zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vývoj legislativy v oblasti obnovitelných zdrojů

10.09.2010
Větrná energie
Vývoj legislativy v oblasti obnovitelných zdrojů

Vybíráme ze zpravodaje ČSVE 8/2010

Programové prohlášení vlády

Dne 4. srpna zveřejnila nová vláda pod vedením premiéra Petra Nečase své programové prohlášení, na jehož základě získala o pár dní později také důvěru Poslanecké sněmovny.

V oblasti energetické politiky státu navazuje programové prohlášení vlády na vyjádření nového ministra průmyslu a obchodu a ministra životního prostředí, o kterých jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje ČSVE: "Vláda bude podporovat výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizaci jaderné elektrárny Dukovany, včetně navazujících liniových staveb, v rámci vyváženého energetického mixu. Bude pokračovat v transparentním postupu vyhledávání místa pro úložiště jaderného odpadu včetně podpory jiných možností vedoucích k jejich likvidaci. Vláda přehodnotí podporu obnovitelných zdrojů energie ve prospěch ekologicky i ekonomicky udržitelných forem." (celé programové prohlášení vlády je zveřejněno na www.vlada.cz).

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie

Přestože dle evropské směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů měly členské státy předložit Evropské komisi do 30. června 2010 své Národní akční plány pro obnovitelné zdroje (NAP), patří Česká republika mezi poslední země, jejichž Národní akční plán nebyl dosud na veřejné platformě pro transparentnost (http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm), která byla zřízena na stránkách Evropské komise taktéž dle výše uvedené směrnice, zveřejněn.

Jak jsme Vás již dříve informovali, Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh Národního akčního plánu ČR k připomínkám ostatním resortům a dalším institucím v rámci meziresortního připomínkového řízení dne 10. května t.r., připomínky bylo možné uplatnit do 7. června. Návrh NAP byl zařazen do programu jednání vlády na středu 11. srpna, jeho projednání však bylo přerušeno a přesunuto na středu 25. srpna 2010, kdy vláda také Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů schválila a uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby Národní akční plán předložilo stálému zastoupení ČR při Evropské komisi a do 30. září předložilo vládě návrh nařízení vlády o Národním akčním plánu.

Národní akční plán počítá při využívání větrné energie s nárůstem instalací větrných elektráren o 50 MW ročně na konečný stav 743 MW v roce 2020, které by v daném roce měly vyrobit a dodat do sítí 1497 GWh elektrické energie.

Oproti očekávání bohužel Národní akční plán neobsahuje souhrn opatření směřujících ke zjednodušení a zprůhlednění povolovacích a schvalovacích řízení, která výstavbu větrných elektráren neúměrně zatěžují a brzdí. Přestože samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu v Národním akčním plánu přiznává, že současná právní úprava příslušných zákonů je v rozporu s principy uvedenými v článku 13 odst. 1 směrnice č. 2009/28/ES, co se týká dalších kroků vedoucích ke zjednodušení schvalovacích procesů, omezuje se na následující dva body: "Analýza současné legislativy a stanovení kritických míst prodlužujících schvalovací procesy v rámci územního a stavebního řízení" a "Návrh opatření pro zjednodušení schvalovacích procesů do stávající legislativy v rámci územního plánování, územního a stavebního řízení. Termín návrhu bude záviset na legislativním procesu vlády." Z uvedeného tedy vyplývá, že termín zjednodušení schvalovacích řízení stanovilo MPO značně neurčitě. Vláda pak ministerstvu svým usnesením z 25. srpna 2010, kterým schválila NAP, uložila, aby jí příslušnou analýzu včetně návrhů řešení předložilo do 30. září 2011. V tomto ohledu opět dochází k porušení směrnice, neboť opatření ke zjednodušení schvalovacích řízení mají být uvedena do praxe do 5. prosince 2010.

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Legislativním procesem rovněž dále pokračuje návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který by měl po svém schválení v plném rozsahu nahradit stávající zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a implementovat tak do českého právního řádu směrnici 2009/28/ES.

Po meziresortním připomínkovém řízení, které Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo dne 10. května, byly připomínky vypořádány a zapracovány do původního návrhu zákona, aktualizovaný návrh zákona byl potom v srpnu předložen vládě, resp. nejprve Legislativní radě vlády k projednání a posouzení.

Oproti původní verzi, o které jsme Vás podrobněji informovali ve Zpravodaji č. 6/2010, doznal návrh zákona ještě dalších podstatných změn, které odpovídají vyjádření ministrů průmyslu a obchodu a životního prostředí o větší regulaci podpory obnovitelných zdrojů.

Oboru větrné energie se dotkne např. nově navrhované omezení pro volbu povinného výkupu upravené v § 9 odst. 2: "Právo zvolit podporu formou povinného výkupu podle odstavce 1 písmeno b) má pouze výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 100 kW společně z obnovitelných zdrojů a neobnovitelných zdrojů, lze použít pouze ustanovení odstavce 1 písmeno a) (pozn.: tj. podporu formou zeleného bonusu)." V duchu předchozího návrhu pak zůstává, že výrobny nad 100 kW mohou využít pouze režim hodinového zeleného bonusu, u nějž dosud nejsou známy podrobnosti způsobu jeho určování a výpočtu.

Co se týká provázanosti nového zákona a Národního akčního plánu z hlediska omezení podpory pro druh OZE, který v příslušném roce dosáhne hodnot instalovaného výkonu předpokládaného Národním akčním plánem, tento model v návrhu zákona i přes protesty asociací pro obnovitelné zdroje a protesty ekologických organizací a sdružení zůstává. Ministerstvo průmyslu a obchodu jej ve vypořádání připomínek k návrhu zákona odůvodňuje tím, že "Podpora výroby energie z OZE primárně slouží členskému státu k zajištění naplnění přijatých cílů v oblasti výroby energie z OZE, a to do doby, dokud nejsou OZE konkurenceschopné na příslušném trhu s energií. Je pouze na členském státu, jakým způsobem a jakým mixem se rozhodne naplňovat své cíle. NAP a jeho provázanost s poskytováním podpory je řešením, jak může členský stát své rozhodnutí naplnit s ohledem na přiměřené ekonomické dopady na konečné spotřebitele energií. Provázanost s NAPem neznemožňuje další rozvoj obnovitelných zdrojů. V případě konkurenceschopnosti příslušných obnovitelných zdrojů na trhu s energií nebude však podpora zdrojů finančně dále zatěžovat ekonomiku a hospodářství ČR. Obnovitelné zdroje a jejich rozvoj nebudou žádným způsobem omezeny, pouze ztratí nárok na podporu."

Lze očekávat, že o definitivní podobu tohoto zákona se povedou ještě dlouhá jednání. Toto naznačuje i usnesení vlády ze dne 25. srpna t.r., jímž vláda schválila Národní akční plán a jímž dále mj. uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj návrh tohoto zákona opětovně projednat. ČSVE se i nadále bude snažit se projednávání zákona, ať už přímo či zprostředkovaně, účastnit a o aktuálním dění Vás i nadále informovat.

Zdroj: newsletter České společnosti pro větrnou energii - www.csve.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí