zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doporučení Pracovního štábu ÚPK k naplňování kompetencí ÚPK

29.06.2009
Voda
Doporučení Pracovního štábu ÚPK k naplňování kompetencí ÚPK

V rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi ÚPK:

a) informuje vládu o průběhu a důsledcích povodní,

Pracovní štáb (PŠ) zpracoval na základě informací všech členů PŠ návrh informace pro vládu o průběhu a důsledcích povodní, který předloží ÚPK k projednání (viz. příloha).

b) nařizuje po projednání s příslušnými povodňovými orgány krajů a příslušnými správci povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu s možným dosahem přesahujícím rámec oblastí povodí podle § 25 odst. 2 vodního zákona,

Vzhledem k tomu, že všechna větší vodní díla jsou v řádném stavu a kapacitně zvládají stávající povodňovou situaci, nedoporučuje PŠ ÚPK žádnou mimořádnou manipulaci.

Jediným VD, kde již byla schválena mimořádná manipulace, a to Jihočeským krajem, je VD Husinec, které je výrazně zatíženo stávající povodňovou situací na řece Blanici.

c) koordinuje a kontroluje činnost povodňových komisí krajů,

Vzhledem k tomu, že v nejvíce postižených krajích byl vyhlášen stav nebezpečí, převzaly řízení záchranných a zabezpečovacích prací krizové štáby, a tím přešla ústřední koordinace do resortu Ministerstva vnitra. PŠ doporučuje ÚPK, aby MŽP dále monitorovalo situaci v celé ČR a podle vývoje komunikovalo s aktuálně činnými povodňovými komisemi obcí s rozšířenou působností, případně krajů.

d) vede záznamy v povodňové knize,

Povodňová kniha je vedena odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí a je případně k dispozici k nahlédnutí.

e) oznamuje dotčeným povodňovým komisím krajů den a hodinu převzetí a ukončení ústředního řízení ochrany před povodněmi a rozsah požadované spolupráce,

Vzhledem k tomu, že situace v nejvíce postižených krajích je velmi dobře zvládána krajskými krizovými štáby a v ostatních případech je situace řešena na úrovni povodňových komisí obcí s rozšířenou působností, nedoporučuje PŠ, aby ÚPK převzala ústřední řízení ochrany před povodněmi. V případě, že by v následujících dnech došlo k postižení území dalších krajů bez vyhlášení krizového stavu, pak by bylo ústřední řízení ÚPK třeba znovu zvážit.

f) vyhodnocuje vývoj povodňové situace,

Pokud není svolána ÚPK zabezpečuje hodnocení povodňové situace MŽP jako ústřední povodňový orgán, respektive povodňová služba odboru ochrany vod (OOV MŽP). Od 21. 6. byla na základě výstrahy ČHMÚ situace monitorována. Z počátku se jednalo především o aktivity předpovědní a hlásné povodňové služby, kterou ze zákona zabezpečuje ČHMÚ. Při naplnění výstrah ČHMÚ tj. překročení hodnot 50 mm u 24 hodinových úhrnů srážek v Krkonoších, na Šumavě, v Novohradských horách a v Jeseníkách a dosažení III. stupně povodňové aktivity na hlásném profilu kategorie A, byly po ověření situace u správců povodí a ČHMÚ postupně od 24.6. zpracovávány Informace pro vedení MŽP, které byly zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách MŽP a na OOV MŽP byla zavedena stálá (24-hodinová) povodňová služba na telefonu, která trvá doposud.

g) rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o opatřeních ke zmírnění rozsahu povodní i povodňových škod a činí opatření podle povodňových plánů, zejména organizuje záchranné práce a vyžaduje plnění všeobecných povinností v oblasti ochrany před povodněmi,

Ústřední koordinace probíhá zatím pouze u záchranných a zabezpečovacích prací ze strany Ministerstva vnitra. V případě povodňových škod se postupuje podle zákona č. 106/2002 Sb. a příslušné vyhlášky v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

h) v době ústředního řízení ochrany před povodněmi předkládá vládě zprávy o povodňové situaci a povodňových škodách spolu s návrhy na nutná opatření k odstranění škod nebo k zabránění jejich opakování a připravuje zprávy pro sdělovací prostředky.

Vzhledem k tomu, že PŠ nedoporučuje ÚPK ústřední řízení, viz. bod e) zabezpečuje zprávy o povodňové situaci povodňová služba MŽP viz bod f).

Dle článku 2 odst. (5) Statutu Ústřední povodňové komise schváleného usnesením vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 806: „Komise rozhoduje o realizaci projektu k pořízení dokumentace povodní, které svým rozsahem přesahují území jednoho kraje.“

PŠ doporučuje ÚPK vzhledem k rozsahu zasaženého území a předpokládaným povodňovým škodám, které pravděpodobně převýší škody z jarních povodní v roce 2006, aby rozhodla o realizaci projektu na vyhodnocení povodní v červnu 2009 (v první fázi minimálně v rozsahu uvedeném v samostatné příloze).

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí