zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Příjem, odesílání a přeprava nebezpečných věcí dle předpisu ADR v praxi

02.08.2010
Doprava
Chemické látky
Pozvánka na seminář Příjem, odesílání a přeprava nebezpečných věcí dle předpisu ADR v praxi

Zákonem č. 175/2002 Sb. a zákonem č. 103/2004 Sb. byl novelizován zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde je uloţeno všem odesílatelům, dopravcům a příjemcům nebezpečných věcí ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

Firmy, které nebezpečné věci přijímají nebo dopravují (a to i pro vlastní potřebu), případně odesílají v tzv. nadlimitním mnoţství, musí jmenovat bezpečnostního poradce. Na semináři bude podán výklad příslušných právních předpisů vč. povinností z nich vyplývajících, budou objasněny důleţité pojmy, účastníci budou seznámeni s průvodními doklady ADR; součástí semináře bude případová studie.


PROGRAM

Představení přednášejících, úvod do problematiky a rozbor očekávaných přínosů semináře, legislativa ADR Vysvětlení souvislostí se zákony ČR (zákon o odpadech a zákon o chemických látkách a chemických přípravcích) a pojmů (příjem, nakládka, balič, odesílatel, ...) Začlenění do certifikačních procesů, logistických a environmentálních auditů Klasifikace nebezpečných věcí, nároky na obaly Bezpečnostní značky, odpady jako nebezpečná věc Průvodní doklady ADR, podmínky pro nakládku Institut bezpečnostního poradce Omezená, vyňatá a podlimitní mnoţství, výbava a značení vozidel Kontroly dodrţování předpisů ADR a vymáhání jejich plnění (sankce) Příklady z praxe, diskuse

Přednáší: Pavel Rucký, Ing. Petra Cwiková

08.30 - 09.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
09.00 - 16.00 ODBORNÝ PROGRAM
13.00 - 14.00 OBĚD

Přednášející Pavel Rucký a Ing. Petra Cwiková jsou pracovníky firmy BOLOGIS - bohumínská logistická společnost, s.r.o., specializované na poradenství při přepravě nebezpečných věcí po silnici (dle ADR), po ţeleznici (dle RID) i po moři (dle IMDG Code). Jako jedni z prvních v ČR získali Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro silniční a ţelezniční přepravu nebezpečných věcí a mají řadu zkušeností z podnikové praxe. Společnost patří mezi zakladatele Komory bezpečnostních poradců.

ZÁJEMCŮM BUDE VYDÁNO OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ DLE POŢADAVKŮ KAPITOLY 1.3 PŘEDPISU ADR, POVINNÉHO PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM PŘICHÁZEJÍ DO STYKU S NEBEZPEČNÝMI VĚCMI (PŘIJÍMAJÍ JE, DOPRAVUJÍ, PODÁVAJÍ K PŘEPRAVĚ). OSVĚDČENÍ JE PLATNÉ V CELÉ EVROPĚ A ÚČASTNÍKŮM SEMINÁŘE BUDE VYSTAVENO V RÁMCI VLOŢNÉHO.

Seminář je určen

úředníkům odborů ţivotního prostředí; firmám, které podnikají v oblasti ochrany ŢP, zejména v oblasti nakládání s odpady; firmám, které nakládají s chemickými látkami; zdravotnickým zařízením; pracovníkům odpadového hospodářství; manaţerům jakosti; firmám, které zavádějí systémy ISO; úředníkům odborů dopravy; zástupcům dopravní policie; dopravním podnikům měst; spedičním firmám a dopravcům; servisním organizacím měst; pracovníkům celní správy; podnikům technických sluţeb a dalším.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Seminář se koná dne 7. října 2010 v hotelu Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 - Ţiţkov).
2. Doprava (výstupní stanice Malešická přímo vedle hotelu): autobus linka 133 a 234. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny, parkování - hotelové parkoviště.
3. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného programu v 9.00 hod., předpokládaný konec v 16.00 hod.
4. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 30.9.2010 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Jana Veselá, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 682 303-5, přímá linka: 469 318 421, mobil: 725 559 928, fax: 469 682 310, e-mail: jana.vesela@ekomonitor.cz.
5. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod) v ceně 120,- Kč.
6. Vloţné na akci činí: 1780,- Kč včetně DPH 20 %.
7. Vloţné příp. stravné laskavě uhraďte do 30.9.2010 na číslo účtu u KB Chrudim 19-5234530277/0100, variabilní symbol 101007. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové nebo v hotovosti u registrace.
8. V ceně vloţného jsou zahrnuty pracovní materiály a občerstvení během semináře a OSVĚDČENÍ o absolvování školení.
9. Daňový doklad obdrţí účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Přejete-li si obdrţet daňový doklad o zaplacení vloţného dříve, zašleme Vám jej na vyţádání.
10. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, ţe Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat.
11. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami.
Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 30.9.2010. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce ne-zúčastní, vložné ani ostatní platby nevracíme a neuhrazené platby doda-tečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.

KONTAKT:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Jana Veselá
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
fax 469 682 310
e-mail: jana.vesela@ekomonitor.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí