zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Český energetický a ekologický projekt 2008

30.12.2009
Energie
Český energetický a ekologický projekt 2008

41 přihlášených prací, 17 staveb a projektů nominováno, 6 titulů ČEEP 2008 a 7 dalších cen a uznání porot.

Cílem soutěže, vypisované MPO a MŽP, je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným způsobem snižují energetickou náročnost, zvyšují energetickou účinnost při využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v ČR. Galavečera v Betlémské kapli, na kterém byly slavnostně uděleny tituly vítězům, se zúčastnili členové vlády a další osobnosti a svou účastí potvrdili a ocenili význam celého projektu pro úspěšné naplňování programu energetických úspor v ČR. Tituly ČEEP 2008 převzali přihlašovatelé vítězných staveb z rukou premiéra Jana Fischera a předsedy ERÚ Josefa Fiřta, ministr dopravy Gustáv Slamečka předal Cenu nejlepšímu Projektu na snížení energetické náročnosti dopravy, Cenu SFŽP předal Petr Štěpánek, ředitel této instituce, ministr životního prostředí Ladislav Miko a náměstek pro energetiku MPO Tomáš Hüner předali ceny v kategorii Projekt ČEEP 2008. V závěru Galavečera ČEEP 2008 se všem oceněným dostalo osobního blahopřání od premiéra Fischera i dalších členů vlády. Po skončení oficiální části se nám premiér Fischer v rozhovoru přiznal, že energetika je oblast jemu velmi blízká, věnoval se jí už při svém působení na statistickém úřadu a že se mezi energetiky cítí dobře. Zároveň ocenil spolupráci MPO a MŽP na tomto projektu a celkově i při práci celé vlády.

V průběhu galavečera byly vyhlášeny tituly ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ STAVBA 2008 a ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT 2008.

TITULY v kategorii PROJEKTY získali přihlašovatelé:

- Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. za TriHybus: trojitě hybridní autobus s vodíkovými palivovými články,

- Bedřich Kutil za Rotační vícepístový stroj pracující na principu Stirlingova termodynamického cyklu,

- Atelier NÁŠ DŮM s. r. o. za NERO 2009 - nízkoenergetický rodinný dům

TITULY v kategorii STAVBY získali přihlašovatelé:

- Skanska Property Czech Republic, s.r.o., NORDICA Ostrava,

- JRD s.r.o, Nízkoenergetický bytový dům rezidence Měcholupy,

- Atelier ARS, s.r.o. Mateřská škola Minisvět MRAČ, okr. Benešov

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ:

CENA SFŽP:

- Obytný soubor nízkoenergetických dřevostaveb, Jílové u Prahy

přihlašovatel: Direkt Development s. r. o.

CENA MPO:

- Typ pasivního rodinného domu 28, Vsetín

přihlašovatel: SKAREA s. r. o.

CENA MŽP:

- Regionální centrum biotechnologických aplikací v molekulární ekologii živočichů, Studenec, okres Třebíč

přihlašovatel: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s. r. o.

CENA POROTY:

- Stavební úpravy Baťův půldomek Zlín

přihlašovatel: SKAREA s. r. o.

UZNÁNÍ POROTY:

- Publikace "Náš dům XVII - rodinné domy ve 4 energetických standardech"

přihlašovatel: Ateliér Náš dům

- Informační publikace pro sektor služeb a průmyslu "Úspory energie"

přihlašovatel: SEVEn

STUDENTSKÁ CENA:

- Pasivní dům č. 12; přihlašovatelé: Marek Matrtaj a Kateřina Benedová

Organizační stránku soutěže zajišťuje společnost TOP EXPO ČZ s.r.o. Ředitelce a jednatelce společnosti ing. Miloslavě Veselé jsme položili několik otázek:

Jak se zrodila myšlenka soutěž organizovat?

Idea této soutěže patří do roku 2002 a k pracovnímu stolu pana Ing. Josefa Fiřta - tehdy na MPO vznikala Státní energetická koncepce a bylo jasné, že je konec plýtvání energií. Odborníci na ČVUT spočítali, že až 40 % vyrobené energie se spotřebuje v budovách - a jejich byť jen částečná úspornost musí přinést do společné kasy stamiliony. Šlo tedy o to naučit správce budov a investory nových staveb, jak na to. V té době existoval program NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ, do kterého se zapojilo mnoho společností. A protože Češi jsou národ soutěživý, byly zpracovány také podmínky soutěže vypsané MPO a vyslána výzva k dodavatelům staveb a projektantům. Všichni na trend energetických úspor velmi pružně zareagovali.

Na podzim loňského roku byla společnost TOP EXPO CZ vyzvána k předložení takové modifikace soutěžních podmínek, aby se v soutěži potkalo hledisko úspor energií a zlepšování životního prostředí. Pro inspiraci jsem prostudovala výstupy "Pačesovy komise" a oslovila s prosbou o spolupráci její členy a oponenty. Je namístě poděkovat spoustě lidí, kteří v přípravném výboru pracovali, ale dovolte mi jmenovat zejména pana prof. Františka Hrdličku, kterému bychom tímto - za celý přípravný výbor soutěže - chtěli poblahopřát ke znovuzvolení děkanem Fakulty strojní ČVUT Praha.

A skutečnost, že se Galavečera Český energetický a ekologický projekt roku 2008 v úterý 10. listopadu 2008 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 významných osobností z oborů energetika, životní prostředí, doprava a stavitelství; mezi nimi předseda vlády Jan Fischer, ministr životního prostředí Ladislav Miko, ministr dopravy Gustáv Slamečka, náměstek pro energetiku MPO Tomáš Hüner, předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt, rektor ČVUT Václav Havlíček, předseda ČKAIT Pavel Křeček, ředitel SFŽP Petr Štěpánek jen dokládá význam, který odborníci a současná vláda úsporám energie a životnímu prostředí věnují. Velké poděkování pochopitelně patří i partnerům, kteří soutěž finančně podpořily - ČEPS, ČEZ, E.ON, PRE, ENVIROS - tyto společnosti tak vyjadřují svoji společenskou odpovědnost k životnímu prostředí i firemní filosofii.

S jakým ohlasem se soutěž setkává mezi zainteresovanými?

Jak vidno z poměrně vysokého počtu přihlášek, o soutěž ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT 2008 je zájem opravdu velký. Jsem přesvědčena, že lví podíl na tom má právě inovace soutěžních podmínek a - jak snad můžeme soudit i z reakcí po soutěži - svoji roli splnila i dobrá komunikace týmu TOP EXPO CZ s účastníky soutěže. Poprvé se do soutěže zapojily významné stavební společnosti METROSTAV a SKANS-KA, z čehož usuzujeme, že jsme se soutěží ve správné stopě. Jestliže si tito stavební giganti už zcela osvojili principy energetických úspor při stavění, bude na území ČR rychle přibývat budov, jejichž uživatelé nebudou muset platit vysoké provozní náklady. Po letošních zkušenostech stanovil přípravný výbor kategorie soutěže ČEEP pro další ročník takto:

STAVBY investorů na území ČR

A1) rodinné a bytové domy

A2) školské a zdravotnické budovy

A3) administrativní, veřejné a ostatní budovy

PROJEKTY připravené k realizaci, případně i realizované:

B1) Projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy

B2) Projekty pro výrobu elektřiny a projekty pro výrobu tepla

B3) Projekty pro snížení energetické náročnosti průmyslu a dopravy

B4) Projekty pro efektivní integraci OZE do energetických sítí

Vyhlašovatelé však uvítají, budou-li i další projekty a nápady, které šetří energii a mají environmentální přínos a nespadají do výše vypsaných kategorií, přesto organizátorovi soutěže TOP EXPO CZ (na adresu Praha 2, Blanická 28) zaslány. Porota tyto projekty vyhodnotí a popř. ocení zvláštní cenou.

Jaké jsou osudy vítězných projektů z předcházejících ročníků?

Naprostá většina do soutěže přihlášených projektů končí úspěšnými realizacemi, které opět mohou do soutěže vrátit kategorii realizací. Vznikají tak prospěšné, opakovatelné vzory, které jsou hojně publikovány, a odborná veřejnost se tak s nim může snadno seznámit a inspirovat se jimi při své práci. Radost máme hlavně z mladých projektantů a architektů, kteří se tomuto stavebně prospěšnému trendu doslova "upsali", jak mohu demonstrovat na příkladu Ing. arch. Pavla Šmelhause, jednoho z letošních vítězů kategorie STAVBA ČEEP 2008. První ceny za menší objekty a rodinné domy získal již v podobně zaměřených - dnes již bohužel zaniklých - studentských soutěžích (Ekologický projekt roku, Hledáme dokonalé projekty). Principy energetické úspornosti a ekologické příznivosti pak aplikoval i na další, již větší postupně realizované stavby, jakou byla například letos oceněná Školka Minisvět v Mrači v pasivním standardu. Tento příklad není ojedinělý a popsaná geneze "studentská soutěž - projekt - realizace" nám může přinést mnoho dalších, kvalitních a enviromentálně přínosných staveb.

Moderní technologie, ověřené tradice

V kategorii studentských prací získal ocenění Pasivní rodinný dům Kateřiny Benedové a Marka Matrtaje. Dům maximálně profituje jak z moderních technologií, tak z ověřených tradic. Kromě vstupních dveří na severní straně je dům otevřen pouze na jih, a to velkou prosklenou stěnou z izolačního trojskla, která slouží jako pasivní zdroj tepla (zisk ze slunce) zejména v zimním období, kdy sluneční paprsky svírají se zemí nejnižší úhel a pronikají až do hloubky dispozice. Pro zvýšení tohoto efektu je zde také akumulační jádro ze železobetonu. V létě je interiér chráněn proti přehřívání vykonzolovaným slunolamem nad terasou, který brání vysoko putujícímu slunci opírat se do prosklené stěny. Pro pohodu prostředí v každém období a efektivní využití obnovitelných zdrojů energie je dům dále vybaven rekuperační jednotkou a rozvody vzduchu v podlaze, zemním výměníkem tepla umístěným pod stáním pro auto, solárními panely na střeše vstupního "klínu" obráceného na jih a elektrickým dohříváním pro výjimečné použití v zásobníku teplé vody a v rekuperační jednotce.

Konstrukčně je dům řešen jako dřevostavba systému two by four s dřevěnými nosníky profilu I s přerušeným tepelným mostem. Zahloubené stěny jsou železobetonové, izolované proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy Elastek a tepelně izolované nenasákavou tepelnou izolací - extrudovaným polystyrenem. Základ je z prostého betonu. Pro docílení standardu pasivního domu je na konstrukci použito ještě několik druhů minerální plstě. Hlavní hmota domu je obložena pásy titanzinkového plechu, vstupní část má dřevěný obklad barevně korespondující s kontrukcí slunolamů a terasy.

Ocenění studenti ochotně zodpověděli i několik otázek.

Kde a co studujete?

Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně.

Jak jste se dověděli o soutěži a co vás vedlo k tomu, že jste se přihlásili?

O soutěži nás informoval e-mailem docent Josef Chybík. Měli jsme již hotový starší projekt, tak jsme ho poslali.

Představte, prosím, svůj pasivní dům.

Pasívny dom sme vytvárali v čase, keď sme obaja studovali na Erasme a konzultacie medzi Stockholmom a Marseille boli možné len pomocou skype, a preto musela byť koncepcia domu co najjednoduchšia. Vytvorili sme preto jednopodlažný dom vychádzajúci z antického principu Sokratovho domu, ktorý sa v lete slnku uzatvára a sám si tieni, a naopak v zime maximálne využíva slnko. Samozrejme, použité technologie už antické nie sú, dom je navrhnutý ako drevostavba s betónovým základom a akumulačným jadrom. Je zasadený do svahu, aby sa minimalizovali tepelné straty. Dom využíva moderné technológie - rekuperáciu vzduchu, zemný výmenník tepla a solárne panely na ohrev vody. Energetický štandard domu je na spodnej hranici A, ale do tohto neboli započítané zimné slnečné zisky, takže si myslíme, že finálne by dom z tejto statistiky vyšiel ešte o trochu lepšie (spotreba energie na vykúrovanie a ohrev teplej vody činí 13 MWh/rok).

Jaké máte plány do budoucna, po studiích, čemu se budete věnovat, co vás láká?

M: Ja by som chcel hodne rýsovať. A momentalne čakám, kým nasneží.

K: Určitě se ještě podívat, jak se to dělá jinde, nějaké zahraniční stáže... a pak se uvidí.

Autor/ři: Zdena Bočarova

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí