zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čerpání z prioritní osy 1 v kontextu OPŽP

19.05.2010
Obecné
Voda
Čerpání z prioritní osy 1 v kontextu OPŽP

OPŽP letos rozdělil na projekty pro zlepšení životního prostředí desítky miliard a v zatím neuzavřených výzvách plánuje rozdělit další desítky miliard korun ze zdrojů EU. V dosud 19 vyhlášených výzvách byla dána šance podat žádost o podporu opakovaně ve všech prioritních osách.

Petr Valdman, první náměstek a náměstek Úseku řízení projektů SFŽP ČR

Vzhledem k mimořádnému zájmu žadatelů a mnoha desítkám kvalitních projektů a v reakci na hospodářskou krizi byly výzvy v některých prioritních osách vyhlášeny i opakovaně v jednom roce. Pokud se naplní nově vyhlášené a připravené výzvy k podání žádostí, přesáhne celková alokovaná částka na schválené žádosti na konci letošního roku tři čtvrtiny prostředků určených pro programovací období 2007-2013. >>Zazávazkováno<< bude více než sto miliard korun.

Ve všech prioritních osách po­stupně dochází k realizaci schválených projektů a k takzvanému skutečnému čerpání, kdy jsou pří­jem-cům uvolňovány finanční prostředky na jejich účty. Do konce roku 2009 to bylo více než šest miliard korun, v letošním roce se dá očekávat nárůst až na 20 miliard korun.

V Operačním programu Životní prostředí je velmi pestrá škála možných příjemců, avšak vévodí jim veřejný sektor - obce a města. Tomu odpovídá i přístup k realizaci schváleného projektu. Finální projektová příprava, včetně realizace zadávacího řízení, je zahajována až poté, kdy má příjemce jistotu finančních prostředků.

Jak si stojí v >>čerpání<< OPŽP ve srovnání s ostatními operačními programy?

Než odpovím, je potřeba zmínit některá specifika, která má OPŽP proti ostatním programům. V prvé řadě je třeba uvést, že u mnoha prioritních os jsou prostředky vázané na realizaci projektů řešících zavádění evropské legislativy do národní legislativy, a nejsou až tak v popředí >>zájmu<< žadatelů.

To se týká například dotací pro zlepšování kvality ovzduší, projektů na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik nebo projektů vztahujících se k síti NATURA.

Ve druhé řadě je třeba zmínit velkou pestrost projektů a žadatelů. Tím největším specifikem, který má OPŽP proti jiným programům, však je velký podíl infrastrukturních projektů, které například na rozdíl od Operačního programu Doprava realizují obce a města, tedy subjekty, které nikdy nezahájí finální projektovou přípravu a vlastní realizaci projektu bez jistoty schválené dotace.

Celých 40 procent z celkové alokace OPŽP je určeno na stavby stokových systémů a čistíren odpadních vod. V této oblasti má ČR vůči EU závazek zajistit čištění odpadních vod v souladu s legislativou do konce roku 2010.

Jedná se tedy o infrastrukturní projekty a rozsáhlé liniové stavby, které jsou finančně velmi nákladné a časově náročné jak na přípravu dokumentací (dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace), tak na povolovací procesy (zejména stavební řízení) a v neposlední řadě i na vlastní realizaci.

V případě OPŽP zajišťovaly čerpání v loňském roce zejména takzvané rychlé projekty, bez velké náročnosti na přípravu a s realizací v řádech měsíců - například zateplování veřejných budov, vybavení sběrných dvorů, drobné vodohospodářské stavby.

Jaká jsou specifika vodohospodářských projektů?

Pro pochopení problematiky rychlosti čerpání v prioritní ose 1 je nezbytné podívat se na fakta a ohlédnout se i do minulosti, kdy se realizovaly vodohospodářské projekty v období těsně po vstupu ČR do EU.

Tedy nahlédnout do plánovacího období EU v letech 2004 až 2006, kdy projekty v řádech desítek milionů byly realizovány prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura a projekty finančně náročnější prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Každý příjemce v OPŽP má povinnost ve lhůtě dvanácti měsíců od schválení projektu (vydání registračního listu) uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace (případně uzavřena smlouva o podpoře na prostředky fondu) a zahájena realizace s průběžným financováním projektu.

Tato lhůta je pro některé infrastrukturní projekty mnohdy nedostatečná a Ministerstvo životního prostředí ji na základě žádosti příjemce prodlužuje. To není pro rychlost čerpání zcela ideální, nicméně pro splnění závazku ČR vůči EU jediné možné.

V dosavadním vývoji administrace projektů v prioritní ose 1 podalo žádost o prodloužení dvanáctiměsíční lhůty 114 příjemců, kteří mají schválené projekty s celkovými náklady za více než dvanáct miliard korun. Jedná se o projekty schválené v březnu 2008 a v lednu 2009.

Žádosti o prodloužení lhůty jsou odůvodňovány zejména zdlouhavou projektovou přípravou, nutností přesné dokumentace pro stavební povolení i zadávací dokumentace, komplikovaným stavebním řízením, nezajištěním spolufinancování projektu na předpokládané období realizace.

Podíváme-li se do minulosti, kdy bylo zahájeno výrazné čerpání u vodohospodářských projektů, můžeme poměrně jednoduše predikovat budoucí vývoj.

Jaký nás čeká vývoj v čerpání prioritní osy 1 a vlastně celého Operačního programu Životní prostředí?

Letos bude pokračovat nárůst, který byl nastartován v druhé polovině loňského roku. Lze tedy očekávat proplacení 20 miliard korun na účty příjemců. Na čerpání se stále budou výrazně podílet takzvané rychlé projekty, na které byly loni vypsány mimořádné protikrizové výzvy, ale znatelnější nástup lze očekávat i u víceletých infrastrukturních projektů.

Vrchol čerpání je možné s jistotou očekávat v letech 2011 a 2012, kdy se naplno rozběhne realizace projektů v prioritní ose 1, kde byly první projekty schváleny v březnu 2008, poslední prozatím v dubnu 2010. Zahájení realizace projektu v této ose trvá od schválení podpory přibližně 1,5 roku, přičemž samotná realizace projektu probíhá dva až tři roky.

Závěrem lze tedy konstatovat, že všechny prostředky v prioritní ose 1 a v celém Operačním programu Životní prostředí budou bez problémů a včas vyčerpány.


Operační program Životní prostředí 2007-2013

  • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
  • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz
  • Přílohu připravil odbor komunikace SFŽP ČR
  • Uzávěrka 30. 4. 2010.

ZDROJ: FONDY EU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí