zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznámení návrhu vyhlásit přírodní památku Laguna u Bohdalova

08.07.2009
Příroda
Oznámení návrhu vyhlásit přírodní památku Laguna u Bohdalova
Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název „Laguna u Bohdalova“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památky ve smyslu ustanovení § 36 zákona o ochraně přírody.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen OŽP KrÚ Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), oznamuje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název „Laguna u Bohdalova“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památky ve smyslu ustanovení § 36 zákona o ochraně přírody.

Navrhovaná přírodní památka Laguna u Bohdalova se rozkládá v kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v katastrálním území Bohdalov, městys Bohdalov. Podrobný seznam parcel v PP a ochranném pásmu podle aktuálního stavu katastru nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou je uveden v příloze I. tohoto oznámení.

Předpokládaná celková výměra navrhované památky je přibližně 1,28 ha.

S podrobným zákresem hranic v katastrální mapě je možné se seznámit na OŽP KrÚ Vysočina. V příloze tohoto oznámení je zmenšený zákres hranic (příloha II.).

Předmětem ochrany navrhované PP bude vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů v tůních vzniklých po těžbě cihlářské hlíny.

Dlouhodobým cílem ochrany území bude zachování mozaiky sukcesních stádií ohrožených vodních a mokřadních biotopů a na ně vázané specifické biodiverzity a obnovení a udržování podmínek pro rozmnožování regionálně kriticky ohrožených druhů obojživelníků (čolek velký, kuňka ohnivá, skokan ostronosý) na lokalitě s nejvyšším počtem druhů obojživelníků na Vysočině. Společenstva přírodní památky není v současné době možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji a ani v dlouhodobějším výhledu nelze předpokládat, že by se přírodní památka obešla bez aktivní péče (potlačování expanzivních druhů, kosení a narušování drnu, trvale udržitelné pěstování náletu).

Základní ochranné podmínky jsou pro všechny přírodní památky dány ustanovením § 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody.

Podle § 36 odst. 1 zákona o ochraně přírody budou stanoveny bližší ochranné podmínky PP Laguna u Bohdalova, tj. činnosti a zásahy, které bude možno podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody:

a)     používat biocidy, závadné látky a vápnění,

b)     uměle zarybňovat tůně, provádět rybochov,

c)     vysazovat a chovat vodní drůbež (kachny),

d)     zřizovat myslivecká zařízení,

e)     zalesňovat travnaté plochy v okolí tůní,

f)       měnit druhy a způsoby využití pozemků,

g)     umisťovat nové stavby,

h)     narušovat geologický podklad a hydrologické poměry; provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty).

Zvláště vyhlášené ochranné pásmo k zabezpečení památky před rušivými vlivy z okolí se nenavrhuje, a proto bude podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody tvořeno územím do vzdálenosti 50 m od hranic památky. Podrobný zákres hranic ochranného pásma v katastrální mapě je v příloze II. tohoto oznámení. Bližší ochranné podmínky pro ochranné pásmo nebudou stanoveny.

Předpokládaný termín vyhlášení PP Laguna u Bohdalova je třetí čtvrtletí 2009. Územní vymezení PP Laguna u Bohdalova bude po vyhlášení zaznamenáno v katastru nemovitostí.

Případné dotazy k výše uvedenému zodpoví a nahlížení do dalších podkladů umožní OŽP KrÚ Vysočina tel. 564 602 508, e-mail balazova.k@kr-vysocina.cz.

Podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody mají vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou přírodní památkou a dotčené obce a kraje a podle § 45c odst. 3 zákona o ochraně přírody, též nájemci, právo uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště chráněné území námitky, a to do 60 dnů od jeho zveřejnění na portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz) nebo od doručení oznámení o návrhu. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí (Žižkova 57, 587 33  Jihlava), který je povinen včas uplatněné námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů a s rozhodnutím seznámit toho, kdo je podal. K námitkám uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona o ochraně přírody, je vlastník i nájemce dotčeného pozemku povinen zdržet se všech zásahů, které by měnily nebo poškozovaly dochovaný stav území navrhovaného ke zvláštní ochraně, a to až do konečného rozhodnutí, nejdéle však po dobu jednoho roku od doby oznámení tohoto návrhu.

V souladu s ustanovením § 40 zákona o ochraně přírody tuto skutečnost oznamujeme známým vlastníkům a nájemcům (podle záznamů v katastru nemovitostí – v případě, že záznam v katastru již neodpovídá skutečnosti, žádáme dotčené osoby, aby nám obratem sdělili jména a adresy současného vlastníka nebo nájemce nemovitosti).

V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody sdělujeme městysi Bohdalovu, že je dotčenou obcí, a proto jej žádáme o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od jeho obdržení po dobu 15 dní.

V souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona o ochraně přírody je zdejší orgán ochrany přírody povinen záměr na vyhlášení PP Laguna u Bohdalova projednat se všemi orgány státní správy, které mohou být dotčeny z hlediska jejich věcné působnosti a územní příslušnosti. Dotčené orgány státní správy se musí k předloženému návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od předložení výše uvedeného záměru.

Přílohy

I.                 Seznam parcel navrhovaného ZCHÚ PP Laguna u Bohdalova

II.         Katastrální mapa se zákresem navrhovaného ZCHÚ Laguna u Bohdalova (1:1.500)

III.        Zákres navrhovaného ZCHÚ Laguna u Bohdalova nad ortofotomapou (1:1.500)

IV.       Návrh plánu péče navrhovaného ZCHÚ Laguna u Bohdalova (dle rozdělovníku)

 • Příloha III - Laguna u Bohdalova.pdf [PDF, 2,5 MB]
 • Příloha II - Laguna u Bohdalova.pdf [PDF, 161 kB]
 • Příloha I - vlastnici pozemků v ZCHÚ a OP.xls [XLS, 54 kB]
 •  

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Chystané akce
  INISOFT s.r.o.
  21
  1. 2021
  21.1.2021 - Seminář, školení
  Olomouc, Clarion Congress
  21
  1. 2021
  21.1.2021 - Seminář, školení
  Hotel Globus
  21
  1. 2021
  21.1.2021 - Konference
  Online
  Podněty ZmapujTo
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí