zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo platil pokuty za odpady v roce 2010

16.03.2011
Odpady
Šlendryján
Kdo platil pokuty za odpady v roce 2010

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku OH v roce 2010

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Benešov - Středočeský kraj)

Pokuta v celkové výši 200 000 Kč.

80 000 Kč

za porušení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se tato osoba dopustila tím, že v období od 19.5.2009 do 26.5.2009 převzala 863,2 tuny odpadu kat. č. 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, přestože k jeho převzetí nebyla podle zákona o odpadech oprávněna.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

120 000 Kč

za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se tato osoba dopustila tím, že porušila schválený provozní řád zařízení k využívání odpadů, jelikož v rozporu se schváleným provozním řádem přijímala v období roku 2009 do předmětného zařízení odpad aniž by pro odpad přijímaný od jednoho konkrétního předávajícího subjektu požadovala základní popis odpadu. V jiném případě bylo dále zjištěno nezabezpečení kontroly úplnosti základního popisu odpadu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 27.4.2010.

KLINLAB, spol. s r.o., U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, IČ: 496 88 804

Pokuta v celkové výši 200 000 Kč.

50 000 Kč

za porušení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, protože v době kontroly společnost jako původce nebezpečných odpadů vlastnila souhlas dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech pouze pro provozovnu U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, přičemž nebezpečné odpady, kterých je původce vznikaly v průběhu roku 2009 i v dalších jeho 6 provozovnách.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení § 39 odst. 1 a 2 zákona o odpadech, kterého se společnost dopustila tím že, průběžnou evidenci odpadů nevedla dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole byla předložena průběžná evidence, týkající se pouze odpadu kat. č. 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, který vzniká v odběrových místech kontrolované osoby, přestože společnosti Klinlab, spol. s r.o. vznikly i další druhy odpadů. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech rovněž nevypracovala, přestože společnost Klinlab , spol. s r.o. naplnila zákonem stanovený limit (v roce 2008 vyprodukovala více než 50 kg nebezpečných odpadů).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

100 000 Kč

za porušení § 12 odst. 5 zákona o odpadech, kterého se společnost Klinlab , spol. s r.o. dopustila následujícím protiprávním jednáním: kontrolou čtyř černých kontejnerů (obsah 1100 l) určených pouze k shromažďování komunálního odpadu bylo zjištěno, že v době kontroly dva z nich obsahovaly, kromě černých pytlů s komunálním odpadem, červené plastové pytle s logem kontrolované osoby s infekčním odpadem. Další protiprávní jednání týkající se míšení odpadů bylo zjištěno při kontrole dne 22. 9. 2009 v provozovně v Praze 5 - Stodůlky.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 20.2.2010.

Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o., Smečenská 381, 272 04 Kladno - Rozdělov IČ: 25085221

Pokuta ve výši 200 000 Kč.

Pokuta uložena za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 4 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2007 předal odpad např. kat. č. 17 01 01 Beton v množství 753,32 tun, kat. č. 17 01 02 Cihly v množství 610,15 tun, kat. č. 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 v množství 112,78 tun, kat. č. 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 v množství 6668,81 tun, kat. č. 17 01 03 Tašky a keramické výrobky v množství 9,02 tun osobě, která nebyla osobou oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech k převzetí těchto odpadů do svého vlastnictví.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 25.2.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Stochov - Středočeský kraj))

Pokuta v celkové výši 220 000 Kč.

100 000 Kč

za porušení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že v roce 2007 převzala do svého vlastnictví odpady kat. č. 10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04); kat. č. 17 01 01 Beton; kat. č. 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; kat. č.17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; kat. č. 17 02 01 Dřevo; kat. č. 17 04 07 Směsné kovy; kat. č. 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03; kat. č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad; kat. č. 20 03 01 Směsný komunální odpad, a v roce 2008 odpady kat. č. 10 01 01, 17 01 01, 17 02 01, 17 06 03*, 17 06 04, 17 09 04, 20 01 39, 20 03 01, 20 03 07, aniž by v roce 2007 a 2008 byla provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu výše uvedených druhů odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

100 000 Kč

za porušení § 12 odst. 4 zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím že, že v roce 2007 a 2008 předala odpady jiným fyzickým osobám oprávněným k podnikání aniž by tyto osoby byly oprávněnými dle zákona o odpadech přijmout odpady do svého vlastnictví.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které bylo schváleno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení v období roku 2008 a části roku 2009 nezajistila kontrolu dokumentace přijímaných odpadů a nepožadovala při přejímce odpadů od jednotlivých subjektů jejich kvalitativní zhodnocení.

Pokuta uložena podle ustanovení dle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 16.4.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Praha - Horní Měcholupy)

Pokuta ve výši 300 000 Kč.

Pokuta uložena za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že v období od ledna 2007 do ledna 2008 nakládala (soustřeďovala) s odpady na pozemku k. ú. Vysočany, ačkoli tento pozemek nebyl zařízením určeným k nakládání s odpady dle zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27.1.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Velká Dobrá - Středočeský kraj)

Pokuta ve výši 400 000 Kč.

Pokuta uložena za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2007 a 2008 provozoval zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v k. ú Libušín bez patřičného souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 2.6.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Praha)

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč.

Pokuta uložena za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Porušení povinností provozovatele zařízení se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že zařízení ke sběru, výkupu, skladování a využívání odpadů, umístěné na území hl. města Prahy provozoval v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Konkrétně se jednalo o následující porušení provozního řádu zařízení: ke dni kontroly inspekce byla překročena povolená kapacita zařízení, po dobu více jak 2 let bylo zařízení provozováno bez jeho technického zabezpečení oplocením a minimálně v době kontroly inspekce nebyla drtící linka vybavena systémem skrápění tak, jak uvádí provozní řád zařízení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.4.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Praha 4 -Modřany)


Pokuta v celkové výši 1 300 000 Kč.

700 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že v blíže neurčené době nakládala (soustřeďovala) na pozemku v k. ú. Radotín s odpady kat. č. 17 04 05 Železo a ocel, 17 02 01 Dřevo, 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 a dále odpady podskupiny 20 03 Ostatní komunální odpady, aniž by dotčený pozemek byl dle zákona o odpadech zařízením určeným k nakládání s výše uvedenými odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

600 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že v roce 2008 přebírala do svého vlastnictví odpady kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 17 01 02, 17 08 02, 17 09 04, 17 01 01, 17 05 04, 20 01 01, aniž by byla provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu těchto druhů odpadů, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení dle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 4.6.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Praha)

Pokuta v celkové výši 1 540 000 Kč.

1 500 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že zařízení ke sběru, výkupu a k využívání odpadů, umístěné na území hl. města Prahy provozoval v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Konkrétně byl provozní řád porušen takto: zařízení je povoleno na části pozemku o celkové výměře 15 000 m2, avšak ve skutečnosti je zařízení provozováno na ploše 30 000 m2, zařízení nebylo po celém obvodu oploceno, v provozním řádu zařízení je uvedeno, že projekt předpokládá maximálním celkovým objemem 95 000 tun "materiálů" ročně. Z předloženého hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 za kontrolované zařízení tak, jak bylo inspekci předloženo vyplývá, že v roce 2006 bylo jen odpadu kat. č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 do zařízení celkem přijato (kódem B00) 172 740,8 tun a dalších 188 549,8 tun odpadních zemin prošlo zařízením bez úpravy. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že kapacita zařízení byla neúměrně překračována.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

40 000 Kč

za porušení ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 uvedla nepravdivé údaje, které se týkaly jak odpadů z její produkce, tak odpadů, které převzala do zařízení jako oprávněná osoba.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 23.1.2010.

PURUM s.r.o., , Fibichova 2, 130 00 Praha 3, IČ: 62414402


Pokuta v celkové výši 5 400 000 Kč.

40 000 Kč

za porušení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, kde je uvedeno, že povolení k nakládání s vodami je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Nedovoleného vypouštění odpadních vod, se účastník řízení dopustil tím, že bez povolení vodoprávního úřadu vypouštěl znečištěnou vodu s vysokým obsahem nerozpuštěných látek z dešťové usazovací nádrže Černý most do bezejmenné vodoteče, která je zaústěna do Kyjského rybníka.

Pokuta uložena podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona.

5 000 000 Kč

za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel mobilního zařízení k využívání odpadů schváleného rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy porušil provozní řád tohoto zařízení, když v období říjen - listopad 2007, vypustil z předmětného zařízení do splaškové kanalizace v rozporu s provozním řádem zařízení, zvodnělé rybniční sedimenty odpad kat. č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27.1.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Radomyšl - Jihočeský kraj)

Pokuta v celkové výši 110 000 Kč.

100 000 Kč

za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že v roce 2008 a části roku 2009 soustřeďovala převzaté odpady (železný šrot) na parcelách v k. ú. Cehnice, a to volně na nezpevněném terénu, ačkoli se nejednalo o zařízení určené k nakládání s odpady ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

10 000 Kč

za porušení § 18 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech, kterého se fyzická osoba oprávněná k podnikání dopustila tím, že při provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů v r. 2008 a kontrolované části r. 2009 nevedla průběžnou evidenci o sebraných a vykoupených odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.3.2010.

AL METAL spol. s r.o., Doudleby 10, 370 07 České Budějovice, IČ: 26107961

Pokuta v celkové výši 410 000 Kč.

20 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, za předání (převedení) převzatých nebo vykoupených odpadů do vlastnictví osobě, která není k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 tohoto zákona oprávněna. Správního deliktu se společnost Almetal spol. s r.o. dopustila tím, že předala v roce 2007 odpad kat. č. 17 04 01, tj. měď, v množství 0,43 t a odpad kat. č. 17 04 02, tj. hliník, v množství 2,484 t, fyzické osobě oprávněné k podnikání, která nebyla osobou oprávněnou k převzetí odpadů ve smyslu zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

150 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, tj. za porušení schváleného provozního řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Tohoto správního deliktu se společnost Almetal spol. s r.o. dopustila tím, že:

 • jako provozovatel stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, schváleném rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje přijímala (a v ní soustřeďovala) odpad autovraky, přesto, že tento odpad nebyl uveden v provozním řádu povolené provozovny,

 • prováděla v den kontroly v povolené provozovně demontáž motorů a převodovek z autovraků, ačkoliv předmětné zařízení je dle schváleného provozního řádu určeno pouze ke sběru a výkupu ostatních odpadů,

 • ke dni kontroly shromažďovala v povolené provozovně odpadní olej ve dvou kovových sudech cca 200 l na dvoře provozovny na dřevěné paletě, ačkoli shromažďovací nádoba tohoto nebezpečného odpadu měla být umístěna na záchytné vaně, tak jak je uvedeno ve schváleném provozním řádu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

180 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, za nakládání s odpady v zařízení, které nebylo k nakládání s odpady dle zákona o odpadech určeno. Správního deliktu se společnost Almetal spol. s r.o. dopustila tím, že na části pozemku k. ú. České Budějovice, který nebyl uveden ve schváleném provozním řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů jako plocha zařízení, nakládala s odpady (soustřeďovala, shromažďovala a upravovala), a to s odpadem autovraky kategorie nebezpečný (s provozními náplněmi) i kategorie ostatní (bez provozních náplní) a kovovými odpady vzniklými z demontáže autovraků znečištěnými ropnými látkami (kategorie nebezpečný).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

50 000 Kč

 • Za porušení ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kterého se společnost Almetal spol. s r.o. dopustila tím, že na povolené provozovně shromažďovala nebezpečné odpady - odpadní olej v plechovém sudu a textilie znečištěné škodlivinami též v plechovém sudu, aniž by shromažďovací nádoby těchto odpadů byly v den kontroly, označeny grafickými symboly nebezpečných vlastností odpadů.

 • Za porušení ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se společnost Almetal spol. s r.o. dopustila tím, že nedodržela podmínky stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 zákona o ovzduší, když spalovala odpadní olej ve zdroji, který je jako spalovací zdroj zařazen do kategorie malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

10 000 Kč

za porušení ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech. Tohoto deliktu se společnost Almetal spol. s r.o. dopustila tím, že na kontrolované provozovně shromažďovala v den kontroly nebezpečné odpady - odpadní olej ve dvou kovových sudech a textilie znečištěné škodlivinami též v kovovém sudu, přičemž místo nakládání s těmito odpady nevybavila identifikačním listem nebezpečného odpadu. Za porušení této povinnosti již byla společnosti Almetal spol. s r.o. uložena pokuta rozhodnutím ČIŽP, která nabyla právní moci dne 18.10.2007.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. d) a dle § 67 odst. 3 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 12.2.2010.

BROFA, spol. s r.o., Novosedly nad Nežárkou 202, 378 17, IČ: 251 76 358

Pokuta v celkové výši 476 000 Kč.

45 000 Kč

za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. Správního deliktu se společnost Brofa spol. s r.o. dopustila tím, že do zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, umístěného v garáži budovy a na pozemcích v k. ú. Novosedly nad Nežárkou, převzala a v něm zpracovala v roce 2009 246,77 t odpadu kat. č. 16 01 04*, tj. autovraky, čímž překročila roční kapacitu zařízení stanovenou v provozním řádu, schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech. Správního deliktu se společnost Brofa spol. s r.o. dopustila tím, že na pozemcích v k. ú. Novosedly nad Nežárkou nakládala (soustřeďovala) v den kontroly 3 autovraky včetně provozních náplní, 14 ks demontovaných skeletů autovraků a 14 ks autovraků s vypuštěnými náplněmi (tj. odpad kategorie O). Uvedené pozemky nebyly pozemky, na kterých je povoleno s odpady nakládat.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

401 000 Kč

 • Za porušení § 37b odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kterého se společnost dopustila tím, že v roce 2008 a 2009 vystavila potvrzení o převzetí autovraků, ačkoliv nebyla odevzdána alespoň karoserie s označením identifikačního čísla VIN a motor.

 • Za porušení § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech. Správního deliktu se společnost Brofa spol. s r.o. dopustila tím, že v zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v k. ú. Novosedly nad Nežárkou, neoznačila (resp. nezajistila označení) shromažďované nebezpečné odpady grafickými symboly nebezpečných vlastností odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.3.2010.

DEMONTASTAV s.r.o., Macháčkova 54, 318 00 Plzeň, IČ: 26361833

Pokuta v celkové výši 110 000 Kč.

40 000Kč

za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že předal v roce 2009 celkem 2 296 tun odpadu kat. č. 17 01 01 (odpadní betony) společnosti, která nebyla oprávněna k jejich převzetí.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

70 000Kč

za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neumožnil kontrolnímu orgánu (pracovníkům ČIŽP) výkon kontrolní činnosti a tak i neposkytl pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt proti příkazu ČIŽP nepodal odpor a příkaz nabyl PM dne 1.6.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Blovice - Plzeňský kraj)

Pokuta ve výši 150 000 Kč.

Sankce byla uložena za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 37b odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že od 2. 2. 2009 minimálně v 11 případech při převzetí vybraného autovraku do své provozovny v Plzeňském kraji, tj. do schváleného zařízení ke sběru a výkupu kovových odpadů a zpracování autovraků, vybíral od majitelů předávaných vozidel k odstranění poplatek ve výši 1000 Kč, označený jako "manipulační poplatek za odevzdané autovraky". Na tento poplatek účastník řízení majitelům předávaných vozidel k odstranění vystavoval příjmové doklady. O vybírání manipulačního poplatku byl majitel předávaného vozidla upozorněn vývěskou umístěnou na okně administrativní budovy za vstupními vraty v areálu zařízení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. f) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 22.1.2010.

PEBRA, spol. s r.o, Pod Vinicemi 2, 301 16 Plzeň, IČ: 25232924

Pokuta v celkové výši 250 000 Kč.

50 000Kč

za porušení povinnosti stanovené § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů nejméně v letech 2008 a 2009 do doby kontroly nevedl ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů, jejíž specifikace je dána § 39 zákona o odpadech a § 21 a 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 odst. a) zákona o odpadech.

120 000Kč

za porušení povinnosti stanovené § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že své zařízení k využívání odpadů provozoval v rozporu s jeho schváleným provozním řádem. Při kontrole bylo zjištěno, že proces výroby substrátu nebyl dodržován - nebyl prováděn v souladu se schváleným provozním řádem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písmt. d) zákona o odpadech.

80 000Kč

za porušení povinnosti stanovené článkem 9 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 1013/2006 o přepravě odpadů, kterého se účastník řízení dopustit tím, v březnu 2009 nechal, prostřednictvím dopravce, přivézt 26 t odpadu kat. č. 03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 ze SRN do České republiky, a to bez získání kladného stanoviska k příslušnému oznámení o přeshraniční přepravě, čímž porušil povinnost stanovenou článkem 9 odst. 6 shora uvedeného nařízení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 8.2.2010.

SCHLECKER logistik s.r.o., U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha, IČ: 25673700

Pokuta ve výši 250 000 Kč.

Sankce byla uložena za porušení povinnosti ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že převzal do svého mobilního zařízení v období od 4. 7. 2007 do 16. 10. 2008 odpady od společnosti SCHLECKER a. s. v celkovém množství 829,75 t, a to přestože v tomto období nebyl držitelem souhlasu příslušného správního úřadu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Tyto odpady převzal v jednotlivých provozovnách resp. prodejnách společnosti SCHLECKER a.s., které jsou součástí prodejní sítě na území celé České republiky.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán zamítl odvolání jako opožděné a rozhodnutí nabylo PM dne 26.5.2010.

SCHLECKER a.s., U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha, IČ: 63999412

Pokuta v celkové výši 450 000 Kč.

150 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neshromažďoval odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V listopadu 2008 byla pracovníky ČIŽP provedena kontrola jedné provozovny společnosti. Tato provozovna slouží jako distribuční centrum, kam jsou převáženy veškeré odpady z jednotlivých prodejen společnosti SCHLECKER a.s. Tyto odpady jsou předávány v jednotlivých prodejnách řidičům vozidel nasmlouvaných společností a převáženy do distribučního centra. Zde jsou předávány společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Při fyzické části kontroly bylo zjištěno, že v kontejneru na odpad podobný komunálnímu (ve vlastnictví společnosti AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o.) byly nalezeny odpady zabalené v jednotlivých plastových pytlích, a to v takovém stavu, v jakém byly účastníkem řízení převzaty společností SCHLECKER logistik s.r.o. od společnosti SCHLECKER a.s. v jednotlivých prodejnách a následně předány společnosti AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. V těchto pytlích byly nalezeny nevytříděné odpady - velké množství plastových fólií, PET lahve, papír - reklamní letáky, jeden pytel vytříděných účtenek, prošlé zboží převážně drogistického charakteru.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

300 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že předal odpady osobě, které k převzetí odpadu nebyla dle zákona o odpadech oprávněna. Účastník řízení předal v období od července 2007 do října 2008 odpady společnosti SCHLECKER logistik s.r.o. v celkovém množství 829,75 t, a to přestože společnost SCHLECKER logistik s.r.o. nebyla osobou oprávněnou k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.1.2010.

D + P Rekont s.r.o., Areál bývalých kasáren, 338 45 Strašice, IČ: 61774456

Pokuta v celkové výši 550 000 Kč.

50 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Účastník řízení jako původce odpadů nevedl v roce 2006 až 2008 ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů. Kontrolou průběžné evidence za roky 2006 - 2008 za zařízení Dekontaminační plocha Chotíkov a Dekontaminační plocha Doubrava bylo zjištěno, že společnost neeviduje žádné odpady skladem (převod z roku na rok).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

200 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, které se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů v letech 2006 - 2008 nezařadil odpady vzniklé (původcovské) v zařízení Chotíkov podle jednotlivých druhů a kategorií.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

300 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení Dekontaminační plocha Chotíkov a zařízení Dekontaminační plocha Doubrava v rozporu se schválenými provozními řády těchto zařízení. V zařízení Chotíkov a Doubrava neprobíhal v období 2006 - 2008 proces biologické degradace, jak určují provozní řády těchto zařízení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 3.5.2010.

PEBRA, spol. s r.o., Pod Vinicemi 2, 301 16 Plzeň, IČ: 25232924

Pokuta ve výši 250 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinnosti stanovené § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že své "zařízení k využití odpadů odval Zbůch" provozoval v rozporu s jeho schváleným provozním řádem. Toho porušení se účastník řízení dopustil tím že, do zařízení k využití přijal odpady neuvedené v provozním řádu zařízení k využití a tudíž nebyl osobou oprávněnou k jejich převzetí a tyto odpady nebylo možné do zařízení přijmout. Konkrétně se jednalo o promíchané papírenské kaly a kaly z čistíren odpadních vod. Dalším šetřením a na základě dokladů předložených ČIŽP bylo dále zjištěno, že účastník řízení min. v letech 2008 a 2009 (do doby kontroly v červu 2009) přijímal do zařízení k využití odpady, u nichž nebylo prokázáno kvalitativní hodnocení stanovené provozním řádem s odkazem na vyhlášku č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Takto činil v rozporu s provozním řádem zařízení, který stejně jako uvedená vyhláška stanoví provozovateli zařízení povinnost přijímat odpady do zařízení na základě rozborů provedených dle přílohy 10 - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 odst. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.4.2010.

HZ Binom, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 104, 364 01 Toužim, IČ: 25200020

Pokuta ve výši 800 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že prokazatelně od roku 2005 do doby kontroly provedené pracovníky ČIŽP v srpnu 2009 v provozovně účastníka řízení - kompostárna v Jenišově provozoval zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů bez vydaného souhlasu k provozování tohoto zařízení a bez schváleného provozního řádu Krajským úřadem Karlovarského kraje, přičemž nakládání s odpady se podle ustanovení § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, soustřeďování, skladování, využívání a odstraňování. Účastník řízení odpady využíval, resp. upravoval odpady kompostováním na místě, které nebylo příslušným správním orgánem jako zařízení určeno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 13.2.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Plzeň)

Pokuta ve výši 200 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil tím, že v období 2007 - 2008 jako fyzická osoba oprávněná k podnikání nelegálně nakládal na svých pozemcích k. ú. Bukovec s odpadem stavební sutě v množství 1180 tun, tj. odpad kat. č. 17 01 07 a s 15031,5 tun zeminy, tj. odpad kat. č. 17 05 04. Účastník řízení odpady odstraňoval, resp. využíval na místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 25.3.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Karlovy Vary - Tašovice)

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že minimálně v roce 2009 od ledna do října, kdy ČIŽP provedla v objektech využívaných účastníkem poslední místní šetření, nakládal s odpady (kat. č. 16 01 04 - autovraky v počtu 26 kusů, 16 02 14 - vyřazená elektrozařízení, 17 04 11 - kabely, 16 01 03 - pneumatiky, plastové kryty kol, hadice, demontované plastové díly automobilů, různorodý odpad mající původ v autovracích a elektrozařízeních, 13 02 08 - použité motorové a převodové oleje, olejové filtry, 15 01 04 - kovové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami, 15 01 02 - plastové obaly se zbytky barev a laků, znehodnocený nábytek a jeho části, rozbité sklo, ohořelé kabely apod.) v zařízení, ve kterém nakládání s odpady nebylo povoleno. Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech udělen souhlas k provozu tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27.2.2010.

ROBSTAV, s.r.o., Podskalská 6/408, 128 00 Praha 2, IČ: 27 066550

Pokuta v celkové výši 1 100 000 Kč.

1 000 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, jelikož v roce 2005 v průběhu demoličních činností prováděných na staveništi velkoprodejny LIDL v Klatovech nakládal se stavebními a demoličními odpady - skupina 17, v zařízeních, ve kterých nakládání s těmito odpady nebylo povoleno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2005 v průběhu demoličních činností prováděných na staveništi velkoprodejny LIDL v Klatovech nevedl průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím předpisem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.5.2010.

SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 02 Děčín 3, IČ: 25042751

Pokuta ve výši 180 000 Kč.

Sankce uložena za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení (odpady soustřeďoval, resp. skladoval), které není k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určeno. Účastník na pronajatém pozemku nakládal s odpady pocházejícími z vlastní podnikatelské činnosti, a to nikoliv jako původce v místě vzniku, ale po přepravě, resp. dopravě na předmětný pozemek, kde docházelo k jejich soustřeďování, konkrétně skladování, a to v místě k tomu neurčeném. Na výše uvedený pozemek nebylo vydáno příslušným Stavebním úřadem žádné rozhodnutí o využití území, na jehož základě by byl zřízen sklad v souladu s § 7 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tzn. že na předmětném pozemku není povoleno soustřeďování, resp. skladování odpadů, tudíž se nejedná o zařízení k nakládání s odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 13.5.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Benešov nad Ploučnicí - Ústecký kraj)

Pokuta v celkové výši 220 000 Kč.

130 000 Kč

za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že kontrolnímu orgánu neposkytl pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady. Při kontrolách bylo zjištěno, že účastník řízení podal ČIŽP nepravdivé informace ohledně předání stavebních odpadů vzniklých demolicí domu v Ústeckém kraji, oprávněné osobě.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

60 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, které není k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určeno. Při kontrole v červenci 2009 bylo na základě tvrzení účastníka zjištěno, že směsné stavební a demoliční odpady kat. č. 17 09 04 z demolice výše uvedeného objektu skladoval ve své provozovně.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nezaslal do 15. února roku 2009 pravdivé a úplné "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" za rok 2008 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Účastník Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 zaslal až po kontrole ČIŽP provedené dne 21.7.2009, tedy po zákonném termínu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 12.2.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Benešov nad Ploučnicí - Ústecký kraj)

Pokuta v celkové výši 220 000 Kč.

130 000 Kč

za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že kontrolnímu orgánu neposkytl pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

60 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, které není k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určeno. Při kontrole v červenci 2009 bylo na základě tvrzení účastníka zjištěno, že směsné stavební a demoliční odpady kat. č. 17 09 04 z demolice výše uvedeného objektu skladoval ve své provozovně.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nezaslal do 15. února roku 2009 pravdivé a úplné "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" za rok 2008 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Účastník Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 zaslal až po kontrole ČIŽP provedené dne 21.7.2009, tedy po zákonném termínu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 12.2.2010.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Děčín - Ústecký kraj)

Pokuta v celkové výši 300 000 Kč.

100 000 Kč

za porušení ustanovení § 37b odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že neplnil povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo odpady nebo zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech. Při kontrole ČIŽP, v provozovně - zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků, v místě podnikání bylo zjištěno, že účastník převzal, jakožto provozovatel zařízení ke sběru a výkupu autovraků, za úplatu 1.000 Kč vybrané autovraky. Při převzetí autovraků účastník vystavil "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků" a "Příjmový pokladní doklad za manipulační poplatek ve výši 1.000 Kč.".

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. f) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník, jakožto zpracovatel autovraků, dopustil tím, že odpady nezabezpečil před únikem do životního prostředí. Nebezpečné odpady kat. č. 16 06 01 (olověné akumulátory) a znečištěné motory byly shromažďovány volně na podlaze autodílny mimo jakékoliv shromažďovací prostředky. Obdobným způsobem byly shromažďovány též odpady kat. č. 20 01 35 a 13 02 08.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

150 000 Kč

za porušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník, jakožto zpracovatel autovraků, dopustil tím, že provozoval zařízení ke zpracování autovraků v rozporu s provozním řádem zařízení, a to tak, že při zpracování autovraků neprováděl (za celou dobu provozu zařízení až do doby kontroly ČIŽP) mechanické zničení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN) a zaznamenání tohoto úkonu do Provozního deníku. Dále účastník nedodržoval postup demontáže jednotlivých dílů autovraků, neshromažďoval odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad nebyly řádně označeny dle ust. § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona o odpadech a místa nakládání s nimi nebyla vybavena identifikačními listy nebezpečných odpadů dle ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech, čímž došlo k porušení provozního řádu zařízení.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 8.4.2010.

GRG Investment a.s., , Srbská 185/1, 160 00 Praha 6, IČ: 27448428

Pokuta v celkové výši 400 000 Kč.

100 000 Kč

za porušení povinností uvedených v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2008 porušil podmínku rozhodnutí vydaného na základě § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Konkrétně se jednalo o porušení jedné z podmínek rozhodnutí, kde je uvedeno: "V zařízení bude skladováno maximálně 1800 pneumatik", když k 31.12.2008 bylo v zařízení skladováno 10 770 tun odpadu kat. č.: 16 01 03 Pneumatiky.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

300 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2009 soustředil na pozemcích v k. ú. Tušimice velké množství odpadu kat. č.: 16 01 03 Pneumatiky (řádově tisíce tun) a odpadu kat. č.: 19 12 02 Železné kovy (řádově desítky tun). Tyto pozemky nebyly v předmětné době určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 2.3.2010.

AVE Ústí nad Labem s.r.o., Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem, IČ: 61329002

Pokuta v celkové výši 460 000 Kč.

400 000 Kč

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech, který stanoví, že inspekce uloží pokutu právnické osobě, která provozuje zařízení k využívání odpadů v rozporu s příslušným souhlasem nebo provozuje zařízení k využívání odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, za porušení povinností uvedených:

 • v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v období od 1.1.2007 do 20.7.2009 v rozporu s podmínkou souhlasu k provozu zařízení k využívání odpadů, který byl udělen rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje přijímal do předmětného zařízení (rekultivace) odpady kat. č.: 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 a 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, bez vyhodnocení akutní toxicity ve smyslu Tab. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů, příloha č. 10 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. Dále se tohoto porušení zákona o odpadech účastník řízení dopustil tím, že v rozporu se souhlasem k provozu zařízení k využívání odpadů, který byl udělen rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje a kterýmžto bylo povoleno v předmětném zařízení kompostovat pouze 5000 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně, kompostoval účastník řízení v roce 2008 v předmětném zařízení 5625,41 tun biologicky rozložitelných odpadů.

 • v § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v rozporu s provozním řádem zařízení k využívání odpadů, který byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje přijímal odpady, které není do zařízení povoleno přijímat. Tato skutečnost byla zjištěna inspekcí při kontrole v červenci 2009, kdy v přijatých odpadech na rekultivační ploše byly zjištěny odpady charakteru igelitu, plastových trubek, skelet lednice, kovy, hadry, plasty - židle, obaly s označením X - dráždivý, nádobu na jejímž obalu bylo uvedeno - hydroxid draselný.

50 000 Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2008 a po část roku 2009 nevedl průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle skutečného nakládání s předmětnými odpady v zařízení. Konkrétně byly předmětné odpady přijímané do rekultivace dle průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi přijímány nejdříve do sběrného dvora a potom předávány do rekultivace, ve skutečnosti byly ovšem předmětné odpady fyzicky přijímány přímo do rekultivace.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

10 000 Kč

za porušení povinností uvedených v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v rozporu s provozním řádem zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, nezapisoval do provozního deníku zařízení záznamy o výsledcích denních kontrol sběrných nádob s nebezpečnými odpady v zařízení (sběrný dvůr).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 11.1.2010.

ZEMPRA DC s.r.o., Krajánkova 2390/11, 142 00 Praha 4, IČ: 254 800 65

Pokuta v celkové výši 580 000 Kč.

450 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako původce, nakládal s odpady v zařízení, které není k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určeno, a to tak, že odpady skladoval. V době kontroly ČIŽP bylo zjištěno, že v objektu bývalého statku k. ú. Vilsnice účastník uložil značné množství stavebních odpadů, především železobetonu. Na předmětném pozemku tedy účastník nakládal s odpady pocházejícími z vlastní podnikatelské činnosti, a to nikoliv jako jejich původce v místě vzniku, ale po přepravě na předmětný pozemek, kde docházelo k jejich skladování, a to v místě k tomu neurčeném. Na výše uvedený pozemek nebylo vydáno příslušným Stavebním úřadem žádné rozhodnutí o využití území.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ust. § 44 odst. 4 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nezpracoval plán odpadového hospodářství původce odpadů, ačkoliv nejpozději v roce 2007 nakládal s ostatními odpady v celkovém množství 20 611,76 tun (Zákonný limit - 1000 tun ostatního odpadu za rok byl však dle průběžné evidence překročen nejpozději koncem září roku 2007.). Účastníkovi tím vznikla povinnost maximálně do 30.9.2008 zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství, tj. do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v ust. § 44 odst. 1 zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nakládal, jakožto původce, s nebezpečným odpadem kat. č. 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné), bez potřebného souhlasu příslušného orgánu státní správy tak, že jej shromáždil před jejich předáním oprávněné osobě dle zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nezaslal pravdivé a úplné "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" za rok 2007 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Konkrétně za rok 2007 podal účastník pouze souhrnné roční "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" za všechny své provozovny, ačkoliv odpady produkoval při provádění staveb v různých částech České republiky. V "Hlášení" za rok 2007 navíc neuvedl produkci odpadu kat. č. 17 01 01 (beton) v množství 1 tuny a dále produkci odpadu kat. č. 17 04 05 (železo a ocel) v množství 0,28 tun a jejich předání oprávněné osobě dle zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 18.2.2010.

Šrot Wetzel s.r.o., Prosmycká 11, 410 02 Lovosice, IČ: 25480065

Pokuta ve výši 700 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinností stanovených v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že na pozemku v k. ú. Lovosice na ploše cca 2 500 m2 nakládal min. od března do dubna 2009 s kovovými odpady v zařízení, které není k nakládání s odpady povoleno. Konkrétně účastník řízení na uvedeném pozemku prováděl sběr, úpravu a shromažďování odpadů podskupiny 17 04 Kovy, aniž by vlastnil platný souhlas příslušného krajského úřadu k provozování zařízení ve smyslu zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 4.1.2010.

Komunikace Zít s.r.o., Areál výzkumných ústavů 267, Běchovice, 190 11 Praha 9, IČ: 457 89 801

Pokuta v celkové výši 700 000 Kč.

500 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Inspekce provedla dne 13.8.2009 kontrolu nakládání s odpady v zařízení a zjistila při ní hrubá porušení jak schváleného provozního řádu zařízení, tak i porušení podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konkrétně bylo mj. zjištěno, že účastník přijímal do zařízení odpady, k jejichž převzetí nebyl dle rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, resp.schváleného provozního řádu oprávněn - jednalo se např. o dřevo, sklo, popel, dráty, asfaltovou lepenku, skelnou vatu, odpadní plasty, molitan, eternitovou střešní krytinu, oblečení, směsný komunální odpad atd. Jak vyplynulo z kontroly inspekce provedené dne 13.8.2009, účastník nedostatečně kontroloval odpady přijímané do zařízení, odpady přijaté do zařízení nebyly v době kontroly inspekce deponovány ve vymezených zakládkách s označením původu a druhu skladovaných odpadů způsobem vylučujícím únik odpadů na sousední pozemky a mísení materiálů jednotlivých zakládek navzájem. Přijaté odpady byly po shromáždění adekvátního množství v zařízení pronajatou mechanizací rozhrnuty a zapracovány do terénu, k jejich drcení na recyklát ani k jejich jiné úpravě od data vydání rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje do data kontroly inspekce nedošlo. I touto činností docházelo k porušování schváleného provozního řádu a dále rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

200 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, které k tomuto účelu nebylo dle zákona o odpadech určeno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4, písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 24.2.2010.

APA Hradec Králové s.r.o., Kutnohorská 217/3, 50004 Hradec Králové, IČ: 25271083

Pokuta v celkové výši 175 000 Kč.

90 000 Kč

za porušení ust. § 18 odst. 1 písmo e) zákona o odpadech, se výše uvedená společnost, jak bylo zjištěno při šetření ČIŽP v provozovně v Hradci králové dopustila v kontrolovaném období (roky 2007, 2008, 2009 do doby kontroly) překročením stanovené kapacity zařízení - příjem maximálně 100 kusů autovraků do zařízení ročně. Dále pak při uvedeném šetření bylo zjištěno, že převzaté autovraky byly shromažďovány na místech, které k tomu nebyly provozním řádem určeny.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e), § 67 a § 68 zákona o odpadech.

85 000 Kč

za porušení ust. § 37b odst. 1 písmo f) zákona o odpadech, tj. za porušení povinnosti skladovat autovraky v souladu s podmínkami stanovenými prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 352/2008 Sb., kterého se uvedená společnost dopustila tím, že převzaté autovraky byly při skladování vršeny na sebe.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. f), § 67 a § 68 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP změnil a rozhodnutí nabylo PM dne 7.4.2010.

ATLANTA,a.s., Nový Šaldorf č.p. 162, 671 81 Znojmo, IČ: 25531549

Pokuta ve výši 150 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že předal v období leden - únor 2009 odpady vytěžené zeminy, kamení a stavební odpady ve vzájemné směsi, které mu vznikly jako původci odpadů osobě, která nebyla k jejich převzetí oprávněna podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 9.6.2010.

AMF Reece CR, s.r.o., Tovární 837, 796 25 Prostějov, IČ: 48533106

Pokuta v celkové výši 105 000 Kč.

5000 Kč

za porušení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení, jako původce odpadů, dopustil tím, že ve své provozovně v Prostějově nakládal v období od prosinec 2007 do ledna 2008 s nebezpečným odpadem kat. č. 06 01 02 - kyselina chlorovodíková, aniž k tomu měl potřebný souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

40 000 Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení, jako původce odpadů, dopustil tím, že v průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za rok 2007 a 2008 uvedl chybné údaje, jelikož v nich vykázal jiné než skutečné množství nebezpečných odpadů kat. č. 06 03 11 - pevné soli a roztoky obsahující kyanidy, kat. č. 08 01 11 - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kat. č. 12 01 09 - odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny a kat. č. 15 02 02 - absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, dále v těchto průběžných evidencích neuvedl u jednotlivých odpadů kód způsobu nakládání s odpady a vykázal předání nebezpečného odpadu kat. č. 13 02 08 - jiné motorové, převodové a mazací oleje a nebezpečného odpadu kat. č. 20 01 21 - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, přičemž se jednalo o zpětný odběr výrobků.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení, jako původce odpadů, dopustil tím, že v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 a 2008 uvedl nepravdivé údaje, jelikož v nich vykázal předání jiného než skutečného množství nebezpečných odpadů kat. č. 06 03 11 - pevné soli a roztoky obsahující kyanidy, kat. č. 08 01 11 - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kat. č. 12 01 09 - odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny a kat. č. 15 02 02 - absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, dále v těchto hlášeních uvedl nepravdivé údaje, jelikož v nich vykázal předání nebezpečného odpadu kat. č. 13 02 08 - jiné motorové, převodové a mazací oleje a nebezpečného odpadu kat. č. 20 01 21 - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, přičemž se jednalo o zpětný odběr výrobků.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

40 000 Kč

za porušení § 44 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení, jako původce nebezpečných odpadů, dopustil tím, že ačkoliv v roce 2006 produkoval nebezpečné odpady v množství větším než 10 t nebezpečného odpadu za rok (20,75 t), plán odpadového hospodářství však účastník řízení zpracoval až v listopadu roku 2008, přičemž povinnost zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství měl ve lhůtě do 31.12.2007 a povinnost zaslat kopii tohoto návrhu příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě do 31.3.2008.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 2.3.2010.

HELAR, s.r.o., Za Olomouckou 2359, 796 01 Prostějov, IČ: 49814079

Pokuta v celkové výši 160 000 Kč.

80 000 Kč

za porušení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení, jako původce odpadů, dopustil tím, že v období od ledna 2006 do doby kontroly v únoru 2009 nakládal s nebezpečnými odpady kat. č. 08 0111 - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kat. č. 15 01 10 - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kat. č. 15 02 02 - absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami a kat. č. 20 01 21 - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, aniž k tomu měl potřebný souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

15 000 Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení, jako původce odpadů, dopustil tím, že v průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za rok 2007 a 2008 uvedl neplatné kódy způsobu nakládání s odpady. Dále v průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za rok 2009 neuvedl odpad kat. č. 20 0301 - směsný komunální odpad a v průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za rok 2007 neuvedl odpad kat. č. 17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 v hmotnostních jednotkách.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

15 000 Kč

za porušení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení, jako původce odpadů, dopustil tím, že v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 nevykázal odpad kat. č. 17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06, dále v tomto hlášení neuvedl samostatné řádky pro vyprodukovaný odpad, tj. pro kód A00 a odpad kat. č. 20 01 21 - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť neuvedl v hmotnostních jednotkách.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů v době kontroly měl shromážděny ve 3 lepenkových krabicích ve výrobní hale a na nádvoří v zaplachtovaném valníku a kontejneru neutříděné podle jednotlivých druhů ostatní odpady (plasty, papír, látkové utěrky, molitan), aniž by měl souhlas místně příslušného orgánu státní správy k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 29.1.2010.

TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 255 08 571

Pokuta ve výši 250 000 Kč.

Sankce uložena za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v období od března 2008 do doby kontroly inspekce dne 25.9.2008 nakládal s odpadem kat. č. 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 na pozemcích v k. ú. Horní Libina v množství 600 t, přičemž výše uvedené pozemky nebyly pro nakládání s odpadem podle tohoto zákona určeny.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 25.1.2010.

Moravské pískovny a lomy, s.r.o., Bělotín, 753 64 Bělotín 168, IČ: 48399752

Pokuta ve výši 300 000 Kč.

Sankce uložena za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že odpady kat. č. 17 01 01 Beton a kat. č. 17 01 02 Cihly soustřeďoval v zařízení - dočasném skladu odpadů (dále též "dočasný sklad"), který zřídil na pozemcích v k. ú. Henčlov, jež jsou součástí stavby odstranění vodního díla "ČOV Přerov - kalové laguny", aniž by dočasný sklad byl zařízením, které je pro nakládání s předmětnými odpady podle tohoto zákona určeno, a to tak, že:

 • v období od ledna 2009 do července 2009 převzal postupně do svého vlastnictví a soustředil v dočasném skladu odpadů celkem 681,11 t odpadu kat. č. 17 01 01 Beton, z něhož v témže období bylo odvezeno celkem 130,31 t;

 • v období od ledna 2009 do července 2009 převzal postupně do svého vlastnictví a soustředil v dočasném skladu odpadů celkem 6 114,03 t odpadu kat. č. 17 01 02 Cihly, z něhož v témže období bylo odvezeno 5 271,93 t.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt podal proti rozhodnutí ČIŽP opožděné odvolaní a rozhodnutí nabylo PM dne 4.5.2010.

ESET, spol. s r.o., Hybešova č.p. 320, 66501 Rosice, IČ: 49975650

Pokuta v celkové výši 400 000 Kč.

350 000 Kč

za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k využívání odpadů - dekontaminační plocha v Loučce na pozemcích v k. ú. Loučka, schváleného Krajským úřadem Olomouckého kraje, neprovedl kontrolu úplnosti základního popisu nebezpečného odpadu kat. č. 05 06 03 Jiné dehty a v období od září 2007 do prosince 2007 tento odpad do zařízení přijal v množství 2116,69 t, i když v ukazateli polycyklické aromatické uhlovodíky nesplňoval v provozním řádu stanovenou kvalitativní charakteristiku (3000 mg/kg sušiny), umožňující jeho přijetí.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, se účastník řízení dopustil tím, že o odpadu kat. č. 05 06 03, který přijal do zařízení v období od září 2007 do prosince 2007, nevedl průběžnou evidenci v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o odpadech a jeho prováděcím právním předpisem, neboť v ní chybně uvedl množství předaného odpadu ze zařízení a nepravdivě způsob nakládání s odpadem.

Pokuta uložena podle ustanovení dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 23.1.2010.

Ostravská těžební, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 25858866

Pokuta ve výši 420 000 Kč.

Sankce uložena za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím že v období srpen 2007 do března 2009 nakládal s odpady kat. č. 17 01 02 - cihly v celkovém množství, kat. č. 17 01 01 - beton v celkovém množství, kat. č. 17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihal, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 a kat. č. 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 v zařízení, které nebylo k nakládání s odpady určeno podle zákona o odpadech. Účastník řízení uvedené odpady materiálově využíval formou jejich ukládání na povrchu terénu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 25.6.2010.

RTT, spol. s r.o., Kovářská 488/16, 190 00 Praha 9,IČ: 25261134

Pokuta v celkové výši 110 000 Kč.

10 000 Kč

za neplnění povinností stanovených v § 18 odst. 1 písm. j), § 39 odst. 1, § 40 zákona o odpadech a to tím, že ve své provozovně Jilemnice nevedl ve stanoveném rozsahu evidenci všech přijímaných odpadů za rok 2009 a neuváděl v evidenci přepravy nebezpečných odpadů za rok 2009 vždy všechny požadované údaje (např. čas převzetí nebo předání odpadu, původce odpadu) což bylo zjištěno kontrolou ČIŽP.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

40 000 Kč

za neplnění povinností stanovených v § 18 odst. 1, písm. e) zákona o odpadech, a to tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Jilemnice v rozporu s provozním řádem, tj. ke dni kontroly překročil maximální okamžité skladované množství nebezpečných odpadů v zařízení (100 tun) a provozní denník neobsahoval všechny předepsané údaje (jména obsluhy, doba provozu), což bylo zjištěno kontrolou ČIŽP.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst.3 písm. e) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za neplnění povinností stanovených § 18 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech a to tím, že ve své provozovně v Jilemnice nezabezpečil odpady před únikem ohrožujícím životní prostředí, tj. skladoval nebezpečné odpady (sorbent, tetrachlor, vazelína, olejové filtry, směs. voda olej, ropné látky, rozpouštědla,) na vodohospodářsky nezajištěné ploše, což bylo zjištěno kontrolou ČIŽP.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

10 000 Kč

za neplnění povinností stanovených § 13 odst. 2 a 3 zákona o odpadech a to tím, že ve své provozovně v Jilemnice neměl označeny všechny shromažďovací nádoby pro nebezpečné odpady (sorbent, tetrachlor, vazelína, olejové filtry, směs. voda olej, ropné látky, rozpouštědla, olověné akumulátory) dle požadavků zákona o odpadech a nevybavil místa shromažďování těchto nebezpečných odpadů identifikačními listy, což bylo zjištěno kontrolou ČIŽP

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst.2 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt proti příkazu ČIŽP nepodal odpor a příkaz nabyl PM dne 3.3.2010.

PERENA Liberec, s.r.o., gen.Svobody 25, 460 14 Liberec 14, IČ: 25005731

Pokuta ve výši 250 000 Kč.

 • Sankce uložena za neplnění podmínky stanovené v souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje, a to tím, že provozoval své mobilní zařízení k využívání odpadů (čelisťový drtič B 0960 C a třídící zařízení VTN - dále jen drtič) určené pro drcení a třídění odpadů kategorie ostatní v rozporu s platným souhlasem příslušného správního úřadu. Výše uvedené mobilní zařízení k využívání odpadů bylo za provozu umístěno v areálu provozovny účastníka řízení v Krásné Studánce, jižně od vedlejšího křídla stavby, což bylo v rozporu s podmínkou platného rozhodnutí příslušného KÚ. Dle podmínky mělo být toto zařízení za provozu trvale umístěno v rohu západní stěny vedlejšího křídla stavby a jižní stěny hlavního křídla stavby.

 • Sankce uložena za neplnění povinnosti stanovené v § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, že provozoval své zařízení k využívání odpadů - drtič v rozporu s jeho schváleným provozním řádem. Účastník řízení v roce 2008 nesledoval kvalitu materiálů vystupujících ze zařízení, tj. neprováděl 1x ročně analýzy podrcených odpadů (výrobků) na obsah škodlivin v sušině dle tabulky č. 10.1 přílohy č. 10 vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu ani nedoložil provedení dohledu certifikační společností, což bylo v rozporu s provozním řádu drtiče.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3, písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši sankce potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 11.2.2010.

EKOM-UNICHEMO spol. s r.o., Polní 180/6, 460 01 Liberec, Liberec XIII-Nové Pavlovice, IČ: 25005529

Pokuta ve výši 700 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinnosti stanovené v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2009 provozoval své mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů bez souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje podle § 14 odst.1 zákona o odpadech. Dané porušení zákona bylo ČIŽP zjištěno v listopadu 2009 z předložené průběžné evidence odpadů přijatých účastníkem řízení v roce 2009, dále z protokolu Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst.3, písm.e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28.4.2010.

AKOME s.r.o., Londýnská 69/314, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ : 284 50 205

Pokuta ve výši 800 000 Kč.

Sankce uložena za nesplnění nápravných opatření uložených ČIŽP neboť ve stanoveném termínu nesplnil nápravná opatření stanovená v souladu se zákonem o odpadech rozhodnutím inspekce. Dle citovaného rozhodnutí ČIŽP měl účastník řízení v termínu do 31.12.2009 odvézt a následně předat oprávněným osobám všechny plastové odpady, které účastník řízení shromáždil v rozporu s podmínkou rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, kterým byl udělen souhlas k provozu zařízení k využívání odpadů, na venkovní ploše své provozovny nacházející se ve Stráži pod Ralskem. Dle zmíněné podmínky mohl být provoz zařízení zahájen až po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým by bylo povoleno užívání stavby určené k využívání ostatních odpadů. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebylo účastníkem řízení ČIŽP předloženo a dle informací stavebního úřadu ve Stráži pod Ralskem nebylo ani vydáno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.6.2010.

NISA RECYCLING s.r.o., Arnoltice 16, 464 01 Frýdlant, IČ: 15270866

Pokuta v celkové výši 1 150 000 Kč.

1 000 000 Kč

za neplnění povinností stanovených § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Účastník řízení totiž od ledna 2010 provozuje zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů v Arnolticích v rozporu se souhlasem příslušného správního úřadu, tj. Krajského úřadu Libereckého kraje. Tímto rozhodnutím byl účastníku řízení udělen souhlas k provozu zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů (způsobem R12) dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, podmíněný zpracováním nebo předáním (k jejich využití) odpadů, které byly ve stavu zásob ke dni 1.1.2006 do 31.12.2009.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66, odst. 5 zákona o odpadech.

150 000 Kč

za nesplnění nápravných opatření ve stanoveném termínu (stanovená pravomocným rozhodnutím ČIŽP). Dle citovaného rozhodnutí inspekce měl účastník řízení v termínu do 31.12.2009 odvézt z bývalého skladu obilovin, nacházejícího se na pozemku na lokalitě Černousy - Boleslav, všechny odpady použitého textilu znehodnocené pro další materiálové využití požárem a tyto předat k odstranění oprávněné osobě. Kontrolou v lednu 2010 bylo zjištěno, že z původního množství cca 800 tun zde uložených, požárem znehodnocených, odpadů bylo cca 700 tun odvezeno do areálu provozovny v Arnolticích, nejméně 26 tun bylo předáno na skládku Frýdlant - Větrov oprávněné osobě a že na uvedené lokalitě zůstalo hrubým odhadem minimálně 60 tun odpadu textilu znehodnoceného požárem. V tomto jednání spatřuje inspekce porušení povinnosti stanovené inspekcí ve výše citovaném rozhodnutí vydaném v souladu s § 76 odst. 1 písm.c) zákona o odpadech.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 16.4.2010.

BREPA, s.r.o., Dolní Břežany, Družstevní 465, 252 41 Praha - západ, , IČ: 26685060

Pokuta v celkové výši 120 000 Kč.

20 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinny vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Pokuta byla dále uložena za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinny zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny (ve znění platném a účinném v době spáchání správního deliktu).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

100 000 Kč

za porušení podmínky platného rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým byl společnosti Brepa, s.r.o. udělen souhlas k provozování zařízení k využití odpadů s jeho provozním řádem, která zní "u každé dodávky kalů z čištění komunálních odpadních vod bude řádně doložena nepřítomnost patogenních mikroorganismů" a dále za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 17.2.2010.

STOLLEN spol. s r.o., Emingerova 18, 318 00 Plzeň, IČ: 40525813

Pokuta ve výši 150 000 Kč.

Sankce uložena za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, spočívající v provozování zařízení - rekultivace pískovny Tlučná, určené k využívání a odstraňování odpadu a to bez souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Konkrétně účastník řízení v nepovolaném zařízení uložil v průběhu let 2003 víc než 11000 tun odpadního betonu, víc než 900 tun odpadní směsi betonu a cihel, víc než 12000 tun odpadních asfaltových směsí, víc než 35000 tun odpadní zeminy a kamení a víc než 2000 tun směsných stavebních a demoličních odpadů. V roce 2004 víc než 5000 tun odpadního betonu, víc než 4000 tun odpadních směsí nebo oddělených frakcí betonu, víc než 1000 tun odpadních asfaltových směsí, víc než 36000 tun odpadní zeminy a kamení a víc než 314 tun směsných demoličních odpadů. V roce 2005 víc než 230 tun odpadního betonu, víc než 220 tun odpadních směsí betonu a víc než 11000 tun odpadní zeminy a kamení.

Sankce byla dále uložena za porušení povinnosti stanovené v § 12 odst. 3 zákona o odpadech, spočívající v převzetí výše uvedených odpadů od několika právnických osob, ačkoli k tomuto účastník řízení nebyl oprávněn.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP změnil a rozhodnutí nabylo PM dne 6.1.2010.

Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí