zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otevřený systém pro nízkoenergetické stavby

14.10.2010
Dotace
Ekologické stavění, bydlení
Otevřený systém pro nízkoenergetické stavby

Potvrdila se jeho vhodnost pro realizaci energeticky úsporných nebo nízkoenergetických staveb...

Konstrukčně otevřený systém Flexibuild je založený na kombinaci různých nosných a konstrukčních prvků, které umožňují rychlou výstavbu suchou cestou. Ačkoliv byl představen teprve před dvěma lety, již se s ním dokončilo asi padesát staveb, zejména rodinných domů.

Potvrdila se tak jeho vhodnost pro realizaci energeticky úsporných nebo nízkoenergetických staveb. V letošním roce bude s tímto systémem realizován i pasivní dům, jehož výstavba byla podpořena dotací z programu Zelená úsporám. Potvrdily se i předpoklady příznivé ceny - například u rodinného domu na klíč se m2 užitné plochy pohybuje od 20 000 Kč pro přízemní nebo 16 000 Kč pro vícepodlažní stavbu včetně provedení základové desky.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

stavbaVyužití recyklovaného ekologického stavebního materiálu Flexibuild je široké: staví se z něj rodinné domy, rekreační objekty, administrativní budovy, budovy občanské vybavenosti, logistické a skladové objekty včetně nástaveb a vestaveb.

Základem systému jsou desky a sendviče navržené tak, aby se maximálně využily jedinečné vlastnosti kompozitního materiálu, který je produktem bezodpadové recyklace nápojových kartonů. Suchá montovaná výstavba přináší výhody v rychlosti realizace a v nižší ceně stavby při zachování požadavků na její kvalitu.

Od počátku byly materiál i systém navrženy tak, aby již ve standardním provedení umožnily dosažení parametrů nízkoenergetické stavby a v kombinaci s technologiemi i výstavbu pasivních domů. Využívá se především dobrých vlastností desky, jako je vzduchotěsnost, minimální absorpce vody a minimální tepelná roztažnost.

VLASTNOSTI MATERIÁLU

Desky jsou v podstatě kompozit, složený z celulózy, polyetylenu a hliníku, uzavřený mezi dvěma papírovými plochami. Vyrábí se v rozměru 2850 x 1190 mm a v tloušťce 10, 15 a 20 mm. Při dostatečné pevnosti jsou lehce tvarovatelné, odolné vůči pronikání vlhkosti a případnému bobtnání a také vůči mechanickému poškození. Díky svému složení jsou velmi houževnaté, což znamená například velkou odolnost proti vytažení vrutu (snadné kotvení nábytku nebo příslušenství), a co je velmi důležité, mají nulovou hodnotu emisí těkavých organických látek.

Sendviče vznikají celoplošným slepením dvou desek a tepelně izolačního materiálu (EPS 100S). Využívají se jako výplň nosných konstrukcí nebo příčky do interiérů. V současné době se vyrábí sendviče kombinující desky 10 mm nebo 15 mm s EPS o tloušťce od 80 do 160 mm a na základě individuálního požadavku zákazníka je možné použít i jiné tloušťky EPS.

Desky i sendviče prošly standardním systémem schvalování pro použití ve výstavbě a pro oba prvky jsou vystaveny STO a certifikáty. Dále jsou oba prvky v ČR chráněny prostřednictvím užitného vzoru. Materiály Flexibuild jsou také schváleny pro program Zelená úsporám.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavební systém Flexibuild není vázán na jeden typ nosné konstrukce. Je možné ho kombinovat se všemi základními nosnými konstrukčními systémy - dřevěným, ocelovým nebo železobetonovým skeletem. Desky a sendviče staticky spolupůsobí s nosným systémem a ztužují stěnu. Sendviče se využívají na obvodový plášť stavby, vnitřní příčky, záklopy vnitřních stěn a stropů. Stavební prvky Flexibuild se uplatňují pouze pro ty části konstrukce, kde jsou jejich vlastnosti nejlepší nebo jedinečné.

dumDíky technickým, fyzikálním a technologickým vlastnostem je nejčastějším typem nosné konstrukce pro výstavbu rodinných domů dřevený rám (skelet), tvořený konstrukčními KVH hranoly, které svou kvalitou garantují dodržení potřebných parametrů a úrovně provedení stavby (statická únosnost, tvarová stabilita, přesnost, rychlost montáže). Z tohoto typu konstrukce vychází i standardní typová skladba konstrukcí stěn, podlah, stropů, střech, osazení výplně otvorů, založení objektu na základové desce atd., včetně postupu výstavby.

OBVODOVÉ STĚNY

Do nosné konstrukce z KVH hranolů 140/80 mm je vložen sendvič Flexibuild tl. 170 mm (deska tl. 15 mm - EPS 100S tl. 140 mm - deska tl. 15 mm). Ze strany exteriéru se na desku aplikuje kontaktní zateplovací systém s omítkou (např. EPS 70F min. tl. 60 mm, pro nízkoenergetické domy tl. 100 mm). Ze strany interiéru je na desku natažena parotěsná fólie, za níž je vzduchová mezera tl. 60 mm pro rozvody instalací, která je zaklopená deskami. Finální úprava interiéru může být tenkovrstvou omítkou nebo obkladem SDK deskami.

Tato skladba obvodového pláště dosahuje výborných tepelně technických parametrů - stěna o celkové tloušťce 364 mm má tepelný odpor R = 6,48 m2.K/W. Navýšením vnější vrstvy tepelné izolace lze dosáhnout bez problémů hodnoty tepelného odporu vyšší než 11 a skladba je tedy vhodná i pro pasivní domy.

Z hlediska reakce na oheň jsou desky zařazeny do třídy E, avšak stavební systém ve zmíněné skladbě obvodové stěny byl testován a dosáhl požární odolnosti REI 45 (na straně interiéru povrchová úprava tenkovrstvou omítkou).

PŘÍČKY A VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY

Konstrukční systém je obdobný jako u obvodové stěny - základem je nosná konstrukce z KVH hranolů 140/80 mm u nosných stěn a 80/80 mm u příček, do níž se vkládá sendvič. Finální úprava stěn může být tenkovrstvou omítkou nebo obkladem SDK deskami.

Při kotvení příček do obvodových stěn je výhodou možnost jejich zakotvení do desky bez nutnosti vložení podkladního sloupku do konstrukce v místě kotvení. Této vlastnosti je dosaženo díky vysoké pevnosti desky.

STŘECHA, STROPY A PODLAHY

Typ střechy se řeší individuálně pro každý projekt a vychází z běžných konstrukcí - vazníková konstrukce, konstrukce krovů či trámů. Vlastní střecha se kotví na zdvojený věncový hranol.

Řešení stropů je obdobné jako u dřevostaveb, kde nosnou vodorovnou konstrukci tvoří fošny nebo lepené dřevěné trámy, uložené na obvodový věnec ze zdvojených hranolů. Nosná trámová konstrukce je zaklopena OSB deskami, na něž je položena skladba podlah.

Podlahy mohou být provedeny jako suchá montáž např. v této skladbě: kročejová izolace z EPS tl. 40 mm - roznášecí vrstva 2x OSB desky 18 mm - skladba finální plovoucí laminátové podlahy. Nebo může být zhotovena jako mokrá skladba: kročejová izolace tl. 40 mm - separační fólie - anhydrid tl. min 40 mm - skladba finální plovoucí laminátové podlahy. Na spodní stranu nosné trámové konstrukce je ukotven nosný rošt podhledu, vyplněný hlukovou minerální izolací tl. 100 mm a zaklopený podhledem z SDK desek.

POSTUP MONTÁŽE

U standardní konstrukce s dřevěnými nosnými prvky se vychází z postupů výstavby dřevostaveb. Průběh realizace je pak možno shrnout do těchto kroků: založení stavby, montáž obvodových stěn a příček včetně zřízení otvorů oken, dveří, montáž střešní konstrukce a střešní krytiny, montáž skladby hrubých podlah, montáž instalací a instalační předstěny, úpravy povrchů včetně zateplení stropu, kompletace zařízení ZTI a elektro.

sedvicZaložením stavby se rozumí osazení základového hranolu na základovou desku pomocí závitových tyčí na chemických kotvách. Pod základovým hranolem musí být vždy provedena hydroizolace základové desky. V místech závitových tyčí je nutno narušenou hydroizolaci dodatečně ošetřit tekutou lepenkou.

U obvodových stěn a příček probíhá výstavba montáží sendvičů o ploše 3,4 m2 s použitím běžných nástrojů na dřevo. Spojování sendvičů a desek s nosným systémem se provádí pomocí vrutů nebo spon. V případě dřevěného nosného systému je nutné používat KVH hranoly, které jsou vysušeny na max. 15 + 3% vlhkosti, jsou rozměrově stabilní, pravoúhlé a čtyřstranně hoblované. Těsnicí polyuretanovou pěnu je nutné použít vždy na těch místech, kde je ve styku polystyren sendvičového panelu a dřevěný hranol, a také tam, kde by se v konstrukci mohly vyskytnout vzduchové mezery - např. pod základovým hranolem nebo mezi jednotlivými dřevěnými prvky konstrukce.

Spoje ošetřené PU-pěnou a následně prošroubované mají větší tuhost a jsou bez tepelných mostů. Montáž obvodové stěny začíná v nároží, kde se na základový hranol osadí sloupek z KVH hranolů. Na takto připravenou konstrukci se nasune sendvič Flexibuild, který má po obvodu drážku, do níž hranoly přesně zapadnou. Následně se spojí s rámem pomocí vrutů nebo spon. Tento postup se pak opakuje v modulech po 1,2 m (šířka sendviče 1,19 m). U menších modulů pro osazení oken a dveří se sendvič dle potřeby zařízne a upraví. V případě modulů větších než 1,2 m se rozpon řeší pomocí "výměn" - parapetních a nadpražních výztuh a pro větší rozpony (vrata, výkladce) prostřednictvím překladů z lepených dřevěných hranolů.

Systém byl navržen i s ohledem na snadnou montáž technologií. Ty jsou vedeny v podlaze, podhledu, v předstěně u nosných stěn nebo v nenosných stěnách. Montáži instalační předstěny předchází montáž reflexní hliníkové parotěsné fólie, která chrání tepelnou izolaci v sendvičovém panelu před pronikáním vlhkosti z interiéru a zároveň odráží zpět část tepelné energie unikající konstrukcí zářením. Vzduchová mezera tl. 60 mm je vytvořena profily, na které se kotví záklop z desek Flexibuild tl. 15 mm. Konstrukce záklopu není závislá na nosné konstrukci obvodového pláště.

VYBRANÉ HODNOTY VLASTNOSTÍ DESKY

> Obsah těkavých organických látek - bez emisí těkavých látek

> Objemová hmotnost 745 + 75 kg/m3

> Pevnost ve smyku b (střední hodnota) >= 980 N

> Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky - rozlupčivost - (střední hodnota) >= 0,160 N/mm2

> Odpor proti vytažení šroubu (střední hodnota) >= 45 N/mm

> Bobtnání po 24 hodinách (střední hodnota) 7 - 2 hm. %

> Celková absorpce vody 2 - 0,2 hm. %

> Součinitel tepelné vodivosti lambdak <= 0,18 W/m.K

> Vzduchová neprůzvučnost (deska 15 mm) Rw 31(-1;-3) dB

AUTOR: Anton Putz

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí