zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

30.11.2009
Politika
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 30. listopadu 2009 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

6.
Návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
č.j. 1597/09 - bod 30 schůze vlády 16.11.2009
Předkládá: ministr životního prostředí

7.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008
č.j. 1646/09
Předkládá: ministr životního prostředí

10.
Návrh na sjednání Statutu zakládajícího Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (dále jen "Statut" a "IRENA")
č.j. 1645/09
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

K projednání bez rozpravy:

15.
Návrh na přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
č.j. 1639/09
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16.
Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (7. - 18. prosince 2009, Kodaň, Dánsko)
č.j. 1637/09
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20.
Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, PR Novořecké močály, PR Výtopa Rožmberka, NPR Stará řeka a NPR Velký a Malý Tisý, a to pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komárů
č.j. 1592/09 - bod 31 schůze vlády 23.11.2009
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Přírodní rezervace (PR) Maštale - umístění dvounápravové mobilní buňky na p.č. 629/4 v k.ú. Zderaz, žadatel František Rompotl, Zderaz č.p. 113, 539 44 Proseč
č.j. 1630/09
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Žádost Rybářství Třeboň a.s. o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a národních přírodních památek v CHKO Třeboňsko pro rybářské hospodaření na rybnících v maloplošných zvláště chráněných územích
č.j. 1631/09
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - umístění nové stavby rodinného domu na pozemku KN p.č. 578 v k.ú. Olešno, žadatel Milan Javanský, Nerudova 463, 276 01 Mělník
č.j. 1632/09
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Žádost p. Daniela Waclawka o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší za účelem vstupu pro fotografování
č.j. 1633/09
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem pokračování realizace projektu "Revitalizace Bohdanečského rybníka, sekce VI-VIII" na území Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
č.j. 1647/09
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky pro umístění stavby "R 305.1 repeater (opakovač) Bzenec"
č.j. 1648/09
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace stavby lávky pro pěší přes Metuji na území Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a I. zóny CHKO Broumovsko
č.j. 1649/09
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací ke vstupu, vjezdu a provádění výzkumných a monitorovacích prací v územích zařazených do Databanky přirozených lesů
č.j. 1650/09
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d), i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumné botanické činnosti na území Národní přírodní rezervace Čertoryje
č.j. 1651/09
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Žádost Ing. Pavla Petra, bytem Hamry 83, 539 01 Hlinsko, o změnu platnosti usnesení vlády č. 704 ze dne 9.6.2008, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to v souvislosti se stavbou MVE2 ve variantě 5 v k.ú. Hamry a k.ú. Blatno u Hlinska
č.j. 1654/09
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Magistrát města Plzně vjezd na účelovou komunikaci Horská Kvilda - Výhledy za účelem umožnění přístupu k objektu, údržby a zásobování objektu čp. 9
č.j. 1655/09
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a CHKO Šumava dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro obchodní firmu David Keliš za účelem zajištění náhradní přepravy při výlukách na železničních tratích
č.j. 1656/09
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Přírodní rezervace (PR) Rašeliniště Kaliště - uložení kanalizačního řadu Obce Jihlávka, žadatel Obec Jihlávka, 588 51 Batelov
č.j. 1657/09
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích za účelem provádění výzkumu v rámci diplomové práce
č.j. 1658/09
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Richterovy Boudy, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování školícího střediska a dopravy do zaměstnání
č.j. 1659/09
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Marii Dědkovou, Pitkovická 92, Čestlice, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti a příjezdu k rekreačnímu zařízení
č.j. 1660/09
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. Lukáše Malínského, Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti
č.j. 1661/09
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 1 písm. c) a i), § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací za účelem provádění studia hmyzu z čeledi Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melsidae a Throscidae
č.j. 1662/09
Předkládá: ministr životního prostředí

39.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, a to pro stavbu "Silnice III/50736: Brumov - Návojná" v úsecích zasahujících do I. zóny CHKO
č.j. 1663/09
Předkládá: ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka a Národní přírodní památky Šipka
č.j. 1664/09
Předkládá: ministr životního prostředí

41.
Žádost manželů Medkových o povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda
č.j. 1665/09
Předkládá: ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování rybí obsádky
č.j. 1666/09
Předkládá: ministr životního prostředí

43.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Galovské lúky za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů výzkumu entomogamie vstavačovitých; Přírodní rezervace V Podolánkách za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů a Přírodní rezrvace Plané loučky za účelem provádění faunistického průzkumu rodů Jepice (Epheremoptera) a Vážky (Odonata)
č.j. 1667/09
Předkládá: ministr životního prostředí

44.
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda
č.j. 1668/09
Předkládá: ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří, NPR Polanská Niva, PR Bartošovický luh, PR Polanský les, PR Bařiny a PP Meandry Staré Odry uvedených v ustanovení § 26 odst.3 písm.a), v §29 písm. d), v §34 odst.1 písm.b) a v §36 odst.2 zákona pro ČSOP Salamandr, za účelem potlačení invazních rostlin
č.j. 1669/09
Předkládá: ministr životního prostředí

46.
Přírodní rezervace (PR) Údolí Brtnice - stavba nového venkovního vedení VN v k.ú. Přímělkov a připojení hradu Rokštýn a sousedních objektů k síti elektrické energie, žadatel ELEON, s.r.o., Bílý Kámen 58, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou na základě zmocnění společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice
č.j. 1670/09
Předkládá: ministr životního prostředí

47.
Źádost spol. Hyalit s.r.o. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16, odst. 1, písm.e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem uspořádání hromadné akce " Výstup na Zhůří proti kouření" na území NP Šumava
č.j. 1671/09
Předkládá: ministr životního prostředí

48.
Žádost České pošty, s.p. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.d) a § 26 odst. 1 písm.c) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu pěti motorových vozidel na účelové komunikace na území NP a CHKO Šumava
č.j. 1672/09
Předkládá: ministr životního prostředí

49.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d), i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem výzkumu listonoha jarního ve vybraných maloplošných zvláště chráněných územích
č.j. 1673/09
Předkládá: ministr životního prostředí

50.
Přírodní rezervace (PR) Niva Doubravy - stavba rybníka na pozemcích p.č. 718/1 až 718/5 v k.ú, Sobíňov, žadatel Český rybářský svaz, místní organizace Krucemburk, pan Aleš Málek, předseda,bytem 582 62 Sobíňov 176
č.j. 1674/09
Předkládá: ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) zákona pro paní Marcelu Sázavovou, předsedkyni sdružení Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, za účelem stavby "Odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová" v CHKO Žďárské vrchy
č.j. 1675/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008
č.j. 1616/09
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí a předseda Energetického regulačního úřadu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí