zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo platil pokuty za vodu v roce 2010

15.03.2011
Voda
Šlendryján
Kdo platil pokuty za vodu v roce 2010

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod v roce 2010

S LOGISTIC PARK s.r.o.

5.května 3, Golčův Jeníkov

PSČ 582 82

IČ 27575586

a) pokuta ve výši 150 000,- Kč za porušení ust. § 39 odst. 1 vodního zákona, neboť subjekt při provozování čerpací stanice neučinil taková opatření, kterými by zabránil možnosti úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 17. a § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona.

b) pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. c) vodního zákona, neboť nepředložil protokoly o provádění kontrol těsnosti potrubních rozvodů a skladovacích nádrží.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 22 a § 122 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

pokuta ve výši 40 000,- Kč za porušení ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, neboť inspekci nepředložil zpracovaný havarijní plán a nevedl a neuchovával záznamy o provedených opatřeních při zacházení se závadnými látkami.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 19,20 a § 122 odst. 1 písm. b) vodního zákona.

Rozhodnutí nabylo právní moci 9.1.2010.

Technické služby Hostivice, přísp. o.

Jiráskova 100, 253 01 Hostivice

IČ: 00875210

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů tj. za překročení nepřekročitelné hodnoty "m" v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL a PC, na ČOV Hostivice.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany dotčeného území (chráněná území) a k příčině nedovoleného vypouštění vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil a rozhodnutí nabylo právní moci 20.3.2010.

Hydroservis České Budějovice s.r.o.

Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice

IČ : 28076141


Pokuta 130 000,- Kč za porušení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z ČOV Roudné - Zahradní čtvrť. Překročení hodnoty "p" v ukazatelích BSK5, NL v rozporu s nař. vl. č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se mimo jiné stanoví maximální možný počet překročení hodnot "p" při konkrétním množství za rok odebíraných vzorků.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že k překročení limitů povoleného vypouštěného znečištění dochází opakovaně i po prodloužení zkušebního provozu ČOV; dochází k častému podávání podnětů na špatné provozování ČOV, dále bylo přihlédnuto k neochotě provozovatele ČOV při spolupráci na kontrole.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil a rozhodnutí nabylo právní moci 16.3.2010.

1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 47551917

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z ČOV Horoměřice. Překročení nepřekročitelné hodnoty "m" v ukazatelích BSK5, CHSKCr , čímž subjekt porušil podmínky rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty byla ve smyslu § 123 Vodního zákona použita dvojnásobná sazba, neboť subjekt opakovaně porušil povinnost, za níž se ukládá pokuta podle vodního zákona, v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil a rozhodnutí nabylo právní moci 23.4.2010.

Vodovody a kanlizace Jižní Čechy a.s.

B. Němcové 12/2, 371 80 České Budějovice

IČ: 60071371

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, kterého se subjekt dopustil tím, že v rozporu s uvedeným ustanovením vodního zákona nedovoleně vypouštěl odpadní vody ze třech odlehčovacích komor, postavených na kanalizaci v obci Besednice.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty přihlédla ČIŽP v neprospěch subjektu zejména k tomu, že subjekt se nezabýval zjišťováním příčin minimálního nátoku odpadních vod na čistírnu odpadních vod, subjekt neřešil rozlévající se odpadní vody po terénu nad oplocenou částí mechanického předčištění, které těsně u oplocení ČOV stékaly do Besednického potoka. Subjekt také neprováděl kontroly objektů odlehčovacích komor vybudovaných na kanalizaci.V neposlední řadě bylo ve prospěch subjektu přihlédnuto k tomu, že v krátké době přistoupil k řešení původního závadného stavu kanalizace a kanalizaci provizorně zajistil.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil a rozhodnutí nabylo právní moci 28.5.2010.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 69011

IČ: 49455168

Pokuta 120 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znení pozdějších předpisů tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z ČOV v obci Rakvice do vodního toku Trkmanka. Překročení hodnoty "p" v ukazatelích BSK5, CHSKcr, NL a N-NH4+ v rozporu s nař. vl. č. 61/2003 Sb. ve znení pozdějších přdpisů.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 123 zák. č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty přihlédla ČIŽP mimo jiné:

  • ke snaze provozovatele odstranit závadný stav rekonstrukcí ČOV

  • k celkové efektivnosti ČOV

  • k nadlimitnímu látkovému a hydraulickému zatížení ČOV

  • k množství vypouštěného znečištění v roce 2008 jako: BSK5 , CHSKCr (v tunách)

  • z odebraných 12 vzorků byl limit "p" překročen u 4 odebraných vzorků, a to v ukazatelích znečištění BSK5 2x, v ukazateli znečištění CHSKCr 2x, v ukazateli znečištění NL 4 x a v ukazateli znečištění N-NH4 + 2 x ( z toho 1 x překročena hodnota "m").

  • k opakovanému porušení ust. vodního zákona

Rozhodnutí nabylo právní moci 4.5.2010.

SLUMEKO, s.r.o.

Sídlo: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

IČ: 253 76 021

Pokuta 120 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 3, kterého se subjekt dopustil tím, že v rozporu s uvedeným ustanovením vodního zákona nedovoleně vypouštěl odpadní vody ze sedmnácti výustí v množství převyšujícím roční maximální množství povolené rozhodnutím vodoprávního úřadu: v místní části Mniší - do pravostranného přítoku Lubiny, v místní části Lubina - do vodního toku Sýkoreček a Svěcený, v místní části Vlčovice - vodní tok Lubina. Dále pak bylo zjištěno nedovolené vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory do vodního toku Lubina.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 1) zák. č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla zejména k míře překročení podmínek povolení
k vypouštění těchto vod, k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany dotčeného území (chráněná území) a k příčině nedovoleného vypouštění vod.

Rozhodnutí nabylo právní moci 13.5.2010.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sídlo: Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov

IČ: 263 48 349

Pokuta 1 000 000,- Kč za porušení § 4, kterého se subjekt dopustil tím, že v rozporu s uvedeným ustanovením vodního zákona nedovoleně vypouštěl důlní vody z lokality J 6 do Pstružného potoka a z lomu Družba v Novém Sedle do Novosedleckého potoka a to v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 1) zák. č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla např. k: míře překročení podmínek povolení
k vypouštění těchto vod, což bylo následně na základě § 40 vyhodnoceno jako havárie; množství vypuštěných nerozpuštěných látek; opakované porušení vodního zákona; k míře ovlivnění jakosti povrchových vod. Ve prospěch subjektu ČIŽP přihlédla k přijetí opatření na vyčištění zasažených vodních toků.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil a rozhodnutí nabylo právní moci 29.3.2010.

Statutární město Brno, Městská část Brno - Žabovřesky

Horova 28, Brno

PSČ 616 00

IČ 44992785

Pokuta ve výši 335 300,-za odběr 6 706 m3 podzemní vody z vrtu v k.ú. Žabovřesky bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž porušil povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Subjekt se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, odvolací orgán však rozhodnutí ČIŽP potvrdil. Rozhodnutí nabylo právní moci 28.1.2010.

Obec Mlýny

Mlýny č.p. 47, Soběslav

PSČ 392 01

IČ: 00252565

Pokuta ve výši 349 600,-za odběr 6 992 m3 podzemní vody z vrtu v k.ú. Mlýny bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž porušil povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Subjekt se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, odvolací orgán však rozhodnutí ČIŽP potvrdil. Rozhodnutí nabylo právní moci 28.1.2010.

Obec Skopytce

Skopytce , 391 18

IČ: 00252875

Pokuta ve výši 345 630,-za odběr 6 912,6 m3 podzemní vody pro zásobování obce Skopytce z vlastních podzemních zdrojů bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž subjekt porušil povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Rozhodnutím ČIŽP byla v prvoinstančním řízení uložena pokuta ve výši 576 050,- Kč za odběr 11 521 m3 podzemní vody bez platného povolení vodoprávního úřadu v části obce Skopytce a Chabrovice. Odvolací orgán pokutu snížil o 40%, a to o odběr z vrtané studny v Chabrovicích, neboť shledal, že povolení k odběru podzemní vody bylo bez zjevného opodstatnění časově omezeno. Současně přihlédl k rozpočtu obce.

Rozhodnutí nabylo právní moci 26.4.2010.

Těšínské jatky, s.r.o.

Na Olšinách 1, Český Těšín

PSČ 737 01

IČ 25822357

a) pokuta ve výši 3 x 10 000,- Kč za nepředložení poplatkového přiznání za rok 2006, 2007 a 2008, čímž došlo k porušení ust. § 88 odst. 10 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 82 a a její výše stanovena dle § 122 odst. 1 písm. c)vodního zákona. Inspekce přihlédla k závažnosti deliktu a následkům, které porušení povinností způsobilo a výši pokuty stanovila na dolní hranici rozpětí daného zákonem.

b) pokuta ve výši 91 950,- Kč za provozování zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, konkrétně za odběr podzemní vody v množství větším než je povoleno v integrovaném povolení. Tím došlo k porušení ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci.

Pokuta byla uložena dle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci a stanovena v souladu s ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci.

Subjekt se odvolal proti výroku prvoinstančního rozhodnutí, který se týkal nedovoleného odběru podzemní vody. Odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil. První část rozhodnutí nabyla právní moci dne 28.10.2009, druhá část na základě rozhodnutí OVSS 12.2.2010.

MASSAG, a.s.

Opavská 272, Bílovec

PSČ 743 11

IČ 00010367

a) pokuta ve výši 450 000,- Kč za provozování zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, čímž došlo k porušení ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, konkrétně subjekt nedodržel limity k vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice. V odpadních vodách byly překročeny hodnoty "m", které jsou hodnotami nepřekročitelnými.

Pokuta byla uložena dle § 37 odst. 2 zákona o integrované prevenci a stanovena v souladu s ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci.

b) pokuta ve výši 100 000 ,-Kč za nedodržení schváleného provozního řádu vodního díla, čímž došlo k porušení ust. § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona, konkrétně za neprovádění rozborů vzorků odpadních vod na přítomnost těžkých kovů.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. d) bod 49. a § 122 vodního zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a žádal snížení původní výše pokuty na polovinu. Vzhledem k opatřením, které subjekt provedl a jejich finanční náročnosti, se inspekce rozhodla plně vyhovět odvolání účastníka řízení a autoremedurou snížila původně uloženou pokutu ( 900 000,- Kč a 200 000,- Kč ).

Rozhodnutí nabylo právní moci 19.3.2010.

DEHONIT - FALKE s.r.o.

Chebská 2116, Sokolov

PSČ 356 01

IČ 64361411

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení ust. § 39 odst. 1 vodního zákona, neboť subjekt neučinil taková opatření, aby při zacházení se závadnými látkami nedocházelo k ohrožení povrchových a podzemních vod. Docházelo k úniku závadných látek na vodohospodářsky nezabezpečenou podlahu skladu a současně obaly od závadných látek byly umístěny na nezpevněné a nezabezpečené ploše.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 17. a § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona.

Rozhodnutí nabylo právní moci 11.2.2010

Pomoraví Babice, a.s.

Babice č. 52, farma zemědělského družstva, PSČ 687 03

IČ: 253 18 730

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z biodiskové čistírny odpadních vod na farmě Babice do povrchových vod toku Vrbka bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k tomu, že právní subjekt vypouštěl odpadní vody z biodiskové čistírny bez povolení vodoprávního úřadu po dobu více jak 21 měsíců, rozbory odpadních vod na odtoku z ČOV nebyly prováděny a ČOV nebyla v době kontroly řádně provozována.

Rozhodnutí nabylo právní moci 10.3.2010.

ZEFA TVRDONICE a.s.

Modřice, U Vlečky 1046, PSČ 66442

IČ: 63471612

Pokuta v celkové výši 205 000,- Kč:

a) pokuta 70 000,- Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za neučinění přiměřených opatření při zacházení s ropnými látkami ve skladech olejů a u ČS PHM v areálu bývalého ZD Tvrdonice v obci Tvrdonice. Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bodu 17. a § 122 odst. 1 písm.d) zákona č. 254/2001 Sb.

b) pokuta 70 000,- Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za neumístění zařízení (ČS PHM a sklad olejů) v areálu bývalého ZD Tvrdonice způsobem, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku ropných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bodu 21. a § 122 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.

c) pokuta 35 000,- Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za neprovádění zkoušek těsnosti u ČS PHM v požadovaných intervalech v areálu bývalého ZD Tvrdonice. Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 22. a § 122 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

d) pokuta 30 000,- Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. za nevybudování kontrolního systému pro zjišťování úniku ropných látek v areálu bývalého ZD Tvrdonice. Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bodu 23. a § 122 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/20001 Sb.

Při ukládání pokut bylo zároveň přihlédnuto i k tomu, že se výše uvedený areál nachází ve zranitelné oblasti stanovené Nařízením vlády č. 103/2003 Sb. a zároveň v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Rozhodnutí nabylo právní moci 13.3.2010.

Vinařství Mutěnice, s.r.o.

Mutěnice, Údolní 1174, PSČ 69611

IČ: 25348701

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj za nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu Vinařství Mutěnice, s.r.o. do Mutěnického potoka bez povolení vodoprávního úřadu. Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při ukládání pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že se jedná o vysoce biologicky zatížené odpadní vody s významným vlivem na kvalitu povrchových vod.

Rozhodnutí nabylo právní moci 21.5.2010.

ŠPILA FIN, s.r.o.

Roháčova 188/37, 130 00 Praha

IČ : 26162831

a) Pokuta ve výši 380 000,- Kč :

za porušení povinnosti stanovené ust.§ 39 odst. 1 vodního zákona. Subjekt se dopustil nedovoleného nakládání se závadnými látkami, kdy způsobil vniknutí závadných látek do dešťové kanalizace v areálu provozovny v k.ú. Zvánovice čp 2, ve kterém je provozován sběr, výkup, skladování a zpracování pevných i kapalných odpadů z fotochemie a rentgenologických zdravotních provozů. Následně došlo ke znečištění vodní nádrže "Stará, vodní nádrže "Nová" a toku Zvánovického potoka, ve kterém došlo k masivnímu úhynu ryb.

Pokuta byla uložena podle ust. § 116 odst. 1 písm. c) vodního zákona a dle ust. § 119 odst. 1 vodního zákona, s přihlédnutím k odst. 2 téhož paragrafu.

(jak se subjekt přičinil k odstranění nebo zmírnění škodlivých následků, k množství a charakteru uniklé látky, atd.)

b) Pokuta ve výši 280 000,- Kč :

za porušení povinnosti stanovené ust.§ 39 odst. 4 písm. a) vodního zákona, tj. za neumístění zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

Pokuta byla uložena podle ust. § 116 odst. 1 písm. d) článek 21 vodního zákona a dle ust. § 122 odst. 1 písm. d), s odst. 1 vodního zákona, s přihlédnutím k odst. 2 téhož paragrafu.

(jaké následky porušení povinností způsobilo, k okolnostem, za nichž k němu došlo a jak se správní subjekt přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků)

Rozhodnutí nabylo právní moci 9.3.2010.


Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

41550 Teplice, Přítkovská1689

IČ : 49099451

Pokuta 290 000,- za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. tj.za nedovolené vypouštění odpadních vod v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu, konkrétně za výrazné překročení povolených hodnot vypouštěného znečištění odpadních vod v ukazateli AOX.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. d) bod 51 a § 123 odst.1 písm.d) zák. 254/2001 Sb.

Kontrolním odběrem laboratoře Povodí Ohře, provedeným na základě požadavku ČIŽP z odpadní vody ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice bylo zjištěno překročení limitu " m " v ukazateli AOX. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na velikost zdroje znečištění a na četnost a velikost překračování povolených limitů

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS IV potvrdil rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.4.2010.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, Teplice

PSČ 415 50

IČ 49099451

Pokuta ve výši 500 000,-za nedovolený odběr 104 123 m3 podzemní vody ze zdroje "Dolánky", způsobený překročením povoleného množství odebírané podzemní vody dané v povolení vodoprávního úřadu. Tím subjekt porušil povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla v prvoinstančním řízení uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 v celkové výši 5 206 150,- Kč.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a odvolací orgán pokutu snížil.

Rozhodnutí nabylo právní moci 14.6.2010

Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí