zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s bateriemi zpřísní

12.02.2010
Odpady
Zpětný odběr
Nakládání s bateriemi zpřísní

Situaci komplikuje skutečnost, že ani po několika měsících není vydána příslušná prováděcí vyhláška, od které všichni očekávají nezbytné návody, jak správně plnit právní povinnosti a jak po novém nakládat s bateriemi a akumulátory.

Tak jsme se konečně dočkali! Česká republika jako jeden z posledních členských států Evropské unie zavedla novelou zákona č. 297/2009 Sb., o odpadech do svého právního řádu nové požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/66/ES, o bateriích a akumulátorech.

Výrobci, poslední prodejci a kolektivní systémy v současné době provádějí nezbytná opatření, aby se těmto požadavkům přizpůsobili. Situaci jim komplikuje skutečnost, že ani po několika měsících není vydána příslušná prováděcí vyhláška, od které všichni očekávají nezbytné návody, jak správně plnit právní povinnosti a jak po novém nakládat s bateriemi a akumulátory.

NENÍ BATERIE JAKO BATERIE

Zásadní změnou je nové členění elektrochemických zdrojů do tří hlavních skupin - na automobilové, průmyslové a přenosné baterie nebo akumulátory. Jde o jakousi obdobu členění elektrozařízení do deseti skupin. Podle toho, do jaké skupiny daná baterie nebo akumulátor náleží, se řídí další nakládání s ní (viz box na další straně).

Pro >>odpadářskou<< veřejnost je asi nejdůležitější informací to, že sběr průmyslových baterií a akumulátorů se bude vždy provádět v režimu nakládání s odpady. Naopak pokud se sběr automobilových nebo přenosných baterií zajišťuje na základě smlouvy s výrobcem, vždy půjde o zpětný odběr použitých výrobků bez ohledu na to, zda baterie jsou odebírány od spotřebitelů nebo od jiných konečných uživatelů (firmy, organizace, úřady apod.).

K ČEMU JE KOLEKTIVNÍ SYSTÉM?

Organizace ECOBAT po svém sedmiletém působení v oblasti zpětného odběru baterií v rámci tzv. dobrovolné dohody získala dne 16. 12. 2009 od Ministerstva životního prostředí oprávnění k provozování kolektivního systému, což bylo jedním z nových požadavků novely zákona č. 297/2009 Sb. ECOBAT nyní může na základě tohoto oprávnění zastupovat výrobce a dovozce přenosných baterií a zajišťovat jejich zpětný odběr.

Oprávnění se vztahuje jen na skupinu přenosných baterií a stejné omezení bude platit pro případné další kolektivní systémy. Omezení má zabránit spekulativnímu zakládání kolektivních systémů za účelem neoprávněných zisků v segmentu průmyslových baterií, kde vztah výrobce a uživatele může bez problému fungovat na >>business to business<< principu, ale i v segmentu automobilových baterií, v němž se v ČR dosahuje velmi vysoké míry sběru i materiálového využití díky velmi solidním výkupním cenám v Kovohutích Příbram.

Velké množství firem uvádí na tuzemský trh elektrická a elektronická zařízení, která obsahují zabudované akumulátory (akumulátorové vysavače, holicí strojky atd.), vložené baterie nebo akumulátory (notebooky, mobilní telefony atd.) nebo přiložené >>monočlánky<< (nabíječky, dálkové ovladače). Také na všechny tyto akumulátory a baterie se vztahují povinnosti zpětného odběru, a proto bylo nutné najít řešení, které by nezatížilo výrobce nadměrnou administrativou, dvojím zpoplatňováním jejich výrobků a na druhé straně předešlo zmatkům při provozování několika sběrných sítí. Proto je potěšitelné, že koncem roku 2009 došlo k uzavření smluv o spolupráci mezi kolektivními systémy ASEKOL, Elektrowin a Retela na jedné straně a organizací ECOBAT na straně druhé. Tato smlouva umožňuje výrobcům plnit svoje ohlašovací povinnosti o bateriích zjednodušeným způsobem společně s vykazovaným elektrozařízením. Na druhé straně ECOBAT integruje do systému zpětného odběru poslední prodejce i zpracovate le a další subjekty zapojené do výše uvedených kolektivních systémů.

JAK DALEKO LEŽÍ CÍLE?

Ve všech členských zemích EU musí být v roce 2012 dosaženo minimální účinnosti sběru přenosných baterií na úrovni 25 % z množství baterií uvedených na trh. Díky výraznému nárůstu množství zpětně odebraných baterií v posledních dvou letech a také zásluhou úspěšného školního programu Recyklohraní (ECOBAT) se České republice v loňském roce posunul sběr na úroveň 15 %. Proto se domníváme, že dosažení cíle pro rok 2012 je v ČR reálné. V roce 2016 by však měl zpětný odběr dosáhnout až 45 %, což považujeme za nesmírně ambiciózní cíl, k jehož dosažení bude nutné zvážit i některé zásadní změny v oblasti prodeje baterií.

Druhým významným cílem je dosáhnout nejpozději v roce 2011 při recyklaci baterií a akumulátorů minimálních účinností 75 % u NiCd akumulátorů, 65 % u Pb akumulátorů a 50 % pro ostatní typy baterií. V současné době nelze posoudit, do jaké míry jsou tyto cíle chimérou či splnitelné, neboť řada zpracovatelů takový parametr při své činnosti dosud nesledovala. Je potěšitelné, že v Kovohutích Příbram se intenzivně pracuje na dobudování zpracovatelské technologie pro recyklaci baterií s obsahem zinku a že vývoz ostatních typů baterií ke zpracování do zahraničí je každým rokem administrativně i cenově méně náročný. K posouzení účinnosti jednotlivých technologií však dosud chybí závazná metodika jak na úrovni EU, tak v České republice.

PETR KRATOCHVÍL
ECOBAT, s. r. o.

Nakládání se třemi hlavními skupinami elektrochemických zdrojů

Automobilové baterie
- nepoužívá se kadmium
- režim zpětného odběru použitých baterií
- pouze individuální nebo solidární zpětný odběr
- povinná místa zpětného odběru ve všech obcích, kde jsou prodávány baterie

Průmyslové baterie
- neplatí zákaz obsahu kadmia
- režim odděleného sběru odpadních baterií
- pouze individuální nebo solidární zpětný odběr
- dostupnost míst odděleného sběru není
stanovena

Přenosné baterie
- platí zákaz obsahu kadmia (s výjimkami)
- režim zpětného odběru použitých baterií
- možnost zapojení do kolektivního systému zpětného odběru
- povinná místa zpětného odběru v obcích nad 1500 obyvatel a ve většině typů prodejen s bateriemi

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí