zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klimatické zmeny - na ceste ku Kodani

21.11.2009
Klimatické změny
Klimatické zmeny - na ceste ku Kodani

Medzinárodné jednania o novej klimatickej dohode sa postupne dostávajú do záverečnej fázy. V decembri 2009 musí medzinárodné spoločenstvo dospieť ku kľúčovým rozhodnutiam ohľadne klimatickej politky. V záujme ochrany klímy Zeme je nutné v nasledujúcich desiatich rokoch zastaviť rýchly nárast emisií skleníkových plynov a prejsť na nízko emisné technológie. To je možné dosiahnuť iba ak sa medzinárodné spoločenstvo zhodne v ambicióznych cieľoch pre redukcie emisií. Kodaňská dohoda pritom musí brať v úvahu aj obdobie po roku 2020.
Európska únia bola dlhú dobu považovaná za hybnú silu medzinárodných jednaní o klíme a je naďalej aktérom s najambicióznejšími a najzáväznějšími cieľmi v obmedzovaní emsií CO2. EÚ však čelí kritike mnohých strán v tom, že nie sú jej ciele dostatočné. Energeticko-klimatický balík EÚ, prijatý v decembri 2008, dokonca veľa odborníkov označilo ako neúspech. Okrem toho EÚ nepredložila doposiaľ presný a ambiciózny návrh finančného mechanizmu, ktorý by pomohol celosvetovo zmierňovať zmeny klímy a takisto nebol predložený žiadny návrh transferu technológií.
Zmeny klímy predstavujú nielen environmentálne, sociálne ale aj ekonomické riziko. Vysoká spotreba energií a nárast cien tovarov si žiada konkrétne kroky. Súčasná hospodárska kríza navyše problém klimatických zmien ešte zhoršuje. Klimatické zmeny a ekonomickú krízu je nutné riešiť naraz a preto je nevyhnutná transformácia na trhovú ekonomiku, ktorá je udržateľného rázu. Rozširovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, modernizácia rozvodných sústav, podpora verejnej dopravy alebo prechod automobilového priemyslu na palivovo úspornejšie vozidlá ide ruka v ruke s hospodárskym rastom a vytváraním pracovných miest.

Cieľom našej konferencie je diskutovať o výzvach pre znižovanie emisií CO2, klimatickej politike, financovaní znižovania emisií a adaptácie na prebiehajúce zmeny. Súčasne by sa malo diskutovať o aj o tom ako by mohla vyzerať udržateľná transformácia celosvetového ekonomického systému? Ako by mohol byť využitý inovačný potenciál pre udržateľné ekonomiky? Aký politický rámec môže túto transformáciu podnietiť a ako táto transformácia prispeje k obmedzovaniu emisií CO2?

Témy, ktoré budú prezentované a diskutované na konferencii:
- Klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie
- Možnosti znižovania emisií CO2
- Medzinárodná dohoda v Kodani (COP 15, december 2009)
- Financovanie mitigačných a adaptačných opatrení
- Slovensko a ochrana klímy - politika, zákony, financie a verejné kampane
- Úloha obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska znižovania emisií CO2
- Úspory energií a klimatické zmeny
- Vplyv dopravy na globálne otepľovanie
- Obchodovanie s emisiami

Konferenciu organizuje o.z. ZA MATKU ZEM, Slovenská klimatická koalícia a nadácia Heinrich Böll Stiftung Praha v partnerstve s o.z. TATRY a CEEV Živica.

Konferencia sa bude konať dňa 23.11.2009 v Bratislave od 9:00 do 14:00 v hoteli Avance (Medená ul. č.9, MAPA). Konferencia bude prebiehať v slovenskom, českom a anglickom jazyku (so simultánnym tlmočením).

Lektori konferencie:

- Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, "Klimatická zmena a klimatické zmeny - príčiny a možné dôsledky, stratégie adaptácie a zmiernenia klimatickej zmeny"),
- Marián Mráz (Ministerstvo životného prostredia SR, "Politika zmeny klímy SR - jej východiská a ciele"),
- Andrej Kovárik (Bratislavské regionálne a ochranárske združenie, "Záchyty uhlíka v podmienkach Slovenska"),
- Ing. Peter Hrivík (Ministerstvo hospodárstva SR, "Obnoviteľné zdroje energie"),
- RNDr. Emil Bédi (INFORSE, "Obnoviteľné zdroje energie"),
- Mgr. Martin Pitorák (Ministerstvo hospodárstva SR, "Úspory energie a klimatické zmeny"),
- Mgr. Barbora Nelibová (Ministerstvo životného prostredia ČR - odbor udržateľnej energetiky a dopravy, "Využitie európskych fondov a výnosov z predaja emisných kreditov pre podporu obnoviteľných zdrojov a úspor energie"),
- Mgr. Pavol Široký (Slovenská klimatická koalícia, "Možnosti znižovania emisií CO2 na Slovensku"),
- MUDr. Juraj Mesík (konzultant Svetovej banky, "Doprava a klimatické zmeny"),
- Marek Vaculík (Glopolis, "Vzťahy Sever-Juh, adaptácie a mitigácie v rozvojovom svete"),
- Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. (Prognostický ústav SAV, téma - "Zmena klímy ako otázka rozvojovej paradigmy a možností formovania verejnej politiky"),
- Ing. Gabriela Fischerová (F.CON, s. r. o., "Postavenie a záväzky rozvinutých a rozvojových krajín v novej klimatickej dohode"),
- Mgr. Jiří Jeřábek (Centrum pro dopravu a energetiku, "Kjótsky protokol na konci, čo ďalej?")

Kontakt:
Mgr. Pavol Široký
koordinátor Slovenskej klimatickej koalicie, koordinátor programu Energia o.z. ZA MATKU ZEM
o.z. ZA MATKU ZEM - Radlinskeho 39, P.O.Box 93, 814 99 Bratislava
Tel./fax: 02-52454515, Mobil: 0903 791060, siroky@zmz.sk; www.zmz.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí