zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Varnsdorf - Pěnkavčí vrch a Hrádek je v závěrečné fázi

26.06.2009
Voda
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Varnsdorf - Pěnkavčí vrch a Hrádek je v závěrečné fázi

V areálu ČOV Varnsdorf byla u příležitosti slavnostního zakončení její rekonstrukce vyhodnocena paralelně probíhající,  sdružená investiční akce Severočeské vodárenské společnosti, jež zahrnuje rekonstrukci splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitách Pěnkavčí vrch a Hrádek.  Tato investiční akce SVS v celkovém finančním objemu téměř 58 milionů korun (bez DPH) je v závěrečné fázi – již bylo realizováno 90% z naplánovaných objemů prací.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti: „Projekt pro odkanalizování lokality Pěnkavčí vrch a Hrádek byl původně součástí integrovaného projektu Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku, který neúspěšně žádal o dotaci z Fondu soudržnosti. Akce SVS jsme z něj proto vyčlenili a realizujeme je postupně jako svoje investiční akce. Rekonstrukce kanalizační sítě ve Varnsdorfu logicky navazuje na právě ukončenou rekonstrukci místní ČOV. Oba projekty přispějí k trvalému zlepšení kvality vody v Mandavě.“

Za společnost INSKY dodává jednatel Ing. Jaroslav Štráchal: „Posun termínu dokončení stavby byl způsoben řadou změn, které jsme museli vyřešit. Náročná byla také koordinace se souběžně probíhající akcí na dešťové kanalizaci a vodovodu. Práce jsme se snažili řešit, abychom minimalizovali dopravní omezení obyvatel, protože dílo bylo prováděno za provozu. Provedením tohoto díla se vyřešily úseky s častými poruchami, což přispěje ke zvýšení plynulosti v dodávce pitné vody a k bezproblémovému odvádění odpadních vod ve městě.“

„Vítám, že Severočeská vodárenská společnost vyšla městu vstříc svým investorstvím rekonstrukce splaškové kanalizace a odstraněním výustí. Je třeba připomenout, že další souběžné akce v daných lokalitách – oprava stávajících vodovodních sítí - přispívají k lepšímu zásobení obyvatelstva vodou. Tyto akce jsou rovněž investovány SVS,“ doplňuje starosta Varnsdorfu Ing. Josef Poláček.

Více o stavbě:

Rekonstrukce městské splaškové kanalizace a odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí logicky navazují na realizovaný projekt rekonstrukce ČOV, jež právě zahajuje zkušební provoz. Cílem obou investičních akcí SVS je výrazné zlepšení kvality vody v Mandavě.

Investiční akce SVS „Varnsdorf - Pěnkavčí vrch a Hrádek, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ vyřeší rekonstrukci splaškové kanalizace, odstraní nevyhovující kanalizační výusti a splaškové odpadní vody odvede k přečištění na místní čistírnu odpadních vod. Zároveň je město Varnsdorf investorem dešťové kanalizace v celém rozsahu a těch částí splaškové kanalizace, které jsou rozšířením stávajícího kanalizačního systému. Celá realizace probíhá v úzké koordinaci SVS s městem Varnsdorf, protože obě kanalizace jdou v souběhu v úzkých místních komunikacích.

V rámci investice SVS je na Pěnkavčím vrchu celkem realizováno 2024 metrů kanalizace, z toho 1802 metrů splaškových gravitačních stok a 222 metrů výtlaku. V lokalitě Hrádek je realizováno celkem 1976 metrů kanalizace, z toho 1864 metrů splaškových gravitačních stok a 112 metrů výtlaku. V každé z lokalit bude vybudována nová čerpací stanice odpadních vod. V místech nové splaškové kanalizace bude stávající zachována jako dešťová kanalizace. Po odstranění kanalizačních výustí bude na ČOV nově připojeno cca 80 obyvatel lokality Pěnkavčí vrch a cca 270 obyvatel lokality Hrádek.

Pro novou zástavbu v lokalitě Hrádek připravuje město  nový vodovod - horní tlakové pásmo včetně vodojemu. Je zde proto rekonstruována cca 100 let stará stávající vodovodní síť v majetku SVS, která byla v havarijním stavu nebo nevyhovovala pro začlenění do horního tlakového pásma. Rekonstruovány jsou vodovodní řady v souhrnné délce 1070 metrů, konkrétně v ulicích Turnovská a Severská v délce 443 metrů, v Žižkově ul. v délce 175 metrů, v Čáslavské ul. v délce 180 metrů, v Orlické ul. v délce 150 metrů a v ul. Pod Hrádkem v délce 87 metrů. Původní litinové potrubí je nahrazováno potrubím z odolného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD).  Dochází rovněž k přepojení 55 ks stávajících vodovodních přípojek. Počet obyvatel připojených na vodovod se zvýší z 300 na 500 obyvatel.

Sdružená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 57,84 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je společnost INSKY spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2008. Původní termín dokončení stavby nebyl dodržen z důvodů na straně zhotovitele. Zpomalení postupu prací způsobilo několik změn v průběhu realizace. V zakládání čerpací stanice odpadních vod v lokalitě Hrádek bylo kvůli vysoké hladině podzemní vody nutno použít mikropilotů. V lokalitě Pěnkavčí vrch – Šenovské náměstí a v Lipské ulici se musela realizovat vynucená přeložka stávající kanalizace.
V lokalitě Pěnkavčí vrch – Šenovská ulice se vyskytla oproti předpokladům skála v délce 45 metrů, takže pro zhotovení výkopu muselo být používáno hydraulické kladivo. Na Pěnkavčím vrchu i Hrádku došlo k napojení o něco více objektů, než bylo původně plánováno v projektové dokumentaci.

Stavba je nyní hotova z 90%, probíhají již jen dokončovací práce. Pokládka kanalizace se dokončuje v ulici Lipské a Čáslavské. Následovat budou povrchové úpravy komunikací a úklid plochy pro zařízení staveniště
a depa materiálu. Zakončení stavby se předpokládá nejpozději do konce července 2009.

Více o SVS (investor):   

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice
a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

Více o INSKY (zhotovitel): viz www.insky.cz

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí