zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000Kč za porušení povinností na úseku odpadového hospodářství v roce 2009

13.01.2010
Odpady
Pokuty nad 100 000Kč za porušení povinností na úseku odpadového hospodářství v roce 2009

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

EKOTERMEX, a. s., Pustiměřské Prusy 268, 683 21 Pustiměř, IČ: 15526305

Pokuta v celkové výši 240 000 Kč.

200 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 20 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k odstraňování odpadů nezabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením nebo únikem. Odpady byly soustřeďovány na nezabezpečené nezpevněné ploše a bez ochrany proti povětrnostním vlivům.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

40 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 13 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem nezajistila, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:

a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o odpadech pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu,

b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad".

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 25. 5. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 110 000 Kč.

60 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Při kontrole bylo zjištěno, že zařízení nebylo vybaveno informační tabulí podle schváleného provozního řádu, kovové odpady byly umístěny i mimo velkoobjemové kontejnery, ve kterých měl být vykupovaný odpad umístěn podle schváleného provozního řádu, v zařízení byly zjištěny odpady, jejichž sběr a výkup nebyl povolen schváleným provozním řádem: kabely, ze kterých byly odstraněny vodiče, hliníkové odpady (plechy, desky, profily, roury a odřezky, hrnce) a dále měděné vodiče.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nevedl v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci odpadů. Při kontrolách bylo zjištěno, že účastník jako oprávněná osoba, která nakládala s odpady, nevedla průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za rok 2008. Dále účastník (jako oprávněná osoba, která nakládala s více než 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok 2008) nezaslal pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt proti příkazu ČIŽP nepodal odpor a příkaz nabyl PM dne 23. 5. 2009.

MEGAWASTE, spol. s r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, IČ: 60721804

Pokuta v celkové výši 750 000 Kč.

500 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, které nebylo k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určeno, když při kontrole dne 21.8.2008 provedené v areálu bývalého "DOPOS", Vítězná 1126, 696 01 Rohatec - Kolonie (dále také jen "DOPOS") bylo na venkovní ploše a ve 3 garážích v k.ú. Rohatec zjištěno soustřeďování nebezpečných a ostatních odpadů: prach od tryskače, rozpouštědla, odpadní barvy a laky, plastové obaly od barev a kovová nádoba od barev, tiskařská barva, obaly od motorových olejů, obaly od odmašťovadel, kovový kal obsahující olej, sběrový papír, plastové obaly, sorbenty, prázdné obaly od barev, sprejů, filtrační deka z lakovny, štětky, použité injekční jehly a stříkačky, jiná organická rozpouštědla, odpadní aceton, odpadní fridex, ředidla, odpadní lepidla, zbytky jídel, plastové hobliny a třísky, nádoby s obsahem ropných látek. Jednalo se o odpady, které byly účastníkem přijaty od různých původců nebo oprávněných osob v rámci provádění sběru a výkupu odpadů do mobilních zařízení a po příjezdu mobilních zařízení do areálu DOPOS z nich byly vyloženy na venkovní plochu a do třech garáží.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

150 000 Kč

za porušení ust. § 13 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako oprávněná osoba, která nakládala s nebezpečnými odpady nezajistila, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:

a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 zákona o odpadech pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu,

b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad".

Při kontrole provedené v areálu bývalého "DOPOS", Vítězná 1126, 696 01 Rohatec - Kolonie (dále také jen "DOPOS") bylo na venkovní ploše a ve 3 garážích v k.ú. Rohatec zjištěno soustřeďování nebezpečných odpadů, které nebyly předepsaným způsobem označeny. Jednalo se o rozpouštědla, odpadní barvy a laky, plastové obaly od barev a kovová nádoba od barev, tiskařská barva, obaly od motorových olejů, obaly od odmašťovadel, kovový kal obsahující olej, sorbenty, prázdné obaly od barev, sprejů, filtrační deka z lakovny, štětky, použité injekční jehly a stříkačky, jiná organická rozpouštědla, odpadní aceton, odpadní fridex, ředidla, odpadní lepidla, nádoby s obsahem ropných látek. Jednalo se o nebezpečné odpady, které účastník řízení převzal jako oprávněná osoba do svých schválených mobilních zařízení a následně je v areálu DOPOS vyložil.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

5 000 Kč

za porušení ust. § 40 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nevedl v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci odpadů, když při přepravě nebezpečných odpadů nevyplnil jako příjemce evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

75 000 Kč

za porušení ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako provozovatel mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů, předal odpad kat. č. 200108 - biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (O) (v roce 2007 v množství 134,331 tun, v období červen až srpen 2008 v množství 27,873 tun) fyzické osobě oprávněné k podnikání, která nebyla osobou oprávněnou k převzetí tohoto odpadu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem. Při kontrolách mobilních zařízení zaměřené na období červen až srpen 2008, účastník řízení nepředložil základní popisy namátkově kontrolovaných odpadů (kat. č. 180103* - odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kat. č. 150202* - absorpční činidla, kat.č. 110111*-oplachové vody obsahující nebezpečné látky, kat. č. 200108 - biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, kat. č. 120109*- odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny, kat. č. 130503* - kaly z lapáků nečistot, kat. č. 130507*- zaolejovaná voda z odlučovačů oleje, kat.č. 130208*- jiné motorové, převodové a mazací oleje) přijatých do mobilních zařízení tak, jak je stanoveno ve schváleném provozním řádu těchto zařízení v části: administrativní přejímka odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 13. 5. 2009.

PÖSINGER METALLBAU s.r.o., Polní 114, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 25221906

Pokuta v celkové výši 495 000 Kč.

450 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že předal v roce 2007 celkem 36 plechových 200 litrových sudů a 6 menších plechových sudů s vyznačenou hmotností 30 kg obsahujících nebezpečné odpady z lakovny společnosti a to: zbytky barev, zbytky ředidel, seškrábanou zaschlou barvu, barvami nasycené vzduchové filtry, znečištěné textilie osobě, která neměla oprávnění k převzetí těchto odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

15 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozovně, na výše uvedené adrese, nevedl průběžnou evidenci odpadů dle požadavků zákona o odpadech. Dále účastník řízení nikdy nepodal na příslušný orgán státní správy hlášení o produkci a nakládání s odpady, i když mu evidentně vzniklo více než 50 kg nebezpečných odpadů za rok.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Při fyzické kontrole provozovny bylo nalezeno za budovou účastníka řízení na dřevěných paletách, avšak přímo na zemi bez jakéhokoliv zajištění před únikem, zcizením a znehodnocením povětrnostními vlivy 5 ks zcela zaplněných 200 litrových sudů a 6 ks 30 kg soudků s následujícím nebezpečným odpadem z bývalé lakovny: kapalná směs ředidel s barvami, seškrábaná zaschlá barva, barvami nasycené vzduchové filtry. Vedle vchodu z chodby do dílny se nacházelo volně na podlaze několik prázdných obalů od ředidla.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 6. 5. 2009.

Holz Schiller s.r.o., Koldinova 799, 339 57 Klatovy, IČ: 49196111

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč.

80 000 Kč

za porušení povinnosti uložené rozhodnutím na základě zákona o odpadech. Účastník řízení je držitelem Rozhodnutí MěÚ Klatovy - souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona o odpadech, které uvádí konkrétní podmínky. Kontrolou provedenou dne 28. 8. 2008 ČIŽP v provozovně účastníka řízení bylo zjištěno, že účastník řízení nakládá s odpady v rozporu s výše uvedenými podmínkami rozhodnutí a to tím, že ve velkoobjemovém kontejneru společně shromažďoval následující odpady: plastové obaly, PET lahve, papír, papírové krabice, odpad podobný komunálnímu, posekaná tráva, kůže z mrtvého zvířete a dále odpady podcházející z lakovny tzn. odpady znečištěné nebezpečnými látkami (znečištěná filtrační textilie od barev, lakovaná dřívka, seškrábaná barva z podlahy lakovny, plastový kelímek a rukavice znečištěné od barvy).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, nezabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezajistil, aby nebezpečné odpady byly označeny dle zákona o odpadech. Kontrolou bylo zjištěno, že v souvislosti s podnikatelskou činností vznikají účastníkovi řízení nebezpečné odpady. V lakovně byla umístěna papírová krabice, ve které byly nalezeny následující odpady: plastové víčko znečištěné nebezpečnými látkami, vytříděné obalové fólie, kousky filců (slouží k povrchové úpravě před lakováním). Další odpady - konkrétně plechovky od barev byly shromážděny na okně lakovny. Žádný jiný shromažďovací prostředek nebyl v dílně nalezen. Výše uvedené shromažďovací prostředky (papírová krabice a okno) nebyly žádným způsobem označeny. Místo pro shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v lakovně bylo dále umístěno u budovy staré kotelny - jednalo se o dřevotřískovou krabici, která byla umístěna pouze částečně pod střechou. V tomto prostředku byly nalezeny pouze plechovky od barev a ředitel. Místo nebylo žádným způsobem označeno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5. 5. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 400 000 Kč.

370 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozovně rozebíral autovraky za účelem získání náhradních dílů, které shromažďoval ve své provozovně a následně prodával. Tuto činnost provozoval v delším časovém období (několik let) a vyprodukované množství odpadů z této činnosti bylo v řádech desítek tun. Fyzická osoba oprávněná k podniká dovážela ze SRN vždy funkční auta za účelem prodeje (provoz autobazaru). Z důvodu neprodejnosti starších aut započal subjekt, za pomocí dalších osob, s rozebíráním těchto automobilů (autovraků), za účelem získání druhotných surovin. Nepotřebné části odvážel společnosti .A.S.A. spol. s.r.o.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezaslal na adresu ČIŽP úplné a pravdivé informace požadované písemně ČIŽP. Subjekt nevysvětlil, jakým způsobem naložil s odpadními pryžovými manžetami s mazadly či dalšími nebezpečnými odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán odvolání zamítl jako opožděné a rozhodnutí nabylo PM dne 5. 5. 2009.

TOS - MET spol. s r.o., Stankovského 1687, 250 88 Čelákovice, IČ: 48952435

Pokuta v celkové výši 1 260 000 Kč

10 000 Kč

za porušení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto správního deliktu se účastník řízení dopustil tím, že za zařízení k odstraňování odpadů (skládka SI-O) "NEHVIZDKY - skládka TOS - MET Čelákovice", nezaslal příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností v roce 2006 a 2007 samostatné hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

1 000 000 Kč

za porušení § 20 písm. c) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho provozním řádem. Tohoto správního deliktu se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2006, 2007 a části roku 2008 (do 4.4.2008) provozoval zařízení k odstraňování odpadů v rozporu s provozním řádem této skládky. Konkrétně byly na skládku přijímány některé druhy odpadů přestože tyto překračovaly kritéria vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., pro uložení na skládku skupiny SI-O. Dále byl přijímán na skládku odpad ze společnosti DAHA NEHVIZDY, s.r.o. přestože na skládku bylo provozním řádem skládky povoleno přijímat pouze odpady z vlastní produkce účastníka řízení. V roce 2006 a 2007 nebyl prováděn monitoring skládky v rozsahu stanoveném provozním řádem skládky.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

250 000 Kč

za porušení § 21 odst. 4 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené prováděcím právním předpisem v návaznosti na vyhlášku MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (konkrétně přílohy č.5), kde je uvedeno, že na skládky všech skupin je zakázáno ukládat kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. Tohoto správního deliktu se účastník řízení dopustil tím, že ukládal do zařízení k odstraňování odpadů (skládka SI-O) "NEHVIZDKY - skládka TOS - MET Čelákovice", odpad kat.č. 10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče v kapalné fázi.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 4. 5. 2009.

SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s., Studánka 283, 40752 Varnsdorf, IČ: 25026712

Pokuta ve výši 800 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Účastník řízení se porušení dopustil tím, že na pozemku,v k. ú. Studánka u Rumburku o rozloze 32 708 m2, který má účastník řízení v pronájmu, ukládal značné množství odpadů souhrnně uvedených pod kat. č. 17 09 04. Množství skladovaných odpadů na předmětném pozemku v době kontroly inspekce odhadla na cca 10 000 tun.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 21. 4. 2009.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IČ: 45359229

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve svých provozovnách - Lázeňský hotel RADIUM PALACE, Lázeňský dům Praha, objekt Tolar a Lázeňské sanatoriu CURIE, neshromažďoval odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Konkrétně bylo zjištěno, že v kontejnerech pro odpad podobný komunálnímu byly shromážděny odpady jako papír, plast, větší množství krabic "tetrapacku, zbytky z kuchyní apod.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20. 4. 2009.

MEGAWASTE, spol. s r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, IČ: 607 21 804

Pokuta ve výši 150 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník dne 27.8.2008 dopustil tím, že v rozporu s Provozním řádem mobilních zařízení ke sběru s výkupu odpadů:

1) neoznačil v souladu se zákonem o odpadech a s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném a účinném znění, grafickými symboly nebezpečných vlastností, nápisy "nebezpečný odpad", katalogovým číslem a názvem shromažďovaného odpadu odpady, které přijal do mobilního zařízení ke sběru a výkupu,

2) nezajistil označení přijatých nebezpečných odpadů do mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů vlastními identifikačními listy nebezpečného odpadu,

3) nezajistil, aby u osádky mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů byl trvale k dispozici záznam o evidenci sebraných nebo vykoupených a soustřeďovaných odpadů mobilním zařízením včetně časového údaje o převzetí nebezpečných odpadů,

4) nezajistil, aby u osádky mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů byla trvale k dispozici kopie provozního řádu a kopie rozhodnutí KÚ, kterým je udělen souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst.3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 17. 4. 2009.

Bílovská zemědělská a.s., Potvorov 50, 331 41 Kralovice, IČ: 64356370

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů nakládal (shromažďoval) na středisku Potvorov v roce 2006, 2007 a 2008 s nebezpečnými odpady kat.č. 02 01 08*, 13 02 05*, 13 02 08*, 14 06 03*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 06 01*, 16 07 08*, 20 01 21* bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Dle Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2006 - 2008 účastník řízení nakládal celkem s 10,111 t nebezpečných odpadů bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

70 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neshromažďoval odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Během fyzické kontroly shromažďovacích prostředků účastníka řízení byl ve velkoobjemovém kontejneru na shromažďování komunálního odpadu nalezen odpad plastů - několik plastových kanystrů o objemu 10 litrů, některé byly silně znečištěné olejem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 15. 4. 2009.

Kovošrot České Budějovice s.r.o., Dlouhá 710, 373 71 Rudolfov, IČ: 28060890

Pokuta v celkové výši 575 000 Kč.

70 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, tj. za nakládání s odpady v zařízení, které nebylo k nakládání s odpady určeno. Tohoto správního deliktu se společnost dopustila tím, že na části pozemku v k.ú. České Budějovice nakládala s odpady (soustřeďovala, shromažďovala, sbírala a vykupovala), a to s odpady kovů (motory z motorových vozidel, barevné kovy, kovové odpady, elektrozařízení) a olověnými akumulátory, v období od 1.4.2008 do dne kontroly dne 23.9.2008. Nakládání s odpady nebylo společnosti Kovošrot České Budějovice na tomto místě povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

80 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, tj. za porušení provozního řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Tohoto správního deliktu se společnost dopustila tím, že v rozporu s provozním řádem tohoto zařízení:

1) neumístila ke dni kontroly u vstupu do tohoto zařízení informační tabuli s údaji v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

2) při přejímce odpadů do tohoto zařízení od původců odpadů a jiných oprávněných osob nepostupovala v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., když odpady přebírala bez základního popisu odpadu, a to v období od 4.6.2007 do dne kontroly (23.9.2008),

3) odpad kategorie nebezpečný - olověné akumulátory, v množství cca 100 ks soustřeďovala v tomto zařízení v den kontroly na dřevěných paletách na nádvoří a ne v záchytné vaně.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

70 000 Kč

za porušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. za porušení provozního řádu zařízení k využívání odpadů. Spáchání správního deliktu se společnost dopustila tím, že v rozporu s provozním řádem tohoto zařízení neregulovala ke dni kontroly příjem autovraků do tohoto zařízení tak, aby je bylo možné ihned umístit do haly demontáže, tedy autovraky s provozními náplněmi (tj. odpad kategorie nebezpečný) soustřeďovala v množství 7 ks na nádvoří provozovny bez jakéhokoliv zabezpečení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

180 000 Kč za

a) za porušení ustanovení § 37b odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, tj. za skladování autovraků v rozporu s podmínkami stanovenými prováděcím právním předpisem. Tohoto správního deliktu se společnost dopustila tím, že vršila autovraky s provozními náplněmi na sebe, přitom došlo k úniku provozních kapalin z těchto autovraků.

b) za porušení ustanovení § 37c odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, tj. za nezničení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN) způsobem, který vylučuje jakékoliv jeho opětovné použití.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. f) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, tj. za zařazení nebezpečného odpadu do kategorie ostatní a nakládání s nebezpečným odpadem jako s odpadem ostatním. Tohoto správního deliktu se společnost dopustila tím, že zařadila Autovrak značky PEUGEOT s provozní náplní (brzdovou kapalinou) do kategorie ostatní odpad, a jako odpad kategorie ostatní (katalogové číslo 170405) jej předala společnosti AL METAL spol. s r.o.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech.

100 000 Kč

za porušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, tj. nezabezpečení odpadů před nežádoucím únikem. Tohoto správního deliktu se společnost dopustila tím, že jako provozovatel zařízení k využívání odpadů v tomto zařízení nechala mobilním lisem smluvní společností slisovat odpad autovraků, a to i s provozními náplněmi. Ze slisovaných autovraků následně unikaly provozní náplně - olej.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

10 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, konkrétně za předání odpadu osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle zákona o odpadech oprávněna.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

15 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 1 zákona o odpadech, tj. za nakládání s odpady způsobem který je v rozporu s § 19 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Tohoto správního deliktu se společnost Kovošrot České Budějovice dopustila tím, že jako zpracovatel autovraků skladovala autovraky na sobě, a to i ve 4 vrstvách bez dalších technických opatření zabezpečujících stabilitu, což bylo zjištěno při kontrole

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 11. 4. 2009.

BonyStav s.r.o., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ: 27569594

Pokuta ve výši 300 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původce odpadů je povinen na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost BonyStav dopustila tím, že neposkytla ČIŽP informace související s nakládáním s odpady, které po ní požadovala. Společnost BonyStav opakovaně nepřevzala písemnosti, které jí byly ze strany ČIŽP zaslány.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 9. 4. 2009.

N - GLOB s.r.o., U Jezera č.p. 4, 435 45 Horní Jiřetín část Dolní Jiřetín, IČ: 60276142

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč.

90 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že přijal odpady do svého vlastnictví, i když k jejich převzetí nebyl podle tohoto zákona oprávněn. ČIŽP zjistila, že účastník řízení od roku 2006 do pol. května 2008 přijímal do svého vlastnictví odpady kat. č. 20 03 07 a kat. č. 17 09 04, aniž by byl provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobou, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Převzaté odpady účastník přepravil na skládku nebezpečného odpadu společnosti CELIO a.s.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neshromažďoval odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Konkrétně ve velkoobjemovém kontejneru s netříděným odpadem byly shromážděny společně s komunálním odpadem i další odpady kategorie ostatní, jako plastové obaly, uliční smetky a dále nebezpečné odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení ust. § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nevedl v roce 2006, 2007, 2008 (do doby kontroly) průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady v rozsahu, který stanoven prováděcím právním předpisem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 8. 4. 2009.

LENA spol. s r.o., U Výkrmny , 411 48 Křešice, IČ: 25001094

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, tj. za nakládání s odpady v zařízení, které nebylo k nakládání s odpady určeno. Tohoto porušení se účastník řízení dopouštěl od počátku roku 2007 do doby kontroly ČIŽP. Konkrétně se jednalo pozemky v k. ú. Křešice, na kterých účastník řízení provozoval sběrnu druhotných surovin a dále na těchto pozemcích ukládal odpady inertní povahy.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 7. 4. 2009.

C.Bau spol. s r.o., Komenského 93/V, Mimoň, IČ: 61329568

Pokuta v celkové výši 20 000 Kč.

5 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se společnost dopustila tím, že nezpracovala identifikační listy nebezpečného odpadu a místa shromažďování těmito listy nevybavila. Shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad nebyly označeny ani názvem odpadu, ani katalogovým číslem. Tato skutečnost byla zjištěna kontrolou MěÚ Česká Lípa v prosinci 2008 v provozovně účastníka řízení v Ploužnici.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

15 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost dopustila tím, že neshromažďovala odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Při kontrole v prosinci 2008 bylo pracovníky MěÚ Česká Lípa zjištěno, že v provozovně účastníka řízení v Ploužnici se ve shromažďovacích nádobách na ostatní odpad - papír, nacházela velká příměs plastového odpadu a v nádobě na skleněný odpad byly vhozeny zářivky (nebezpečný odpad).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 1. 4. 2009.

EUROSUP spol. s r.o., Náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, IČ: 48038172

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč

za porušení povinností uvedených v ust. § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že jako provozovatel skládky skupiny S-NO Vrbičany, v rozporu s platným a účinným provozním řádem skládky, neprováděl uzavírání skládky po etapách po naplnění jednotlivých sekcí a skládku po jejím uzavření k 31.10.2007 neupravil do tvaru v souladu s projektovou dokumentací. Dále je jako porušení ust. § 20 písm. c) zákona o odpadech spatřováno i to, že v roce 2007 bylo na skládku uloženo cca 66,6 % odpadu jako technologického materiálu na zajištění skládky, přičemž v platném provozním řádu je uvedeno, že celkové množství odpadů určených na technické zabezpečení skládky nesmí přesáhnout 50 % z celkového množství uložených odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1. 4. 2009.

SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r.o., , 783 36 Křelov - Břuchotín, IČ: 25839411

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, podle kterého je provozovatel zařízení k využívání odpadů povinen provozovat toto zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení na využívání odpadů (terénní úpravy pro prodloužení sjezdových tratí ve Ski areálu Hlubočky na pozemcích v k.ú. Hlubočky) v období od 2.5.2007 do 29.6.2007 ve jmenovaném zařízení využil celkem 5648,3 t odpadu kat.č. 170504 - zemina a kamení neuvedená pod číslem 170503*, v rozporu s čl. 5.2 provozního řádu zařízení schváleného Krajským úřadem Olomouckého kraje. Při první přejímce tohoto odpadu od subjektů MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, dále STRABAG a.s. a LB 2000, s.r.o., nezkontroloval základní popis tohoto odpadu, včetně protokolů o odběru vzorků a protokolů o výsledcích zkoušek.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 3. 2009.

NATUR ODPADY s.r.o., Varenská 2933/24, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 268 04 883

Pokuta v celkové výši 5 050 000 Kč.

5 000 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v období od ledna 2007 do 29.2.2008 nakládal se 77 druhy nebezpečných odpadů, které k tomuto nakládání s nebezpečnými odpady nebylo určeno. Nakládání s odpady spočívalo v jejich soustřeďování a využívání při výrobě paliva tuhé palivové směsi NATUR.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 40 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jako odesílatel a současně i příjemce odpadů v období od ledna 2007 do 29.2.2008 prováděl přepravu 77 druhů nebezpečného odpadu v celkovém množství 2750,477 tun ze skladu nebezpečných odpadů Valašské Meziříčí do Sedlnic bez vyplněných evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. V daném případě se nejedná o vnitropodnikovou dopravu zabezpečovanou vlastními dopravními prostředky v rámci areálu provozovny.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 25. 3. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 50 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Tohoto porušení se subjekt dopustil tím, že průběžná evidence za rok 2006 a za uplynulou část roku 2007, která byla předložena ke kontrole, nebyla vedena v rozsahu požadavků § 39 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s § 21 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 25. 3. 2009.

A.K.U.P.I. spol. s r.o., Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ: 26027011

Pokuta ve výši 850 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech. Tohoto správního deliktu se firma Akupi dopustila tím, že při výstavbě administrativní budovy finančního úřadu v k.ú. Jindřichův Hradec na pozemku bývalých "Kasáren 25.února" nakládala s nebezpečným odpadem (zemina znečištěná ropnými látkami) v zařízení, ve kterém není nakládání s odpady povoleno. Toto bylo zjištěno ČIŽP, OI České Budějovice při kontrole dne 24.4.2003.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 24. 3. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 250 000 Kč

za opakované porušení povinnosti stanovené ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozovně provozoval zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v rozporu s rozhodnutími příslušného správního úřadu a rovněž v rozporu se schváleným provozním řádem tohoto zařízení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 23. 3. 2009.

DIVERTIR s.r.o., 330 03 Úlice č. p. 21, IČ 26382202

Pokuta ve výši 1 500 000 Kč

za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, ve kterém nebylo nakládání s odpady povoleno příslušným správním orgánem jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Účastník řízení využil objemových vlastností části odpadů vzniklých společnosti ŽSD a.s. při realizaci stavby. Tyto odpady účastník řízení nechal uložit na pozemky v k. ú. Úlice za účelem vyrovnání terénních depresí. Návoz byl prováděn smluvními partnery společnosti ŽSD a.s., a to v měsících leden - duben 2008, celkem se jednalo o 63 881 tun odpadů kat. č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20. 3. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 500 000 Kč.

150 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů vydaných KÚ Ústeckého kraje a provozní řád v tomto konkrétním případě nepovolují sběr a výkup jiných odpadů než kovových , vč. olověných akumulátorů. Ze správního řízení vyplynulo, že do sběrny byly v rozporu s provozním řádem přijímány autovraky a dále např. big bagy s polystyrenem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

130 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že odpady nezabezpečil před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Vykoupené odpady kategorie ostatní i nebezpečné byly v areálu provozovny na několika místech volně shromažďovány na nezabezpečené zatravněné ploše.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v době kontroly ČIŽP odpady shromažďoval neutříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. V areálu sběrny byly v době kontroly umístěny volně na hromadách na sběrné ploše i mimo ní neutříděné odpady kategorie ostatní a nebezpečné. Jednalo se např. o odpady jako kabely, odpady stavební a komunální, směsné stavební a demoliční odpady nebo nádobky od sprejů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

100 000 Kč

za porušení ust. § 40 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že v období od 18.7. 2007 do 16.5.2008 nevedl evidenci při přepravě nebezpečných odpadů kat. č. 16 06 01 a neohlašoval tyto přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že místa nakládání s nebezpečným odpadem - olověné akumulátory, nevybavil identifikačními listy .

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 16. 3. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 50 000 Kč

za to, že jako původce odpadů, jak bylo zjištěno při místním šetření konaném 11.10.2006:

- shromažďoval nebezpečný odpad kat. č. 13 02 05 nechlorované minerální motorové převodové a mazací oleje ve 200 l sudu na volné ploše před skladem náhradních dílů a olejů bez zabezpečení proti úniku tohoto odpadu při porušení těsnosti shromažďovacího prostředku, tedy nezabezpečil nebezpečný odpad před nežádoucím únikem, čímž porušil ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech,

- nevybavil některá místa nakládání s nebezpečnými odpady příslušnými identifikačními listy nebezpečných odpadů, čímž porušil ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech,

- nevedl minimálně od 1.1.2005 do dne kontroly 11.10.2006 průběžnou evidenci odpadů a způsobech nakládání s nimi, čímž porušil ust. § 16 odst. 1 písm. g) a § 39 odst. 1 zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 16. 3. 2009.

ASTON spol. s r.o. Tábor, Odolenova 944, 390 01 Tábor, IČ: 62501798

Pokuta v celkové výši 2 200 000 Kč.

1 700 000 Kč

za provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v Malšicích v rozporu s rozhodnutím KÚ Jihočeského kraje, kterého se společnost dopustila tím, že:

a) v budově na pozemku p.č. 337/1 v k.ú. Malšice v době kontroly dne 13.12.2007 nakládala s odpady kategorie nebezpečný,

b) překročila v roce 2007 maximální kapacitu zařízení 1000 t odpadů kategorie ostatní za rok,

c) provozovala v době od 20.11.2007 do 13.12.2007 zařízení bez potřebného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

500 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, dle kterého lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena podle zákona o odpadech. Na pozemcích v k. ú. Malšice společnost Aston nakládala (soustřeďovala) s těmito odpady: beton, cihly, směsné stavební odpady, asfaltové živice, plasty včetně molitanů, s kalem (odpad kategorie nebezpečný, katalogové č. 19 02 05*) v 10 otevřených sudech, s nebezpečným odpadem (katalogové č. 16 01 13*) v 5 uzavřených sudech, slídou, slévárenským pískem, s práškovou barvou (odpad kategorie ostatní) v 13 kovových sudech, s odpadním tukem (odpad kategorie ostatní) ve 2 kovových sudech, elektroodpady (katalogové č. 16 02 14), pneumatikami, polystyrenem, drcenými PET lahvemi.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 11. 3. 2009.

BURSON PROPERTIES, a.s., Antonínův Důl 107, 586 02 Jihlava, IČ: 26510090

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst.1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly odpadového hospodářství na provozovně Antonínův Důl, Jihlava shromažďoval v několika shromažďovacích prostředcích (ve třech velkoobjemových kontejnerech umístěných v blízkosti neutralizační stanice, ve velkoobjemovém kontejneru v blízkosti garáže, v drátěné paletě pod přístřeškem u namáčecí laguny a dále v igelitových pytlích vedle autokontejneru určeného na čisté plastové obaly) vyprodukované odpady neutříděně podle jednotlivých druhů a kategorií.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 10. 3. 2009.

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920

Pokuta ve výši 120 000 Kč

za neplnění povinností stanovených v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, a to tím, že v areálu provozovny Skládka odpadů S-OO Košťálov provozoval od 29.6.2006 do 29.8.2008 na aktivní ploše skládky zařízení (skladování odpadu kat. č. 19 08 05 kaly z čištění komunálních odpadních vod před jejich využitím R13 nebo odstraněním D15), bez souhlasu příslušného krajského úřadu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 9. 3. 2009.

DEFEREM METAL, spol. s r.o., Středokluky 158, 252 68 Praha - západ, IČ: 25659308

Pokuta ve výši 50 000 Kč

za porušení povinnosti ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů bez souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jednalo se o provozovnu v Janovicích nad Úhlavou na adrese: Rozvojová zóna 500, č. p. 565, 340 21 Janovice nad Úhlavou, přičemž k porušování zákona docházelo po dobu nejméně od 1. 2. 2008 do doby kontroly, tzn. do 18. 9. 2008. Účastník řízení převzal v uvedeném období odpady minimálně od 22 společností a přibližně od 380 fyzických osob v množství přibližně 600 tun.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 3. 3. 2009.

SOVIS s. r. o., Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25253697

Pokuta ve výši 300 000 Kč

za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost SOVIS s. r. o. dopustila tím, že předala v letech 2006 a 2007 odpady kat. č. 17 05 04 a 17 09 04, vše kategorie ostatní odpad v celkovém množství 4 799,76 t osobám, které nebyly k převzetí odpadu oprávněny podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 3. 3. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2008 do doby kontroly ČIŽP (20. 10. 2008) rozebíral odpady definované podle § 36 zákona jako autovraky za účelem získání náhradních dílů, které shromažďoval ve své provozovně a následně prodával či využíval při opravách automobilů. Tyto autovraky pocházely z automobilů, které účastník řízení dovážel ze SRN (převážně tov. zn. Ford).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 2. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 210 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provozovala zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů v provozovně v Hradci Králové dopustila tím, jak bylo zjištěno při kontrole provedené ČIŽP dne 6.6.2008, že nakládala s odpady v zařízení, které k tomu účelu nebylo povoleno. Konkrétně v budově bývalé pily, probíhalo v době kontroly a dříve, soustřeďování většího množství odpadních plastů a papíru (cca 130 tun) a probíhala úprava odpadních plastů a papíru jejich lisováním.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 2. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že průběžně od roku 2006 do konce roku 2008 nakládal s odpady (pneumatiky, kovové díly z demontáže aut, plastové díly z demontáže aut, opotřebené motorové a převodové oleje, části motorů aut, olejové filtry, kovové a plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami, nádoby se zbytky barev a laku, znehodnocený nábytek a jeho části, rozbité sklo, ohořelé kabely) v zařízení, ve kterém nakládání s odpady není povoleno. Nakládáním se v tomto případě rozumí využívání odpadů resp. odstraňování odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 2. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 4 500 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, které se účastník řízení dopustil tím, že průběžně od roku 2002 do září 2007 nakládal až s několika tisíci tun odpadů (výkopová zemina, zemina a kamení, demoliční nebo stavební odpady jako jsou úlomky cihel, betonů, pálená střešní krytina, vícevrstvé izolace a dřevo, plasty, asfaltové kry, komunální odpad včetně jeho nebezpečných složek (televizor), velkoobjemový odpad (pohovka), plastové obaly (PET lahve, obaly od cihlářských výrobků Rötzu), obaly od nebezpečných látek (Fridex, brzdová kapalina), polystyren, dřevotříska, sláma, podlahové krytiny (lina), kabely, různé biologicky-rozložitelné odpady) v zařízení, ve kterém nakládání s odpady není povoleno. Nakládáním se v tomto případě rozumí odstraňování odpadů (§ 4 písm. o) zákona o odpadech), resp. jejich využívání (§ 4 písm. m) zákona o odpadech).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 2. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 150 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, ve kterém nebylo nakládání s odpady povoleno. Účastník řízení od 29. 10. 2007 nakládal s odpady (včetně nebezpečných a množství řádově tun až desítek tun) tím způsobem, že je skladoval před jejich odstraněním v části zděné budovy (dále jen "garáž") a v boxu umístěném naproti vratům garáže. Skladování odpadů před jejich odstraněním je jedním ze způsobů odstraňování odpadů uvedený pod kódem D15 přílohy č. 4 zákona o odpadech. Zařízení na odstraňování odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu a v souladu se schváleným provozním řádem tohoto zařízení. odstraňovaní odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 25. 2. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 150 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v době od 17. 4. 2008 do doby kontroly ČIŽP dne 16. 5. 2008 nakládal s odpady v zařízení, které nebylo k nakládání s odpady určené. Účastník řízení se konkrétního porušení dopustil tím, že v rozporu se stavebním povolením využíval odpady - rybniční sedimenty.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 23. 2. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 80 000 Kč.

50 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil tím, že v provozovně ve Středočeském kraji vykupoval autovraky zbavené provozních kapalin a jiných nebezpečných součástí kat. č. 160106, kategorie ostatní (O). V den kontroly se dle zjištění inspekce v zařízení ke sběru a výkupu odpadů, jehož provoz byl povolen rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, nacházelo 5 kusů autovraků kategorie ostatní (O). Dále došlo k porušení provozního řádu tím, že v uvedené provozovně účastník řízení prováděl sběr a výkup odpadů, které nejsou rozhodnutím KÚ Středočeského kraje povoleny do zařízení přijímat, zejména vyřazených elektrozařízení, např. počítačů, sporáků, praček, apod.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v provozovně ve Středočeském kraji v den kontroly odpadového hospodářství porušil jinou povinnost stanovenou zákonem o odpadech. Konkrétně došlo ze strany účastníka řízení k neutříděnému shromažďování odpadů, a to ve 2 kontejnerech za halou č.1 v uvedené provozovně. V těchto kontejnerech se nacházely neutříděně shromážděny odpady autosedaček, autoplastů, pryžových těsnění, autoskel, čalounění apod.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 18. 2. 2009.

EKOSERVIS Ralsko s.r.o., v Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň, IČ: 27327451

Pokuta ve výši 800 000 Kč

za nesplnění povinnosti stanovené v ust. § 21 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 2 zákona o odpadech tím, že jako provozovatel skládky odpadů nevybral za období od 31.12.2006 do 31.5.2008 od původců odpadů poplatky za uložení odpadu na skládku odpadů S-OO3 Svébořice v celkové výši 7 896 627 Kč a tedy je ani neodváděl zákonnému příjemci, obci Ralsko. Toto bylo zjištěno KÚ Libereckého kraje.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 17. 2. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 800 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že pokud není v zákoně o odpadech stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v kontrolovaném období od 16.2.2006 do kontroly dne 27.8.2007 nakládal s nebezpečným odpadem kat. č. 13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a nebezpečným odpadem kat. č. 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot, v celkovém množství cca 800 tun, v prostorách bývalého silážního žlabu v k.ú. Sluhy, jehož je majitelem. Toto zařízení nebylo v kontrolovaném období určeno k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 9. 2. 2009.

Demorecykla s.r.o., Cítov 80, 277 04 Mělník, IČ: 25674595

Pokuta ve výši 500 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 4 zákona o odpadech, který stanoví, že každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Porušení tohoto ustanovení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že na přelomu let 2007/2008 předal společnosti PIKASO, spol. s r.o. odpad kat.č. 10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) a 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí v celkovém množství 1746,5 tun a společnosti SK TRANS s.r.o. odpad kat.č. 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí v celkovém množství 1057,5 tun, aniž by tyto společnosti v daném období byly k převzetí předmětných odpadů oprávněny dle § 12 odst. 3 téhož zákona.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 30. 1. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 150 000 Kč

za porušení ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že v zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, využil k rekultivaci bývalé skládky S-I 33 tun odpadu kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, který pro tento účel nesplňoval podmínky dané vyhláškou č. 294/2005 Sb., o odpadech, pro ukládání odpadů na povrch terénu pro rekultivaci skládky S-I.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 1. 2009.

Ronovecká akciová společnost, Kojetín 78, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48172855

Pokuta v celkové výši 110 000 Kč.

15 000 Kč

za porušení povinnosti dle ustanovení v §16 odst.1 písm. g) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nevedl průběžnou evidenci žádného z produkovaných odpadů v letech 2006, 2007 a část roku 2008 (do dne kontroly inspekce 7.11.2008) v souladu s § 39 odst. 1 zákona o odpadech v náležitostech § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, na sídle firmy a provozovně Kojetín 78, 580 01 Havlíčkův Brod. Dle předložených dokladů byly v roce 2007 předávány tyto odpady - 150102 O/N, 160601, 180202, 170405, 160107, 150202, 200301. V roce 2008 byly předávány tyto odpady - 170405, 130208, 200301. V den kontroly byl zcela naplněn shromažďovací prostředek pro odpad kat. č. 150202 a to na provoze Kojetín na dílně.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

15 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že na sídle firmy a provozovně Kojetín 78 nakládal (shromažďoval ) s nebezpečnými odpady - např. kat.č. 150102 O/N, 160601, 180202, 160107, 150202, 130208, 200121 od 20.5.2008 do dne kontroly 7.11.2008 bez platného souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

80 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v průběhu roku 2007 přijal odpad - lihovarnické výpalky, od firmy BSHB s.r.o. ke zkrmení zvířaty a to v množství 3573 m3 a v období roku 2008 ( leden až březen ) v množství 1232 m3. Účastník řízení převzal odpad, k jehož převzetí neměl podle zákona o odpadech oprávnění, neboť neměl vydáno pravomocné rozhodnutí KÚ kraje Vysočina k provozu zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a neprovozoval rovněž zařízení v souladu s § 14 odst. 2 téhož zákona.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 22. 1. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 30 000 Kč

za porušení povinnosti dle ustanovení § 18 odst. 1, písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Ke konkrétnímu porušení došlo tím, že do zařízení byly přijímány odpady, které nejsou uvedeny ve schváleném provozním řádu tohoto zařízení - odpady kat. č. 16 01 18 neželezné kovy, v množství 325 kg.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 22. 1. 2009.

Compag sever s.r.o., V Lukách 95/V, 471 24 Mimoň, IČ: 62241630

Pokuta ve výši 200 000 Kč

za nesplnění povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. l) v souvislosti s ust. § 16 odst. 4 zákona o odpadech tím, že jako původce i oprávněná osoba, která převzala odpady od původců odpadů a tak na něho přešla povinnost podle ust. § 16 odst. 1 písm. l) zákona o odpadech, nezaplatil provozovateli skládky odpadů Svébořice, firmě Ekoservis Ralsko s.r.o., poplatky za uložení odpadu na jmenovanou skládku za období od 1.9.2007 do 30.6.2008 ve výši 1 258 240 Kč. Tyto skutečnosti zjistil KÚ Libereckého kraje.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21. 1. 2009.

SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s., Studánka 283, 40752 Varnsdorf, IČ: 25026712

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč.

50 000 Kč

za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezařadil odpady v souladu s ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. Evidence odpadů za toto zařízení nebyla vedena při jejich uložení na předmětném pozemku, při zpracování ani při využití na povrch terénu, tudíž se informace o množství a druzích a způsobech nakládání s odpady neobjevovala v průběžné evidenci odpadů ani v ročním hlášení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ust. § 44 odst. 4 zákona odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezpracoval plán odpadového hospodářství původce odpadů, ačkoliv podle Hlášení o produkci a nakládání s odpady vyprodukoval v roce 2005 cca 1 400 tun a v roce 2006 cca 4 200 tun ostatního odpadu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 16. 1. 2009.

"Recyklace odpadů a skládky a.s.", Písecká 1279, 386 01 Strakonice, IČ: 45021511

Pokuta ve výši 240 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené § 14 odst. 1 zákona o odpadech,kde je uvedeno, že provozovat zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení. Konkrétně se jedná o zařízení společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. nazvané "sběrna a výkupna nebezpečných a ostatních odpadů", umístěné na adrese Strakonice, Písecká 1279 (dále jen "zařízení"). V tomto zařízení v průběhu celého roku 2006 a 2007 jmenovaná společnost opakovaně skladovala (soustřeďovala) po dobu i několika měsíců nebezpečný odpad kat. č. 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, bez jeho umístění v chladicím zařízení, ačkoli jí souhlas s provozem zařízení v podmínce d) přímo ukládal povinnost dodržet maximální dobu mezi vznikem a konečným odstraněním infekčního a biologicky kontaminovaného odpadu - 72 hodin v zimě a 48 hodin v létě s tím, že pokud by nebylo možno tyto časové limity dodržet, musí být odpad chlazen. Jak bylo zjištěno při kontrole provedené dne 31.1. 2008 ve výše popsaném zařízení a při kontrole dodatečně předložených dokladů, byl odpad kat. č. 18 01 03* po jeho příjmu od jeho původců v zařízení dlouhodobě skladovaný a přitom chlazen nebyl, tzn. že zařízení bylo provozováno v rozporu s platným rozhodnutím krajského úřadu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 16. 1. 2009.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 480 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. K rozporu s provozním řádem zařízení došlo tím, že účastník řízení přijímal do uvedeného zařízení autovraky, ačkoli ke sběru a výkupu tohoto odpadu nebyl oprávněn. K protiprávnímu jednání prokazatelně došlo dne 4.2.2007, kdy byly do zařízení dovezeny nejméně 3 kusy autovraků a dne 14.4.2007 2x nákladní auto Tatra plné autovraků. Tyto autovraky byly v evidenci odpadů zapsány pod nesprávným katalogovým číslem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 16. 1. 2009.

Šrot Wetzel s.r.o., Prosmycká 11, 41002 Lovosice, IČ: 27312372

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že na pozemku p.p.č. 339/8 v k.ú. Lovosice, na ploše cca 2 500 m2 nakládal od 17.5.2007 do září 2008 s kovovými odpady v celkovém množství 12 651,51 t v zařízení, ve kterém není nakládání s odpady povoleno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 15. 1. 2009.

ŠAMONIL s.r.o., Evropská 134/209, 161 00 Praha 6, IČ: 27442438

Pokuta v celkové výši 380 000 Kč.

200 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Šamonil dopustila tím, že v roce 2006 a 2007 (do 13.6.2007) přebírala do svého vlastnictví odpady od různých původců působících převážně na území hlavního města Prahy a středních Čech, aniž by byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

170 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Šamonil dopustila tím, že sesbírané odpady za rok 2006 a uplynulou část roku 2007 (od 1.1.2007 - do 11.4.2007, kdy byla ČIŽP provedena kontrola v provozovně ul. Chodovská, Praha 4) soustřeďovala před jejich předáním osobám oprávněným ve smyslu zákona o odpadech na pozemku parc.č. 2352/1 k.ú. Michle, aniž by vlastnila v den kontroly (tj. 11.4.2007) platné rozhodnutí, kterým se uděluje společnosti Šamonil souhlas k provozování zařízení na pozemku par.č. 2352/1 k.ú. Michle vydaný dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. S převzatými odpady tedy společnost Šamonil vždy po určitou dobu nakládala v místě (zařízení) k tomu neurčeném dle zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

10 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Šamonil dopustila tím, že od 13.6.2007 do 14.8.2007 převzala do svého vlastnictví odpady kat.č. 02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv v množství 0,6 tun a odpad kat.č. 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené v množství 18,34 tun, aniž by byly tyto druhy odpadů uvedeny ve výčtu povolených odpadů schváleného provozního řádu mobilního zařízení ke sběru odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 8. 1. 2009.

ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 40801 Rumburk, IČ: 44568703

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozu Truhlárna, v ulici Dvořákova 998 - Varnsdorf, nezabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Ve shromažďovacím prostoru odpadů byly v době kontroly shromažďovány volně na polystyrénových deskách umístěných na rostlém terénu nebezpečné odpady kat. č. 15 01 10 (znečištěné obaly od ředidel, akrylátových omítek, PU pryskyřice, syntetických barev).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v době kontroly ve svém provozu Truhlárna neshromažďoval odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozovně ve Varnsdorfu nakládal, jakožto původce, s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného org. státní správy, a to minimálně od začátku roku 2006 do dne kontroly ČIŽP dne 9.9.2008. Ačkoliv účastník řízení měl souhlas na nakládání pouze se nebezpečnými odpady uvedenými v rozhodnutí ze dne 9.9.2003, nakládal bez souhlasu i s dalšími nebezpečnými odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že místa nakládání s nebezpečným odpadem v provozovně Truhlárna nevybavil identifikačními listy nebezpečného odpadu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 7. 1. 2009.

SK TRANS s.r.o, Na Skalkách 940/5, 277 11 Neratovice IČ: 26149966

Pokuta v celkové výši 250 000 Kč.

200 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s odpady lze nakládat dle zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Porušení tohoto ustanovení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v prvním kvartálu roku 2008 v části pískovny Lužec n/Vlt. (Vraňany) - U Zanikadel soustředil (uložil a rozhrnul) odpad kat.č. 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí v celkovém množství 1057,5 tun, aniž by předmětné místo bylo v daném čase a prostoru místem určeným k nakládání s odpady dle zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Porušení tohoto ustanovení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v prvním kvartálu roku 2008, převzal od společnosti Demorecykla s.r.o. odpad kat.č. 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí v celkovém množství 1057,5 tun, aniž by byl osobou oprávněnou k převzetí předmětných odpadů dle § 12 odst. 3 téhož zákona.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 5. 1. 2009.

Purum s.r.o., Fibichova 2, 130 00 Praha 3, IČ: 62414402

Pokuta ve výši 500 000 Kč

za porušení § 20 písm. c) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho provozním řádem. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2006 a 2007 (do 6.4.2007) provozoval zařízení k odstraňování odpadů (deemulgační stanice), umístěné v areálu společnosti BSS Metaco a.s. v likvidaci, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, v rozporu s provozním řádem zařízení. Konkrétně byl provozní řád zařízení porušen tím, že dne 26.3.2007 byl překročen limit pro CHSK u vypouštěných odpadních vod, provozní deníky zařízení neobsahovaly povinné údaje o zařízení, v zařízení nebyla vedena "Kniha vzorků", přestože tato povinnost vyplývá z provozního řádu zařízení, během provozu zařízení nebyly prováděny provozním řádem předepsané rozbory vzorků a nebyla dostatečně ověřována kvalita odpadů přijímaných do zařízení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 2. 1. 2009.

Sankce nad 100 000 Kč uložené za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

Jesenické prameny Nová Pláň, a.s., Nová Pláň 61, 79201 Bruntál, IČ: 25877364

Pokuta v celkové výši 720 000 Kč.

400 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o obalech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že při své činnosti v období od 1.7.2007 do 31.12.2007 nezajistil využití plastových odpadů z obalů, které uvedl na trh v ČR nebo do oběhu v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 zákona o obalech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. h) zákona o obalech.

200 000 Kč

za porušení ustanovení § 10 odst. 1 zákona o obalech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že při své činnosti v období od 1.7.2007 do 31.12.2007 uvedl na trh v ČR 57,94 tun plastových obalů a nezajistil zpětný odběr jednocestných plastových obalů určených spotřebiteli. Šetřením bylo potvrzeno, že účastník řízení neměl dostatečně zajištěn zpětný odběr jednocestných plastových obalů, konkrétně použitých PET s etiketami účastníka řízení o objemu 1,5 l, 2 l a 5 l od spotřebitele resp. z domácností.

Pokuta uložena podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. g) zákona o obalech.

20 000 Kč

za porušení ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona o obalech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v období od 1.7.2007 - 31.12.2007 nevedl průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi. Inspekce zjistila, že účastník řízení v zaslaném ročním výkaze o obalech za rok 2007, který zaslal na Ministerstvo životního prostředí dne 15.2.2008, nevyplnil přílohu č.2 k vyhlášce č.641/2004 Sb. tzv. roční výkaz o opakovaně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 odst. 2 zákona o obalech

Pokuta uložena podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. k) zákona o obalech.

100 000 Kč

za porušení ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona o obalech tím, že účastník řízení v rámci kontroly neprokázal na vyžádání inspekce pravdivost údajů vedených a ohlašovaných dle ust. § 15 odst. 1 a) a b) zákona o obalech. Konkrétně neprokázal na vyžádání inspekce pravdivost údajů uvedených v ročním výkaze o obalech za rok 2007.

Pokuta uložena podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. k) zákona o obalech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28. 5. 2009.


Sankce nad 100 000 Kč uložené za porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

COLORLAK, a.s.

Pokuta ve výši 240 000 Kč

je součtem čtyř pokut, které byly uloženy za následující správní delikty zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen chemický zákon):

správní delikt dle § 38a odst. 2 písm. b) chemického zákona, konkrétně obaly kontrolovaných přípravků nebyly opatřeny hmatatelnou výstrahou pro nevidomé, čímž účastník řízení porušil povinnost stanovenou v § 19 odst. 2 písm. b) chemického zákona.

Uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.

  1. správní delikt dle § 38a odst. 2 písm. c) chemického zákona, neodpovídala velikost grafického symbolu, což je porušení § 20 odst. 2 chemického zákona ve smyslu § 20 odst. 5 písm. d).

Uložena pokuta ve výši 180 000 Kč.

  1. správní delikt dle § 38a odst. 2 písm. c) chemického zákona, barva označení (etikety) byla taková, že grafické symboly na pozadí zřetelně nevynikaly, což je porušení § 21 odst. 4 chemického zákona.

Uložena pokuta ve výši 30 000 Kč.

  1. správní delikt dle § 38a odst. 2 písm. c) chemického zákona, na označení kontrolovaného přípravku nebylo uvedeno sídlo podnikání, což je porušení povinnosti § 20 odst. 2 ve smyslu § 20 odst. 5 písm. b) chemického zákona.

Uložena pokuta ve výši 10 000 Kč.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 24.2.2009.

TESCOMA s.r.o.

Pokuta ve výši 600 000 Kč

byla uložena účastníku řízení dle § 38c písm. d) chemického zákona za správní delikt dle § 38a odst. 1 písm. d) chemického zákona za porušení § 26 odst. 1 chemického zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v období od 1.5.2004 do 28.2.2007 uváděl na trh a do oběhu v České republice termosky s obsahem azbestu, minerál chrysotil, který byl do výrobku záměrně přidáván.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 30.3.2009.

Autodoprava Matějka s.r.o.

664 55 Moutnice 98

Pokuta 200 000 Kč

PM 20.5.2009

Společnost Autodoprava Matějka s.r.o. na přelomu června a července 2008 podrtila stavební odpady v areálu společnosti MORAVA EKO s.r.o., k.ú. Bošovice, v množství cca 500 tun bez souhlasu k provozování zařízení, který uděluje krajský úřad podle zákona o odpadech. Tyto stavební odpady byly znečištěny azbestocementovou střešní krytinou. Bylo prokázáno znečištění recyklátu azbestem v množství cca 50 tun na základě odběrů vzorků a rozborů, které objednala ČIŽP u akreditované laboratoře.

140 000 Kč

PM 17.7.2009

Při kontrole bylo zjištěno, že společnost v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 neuvedla 250 tun ostatního odpadu kat.č. 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady.

Dále společnost nepředložila požadované doklady: Průvodky k odpadům od původců uvedených v Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008.

Rozhodnutí o uložení pokuty ze dne 23.6.2009 ve výši 140 000,- Kč nabylo právní moc dne 17.7.2009.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí