zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak obdarovat potřebné

03.12.2009
Obecné
Jak obdarovat potřebné

Když splníte podmínky zákona o daních z příjmů, můžete věnovat třeba sáně Eskymákům.

Příspěvek, který pošle vaše firma na konci roku dětskému domovu nebo útulku pro opuštěná zvířata, přijde obdarovaným letos obzvlášť vhod. A je jen na vás, zvolíte-li formu finanční částky, nebo věcného daru. Nemluvě o tom, že svůj dar můžete odepsat z daní. Jak, co a komu může společnost darovat, aby dar mohla odepsat z daní?

Sponzor není dárce

Předtím, než se začnete zabývat dárcovstvím, je důležité si uvědomit, že nejde o totéž jako sponzorství.

V případě sponzorství je v pořádku očekávat určité protiplnění. Za příspěvek nejčastěji kupujete službu v podobě propagace či reklamy.

Stačí se podívat na billboardy propagující třeba festival Pražské jaro nebo se zúčastnit vyhlašování výsledků různých soutěží. Ohlašování jmen sponzorů leckdy zabere více času než přečtení jmen vítězů.

Naproti tomu u obdarovaného žádné protiplnění neočekáváte a samozřejmě ani nevyžadujete.

Pravidla pro darování stanoví zákon o daních z příjmů.

Sportovcům i ekologům

Dar můžete věnovat vaší obci, kraji, stejně jako Kanceláři Veřejného ochránce práv nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů neboli organizačním složkám státu.

Od roku 2009 lze nově obdarovat kromě fyzických a právnických osob se sídlem v České republice i osoby v jiném členském státě Evropské unie, v Norsku či na Islandu. Nic vám proto nebrání poslat sáně grónským Eskymákům nebo příspěvek dětskému domovu na Slovensku.

Obdarovaným v tomto případě zákon ponechává poměrně široké možnosti, jak mohou s darem naložit. Vyžaduje pouze, aby přijatý dar použili na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, školství, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, charitativní, tělovýchovné či sportovní.

Jinou možností poskytnutí daru je financování odstraňování následků živelní pohromy, k níž došlo na území Česka nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska či Islandu.

Rovněž můžete pomoci kolegovi, který skončil na vozíčku. Ovšem pouze za předpokladu, že provozuje denní stacionář.

Podle zákona totiž mohou mezi obdarované patřit i fyzické osoby, které provozují školská a zdravotnická zařízení či zařízení na ochranu opuštěných zvířat. Přijaté dary však musejí použít na úhradu provozních nákladů těchto zařízení.

Hodnota daru musí činit nejméně dva tisíce korun. Důležitá poznámka pro vaše účetní: jako hodnotu daru lze uznat nejvýše daňovou zůstatkovou cenu darovaného majetku. Když tedy věnujete dětskému domovu starší nábytek, stěží z daňového základu odečtete cenu, za kterou jste ho před pěti lety pořizovali.

Limitováni jste i v opačném směru. Celková částka darů, kterou můžete odečíst od základu daně, nesmí překročit pět procent ze základu už sníženého o odčitatelné položky či daňové ztráty z minulých let.

Jen v případě, že poskytnete dary vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, máte možnost snížit svůj základ daně o dalších pět procent.

Na mnohé potenciální dárce se letos bohužel vztahuje následující pravidlo, že v případě, že společnost nemá kladný základ daně, nemůžete bohužel dary jako odčitatelné položky uplatnit.

A nyní několik praktických příkladů pro lepší objasnění výše popsaných pravidel.

Darovací smlouva

Jak postupovat, když se rozhodnete věnovat místní základní škole finanční dar v hodnotě patnácti tisíc korun?

Jelikož je poskytnutí daru třeba vždy prokázat, doporučujeme sepsat se školou darovací smlouvu. Ta by měla jasně definovat dárce, obdarovaného, částku či hodnotu daru, předmět, účel daru a datum sepsání darovací smlouvy.

Poslední věcí, abyste dar mohli uplatnit ještě v daném zdaňovacím období, je odeslání peněz z běžného účtu či vydání z pokladny před koncem daného zdaňovacího období.

Alespoň dva tisíce

Společnost, která se rozhodla darovat některému z dětských domovů DVD přehrávač v hodnotě 2500 korun, samozřejmě opět s jeho vedením sepíše darovací smlouvu. V té uvede hodnotu daru, která bude odpovídat ceně, za niž je DVD přehrávač dostupný na trhu konečným zákazníkům.

Do nákladů nicméně ve skutečnosti vstoupí pouze takzvaná skladová hodnota zboží. To bude například jen 1700 korun a tato částka zvýší základ daně společnosti.

Firma ale v tomto případě nesplnila podmínku minimální hodnoty daru ve výši dvou tisíc korun a přístroj nelze ani zařadit do daňových nákladů jako položku, která slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Přehrávač tak nebude možné uplatnit jako dar snižující základ daně.

Připomeňme, že pravidla pro darování stanoví zákon o daních z příjmů. Nezkušenému dárci mohou tyto podmínky připadat trochu matoucí.

Ze zákona totiž lze do daňových nákladů zařadit položky, které slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je však zřejmé, že například počítače koupené dětskému domovu k dosažení a udržení příjmů vaší firmy neslouží.

Jde tedy o daňově neuznatelný náklad, který zvýší základ daně. Za dodržení určitých pravidel ale hodnotu daru můžete uplatnit jako položku, která základ následně opět sníží.

Darujte vlastní výrobky

Obdobně budete postupovat při darování vlastních výrobků. Obchodník chce třeba věnovat nemocnici televizor za deset tisíc korun, tedy v hodnotě, za kterou jej na trhu běžně prodává konečným zákazníkům. Tuto částku také uvede do darovací smlouvy.

Jak už ale bylo zmíněno v předchozím případě, společnost zaúčtuje pouze takzvanou skladovou hodnotu zboží ve výši 7500 korun a o tuto částku se zvýší základ její daně.

Jako hodnotu daru, po splnění ostatních podmínek, je možné uplatnit v daňovém přiznání jen těchto 7500 korun.

Věnujte majetek

Možná se rozhodnete darovat vyřazený počítač. Je-li jeho účetní zůstatková cena deset tisíc korun, daňová zůstatková cena je osm tisíc a do darovací smlouvy uvedeme pořizovací hodnotu počítače dvanáct tisíc.

Jelikož se jedná o darování majetku, lze za položku snižující základ daně považovat jen daňovou zůstatkovou cenu, tedy osm tisíc korun. Hodnota daru uvedená v darovací smlouvě není v tomto případě podstatná.

AUTOR: Lenka Mrázová
AUTOR: David Musil
Daňové a právní služby PricewaterhouseCoopers

Na co lze poskytnout dar
- vědu a vzdělání,
- výzkum a vývoj, kulturu,
- školství, na podporu a ochranu mládeže,
- na sociální účely,
- na zdravotnické účely,
- na ekologické účely,
- na charitativní účely,
- na tělovýchovné či sportovní účely,
- na odstraňování následků živelní pohromy.

Koho lze obdarovat
- obec,
- kraj,
- fyzickou osobu v ČR provozující školská a zdravotnická zařízení, zařízení na ochranu opuštěných zvířat,
- fyzické či právnické osoby na území Evropské unie, Norska nebo Islandu,
- organizační složky státu - ministerstva a jiné správní úřady, Ústavní soud, soudy, Kancelář prezidenta republiky, Akademii věd, okresní úřady a školské úřady a podobně.

5 procent
můžete odečíst ze základu daně.

Minimální hodnota daru musí činit dva tisíce korun. Důležitou podmínkou je sepsání darovací smlouvy.

Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí