zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stylově obnovená malá vodní elektrárna

05.12.2010
Vodní energie
Stylově obnovená malá vodní elektrárna

Vodní elektrárny jsou ekologickým zdrojem elektrické energie a na rozdíl od některých jiných obnovitelných zdrojů obvykle nejsou příčinou komplikací makroekonomického charakteru. Jedna obnovená malá vodní elektrárna byla nedávno uvedena do provozu u Železného Brodu.

Na našem území existovala řady malých vodních energetických zdrojů, které však postupem doby zanikaly a převažujícím zdrojem energie z vodních toků se staly především elektrárny u velkých vodním děl. V posledních letech ale dochází k postupnému rozvoji malých vodních elektráren (třebaže v porovnání například s fotovoltaickými elektrárnami nijak převratnému) i k obnovování některých elektráren původních, jak je tomu právě v Železném Brodě. Zajímavý je způsob financování celého projektu obnovy MVE, kdy kromě vlastních zdrojů investora a bankovního úvěru byla využita dotace z Operačního programu Podnikání a inovace.

Objekt vznikl v těsné blízkosti souběhu silnice Turnov - Železný Brod s řekou Jizerou, zhruba na 97. kilometru jejího toku. V těchto místech již stála vodní elektrárna, ale v šedesátých letech minulého století byla zrušena a její náhon byl zčásti zasypán - i v místě nově vzniklé elektrárny byl tehdy vybudován val umožňující přístup na ostrov, který zde Jizera spolu s náhonem vytváří. Nová elektrárna sice využila původní náhon, ale její objekt vznikl v jiném místě, než stála elektrárna původní. Důvodem tohoto řešení bylo lepší využití průtoku vody, snížení ztráty spádu a také snaha o rozšíření přilehlé - pro tuto lokalitu velmi významné - komunikace. K elektrárně kromě strojovny přísluší i celý její hydraulický obvod zahrnující vzdouvací objekt, vtokový objekt a náhon. Součástí stavby je také rybí přechod.

Vzdouvací objekt na říčním kilometru 97,480 tvoří rekonstruovaný tabulový třípolový jez. Dřevěné stavidlové tabule, které jsou odděleny kamennými pilíři o šířce 1,70 metru, jsou ovládány manuálně - navíjením článkových řetězů na buben rumpálu; do budoucna se však počítá s elektrickým pohonem.

Vtok do náhonu, který je umístěn těsně před prvým pilířem jezu, je opatřen železobetonovou nornou stěnou s manipulační lávkou. Pět metrů před vtokem řeky do náhonu je v říčním dně vybudován betonový, 20 metrů dlouhý a 0,6 metru široký ledolam. Dno řeky je mezi ledolamem a vtokem do náhonu sníženo, aby se zabránilo pohybu plavenin. V levé zdi vtoku je pak zřízena proplachovací propust, do které jsou plavené štěrky usměrňovány obloukovou svodnou zdí. Vtok lze uzavřít stavidly.

Pro přívod vody do elektrárny je používán původní náhon s délkou 482 metrů, který však musel být vyčištěn a jeho svahy jsou nově opatřeny betonovými vegetačními tvárnicemi. Na starý náhon navazuje 665 metrů dlouhý přivaděč, jeho pravou stranu vytváří zemní hráz s šířkou v koruně 2,50 metru a návodním lícem zpevněným vrstvou makadamu.

V levém poli jezu byl vybudován třicet dva metrů dlouhý rybí přechod. Železobetonová konstrukce žlabu tzv. rybochodu má šířku 1,50 metru a je vybavena dvanácti štěrbinovými přepážkami a odpočívací nádržkou ve střední části.

mveNepříliš rozsáhlý objekt strojovny elektrárny (půdorysné rozměry nadzemní části elektrárny jsou 24,30 x 15,50 metru) je založen prostřednictvím železobetonové monolitické konstrukce, situované na dně náhonu tvořeném navětralými horninami. S ohledem na mohutné zásypy v oblasti spodní stavby byla část vrchní stavby založena na konzolách, vyložených ze železobetonových stěnových konstrukcí podzemní části stavby. Nadzemní nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy nesoucí jeřábovou dráhu mostového jeřábu o nosnosti 16 tun, nezbytného pro montáž a údržbu technologického zařízení elektrárny, a nosné stěnové konstrukce z keramických bloků. Dřevěná šedová střešní konstrukce je podporována železobetonovými trámy a nad strojovnou a obslužnou částí je zateplena 160 mm minerální vaty.

Dispoziční řešení objektu elektrárny zahrnuje strojovnu s dalšími technicky nezbytnými prostory, což je česlovna, trafostanice, vysokonapěťová rozvodna a místnost pro obsluhu s umývárnou a WC. (Elektrárna pracuje jako bezobslužná, veškeré důležité údaje o jejím provozu jsou automaticky přenášeny do centra firmy. Obsluha zajišťuje pouze periodické kontroly a údržbu.)

Česlovna obsahuje standardní technologické vybavení: stavidla, jemné česle s čisticími stroji, sběrný žlab, proplachovací kanál a kanál obtokový (přepouštěcí).

Prostor strojovny je výškově členěn na čtyři úrovně: nejnižší z nich je plocha s turbínami a generátory na úrovni -6,64 metru, následuje ochoz nad turbínami, manipulační plocha před montážními vraty a obslužná lávka - ta je již na úrovni 0,00 metru.

Ve strojovně elektrárny jsou osazeny tři přímoproudé Kaplanovy turbiny v provedení "S" s průměry 1,45 metru (větší turbina) a 1,15 metru (dvě menší turbiny). Každá sestava se skládá z turbiny, regulačního zařízení, převodovky, generátoru a savky. Turbiny pohánějí - přes převodovku s kuželovými ozubenými koly a pružné spojky - vertikální synchronní generátory o výkonu 1 x 496 kW a 2 x 245 kW při 750 ot/min. Celkový instalovaný výkon elektrárny tak činí zhruba 1 MW. Při návrhovém spádu 5,00 metru zpracovávají turbiny průtoky vody od 1,2 m3/s až do celkové hltnosti turbin, to znamená do hodnoty 24,4 m3/s. Vtok do větší turbiny má světlou šířku 3,70 metru, do dvou menších turbin šířku 5,00 metru. Oba vtoky jsou hrazeny dvojitým ocelovým stavidlem.

zelezny brodProvoz elektrárny využívá automatické hladinové regulace s čidlem umístěným v jezové zdrži. K proplachování usazovacího prostoru před vtoky do turbin slouží obtokový kanál, hrazený dvojitým ocelovým stavidlem, který prochází pravou spodní částí strojovny. Maximální zdvih hydraulických stavidel je 2,00 metru, průtočná kapacita propusti je 12,7 m3/s. Výtokový objekt od turbin vytváří 11,0 metru dlouhá šikmá železobetonová deska s protisklonem 1 : 5 (výškový rozdíl činí 2,20 metru), s šířkou od 9,50 metru v prostoru výtoku z turbin do 17,0 metru u závěrného prahu. Ocelová provizorní hradidla u výtoku z turbin se ovládají pomocí kladkostroje.

Koncepce architektonického řešení malé vodní elektrárny vychází z jednoduchého kubického tvaru objektu a její celkový architektonický vjem navazuje na členění hmoty budovy.

Dřevěný lamelový obklad budovu opticky snižuje a současně ji člení na spodní lamelovou část, podporující svým vodorovným členěním optické prodloužení hmoty stavby a horní část - zastřešení. K reálnému snížení celkové výšky budovy došlo i nápaditou úpravou umístění montážních vrat strojovny, která slouží pro dopravu materiálu při opravách turbin a vyžadují poměrně značnou světlou výšku.

Vrata proto ústí do prostoru sníženého pod úroveň přístupové komunikace a vzhledem k tomu, že se tímto řešením ocitla pod předpokládanou hladinou stoleté vody, jsou doplněna o stavební úpravy, umožňující osazení protipovodňové zábrany.

Zvolená konstrukce šedového zastřešení je jednak reminiscencí na nedaleké historické tovární budovy, jednak umožňuje dobré prosvětlení vnitřních prostorů. Současně lze v symbióze těchto obou prvků - vodorovných obkladů stěn a pilovitého zakončení šedové střechy - nalézt symboliku toku řeky - klidný proud, vlny.

Barevné řešení objektu pak vychází z kombinace kontrastu dřevěného obkladu na tmavě šedé podkladní omítce s titanzinkovým plechem, užitým v konstrukci zastřešení, opláštění vrat a hradidla u vtoku.

Malá vodní elektrárna Železný Brod získala za vytvoření architektonicky velmi zdařilé, krajinně působivé stavby v obnoveném náhonu, se zřetelem k úrovni designu průmyslového interiéru, titul Stavba roku 2010. Současně jí byla udělena Cena Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu - jako stavbě, která je nejen velmi čistým novým zdrojem energie, ale také svým zajímavým architektonickým řešením obohacuje přírodní prostředí na okraji města. MVE Železný Brod zabodovala také v internetovém hlasování a obdržela Cenu veřejnosti.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Malá vodní elektrárna (MVE) Železný Brod

Investor: Vodní elektrárna Železný Brod, a.s., Semily

Generální projektant: Architektonická kancelář, s.r.o., Liberec - Ing. arch. Pavel Janoušek,

Ing. arch. Boris Šonský

Architekt: Ing. arch. Boris Šonský

Projekt stavebních konstrukcí: Ing. Jiří Čermák

Projekt statiky: STATIKA projekční kancelář, Liberec - Ing. Vladislav Bureš, Ing. Martin Vlček

Projektant technologie a spodní stavby: Pöyry Environment, a.s., Brno - Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

Generální dodavatel stavby: Akcent Bohemia, a.s., Praha

Dodavatel stavební části: SYNER VHS Vysočina, a.s., Jihlava

Dodavatel technologické části: Strojírny Brno, a.s., Kuřim

Dodavatel řídicího systému: ALVA Strakonice, s.r.o., Čestice

Doba výstavby: 03/2008 - 03/2010


Autor: František Kulhánek

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí