zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelená úsporám prospívá

29.04.2010
Dotace
Zelená úsporám prospívá

Po roce od vyhlášení programu Zelená úsporám zažádalo o dotaci už více než 19 tisíc lidí. Celkový objem podpory na investice se odhaduje zhruba na 4 miliardy korun. Jde o sumu všech podaných žádostí, tj. i těch, které nejsou dosud zkontrolované.

Největší počet evidovaných žádostí v programu se týká rodinných domů. Po nich následují nepanelové bytové domy. U panelových domů, kde je příprava na projekt a podání žádosti o něco složitější, se největší nápor žadatelů teprve čeká. Počet žádostí roste strmě zejména od října loňského roku. Od ledna do konce března vzrostl počet zaregistrovaných žádostí téměř čtyřnásobně.

Březnová čísla ovlivnil i uvažovaný konec tzv. podpory na vypracování projektové dokumentace k investici, která měla platit jen do 31. března. Ministerstvo životního prostředí však tento termín nakonec zrušilo a o podporu na projekt je možné - do odvolání - žádat i nadále.

Podle studie, kterou má Státní fond životního prostředí k dispozici, se chystá o podporu v programu Zelená úsporám zažádat až 1860 bytových družstev. Lidé mají největší zájem o solární panely na přípravu teplé vody a přitápění, nejvyšší objemy podpory míří na zateplení a výměnu oken a dveří.

Dotace na projekt znamená pro žadatele poměrně významnou motivaci. Pohybuje se totiž podle typu opatření od 5 do 50 tisíc korun. Ani průměrná výše dotace na některé z podporovaných opatření pro rodinné a bytové domy není malá - činí přibližně 45 % nákladů. A to už může být pro investora významná částka.

Částka podpory se vyplácí až po ukončení investice, u podpory na projekt je to už po podání žádosti o dotaci na vybranou investici.

Kdo může žádat

Zelená úsporám je unikátní dotační program spravovaný Státním fondem životního prostředí, určený pro majitele rodinných a bytových domů. Podporuje využití obnovitelných zdrojů energie a její úspory při výstavbě a rekonstrukci rodinných a bytových domů. Prakticky to znamená, že majitelé těchto domů mohou získat příspěvek na realizaci vybraných opatření - např. zateplení, včetně výměny oken a dveří, instalaci solárních termických kolektorů, tepelných čerpadel nebo kotlů na biomasu.

Podporována je také výstavbu domů v tzv. pasivním energetickém standardu, tedy domů, které spotřebují minimum energie (až o 90 % méně než běžný dům). Zájemci však musí splnit některé podmínky a hlavně o podporu zažádat.

Podmínky dotace splňují majitelé či spolumajitelé rodinných a bytových domů, kteří stavějí nový anebo rekonstruují stávající dům, který budou po dobu 15 let využívat k bydlení nebo k poskytování bydlení. Žadatelem tedy může být běžný občan se svým rodinným domem, ale třeba i bytové družstvo, společenství vlastníků (bytových) jednotek, firma, obec apod.

Další podmínkou je, aby investice byla dokončena po 1. dubnu 2009, v případě panelových domů po 1. září 2009. Dotace lze čerpat do 31. 12. 2012, nebo do vyčerpání peněz určených na podporu.

Jak úspěšně dosáhnout na dotaci

V následujících bodech vás provedeme dotačním programem. Každý projekt je individuální, ale pokud splníte podmínky programu, dotace se vám nakonec vždy vyplatí. Ať už ve snížených nákladech, anebo v úsporách na vytápění.

Č Najděte si odborníka na zpracování projektu

Poradí vám, zda vaše investice má šanci splnit podmínky programu, zpracuje vám projekt a takzvaný odborný posudek a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti (příloha žádosti).

Tohoto nepostradatelného odborníka najdete v databázi České komory autorizovaných inženýrů a techniků nebo v seznamu České komory architektů.

Také na zpracování projektu i potřebných výpočtů (tedy odborného posudku) můžete zažádat o podporu. Projektová dokumentace musí mít určitý minimální rozsah, který program stanovuje na svých webových stránkách www.zelenausporam.cz.

Vyberte si dodavatele a výrobek

Investici podpořenou z programu Zelená úsporám musí provést firma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů. Výrobky či technologie, které chcete použít, musí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií.

Oba seznamy byly vytvořeny pro účely programu Zelená úsporám a jsou zveřejněné na jeho webových stránkách. Jejich smyslem je zaručit minimální standardy kvality použitých výrobků a provedení opatření. Pokud si z jakéhokoliv důvodu chcete vybrat firmu, která v seznamu není, požádejte ji, aby se nechala do seznamu zapsat. Totéž platí pro výrobky a technologie. Registrace je bezplatná.

Tyto požadavky na dodavatele, výrobky a technologie neplatí pro výstavbu domu v pasivním standardu (tj. v oblasti B). Zde je rozhodující, aby dům splňoval požadované technické parametry, které jsou specifikovány v příloze č. I/12 směrnice MŽP č. 9/2009.

Podejte žádost o podporu

Před podáním žádosti je nutné si nejprve sehnat požadované přílohy. Kromě projektu a odborného posudku půjde zejména o list vlastnictví k příslušnému domu, souhlas ostatních vlastníků s provedením investice a žádostí o podporu z programu, případně další (záleží na typu opatření).

Formulář žádosti získáte na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) nebo na webových stránkách programu. Osoby nepodnikající (majitelé rodinných domů) mohou formulář získat také na pobočkách bank, které jsou do programu zapojeny.

Žádost vyplníte bez problémů sami. Spolu s ní je kromě jiného třeba přiložit vyplněný formulář krycího listu, ve kterém se vyplňují technické údaje. Jeho zpracování je o něco složitější, proto jej nechte vyplnit vámi vybraným odborníkem s autorizací (viz výše).

Seznam příloh, které budete přikládat spolu s vyplněnou žádostí, formulář žádosti a další užitečné informace najdete na webových stránkách programu.

Kde podat žádost

Žádosti se podávají buď na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, anebo na pobočkách bank, které spolupracují s programem. Majitelé rodinných domů (tj. z hlediska programu osoby nepodnikající v oblasti bydlení) musí nejprve navštívit s krycím listem a projektem, včetně odborného posudku v oblastech A a B (tj. zateplení a pasivní domy), krajské pracoviště SFŽP. Tam předložené dokumenty posoudí a potvrdí. Pokud v nich budou chyby, poradí, jak je odstranit.

K posouzeným dokumentům přidáte vyplněnou žádost včetně ostatních požadovaných příloh a podáte je ve vybrané bance. Při podávání žádosti o podporu v oblasti C (solární termické kolektory, tepelná čerpadla, zdroje vytápění na biomasu) je postup jednodušší - všechny dokumenty najednou předložíte pouze v bance.

Bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, firmy, obce apod. (tj. z hlediska programu všechny osoby podnikající v oblasti bydlení) musí žádost včetně projektu a všech příloh odevzdávat výhradně na krajském pracovišti SFŽP.

Adresy krajských pracovišť a poboček bank zařazených do programu najdete na internetových stránkách programu.

Jak postupovat po podání žádosti

Pokud je vaše žádost schválena, následně obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory. Vyrozumění bude kromě jiného obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. Pokud se při samotné realizaci opatření neodchýlíte od původního záměru a uděláte vše správně, není důvod, abyste nedostali plnou dotaci. Musíte však počítat s tím, že poskytovaná částka podpory nemůže překročit výši investičních nákladů. Na provedení plánovaného opatření máte od data vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory tyto lhůty: 9 měsíců v oblasti opatření C, 18 měsíců v oblasti A a 24 měsíců v oblasti B. Když vám budou přiznány dotace v kombinaci dvou oblastí, vždy se řiďte tou delší lhůtou.

Jak postupovat po ukončení investice

Po dokončení investiční akce zajdete tam, kde jste žádost podali (tj. do banky nebo na krajské pracoviště). Tam se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že investice byla dokončena. Pro oblast B (pasivní domy) je povinný ještě protokol o provedení tzv. blower-door testu.

Pokud jste dodrželi všechny podmínky, zhruba do čtyř týdnů vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních. Všechny tři kopie smlouvy podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit notářem. Dvě kopie smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR (přímo na odbor GIS). Podpora pak bude přibližně do měsíce převedena na váš účet.

AUTOR: Ondřej Klein
Státní fond životního prostředí ČR

ZDROJ: Finance

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí