zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spalovna je stále diskutovaným tématem

05.01.2010
Odpady
Spalovna je stále diskutovaným tématem

Náměstek hejtmana Tichý: "Odhadované množství starých ekologických zátěží na Pardubicku je rozhodně větší jak 600.000 tun!"

Na veřejné projednání záměru modernizace spalovny v Rybitví na Pardubicku, pořádaného Ministerstvem životního prostředí dne 9. prosince 2009 v pardubické ČEZ aréně, dorazilo kolem pěti tisíc účastníků. Naše společnost by ráda poděkovala všem účastníkům za to, že si našli čas v době předvánoční a přišli na veřejné projednání vyjádřit svůj názor, a v neposlední řadě také vytvořit přínosnou diskusi kolem projektu spalovny. Jsme současně potěšeni tím, že se obyvatelé Pardubicka zabývají tématem spalovny a že jim oblast životního prostředí regionu, ve kterém žijí, není lhostejná.

"Vzhledem k četným diskusím kolem spalovny, cítíme jako svou povinnost zdůraznit nejen fakta o aktuálním stavu životního prostředí na Pardubicku, ale také hlavní přínosy projektu modernizace spalovny pro obyvatele Pardubic i celého regionu. Současně chápeme tuto příležitost jako možnost vyvrátit opakovaně citované nepravdy, polopravdy či cílené lži, uváděné často v regionálních médiích a zaznívající také z úst některých čelních představitelů pardubického kraje a města", uvádí Jaroslav Nálevka, ředitel marketingu AVE CZ.

Hlavním argumentem pro existenci spalovny průmyslových odpadů v Pardubické Synthesii je samotný charakter regionu, ve kterém v minulosti existovala enormní a v současné době ještě existuje značná průmyslová výroba. Je to právě průmyslový charakter regionu, který s sebou přináší nadlimitní produkci průmyslových a tedy i jinak řečeno "nebezpečných" odpadů.

Aktuální data a analýzy ukazují, že v Pardubickém kraji ročně vznikne více jak 60.000 tun průmyslových odpadů. Z toho 35.000 tun těchto odpadů nelze zlikvidovat v současné době žádným jiným ekologičtějším způsobem než právě spalováním s dokonalým čištěním spalin. Plánovaná modernizace spalovny v Rybitví bude však disponovat pouze kapacitou do 20.000 tun odpadu ročně. To znamená, že ani při využití plné kapacity nebude spalovna schopna zlikvidovat všechny průmyslové odpady, které v okolí spalovny každý rok vznikají. Navíc má pardubický region své životní prostředí silně zatíženo starými ekologickými škodami. Složení těchto zátěží má převážně toxický charakter a jsou ve většině vhodné k ekologické likvidaci stejným způsobem - tedy spalováním s dokonalým čištěním spalin.

"Není snad nikdo ze starších obyvatel Pardubic, kdo by neznal provozy průmyslových podniků či v nich dokonce v minulosti nepracoval. Jsou to právě hlasy těchto občanů, kteří v poslední době adresují své maily a dopisy do naší společnosti s pozitivními ohlasy k nabízenému řešení - začít Pardubice a celý region zbavovat nejen nadlimitní produkce odpadů z průmyslové výroby, ale také právě starých toxických nebo jinak řečeno "ekologických zátěží". Evidentně pardubičtí politikové tuto zásadní problematiku znečištění v regionu neřeší a lidem již začíná docházet trpělivost s pouhými sliby, namísto viditelných výsledků", vysvětluje Jaroslav Nálevka, ředitel marketingu AVE CZ

"Na veřejném projednání v pardubické ČEZ aréně dokonce sám náměstek hejtmana pardubického kraje pan Tichý přiznal existenci starých ekologických zátěží (tj. toxických jedů a jiných pro zdraví škodlivých látek) v odhadovaném množství více jak 600.000 tun, a v rozhovoru pro tisk dokonce 700.000 tun. To je opravdu gigantické číslo!", potvrzuje Ing. Čenský, technický ředitel AVE CZ, který se také účastnil veřejného projednání.

"Pokud by se měla veškerá produkce průmyslových odpadů a starých ekologických zátěží z Pardubicka začít likvidovat mimo region, znamenalo by to zcela nepřípustný nárůst již tak enormní dopravy v Pardubicích a okolí. Navíc exhalace z dopravy by znamenaly nesrovnatelně větší zhoršení ovzduší než provoz spalovny v Rybitví!", říká Ing. Čenský. "Domnívám se také, že není možné, aby někdo, kdo produkuje takové množství toxických látek, jako pardubický region, řešil celou věc tím, že tyto toxické látky bude vozit do ústeckého a ostravského regionu za účelem jejich zneškodnění. Tím by totiž ve svém důsledku ohrožoval zdraví obyvatel v jiných regionech, jen kvůli tomu, že si sám nedokáže s touto problematikou poradit", dodává Ing. Čenský.

"Se znalostí výše uvedených faktů přistupovala naše společnost již od počátku k přípravě celého projektu modernizace "koncového zařízení na likvidaci průmyslových odpadů" - tedy jednoduše řečeno spalovny průmyslových odpadů. Celý projekt modernizace spalovny se tehdy připravoval za podpory bývalého vedení města a kraje, které chápalo nutnost řešit tak závažný problém jako je narůstající produkce průmyslových a jiných, pro zdraví obyvatel rizikových, odpadů - tedy odpadů nebezpečných. Současné vedení kraje i města se však otáčí k obyvatelům Pardubic a pardubického regionu zády a tak závažný problém neřeší. To jednoznačně potvrzuje i fakt, že Pardubicko nemá do této chvíle vystavěno žádné koncové zařízení na zneškodnění těchto druhů odpadů. Ani v současné chvíli nenabízí vedení kraje a města svým občanům žádné koncepční řešení problematiky nebezpečných odpadů a také starých ekologických zátěží. Namísto toho, občanům zatajují či zkreslují zcela legitimní a snadno dostupné informace nejen o kvalitě ovzduší, ale také informace o celkové produkci nebezpečných odpadů a existenci starých ekologických zátěží, uvádí k situaci v Pardubicích jednatel společnosti AVE CZ, Mgr. Roman Mužík.

K aktuálnímu názoru náměstka hejtmana Tichého, uvedeného v tisku, dále jednatel Mužík uvádí: "Pan Tichý deklaruje ve svých vystoupeních, že budoucností pro likvidaci nebezpečných odpadů je fyzikálněchemický rozklad. Z těchto výroků je evidentní, že pan Tichý problematice nebezpečných odpadů absolutně vůbec nerozumí a také ho pravděpodobně nezajímají úspory veřejných financí, tedy peněz daňových poplatníků. Zprovoznění spalovny je nejméně rizikovým, nejbezpečnějším a také v neposlední řadě nejekonomičtějším řešením pro obyvatele Pardubic a okolí."

"Je pochopitelné, že nikomu z nás se nelíbí výstavba velkého silničního obchvatu přímo za domem, nebo výstavba železničního koridoru středem chráněného krajinného území. Proto se domníváme, že umístění spalovny v areálu Synthesie, kde po celá desetiletí již stojí, je nejen logické, ale tím je také spalovna dostatečně vyčleněna z občanské zástavby", komentuje výroky o nevhodnosti umístění spalovny ředitel marketingu AVE CZ, Jaroslav Nálevka.

Přehled hlavních faktů souvisejících s projektem modernizace spalovny v Rybitví:

o Pardubicko je značně zatíženo nadlimitní produkcí průmyslových odpadů v množství více jak 60.000 tun ročně
o Z tohoto 35.000 tun těchto odpadů ročně nelze zlikvidovat v současné době a v daném složení žádným jiným ekologičtějším způsobem než právě spalováním s dokonalým čištěním spalin
o Region je doslova prosycen starými ekologickými zátěžemi v odhadovaném množství větším jak 600.000 tun (!)
o Dikce legislativy Evropské unie směřuje k úplnému zákazu ukládání průmyslových či jiných nebezpečných odpadů na skládky a nařizuje jejich spalování s využitím energie
o Aktuální koncepce Ministerstva životního prostředí podporuje spalování s dokonalým čištěním spalin namísto skládkování jako čistější formu ekologického odstraňování odpadů
o Do spalovny se nebude dovážet žádný odpad ze zahraničí, jak často lživě tvrdí odpůrci spalovny. Navíc samotný pardubický region produkuje ročně více odpadů než je maximální kapacita spalovny.
o Ovzduší v Pardubicích a okolí se na základě dostupných informací ČHMÚ neustále zlepšuje a tento trend by měl zůstat zachován. Největším zdrojem znečištění ovzduší je značný nárůst dopravy v posledních letech.
o Pokud by se měla veškerá roční produkce průmyslových odpadů a starých ekologických zátěží z Pardubicka začít likvidovat mimo region, znamenalo by to zcela nepřípustný nárůst již tak enormní dopravy v Pardubicích a okolí. Navíc exhalace z dopravy by znamenaly nesrovnatelně větší zhoršení ovzduší než provoz spalovny v Rybitví!
o Spalovna v Rybitví odstraní nepotřebný odpad, vytvoří z něj energii, která se změní v páru a ta bude dodávána do parovodního systému pardubické teplárny (Synthesie). Energie na výrobu páry, kterou bude spalovna produkovat je ekvivalentem 1.000 pardubických domácností zásobovaných teplem.
o Tím, že spalovna využije energii z odpadů, umožní pardubické teplárně spálit méně fosilních paliv a tím snížit emise teplárny vypouštěné do okolí o 134 tun ročně. Naproti tomu spalovna vypustí do okolí 30-39 tun emisí ročně (zákonný limit jí dovoluje až 60 tun emisí ročně). Fakticky tak spalovna, jako částečný alternativní zdroj energie, umožní ušetřit na vypouštěných emisích do Pardubic a okolí 95-104 tun emisí ročně! Tím přispěje spalovna k trendu zlepšování ovzduší v Pardubicích a okolí.
o Teplárny na fosilní paliva či jiné tuhé látky mají na základě platné legislativy až 3 krát vyšší povolené emisní limity než spalovny odpadů! Je tedy jasné, že spalovny odpadů jsou daleko čistším alternativním zdrojem energie než teplárny, které naleznete běžně kdekoliv ve svém okolí.
o Spalovna v Rybitví nebude v žádném případě největší spalovnou svého druhu ani ve střední či dokonce celé Evropě, jak často lživě tvrdí odpůrci spalovny.
o Provoz spalovny nebude mít negativní vliv na zdraví ani životní komfort obyvatel v okolí spalovny nebo v Pardubicích, jak často tvrdí odpůrci spalovny.
o Ne nadarmo má každý průmyslový region v ČR své koncové zařízení na odstraňování průmyslových odpadů - tedy spalovnu. S problémem značné produkce průmyslových odpadů by se měl každý region vypořádat sám a "na svém dvorku" likvidovat také to, co produkuje.
o Spalovny odpadů jsou v dnešní době zcela bezpečná a moderní zařízení používající nejnovější technologie a dokonalé čištění spalin, vyzkoušená v celé řadě vyspělých zemí.
o Společnost AVE je celoevropsky uznávaným odborníkem na energetické využívání odpadů jak komunálních tak průmyslových (tedy včetně nebezpečných).
o Zprovoznění spalovny je nejméně rizikovým, nejbezpečnějším a také v neposlední řadě nejekonomičtějším řešením otázky průmyslových odpadů a starých ekologických zátěží, které obyvatele Pardubic a okolí již dlouhou dobu trápí.

Zdroj: TZ AVE

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí