zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kompletní regenerace panelových domů

09.06.2010
Ekologické stavění, bydlení
Kompletní regenerace panelových domů

V současné době je řešen výzkumný projekt zadaný Ministerstvem životního prostředí ČR, jehož hlavním cílem je najít cestu k efektivnímu uplatnění takových úsporných opatření pro snižování energetické náročnosti panelových budov, která nejsou v současné době aplikována z technologických nebo ekonomických důvodů.

Celkový počet bytových domů postavených panelovou technologií je bezmála 200 tisíc, tedy třetina všech bytových domů v České republice. Počet bytů v nich činí 1,2 milionu, tedy zhruba 55 % všech bytů v bytových domech a 30 % celkového bytového fondu. Počet bytů v panelových domech před rekonstrukcí je odhadován na 700 tisíc.

V současné době je řešen výzkumný projekt zadaný Ministerstvem životního prostředí ČR, jehož hlavním cílem je najít cestu k efektivnímu uplatnění takových úsporných opatření pro snižování energetické náročnosti panelových budov, která nejsou v současné době aplikována z technologických nebo ekonomických důvodů. Předpokládá se ale, že v nedaleké budoucnosti budou používána. Dalším cílem projektu je snížení environmentální zátěže, zejména snížení emisí CO2 spojených s provozem bytových domů, a dále zvýšení kvality vnitřního prostředí.

Očekávaným výsledkem zveřejnění výstupů projektu je mimo jiné i postupná změna strategie dodavatelských firem. Zatímco v současné době dodavatelé jednotlivých technologií nabízejí své výrobky izolovaně, v případě integrovaného způsobu rekonstrukcí panelových budov budou motivováni k tomu, aby hledali konkurenční výhodu ve spolupráci s jinými subjekty.

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ

V současné praxi často dochází k podceňování dimenzování zateplovacích systémů. Tepelné izolace i další prvky jsou navrhovány z pohledu ekonomické návratnosti vzhledem k minulým cenám energií, takže během krátké doby jsou investoři rozčarováni tím, že jejich způsob rekonstrukce je zastaralý. Vhodnějším ukazatelem pro návrh optimální tloušťky zateplovacího systému je NPV (net present value), který zohledňuje hodnotu peněz v čase.

Optimální tloušťka tepelné izolace je závislá na tepelně technickém stavu původní konstrukce, ceně energie, která se odvíjí od umístění objektu, ceny kompletního zateplovacího systému a aditivních nákladů při použití druhé vrstvy izolantu. Jako nejvýhodnější se dle ukazatele NPV jeví tloušťka zateplovacího systému v rozmezí 12 - 20 cm. Běžné fasádní tepelné izolace se vyrábějí v tloušťkách do 20 cm, což je také limit pro jednovrstvou izolaci. Tato hranice nepřináší žádné významné zvýšení nákladů, protože i kotvení vrstev probíhá standardními metodami. U větších tlouštěk je nutno použít dvě vrstvy izolantu. Z tepelně technického hlediska je to výhodné, neboť dojde k potlačení tepelných mostů mezi deskami izolantu, nicméně investiční náklady stoupají.

Investice do zateplení u objektů vytápěných levnějším teplem a při lepších vlastnostech původní zateplované konstrukce mají horší výsledky ekonomického hodnocení. V oblastech, kde je vyšší cena energie, je výhodnější používat zateplovací systémy o větší tloušťce než v oblastech s nižší cenou energie.

MOŽNOSTI VĚTRÁNÍ

Při běžných rekonstrukcích panelových domů je pozornost věnována pouze snižování tepelných ztrát obálkou budovy, což v praxi znamená aplikaci dodatečných zateplovacích systémů a výměnu oken za nová, která jsou zcela těsná. Důsledkem je naprosté omezení výměny vzduchu v bytech, které má dopady nejen zdravotní, ale vede i k poruchám stavebních konstrukcí.

Přirozené větrání okny nebo šachtové větrání je závislé na vnějších klimatických podmínkách i na lidském faktoru. Často se tak stává, že je množství větracího vzduchu nedostatečné, nebo naopak dochází k přebytku větrání, což způsobuje značnou tepelnou ztrátu během topného období.

Oproti přirozenému větrání je nucené větrání kvalitnější díky kontrolovatelnému a přesně dimenzovanému přívodnímu množství čerstvého vzduchu, na druhou stranu se jedná o poměrně nákladnou investici. Množství větracího vzduchu může reflektovat skutečnou potřebu čerstvého vzduchu dle aktuální potřeby. Navíc je v tomto případě možné využít rekuperace tepla z odváděného na přiváděný vzduch a lze tak oproti přirozenému větrání dosáhnout energetické úspory.

Ekonomické analýzy větrání se však ve výzkumu nezaměřují jen na úsporu tepla, ale zaměřují se na problematiku jako celek - tedy jak je investičně náročný provoz větrání po dobu životnosti (spotřeba elektřiny na pohon ventilátorů, roční údržba, aditivní náklady v průběhu životnosti, komfort užívání atd.). V rámci projektu jsou zvažovány i další možnosti, jak využít teplo odpadního vzduchu, například pro ohřev vody, a to jak centrálně, tak lokálně.

V panelových domech se dá také instalovat hybridní systém, který využívá principy přirozeného i nuceného větrání. Při rekonstrukcích je dnes hojně aplikován systém se samotažnou odvětrávací hlavicí. Z těchto důvodů byl vybrán pro podrobnější analýzu účinnosti a zároveň se provedlo experimentální měření. Při optimální regulaci hybridního systému větrání je dosaženo úspory provozních energií bez podstatného rozdílu z hlediska kvality vnitřního mikroklimatu oproti nuceným větracím systémům. Jak hybridní, tak řízené mechanické větrání lze regulovat různými způsoby na základě různých sledovaných veličin. V rámci výzkumu se soustřeďuje pozornost na nenákladné systémy regulace přívodního vzduchu na základě koncentrace CO2, relativní vlhkosti, pohybového čidla či časového režimu.

VÝROBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

V souvislosti s úsporami energie si velmi málo investorů uvědomuje, jak velký podíl má spotřeba teplé vody. V objektech před rekonstrukcí je spotřeba tepla na ohřev vody obvykle 30 - 60 % v porovnání se spotřebou tepla na vytápění, po zateplení může být tato spotřeba stejně vysoká. Velká část spotřebované energie připadá na ztráty ve vnitřních a vnějších rozvodech. Pro řešení problému jsou hledána dvě východiska: ohřev vody v objektu a ohřev vody v bytě. První řešení lze výhodně spojit s instalací solárního systému nebo jiného zdroje tepla. Individuální příprava teplé vody naráží na problémy s prostorem a s kapacitou elektrických přípojek.

Další možností, jak snížit spotřebu energie, je decentralizovat zásobování teplem. Centrální systém zásobování má malou účinnost výroby tepla a velké ztráty v rozvodech. Jeho výhodou je fakt, že v místě odběru tepla nedochází k znečištění ovzduší. Jednou z možných variant decentralizace je vytápění pomocí tepelných čerpadel v kombinaci s kotli na zemní plyn, výroba elektrické energie na pohon tepelných čerpadel pomocí kogenerační jednotky nebo umístění klasické plynové kotelny.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Kromě tepelných čerpadel se výzkum zabývá možností využití solární energie, a to pro výrobu tepla a elektřiny. Fotovoltaické systémy integrované do budov mají oproti instalacím "na zelené louce" některé výhody, zejména z hlediska záboru půdy, není nutno budovat přípojku k síti, vyrobená elektřina se spotřebuje v bezprostřední blízkosti, panely jsou méně přístupné zlodějům a vandalům. Nevýhodami integrace do budovy je pak někdy nevhodná orientace domu a často nutnost zásahů do střešní či jiné konstrukce. Výzkum se zabývá různými aplikacemi fotovoltaických systémů, kterými jsou fotovoltaické hydroizolační pásy nahrazující krytinu plochých střech, fotovoltaická fasáda, fotovoltaické markýzy nebo umístění panelů na zábradlí balkonů a lodžií.

NÁVRH INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ

Pro komplexní analýzu celé škály panelových objektů z hlediska základních kritérií výzkumu byl vytvořen parametrický výpočetní model. Každá skupina úsporných opatření byla vztažena k jednotlivým typům panelových budov, které jsou popsány tepelně technickými vlastnostmi a geometrickými charakteristikami. Pro každou typickou skupinu budov je v tomto modelu možno sledovat předpokládaný efekt jednotlivých opatření nebo opatření v kombinaci.

MODELOVÁNÍ SIMULAČNÍMI SOFTWARY

Pro zpřesnění a kontrolu výpočtů parametrického modelu jsou pro určité specifické analýzy použity dynamické výpočetní metody. Pro potřebu vyhodnocení vlivu rekonstrukce panelových domů do nízkoenergetického standardu jsou využity softwary, které hodnotí nejen energetické toky, ale ve zpětné vazbě i vnitřní prostředí (například nárůst vnitřní koncentrace CO2). Z celé řady softwarů byl na základě hlubší analýzy vybrán skotský software IES <Virtual Environment>. Umožňuje provést dynamické simulace, které analyzují detailní chování bytu či celého objektu. Pro simulaci chování vnitřního prostředí z hlediska proudění vzduchu a přenosu tepla je dále použita CFD (computational fluid dynamics) analýza v softwaru Flovent.

Jeden z modelů, který je v rámci výzkumu analyzován v těchto výpočetních softwarech, je podrobný model bytu 3+1 panelové soustavy VVÚ-ETA. Analyzuje se zde systém hybridního podtlakového větrání z hlediska energetiky a kvality vnitřního prostředí a dále vliv zasklení lodžie na energetické úspory.

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ

Za účelem vyhodnocení matematických modelů bylo provedeno několik měření v panelových domech. V experimentálním bytu 3+1 byla instalována teplotní a vlhkostní čidla a dataloggery koncentrace oxidu uhličitého do obývacího a dětského pokoje. Současně byla sledována venkovní koncentrace CO2 (ppm). Dále zde bylo provedeno měření vnitřních teplot a relativní vlhkosti vzduchu v zasklené lodžii v zimním období.

Další měření se zabývá prouděním vzduchu stoupacím potrubím v šachtě. Jeho cílem je především zjistit skutečné chování ventilačních šachet v panelových domech. Měření bylo provedeno v laboratorních i v provozních podmínkách pro systémy se samotažnou odvětrávací hlavicí a centrálním odtahovým ventilátorem.

Zdroje:

[1] ERÚ (26. 3. 2009): Přehled předběžných cen tepelné energie v ČR k 1. 1. 2009

[2] Kombinace pramenů ČSÚ a Teplárenského sdružení ČR (2009)


Lucie Šancová, Petr Vogel, Petr Kotek, Jan Antonín, František Macholda, Jiří Beranovský
EkoWATT

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí