zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aby stará chladnička nebyla rizikem

06.12.2010
Recyklace
Zpětný odběr
Aby stará chladnička nebyla rizikem

Také ve své obci smluvně spolupracujete se společností ELEKTROWIN při zpětném odběru elektrospotřebičů včetně ledniček? Zajímá-li vás, co se s ledničkami po jejich odvozu ze sběrného dvora dále děje, pak se s námi vypravte do Starého Města u Uherského Hradiště.

V areálu Kovosteelu tam totiž společnost Rumpold ekologicky recykluje ledničky a další chladicí zařízení.

Staré Město a jihočeský Maršov jsou jedinými místy u nás, kam sárská společnost SEG Umwelt-Service GmbH přibližně dvakrát ročně vypraví svou unikátní mobilní technologii na recyklaci chladicích zařízení. S její pomocí firma Rumpold v jednom cyklu ekologicky zpracuje okolo 15 tisíc chladniček. Během desetiletého působení Rumpold už recykloval několik set tisíc chladicích zařízení.

Třebaže v povědomí veřejnosti převládá mínění, že nebezpečné freony v chladicích zařízeních obsahuje pouze chladicí médium (v novějších zařízeních po aplikaci Montrealského protokolu z roku 1987 bývají chladiva založena zejména na bázi izobutanu, který přírodu nepoškozuje), trichlofluormethan (R 11) ze skupiny freonů se nachází také v pórech nadouvané polyuretanové izolační pěny starších typů lednic. Dokonce je ho tam ještě více než v chladivu. Pro novější chladničky se jako tepelná izolace používá polystyren či polyuretan (PUR) nadouvaný (napěněný) cyklopentanem. Ten sice nemá žádný vliv na tzv. ozonovou díru, nicméně řadí se mezi skleníkové plyny. Proto podle platné legislativy zpracovatelé elektroodpadu s obsahem regulovaných látek musí nejpozději ke konci letošního roku používat závaznou technologii recyklace výrobků obsahujících i skleníkové plyny.

Technologie SEG, kterou Rumpold používá pro zpracování chladicích zařízení, tyto požadavky splňuje už asi dva roky. Zasvěcený komentář ke zpracování chladniček a dalších chladicích zařízení, z drtivé většiny dodávaných do areálu ve Starém Městě společností ELEKTROWIN, nám podal vedoucí projektu recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) společnosti Rumpold Zdeněk Vodrážka.

DVA STUPNĚ PLUS JEDEN K EKOLOGII

Jak uvedl, 1. stupeň zpracování spočívá v odsátí chladiva z uzavřeného chladicího obvodu chladničky. V každém kusu jde o směs přibližně 115 gramů freonu (u starších typů) a zhruba 80 gramů oleje. Směs se odvádí do zařízení, kde se gravitačně a termicky oddělí plynný freon od oleje. Freony se pak vysokotlakým kompresorem zkapalní do tlakové lahve, v níž se odvezou na spalovnu k termickému zneškodnění. Ve spalovně společnosti SITA Ostrava se ekologicky zlikviduje při teplotě nad 1600 stupňů Celsia po dobu alespoň čtyř sekund. Firma Rumpold disponuje natolik vyspělou technologií 1. stupně, že umí zkomprimovat také izobutan, na němž jsou založena moderní chladiva.

V rámci 1. stupně se z chladničky odstraní rovněž všechny suroviny (kovové součásti, plasty, skleněné poličky, elektrické kabely či prázdný kompresor), které lze prodat, a vytřídí se a uskladní korpusy (holé skříně obsahující freon či skleníkové plyny v pórech izolační pěny).

S příjezdem mobilní technologie společnosti SEG Umwelt-Service GmbH, sídlící v Mettlachu, nastává 2. stupeň. Zahrnuje rozdrcení celých korpusů, přičemž z výsledné drtě se odděluje PUR pěna, aby se v nožových mlýnech rozemlela na zrnitost 0,05 mm. Plynný freon se uvolňuje do vzdušniny, která se čistí průchodem skrz uhlíkové sorbéry. Výsledkem tohoto procesu je asi 250 gramů trvale zkapalněného freonu z každé průměrné ledničky, který se odváží k termickému zneškodnění do spalovny SITA Ostrava.

Pro zkapalněné freony získané komprimací v 1. i 2. stupni legislativa neposkytuje žádné možnosti jejich případné regeneraci a zpětnému vrácení na trh. Alternativou ekologické likvidace freonů ve spalovně může být podle Zdeňka Vodrážky pouze jejich chemické přepracování na kyselinu fluorovodíkovou v RCN Chemie GmbH v Gochu v Severním Porýní-Vestfálsku.

Dalším produktem 2. stupně je PUR prášek využívaný k výrobě sorbentu či plastbetonu, případně jako alternativní palivo při výrobě slínku v Cementárně Radotín.

Společnost Rumpold ve 2. stupni získává i drcený ocelový plech a směs plastů. Ta putuje do Mettlachu, kde se na lince využívající magnetickou, indukční, pneumaticko-gravitační, vodní a síťovou metodu separace dodané produkty 2. stupně drtí na částice o rozměru zhruba 30 x 30 x 5 mm. Linka je téměř stoprocentně jednodruhově roztřídí na čisté, velmi dobře prodejné materiály, zejména barevné a železné kovy.

>>Tato fáze zpracování se někdy označuje jako 3. stupeň, což je však pouhým eufemismem,<< poznamenává Zdeněk Vodrážka. >>V uvedené závazné technologii znovuzískávání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země jsou totiž definovány pouze 1. a 2. stupeň, které jsou proto pro zpracovatele povinné.<< (O 1. a 2. stupni je více pojednáno vpravo v boxu.)

Náklady na recyklaci společnost Rumpold pokrývá z vybraných recyklačních poplatků a částečně také z tržeb za materiály a produkty, které v tomto procesu získá. Zdeněk Vodrážka však při té příležitosti připomíná, že zhruba 30 až 40 % lednic přichází ke zpracovateli nekompletních. Chybějí hlavně hliníkové výparníky a kompresory, tedy elektrické motory s měděným vinutím. Jejich prodejem lze získat zhruba 25 korun za kilogram aluminiových součástek a až 12 korun za každý kilogram elektromotoru. >>Náročněji recyklovatelným komoditám, jako je železo či ocelový plech, se vykradači ledniček ve sběrných dvorech nevěnují a "velkoryse" je přenechávají legálním zpracovatelům,<< říká Zdeněk Vodrážka. >>Žel, státní orgány tyto trestné činy poškozování životního prostředí neřeší.<<

VÝVOJ NA TRHU KOPÍRUJÍ NOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVATELŮ

Jaké výzvy pro zpětný odběr i zpracovatele představují moderní bezfreonové ledničky s menší výtěžností kovů, které možná kladou i jiné nároky na ekologickou recyklaci, jiné technologie zpracování a mají také jinou ekonomickou výtěžnost? zeptali jsme. >>Na jedné straně je to stálý vývoj technologie, umožňující recyklaci moderních ledniček a korpusů, na straně druhé je každé čtvrtletí aktualizovaná cena, reflektující jak složení vzorku, tak cenu surovin na komoditní burze,<< odpověděl vedoucí projektu recyklace OEEZ společnosti Rumpold.

ELEKTROWIN MÁ DOBRÉ PARTNERY

Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, a. s., která provozuje kolektivní systém zpětného odběru zahrnující i chladničky, mrazničky a další chladicí zařízení, uzavřel: >>Naší snahou je, aby nedocházelo k poškozování ledniček, mrazniček a dalších chladicích zařízení, ať už přímo občany nebo dokonce ve sběrných dvorech. Tedy před tím, než se dostanou k odbornému zpracování. Škodlivé látky, které mohou uniknout, výrazně ohrožují zdraví a poškozují životní prostředí. Díky specializovaným firmám, s nimiž spolupracujeme, jsme během pěti let našeho působení ve zpětném odběru elektrozařízení dokázali ušetřit 778 900 tun CO2, které nemusely být vyprodukovány a dál nezvyšovaly koncentraci kysličníku uhličitého v atmosféře Země.<<


Z čeho (zhruba) sestává průměrná lednice dodaná k recyklaci

3,5 kg železných kovů, tj. korpusy bez freonů (CFC) - materiálové využití;

kompresor o přibližné váze 7 kg (bez CFC) - materiálové využití;

29 kg vážící korpus (holá skříň) - zpracovává se ve 2. stupni (systém SEG);

1 až 2 kg skla - materiálové využití;

2 kg vnitřních plastů - materiálové využití;

až 2 kg zbytkového odpadu (potraviny) - předává se ke zneškodnění na skládku;

0,1 l oleje - materiálové využití;

chladivo: až 0,115 kg CFC nebo skleníkových plynů (VOC) - ekologická likvidace ve spalovně nebezpečných odpadů.

ZDROJ: SPOLEČNOST RUMPOLD, S. R. O.


Postup při zpracování vysloužilých chladicích zařízení společností Rumpold (s využitím technologie společnosti SEG Umwelt-Service GmbH., Mettlach, ve 2. stupni - EB)

1. stupeň: Chladnička je odstrojena od vnitřních součásti a je jí odstřižen přívodní kabel. Manipulátorem je napolohována do potřebné polohy (vedení chladiva s kapilárou ústí do nejnižšího místa kompresoru) a na výfukovou trubku se připevní přípravek, zajišťující hermetické spojení. Trubka jse napíchne integrovanou jehlou, změří se tlak v chladicím systému a zapojí se vakuové odsávání (-0,95 bar). Odsává se celý obsah najednou, tedy olej i chladivo (zejména freony - CFC či skleníkové plyny - VOC) a po vstupu do systému se obě složky gravitačně oddělí chladivo (plyn) a olej (kapalina) a poté i termicky (z oleje se CFC >>vyvaří<<) s cílem dosáhnout koncentrace CFC v oleji pod 0,1 %hmot. Toto se provádí v souladu s tzv. závaznou technologií znovuzískávání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a rtaké kvůli požadavku na další nakládání s olejem jako s odpadem neobsahujícím látky poškozující ozónovou vrstvu. Na konci zpracování se fre ony zkapalňují vysokotlakým kompresorem a v tlakových lahvích odvážejí na spalovnu SITA Ostrava; olej, už bez CFC, se předává k recyklaci.

2. stupeň: Drtí se celý korpus (holá skříň, obsahující freon v pórech izolační pěny) ve dvoustupňovém segmentovém drtiči. Z drti se mechanicko-pneumaticky (šnekové dopravníky posunem materiálu odírají křehký PUR od podkladových materiálů, cyklony jej oddělují od zbylé směsi a pneumaticky dopravují do mlýnů) odděluje PUR pěna a v nožových mlýnech se mele na zrnitost pod 0,05 mm. Plynný freon se uvolňuje do vzdušniny (celé zařízení pracuje ve stálém podtlaku, zajišťovaném šroubovou vývěvou, dvojitým vstupem a materiálovými záklopkami), která se čistí průchodem uhlíkovými sorbéry. Produktem je trvale zkapalněný freon (R-11, trichlorfluormethan), který se v sudech odváží k termickému zneškodnění na spalovnu SITA Ostrava. Emise zařízení jsou menší než 5 g/hod CFC (v běžné starší chladničce je zhruba 250 g freonu).

ZDROJ: RUMPOLD

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Chladničku je třeba vhodně napolohovat a pak z kompresoru společně odsát chladivo i olej.

Takto se korpusy lednic vkládají do segmentového drtiče, který je součástí mobilní technologie SEG.

V 1. stupni zpracování se každá chladnička rovněž odstrojí od vnitřních součástí a odstřihne se jí přívodní kabel.

FOTO: ARCHIV ELEKTROWIN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí