zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznámení návrhu nově vyhlásit přírodní památku Olšoveček

09.07.2009
Příroda
Oznámení návrhu nově vyhlásit přírodní památku Olšoveček
Návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona o ochraně přírody

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen OŽP KrÚ Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), oznamuje návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

Zvláště chráněné území s názvem Olšoveček bylo vyhlášeno vyhláškou Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou ze dne 1. května 1989 o zřízení chráněného přírodního výtvoru Olšoveček. Území ponese stále název „Olšoveček“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památky (dále jen „PP“) ve smyslu ustanovení § 36 zákona o ochraně přírody. Původní uvedený výnos bude zrušen. Jedná se o nové vyhlášení již existující přírodní památky z důvodů nedostatků stávajícího zřizovacího předpisu a zejména o úpravy vymezení zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ).

Úprava vymezení přírodní památky je nejlépe zřetelná z přílohy III. – zákresu návrhu PP Olšoveček nad ortofotomapou. Úprava vymezení spočívá ve změně legislativní hranice ZCHÚ podle skutečných, v terénu zřetelných hranic chráněného biotopu, tj. horní rybníček s loučkou, žleb kolem potůčku s Holubí studánkou, olšina kolem potůčku a v severní části rybníček, tůňka a související prameniště.

Navrhovaná PP Olšoveček se rozkládá v kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v katastrálním území Jindřichov u Velké Bíteše, v městě Velká Bíteš. Podrobný seznam parcel v PP a ochranném pásmu podle aktuálního stavu katastru nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou je uveden v příloze I. tohoto oznámení.

Předpokládaná celková výměra navrhované památky je 2,4637 ha.

S podrobným zákresem hranic v katastrální mapě je možné se seznámit na OŽP KrÚ Vysočina. V příloze tohoto oznámení je zmenšený zákres hranic (příloha II.).

Předmětem ochrany navrhované PP budou vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů. Dlouhodobým cílem ochrany území je zajištění dlouhodobě příznivých podmínek pro přežívání ohrožených druhů vodních živočichů a zachování přírodních podmínek území, tj. zachování čistých lesních rybníčků a písčitého potoka, jež představují refugium ohrožených druhů ryb a obojživelníků.

Základní ochranné podmínky jsou pro všechny přírodní památky dány ustanovením § 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody.

Podle § 36 odst. 1 zákona o ochraně přírody budou stanoveny bližší ochranné podmínky PP Olšoveček, tj. činnosti a zásahy, které bude možno podle § 44 odst. 3 vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody:

a)     hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,

b)     používat biocidy,

c)     zřizovat lesní meliorace,

d)     zalesňovat prameniště a travnaté plochy v okolí rybníčků,

e)     snižovat hladiny rybníčků v období březen – srpen,

f)       na rybníčcích polointenzivně nebo intenzivně hospodařit (krmení, hnojení, vápnění),

g)     vypouštět a chovat kachny,

h)     měnit druhy a způsoby využití pozemků

i)       umisťovat nové stavby,

j)       zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře,

k)     narušovat geologický podklad a hydrologické poměry; provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty),

l)       provádět těžební, výchovné nebo pěstební práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez převzaté lesní hospodářské osnovy.

Zvláště vyhlášené ochranné pásmo k zabezpečení památky před rušivými vlivy z okolí se nenavrhuje, a proto bude podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody tvořeno územím do vzdálenosti 50 m od hranic památky. Podrobný zákres hranic ochranného pásma v katastrální mapě je v příloze II. tohoto oznámení. Bližší ochranné podmínky pro ochranné pásmo nebudou stanoveny.

Předpokládaný termín vyhlášení PP Olšoveček je třetí čtvrtletí 2009. Územní vymezení PP Olšoveček bude po vyhlášení zaznamenáno v katastru nemovitostí.

Případné dotazy k výše uvedenému zodpoví a nahlížení do dalších podkladů umožní OŽP KrÚ Vysočina tel. 564 602 508, e-mail balazova.k@kr-vysocina.cz.

Podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody mají vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou přírodní památkou a dotčené obce a kraje právo uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště chráněné území námitky a to do 60 dnů od jeho zveřejnění na portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz) nebo od doručení oznámení o návrhu. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, který je povinen včas uplatněné námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů a s rozhodnutím seznámit toho, kdo je podal. K námitkám uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona o ochraně přírody, je vlastník i nájemce dotčeného pozemku povinen zdržet se všech zásahů, které by měnily nebo poškozovaly dochovaný stav území navrhovaného ke zvláštní ochraně, a to až do konečného rozhodnutí, nejdéle však po dobu jednoho roku od doby oznámení tohoto návrhu.

Tím není dotčena platnost a účinnost vyhlášky Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou ze dne 1. května 1989, kterou je stávající zvláštní územní ochrana PP Olšoveček upravena.

V souladu s ustanovením § 40 zákona o ochraně přírody tuto skutečnost oznamujeme známým vlastníkům a nájemcům (podle záznamů v katastru nemovitostí – v případě, že záznam v katastru již neodpovídá skutečnosti, žádáme dotčené osoby, aby nám obratem sdělili jména a adresy současného vlastníka nebo nájemce nemovitosti).

V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody sdělujeme městu Velká Bíteš, že je dotčenou obcí, a proto jej žádáme o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od jeho obdržení po dobu 15 dní.

V souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona o ochraně přírody je zdejší orgán ochrany přírody povinen záměr na vyhlášení PP Olšoveček projednat se všemi orgány státní správy, které mohou být dotčeny z hlediska jejich věcné působnosti a územní příslušnosti. Dotčené orgány státní správy se musí k předloženému návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od předložení výše uvedeného záměru.

 • Příloha č._I - Parcely PP Olšoveček a OP.xls [XLS, 21 kB]
 • Příloha č_II Olšoveček_new_katastr.pdf [PDF, 153 kB]
 • Příloha č_III Olšoveček_new_ortofoto.jpg [JPG, 1,9 MB]
 • Příloha č_IV Olšoveček_porovnání_katastr.pdf [PDF, 195 kB]
 • Příloha č_V Olšoveček_porovnání_ortofoto.jpg [JPG, 1,9 MB]
 • Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo


  Neboj se zeptat Kam s ním?
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí