zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SDĚLENÍ Sekretariátu rozkladové komise

15.03.2010
Příroda
SDĚLENÍ Sekretariátu rozkladové komise

o zrušení výkladu přijatého výkladovou komisí ministra č. 2/2006, publikovaného ve Věstníku MŽP č. 5/2006

Zákonem č. 349/2009 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2009, byl novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Předmětnou novelou došlo také ke změně ustanovení § 58 odst. 2 tohoto zákona, který nově zní:
"Pokud vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě a nebo z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 újma, má nárok na její fi nanční náhradu.
Tento nárok trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo práva nájmu. Nájemce pozemku může nárok uplatnit v případě zachovaného nároku vlastníka pozemku. Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se fi nanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na fi nanční náhradu náleží vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, též v případě, že mu vznikne nebo trvá újma v důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona."
Protože výklad podaný výkladovou komisí ministra je ode dne nabytí účinnosti zákonač. 349/2009 Sb. v rozporu s § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb., výklad č. 2/2006, publikova ný ve Věstníku MŽP, ročník 2006, částka 5 se ruší.

V Praze dne 11. ledna 2010
JUDr. Jiřina Nováková, v. r.
ředitelka odboru řízení státní správy

Kompletní legislativu životního prostředí v aktuálním znění předpisů Vám přináší software EnviParagarf - registr legislativy životního prostředí.
www.enviweb.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí