  3  4
Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci        
Realizace průzkumných prací, analýz rizik a studií proveditelnosti konkrétních lokalit  •  •    
Realizace průzkumných prací, analýz rizik a studií proveditelnosti konkrétních lokalit pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo  •  •    
Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb, půdy a podzemních vod  •  •    
Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností  •  •    
Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií apod.  •  •    
Monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst  •  •    
Sanace starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku důlní činnosti    •    

5.1 Omezování průmyslového znečištění
   1  2  3  4
Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností  •  •      
Technologie pro monitoring a omezování průmyslového znečištění  •  •    
Vytvoření regionálního informačního systému prevence závažných havárií  •  •    
Výstavba a rekonstrukce zařízení pro snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií  •  •    
Budování infrastruktury pro program REACH  •  •    

6.1 Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000
   1  2  3  4
Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura 2000                                       

6.2 Podpora biodiverzity
   1  2  3  4
Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů  •  •  •  •
Zajišťování péče o chráněná území  •  •  •  •
Opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody  •  •  •  •
Regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů  •  •  •  •
Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů  •  •  •  •
Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích  •  •    

6.3 Obnova krajinných struktur
   1  2  3  4
Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.)  •  •  •  •
Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi  •  •  •  •

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
   1  2  3  4
Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů  •  •  •  •
Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi  •  •  •  •

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
   1  2  3  4
Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.  •  •  •  •
Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000  •  •  •  •

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
   1  2  3  4
Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel, a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření        
Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod        
Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí        

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
   1  2  3  4
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací  •  •  •  •

 

 • - podporované projekty
1 - Občanská sdružení
2 - Obecně prospěšné společnosti
3 - Nadace a nadační fondy
4 - Církve a náboženské společnosti

Leták ke stažení (pdf.)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí